Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.679

Rīgā 2014.gada 3.novembrī (prot. Nr.59 6.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 6.decembra noteikumos Nr.916 "Noteikumi par kārtību, kādā tirgus uzraudzības iestādes informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par veiktajiem pasākumiem, kas ierobežo vai liedz preču laišanu apgrozībā, un kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs saņemto informāciju nosūta Eiropas Komisijai un rīkojas ar informāciju, kas saņemta no Eiropas Komisijas"

Izdoti saskaņā ar Preču un pakalpojumu drošuma likuma
16.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 6. decembra noteikumos Nr. 916 "Noteikumi par kārtību, kādā tirgus uzraudzības iestādes informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par veiktajiem pasākumiem, kas ierobežo vai liedz preču laišanu apgrozībā, un kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs saņemto informāciju nosūta Eiropas Komisijai un rīkojas ar informāciju, kas saņemta no Eiropas Komisijas" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 196. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3. punktā skaitļus un vārdus "1993. gada 8. februāra Padomes Regulas Nr. 339/93 par tādu produktu pārbaudēm attiecībā uz atbilstību drošības noteikumiem, kurus importē no trešajā valstīm, 2. pantā noteiktajām prasībām" ar skaitļiem un vārdiem "2008. gada 9. jūlija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93, 27. panta trešajā daļā noteiktajām prasībām".

2. Izteikt II nodaļas nosaukumu un 5. punktu šādā redakcijā:

"II. Informācijas apmaiņa starp tirgus uzraudzības un kontroles iestādēm un centru

5. Centrs nodrošina informācijas apmaiņu starp tirgus uzraudzības un kontroles iestādēm, pildot Kopienas ātrās ziņošanas sistēmas "RAPEX" (turpmāk - RAPEX sistēma) nacionālā kontaktpunkta funkcijas."

3. Svītrot 6. un 7. punktu.

4. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Sniedzot centram informāciju, tirgus uzraudzības un kontroles iestādes novērtē preču vai pakalpojumu risku atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par preču un pakalpojumu drošumu un prasībām, kas noteiktas Pamatnostādnēs, ar ko nosaka Kopienas ātrās ziņošanas sistēmas "RAPEX", kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2001/95/EK (direktīva par produktu vispārēju drošību) 12. pantu, vadību un paziņošanas procedūru, kas izveidota saskaņā ar minētās direktīvas 11. pantu (turpmāk - RAPEX pamatnostādnes)."

5. Papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 RAPEX pamatnostādnes valsts valodā pieejamas Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē (www.em.gov.lv)."

6. Aizstāt 9. punktā vārdus "vienlaikus sniedz centram arī informāciju par attiecīgo preču radīto risku un par to, vai tā ietekme var izpausties Eiropas Savienībā" ar vārdiem "sniedz RAPEX pamatnostādnēs paredzēto informāciju".

7. Aizstāt 11. punktā vārdus "par to informē Eiropas Komisiju, izmantojot Kopienas ātrās informācijas apmaiņas sistēmu RAPEX (turpmāk - RAPEX sistēma), ja attiecīgo preču radītais risks un tā ietekme var izpausties Eiropas Savienībā" ar vārdiem "informē Eiropas Komisiju, izmantojot RAPEX sistēmu".

8. Aizstāt 12. punktā vārdus un skaitļus "ar 2004. gada 29. aprīļa Eiropas Komisijas lēmumu 2004/418/EK apstiprinātajās Vadlīnijās darbam ar Kopienas Informācijas ātrās apmaiņas sistēmu (RAPEX) un Direktīvas 2001/95/EK par vispārējo preču drošumu 11. pantā paredzētajiem ziņojumiem" ar vārdiem "RAPEX pamatnostādnēs".

9. Izteikt 13. un 14. punktu šādā redakcijā:

"13. Pēc paziņojuma saņemšanas no Eiropas Komisijas centrs vai par attiecīgo jomu atbildīgā tirgus uzraudzības un kontroles iestāde pārbauda saņemto informāciju un, ja nepieciešams, veic darbības atbilstoši normatīvajos aktos par preču un pakalpojumu drošumu noteiktajām prasībām.

14. Ja Eiropas Komisijas paziņojumā ir pieprasīta steidzama rīcība un konstatēts nopietns risks patērētāju veselībai un drošībai, tirgus uzraudzības un kontroles iestāde atbildi par veikto tirgus uzraudzības pasākumu rezultātiem nosūta centram, izmantojot RAPEX sistēmu. Centrs šo informāciju nosūta Eiropas Komisijai."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

06.11.2014