Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumus Nr. 560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.597

Rīgā 2014.gada 30.septembrī (prot. Nr.51 46.§)
Kārtība, kādā veic valsts pētījumu programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontroli
Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma
13.panta otrās daļas 3.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veic valsts pētījumu programmu (turpmāk – programma) īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontroli.

2. Noteikumi attiecas uz Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēto zinātnisko institūciju (turpmāk – institūcija) programmu īstenošanas uzraudzību.

3. Studiju un zinātnes administrācija (turpmāk – administrācija) veic programmas īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma un izmaksu efektivitātes kontroli.

4. Programmu uzraudzības komisija (turpmāk – komisija) atbilstoši šiem noteikumiem uzrauga, lai zinātniskie pētījumi un programmā sasniedzamie rezultāti atbilstu programmas mērķiem un uzdevumiem. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina komisijas sekretariāta funkciju veikšanu.

5. Izglītības un zinātnes ministrs izveido komisiju un apstiprina tās nolikumu. Komisijas sastāvā iekļauj Izglītības un zinātnes ministrijas, attiecīgās nozares ministrijas un administrācijas, zinātnes un augstākās izglītības nozaru pārstāvjus. Komisijas sastāvā var tikt iekļauti tie zinātnes un augstākās izglītības nozaru pārstāvji, kuri nav saistīti ar apstiprināto valsts pētījumu programmu 2014.–2017. gadam īstenošanu. Komisijas darbu vada Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz puse komisijas locekļu. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas vadītāja balss. Komisija, ja nepieciešams, piesaista zinātniskos ekspertus programmas izvērtēšanai. Eksperti paraksta deklarāciju par programmas vērtēšanas procesā iegūtās informācijas neizpaušanu, par objektivitāti, neitralitāti un interešu konflikta neesību (1. pielikums).

6. Programmas vadītājs kārtībā un termiņā, kas noteikti ar administrāciju noslēgtajā līgumā par programmas posma izpildi (turpmāk – līgums), iesniedz:

6.1. Izglītības un zinātnes ministrijai kā komisijas sekretariātam:

6.1.1. programmas vadītāja, programmas projekta vadītāja un viņa pārstāvētās institūcijas vadītāja apstiprinātu zinātnisko pārskatu par programmas posma izpildes gaitu (turpmāk – zinātniskais pārskats) latviešu valodā (2. pielikums) un zinātniskā pārskata tulkojumu angļu valodā papīra dokumenta formā, vienlaikus pievienojot minēto dokumentu elektroniskās kopijas elektroniskajā datu nesējā;

6.1.2. programmas vadītāja izveidotās programmas stratēģiskās vadības grupas rakstisku ziņojumu par programmas mērķu sasniegšanu, kurā sniegti priekšlikumi programmas turpmākajai attīstībai (turpmāk – vadības grupas ziņojums);

6.2. administrācijai:

6.2.1. zinātnisko pārskatu;

6.2.2. finanšu pārskatu par programmas posma īstenošanu (3. pielikums).

7. Programmas vadītājs kopīgi ar programmas projektu vadītājiem un viņu pārstāvētajām institūcijām pirms zinātniskā pārskata iesniegšanas organizē programmas ietvaros sasniegto rezultātu publisku izskatīšanu un apspriešanu līgumā noteiktajā kārtībā. Programmas vadītājs un programmas projektu vadītāji ir atbildīgi par saskaņā ar šo punktu un šo noteikumu 6. punktu sniegtās informācijas patiesumu.

8. Administrācija programmas izpildes gaitā tās īstenošanas vietās pārbauda programmas īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu un rezultātu izpildes uzraudzību, kā arī veic izmaksu efektivitātes kontroli. Administrācija veic arī papildu pārbaudi programmas izpildes gaitā, pamatojoties uz komisijas argumentētu ierosinājumu. Minētās pārbaudes norises kārtību izstrādā un apstiprina administrācija, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju un attiecīgo programmas vadītāju. Programmas vadītājs, kā arī programmas projektu vadītāji un projektu vadītāju pārstāvētās institūcijas vadītājs nodrošina administrācijas pārstāvjiem netraucētu piekļuvi visai ar programmas īstenošanu saistītajai dokumentācijai, iegūtajiem rezultātiem (nodevumiem) un rezultātu sasniegšanu apliecinošajiem dokumentiem (tai skaitā dokumentācijai, kura apliecina publisko iepirkumu procedūras veikšanu atbilstoši publisko iepirkumu reglamentējošiem tiesību aktiem). Ja nepieciešams, ministrija var piesaistīt auditorus, izmantojot publisko iepirkumu, lai pārbaudītu finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību programmas mērķiem un uzdevumiem.

9. Administrācija sagatavo un vienas nedēļas laikā no līgumā noteiktā programmas posma noslēguma dienas iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā pārskatu par attiecīgā programmas posma izpildi (turpmāk – posma izpildes pārskats). Tajā iekļauj informāciju par:

9.1. programmas īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību programmas noteiktajam mērķim, uzdevumiem un termiņiem;

9.2. programmā plānoto un apgūto finansējumu, finanšu pārskatu pārbaužu rezultātiem;

9.3. līguma grozījumiem (ja tādi ir veikti);

9.4. šo noteikumu 11. punktā minēto pārbaužu rezultātiem (ja tādas ir veiktas);

9.5. programmā plānotajiem izpildes rādītājiem un sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem;

9.6. dubultā finansējuma riska novēršanu un mazināšanu, kā arī iespējamiem riskiem programmas īstenošanā.

10. Komisija mēneša laikā no zinātniskā pārskata, posma izpildes pārskata un vadības grupas ziņojuma saņemšanas dienas iesniedz izglītības un zinātnes ministram ziņojumu par programmas posma izpildes gaitu, problēmām un rezultātiem (turpmāk – komisijas ziņojums). Komisijas ziņojumu un zinātnisko pārskatu publicē Izglītības un zinātnes ministrijas un administrācijas mājaslapā internetā.

11. Komisijas ziņojumā, ņemot vērā zinātnisko pētījumu virzienu atbilstību programmā noteiktajam mērķim, uzdevumiem un plānotajai izpildes gaitai, komisija var iekļaut priekšlikumu par programmas, tās projekta, projekta daļas un atsevišķu projekta aktivitāšu pabeigšanu vai izbeigšanu un finansējuma pārtraukšanu (turpmāk – komisijas priekšlikums). Administrācija divu nedēļu laikā no komisijas priekšlikuma saņemšanas dienas sniedz komisijai argumentētu atzinumu (turpmāk – administrācijas atzinums) par komisijas priekšlikuma atbalstīšanu vai noraidīšanu.

12. Ja administrācijas atzinumā ir atbalstīts komisijas priekšlikums, komisija piecu darbdienu laikā iesniedz komisijas ziņojumu un administrācijas atzinumu izglītības un zinātnes ministram izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai par programmas, tās projekta, projekta daļas un atsevišķu projekta aktivitāšu pabeigšanu, izbeigšanu vai turpināšanu.

13. Ja Izglītības un zinātnes ministrijā ir iesniegta sūdzība saistībā ar programmas, tās projekta, projekta daļas un atsevišķu projekta aktivitāšu izpildi vai izpildes nodrošināšanu, Izglītības un zinātnes ministrija minēto sūdzību iesniedz komisijai un administrācijai izvērtēšanai un viedokļa sniegšanai. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina atbildes sniegšanu sūdzības iesniedzējam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā.

14. Šo noteikumu 12. punktā minēto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumus Nr. 316 "Kārtība, kādā veicama valsts pētījumu programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontrole" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 53. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete

1.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.597
Deklarācija
par valsts pētījumu programmu vērtēšanas procesā iegūtās informācijas neizpaušanu, kā arī par objektivitāti, neitralitāti un interešu konflikta neesību

Es, _____________________ _______________________________________ (personas kods __________________–_______________), parakstot šo deklarāciju, apliecinu, ka esmu informēts par to, ka valsts pētījumu programmu dokumentu saturs un to vērtēšanas laikā iegūtā informācija ir ierobežotas pieejamības informācija, un apņemos to neizpaust.

     

(datums)

 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)


Es, _____________________ _______________________________________ (personas kods __________________–_______________), parakstot šo deklarāciju, apņemos, vērtējot valsts pētījumu programmas, godprātīgi izvērtēt savu neatkarību no visām procesā ieinteresētajām pusēm un iespējamo interešu konfliktu attiecībā uz katru konkrētu programmu, kā arī labprātīgi atteikties no attiecīgās programmas vērtēšanas, ja konstatēšu, ka:

1) piedalos programmas izpildē;

2) pārstāvu programmas izpildē iesaistīto institūciju, uzņēmumu vai organizāciju;

3) esmu piedalījies programmas pieteikuma izstrādē vai esmu programmas vai programmas projekta vadītāja darba devējs vai kontaktpersona, vai atbildīgā amatpersona, vai programmas pārstāvamo institūciju darbinieks vai darījuma partneris;

4) programmas pieteikuma izstrādē ir piedalījies mans laulātais, persona, kura ir radniecības attiecībās ar mani līdz trešajai pakāpei vai svainībā līdz otrajai pakāpei, vai viņu pilnvarotas personas, vai viņu darījuma partneri;

5) varu gūt personisku vai mantisku labumu īstenojamās programmas vai programmas projekta ietvaros;

6) uz mani attiecas cits gadījums atbilstoši likumam "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā".

Ja programmas vērtēšanas procesā atklāsies vai radīsies citi apstākļi, kas padara mani par ieinteresētu personu, nekavējoties iesniegšu rakstisku ziņojumu Programmu uzraudzības komisijai un pārtraukšu savu dalību un jebkuru darbību attiecīgās programmas vērtēšanā.

Savā darbībā ievērošu godīguma, taisnīguma un objektivitātes principus.

Deklarācija sastādīta uz vienas lapas divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs izsniegts personai, kurai tas ir saistošs, bet otrs tiek glabāts Izglītības un zinātnes ministrijā.

Rīgā     
 

(datums)

 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete

2.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.597
Zinātniskais pārskats par valsts pētījumu programmas
____________. posma izpildes gaitu
1. sadaļa – Informācija par programmas izpildi

1.1. Programmas nosaukums 

1.2. Programmas nosaukuma saīsinājums, mājaslapa internetā 

1.3. Programmas vadītājs 

1.4. Kontaktpersona 
 

(vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

1.5. Pārskata periods no 20____. gada ___________________________ līdz 20____. gada ___________________________

1.6. Programmas mērķis un tā izpilde
(Norāda programmas mērķi un tā izpildi (saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu un līgumu))

 

1.7. Kopsavilkums par programmas ___. posma izpildes gaitu
(Anotācijas veidā norāda pārskata periodā veiktās darbības un galvenos rezultātus. Raksturo problēmas un novērtē, kādā mērā ir sasniegti plānotie mērķi un uzdevumi. Raksturo turpmākā darba virzienus. Apjoms – ne vairāk kā divas lapas)

 

1.8. Programmas _________. posma rezultatīvie rādītāji un to izpilde

Rezultatīvais rādītājs

Rezultāti

plānots

sasniegts

2014.–2017. g.

2014. g.

gads

kopā

t. sk. iepriekšējā periodā uzsākts

2015.

2016.

2017.

2018.*

2019.*

Zinātniskie rezultatīvie rādītāji

1. Zinātnisko publikāciju skaits:        

oriģinālo zinātnisko rakstu
(SCOPUS) (SNIP > 1) skaits

        

recenzētu zinātnisku monogrāfiju skaits

        

        
2. Programmas ietvaros aizstāvēto darbu skaits:        

promocijas darbu skaits

        

maģistra darbu skaits

        
3. …        

Programmas popularizēšanas rezultatīvie rādītāji

1. Programmas gaitas un rezultātu popularizēšanas interaktīvie pasākumi, kuru mērķu grupās iekļauti arī izglītojamie, skaits:        

konferences

        

semināri

        

rīkotie semināri

        

populārzinātniskas publikācijas

        

izstādes

        

uzņēmēju un darba devēju informēšanas aktivitātes

        

        
2. …        

Tautsaimnieciskie rezultatīvie rādītāji

1. Zinātniskajai institūcijai programmas ietvaros piesaistītā privātā finansējuma apjoms, t. sk.:        
1.1. privātā sektora līdzfinansējums programmā iekļauto projektu īstenošanai        
1.2. ieņēmumi no programmas ietvaros radītā intelektuālā īpašuma komercializēšanas (rūpnieciskā īpašuma tiesību atsavināšana, licencēšana, izņēmuma tiesību vai lietošanas tiesību piešķiršana par atlīdzību)        
1.3. ieņēmumi no līgumdarbiem, kas balstās uz programmas ietvaros radītajiem rezultātiem un zinātības        
2. Programmas ietvaros pieteikto, reģistrēto un spēkā uzturēto patentu vai augu šķirņu skaits:        

Latvijas teritorijā

        

ārpus Latvijas

        
3. Programmas ietvaros izstrādāto jauno tehnoloģiju, metožu, prototipu vai pakalpojumu skaits, kas aprobēti uzņēmumos        
4. Ieviešanai nodoto jauno tehnoloģiju, metožu, prototipu, produktu vai pakalpojumu skaits (noslēgtie līgumi par intelektuālā īpašuma nodošanu)        
5. …        

* Norāda pēc programmas īstenošanas.

1.9. Programmas īstenošanas analīze

Stiprās puses

Vājās puses

  

Iespējas

Draudi

  

1.10. Identificēto risku samazināšanas vai novēršanas pasākumi

 

1.11. Programmas kopējais plānotais finansējums (euro) 

1.12. Programmā apgūtais finansējums (euro)

 

1. posms

2. posms

3. posms

4. posms

1000–9000*IZDEVUMI – KOPĀ    
1000Atlīdzība    
2000Preces un pakalpojumi (2100+2200)    

2100

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni    

2200

Pakalpojumi    
5000Pamatkapitāla veidošana    

Programmas vadītājs     
 

(paraksts1)

 

(vārds, uzvārds)

 

(datums1)

Piezīmes.
1. 1 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. * Minētie skaitļi ir budžeta finansēšanas klasifikācijas kodi atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumiem Nr. 1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām".

 

2. sadaļa – Informācija par programmas projektiem

2.1. Projekts Nr. _________
nosaukums 
projekta vadītājs: 
vārds, uzvārds, 
zinātniskais grāds 
zinātniskā institūcija 
amats 
kontaktiTālrunis  
 E-pasts  

2.2. Projekta Nr. _________ mērķi
(Norāda projekta mērķi (saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu un līgumu) un informāciju par mērķa sasniegšanu/izpildi)

 

2.3. Projekta Nr. _________ uzdevumi
(Norāda projekta pārskata periodā plānotās darbības un galvenos rezultātus. Kopējais saturiskais izklāsts nepārsniedz divas A4 lapas)

Darba uzdevumi

Galvenie rezultāti

  
  
  
  

2.4. Projekta Nr. _________ izvirzīto uzdevumu izpildes rezultāti
(Novērtē, kādā mērā ir sasniegti plānotie mērķi un uzdevumi. Raksturo rezultātu zinātnisko un praktisko nozīmību, kā arī rezultātu praktisko lietojumu (lietišķiem pētījumiem). Raksturo problēmas, to iespējamos risinājumus, turpmākā darba virzienus. Kopējais saturiskais izklāsts nepārsniedz četras A4 lapas)

 

2.5. Projekta Nr. ____ apgūtais finansējums (euro)

 

Plānots 2014.–2017. g.

1. posms

2. posms

3. posms

4. posms

1000–9000*IZDEVUMI – KOPĀ     
1000Atlīdzība     
2000Preces un pakalpojumi (2100+2200)     

2100

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni     

2200

Pakalpojumi     
5000Pamatkapitāla veidošana     

* Minētie skaitļi ir budžeta finansēšanas klasifikācijas kodi.

2.6. Projekta Nr. _________ rezultatīvie rādītāji
(Norāda pārskata periodā plānotos un sasniegtos rezultatīvos rādītājus. Informāciju atspoguļo tabulā un pielikumā)

Rezultatīvais rādītājs

Rezultāti

plānots

sasniegts

2014.–2017. g.

2014. g.

gads

kopā

t. sk. iepriekšējā periodā uzsākts

2015.

2016.

2017.

2018.*

2019.*

Zinātniskie rezultatīvie rādītāji

1. Zinātnisko publikāciju skaits:        

oriģinālo zinātnisko rakstu
(SCOPUS) (SNIP > 1) skaits

        

oriģinālo zinātnisko rakstu skaits ERIH (A un B) datubāzē iekļautajos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos

        

recenzētu zinātnisku monogrāfiju skaits

        

        
2. Programmas ietvaros aizstāvēto darbu skaits:        

promocijas darbu skaits

        

maģistra darbu skaits

        
3. …        

Programmas popularizēšanas rezultatīvie rādītāji

1. Programmas gaitas un rezultātu popularizēšanas interaktīvie pasākumi, kuru mērķu grupās iekļauti arī izglītojamie, skaits:        

konferences

        

semināri

        

rīkotie semināri

        

populārzinātniskas publikācijas

        

izstādes

        

        
2. …        

Tautsaimnieciskie rezultatīvie rādītāji

1. Zinātniskajai institūcijai programmas ietvaros piesaistītā privātā finansējuma apjoms, t. sk.:        
1.1. privātā sektora līdzfinansējums programmā iekļauto projektu īstenošanai        
1.2. ieņēmumi no programmas ietvaros radītā intelektuālā īpašuma komercializēšanas (rūpnieciskā īpašuma tiesību atsavināšana, licencēšana, izņēmuma tiesību vai lietošanas tiesību piešķiršana par atlīdzību)        
1.3. ieņēmumi no līgumdarbiem, kas balstās uz programmas ietvaros radītajiem rezultātiem un zinātības        
2. Programmas ietvaros pieteikto, reģistrēto un spēkā uzturēto patentu vai augu šķirņu skaits:        

Latvijas teritorijā

        

ārpus Latvijas

        
3. Programmas ietvaros izstrādāto jauno tehnoloģiju, metožu, prototipu vai pakalpojumu skaits, kas aprobēti uzņēmumos        
4. Ieviešanai nodoto jauno tehnoloģiju, metožu, prototipu, produktu vai pakalpojumu skaits (noslēgtie līgumi par intelektuālā īpašuma nodošanu)        
5. …        

* Norāda pēc programmas īstenošanas.

Projekta Nr. _____ vadītājs     
 

(paraksts1)

 

(vārds, uzvārds)

 

(datums1)

Zinātniskās institūcijas vadītājs     
 

(paraksts1)

 

(vārds, uzvārds)

 

(datums1)

Piezīme. 1 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete

3.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.597
Finanšu pārskats
par 20_____. gada valsts pētījumu programmas projekta _______. posma īstenošanu

Pusgada/gada (pasvītrot atbilstošo) finanšu pārskats

Programmas nosaukums, saīsinājums 
Programmas vadītājs 
Projekta nosaukums 
Projekta numurs 
Projekta vadītājs 
Izpildītājs (institūcijas nosaukums) 
Izpildes laiks mēnešos, laiks no–līdz 
Projekta __. posma vienošanās summa 
Izlietotais finansējums projekta posma pirmajā pusgadā, EUR 
Izlietotais kopējais finansējums projekta posmā, EUR 
Finansējuma atlikums posma beigās 

1. Kopsavilkums par programmas projekta Nr. _________ _____. posma īstenošanas izmaksām

Budžeta finansēšanas klasifikācijas kodi

Rādītājs/koda nosaukums

Izlietotais finansējums programmas posma pirmajā pusgadā, EUR

Izlietotais finansējums programmas posma otrajā pusgadā, EUR

Izlietotais finansējums programmas posmā, EUR

1000–9000IZDEVUMI KOPĀ   
1100Atalgojums   
1210Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas   
2100Komandējumi   
2300Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana   
 atskaitījumi infrastruktūras uzturēšanai ___ % [līdz 10 %*] no projekta izmaksām   

* Infrastruktūras uzturēšanas izdevumi (EKK kodu 2210; 2220; 2230 summa) līdz 10 % no kopējās projekta summas.

2. Programmas projekta Nr. _________ izdevumi un tos apliecinošie dokumenti

Nr.
p.k.

Budžeta finansēšanas klasifikācijas kodi

Projekta zinātniskās grupas dalībnieks/materiāltehniskais nosaukums, krājumi, preces

Projekta izdevumi

Projekta izdevumu apmaksa

Projektā kopā par pozīciju, EUR

Darījumu apliecinošs dokuments* (izdevējs, nosaukums, datums, numurs)

Darījuma kopējā summa

Maksājumu apliecinošs dokuments** (nosaukums, datums, numurs)

Darījuma kopējā summa

EUR

tai skaitā uz projektu attiecināmā summa, EUR

EUR

tai skaitā uz projektu attiecināmā, EUR

1.

Atalgojums, tai skaitā: 
 1.1.[vārds, uzvārds]Algu saraksts Nr.      
 [vārds, uzvārds]       

2.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), tai skaitā: 
 2.1.[vārds, uzvārds]Algu saraksts Nr.      
 [vārds, uzvārds]       
pensionāriem 
 [vārds, uzvārds]       
 [vārds, uzvārds]       

3.

Materiāltehniskais nodrošinājums, tai skaitā 
 3.1.[nosaukums, skaits, daudzums]       
 [nosaukums, skaits, daudzums]       

4.

Komandējumi, tai skaitā: 
 4.1.[vārds, uzvārds, vieta, mērķis, laiks]Rīkojums [datums, numurs]      
  [vārds, uzvārds, vieta, mērķis, laiks]Rīkojums [datums, numurs]      

5.

Citi izdevumi, tai skaitā: 
 5.1.        
         

6.

Atskaitījumi infrastruktūras uzturēšanai __ % no projekta izmaksām, tai skaitā: 
 6.1. [apakšpozīcija, par kuru tika maksāts] [grāmatvedības izziņas, rīkojuma, iekšējā akta nosaukums, datums un numurs]      
         

* Darījumu apliecinošs dokuments: Izdevumus pamatojošs – līgums (tai skaitā autorlīgums), rīkojums, pieņemšanas un nodošanas akts.

Izdevumus attaisnojošs – algu maksājumu saraksts, pavadzīme, rēķins, avansa norēķins.

** Maksājumu apliecinošs dokuments – maksājuma uzdevums, kvīts, čeks.

Galvenais grāmatvedis     
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts1)

 

(datums1)

Izpildītājs (zinātniskās institūcijas vadītājs)     
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts1)

 

(datums1)

Projekta vadītājs     
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts1)

 

(datums1)

Piezīmes.
1. 1 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Finanšu pārskatā norādīto dokumentu kopijas finanšu pārskatam nav jāpievieno. Dokumentus uzrāda pēc pieprasījuma.
3. Pusgada finanšu pārskatā norāda faktisko līguma summas izlietojumu līdz kārtējā gada 30. jūnijam, gada finanšu pārskatā – visa attiecīgā projekta posma ietvaros izlietoto līguma summu.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete
04.11.2014