Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Saeimas kārtības rullī

Izdarīt Saeimas kārtības rullī (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17., 24.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 13., 22.nr.; 1997, 12., 21.nr.; 1998, 22.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 5., 10.nr.; 2002, 12., 22.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 8., 14., 24.nr.; 2008, 3., 13.nr.; 2009, 2., 6., 12., 15., 17.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.; 2010, 178., 206.nr.; 2011, 99.nr.; 2012, 18.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "ministrs vai valsts ministrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "vai ministrs" (attiecīgā locījumā).

2. Izslēgt 6.panta trešajā daļā vārdus "valsts ministram".

3. Papildināt 15.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Soda kopsumma vienā kalendārajā mēnesī nedrīkst pārsniegt summu, kuras ieturēšanas rezultātā deputāts saņem mazāk par valstī noteikto minimālo mēnešalgu."

4. Izslēgt 18.panta otrās daļas 6.punktu.

5. Aizstāt 21.panta otrajā daļā vārdus "Latvijas Vēstnesī" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"".

6. Izslēgt 57.panta pirmajā daļā vārdus "valsts ministriem".

7. Izslēgt 58.panta otrajā daļā vārdus "valsts ministru".

8. 87.1 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja Saeimā izskatīšanai ir iesniegta budžeta likumprojektu pakete, kuras sastāvā ir gadskārtējā valsts budžeta likuma vai tā grozījumu projekts vai vidēja termiņa budžeta ietvara likuma vai tā grozījumu projekts (turpmāk - likumprojekts par budžetu) un likumprojekti, kuri nosaka vai groza valsts budžetu vai vidēja termiņa budžeta ietvara likumu (turpmāk - ar budžetu saistītie likumprojekti), tad budžeta likumprojektu pakete pirmajā lasījumā izskatāma pēc kārtas šādā secībā:

1) ar budžetu saistītie likumprojekti;

2) likumprojekts par budžetu.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja budžeta likumprojektu paketes sastāvā ir gan gadskārtējā valsts budžeta likuma vai tā grozījumu projekts, gan vidēja termiņa budžeta ietvara likuma vai tā grozījumu projekts, vispirms izskatāms vidēja termiņa budžeta ietvara likuma vai tā grozījumu projekts, bet pēc tam - gadskārtējā valsts budžeta likuma vai tā grozījumu projekts."

9. 90.1 pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja budžeta likumprojektu paketes sastāvā ir gan gadskārtējā valsts budžeta likuma vai tā grozījumu projekts, gan vidēja termiņa budžeta ietvara likuma vai tā grozījumu projekts, šā panta pirmajā daļā minētajā Saeimas lēmuma projektā var paredzēt kārtību, kādā iesniedzams priekšlikums, kas vienlaikus attiecas gan uz gadskārtējā valsts budžeta likuma vai tā grozījumu projektu, gan uz vidēja termiņa budžeta ietvara likuma vai tā grozījumu projektu.";

papildināt otro daļu ar vārdiem "un ir izskatāms vienā lasījumā";

izslēgt trešo, ceturto un piekto daļu.

10. 95.pantā:

izslēgt pirmās daļas 5.punktā vārdus "valsts ministrs";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "likumprojektam par budžetu" ar vārdiem "un ar budžetu saistītiem likumprojektiem".

11. Izslēgt 95.1 panta pirmajā daļā vārdus "valsts ministrs vai".

12. Papildināt 96.1 pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja budžeta likumprojektu paketes sastāvā ir gan gadskārtējā valsts budžeta likuma vai tā grozījumu projekts, gan vidēja termiņa budžeta ietvara likuma vai tā grozījumu projekts, gadskārtējā valsts budžeta likuma vai tā grozījumu projekts izskatāms otrajā lasījumā pēc tam, kad ir pieņemts vidēja termiņa budžeta ietvara likuma vai tā grozījumu projekts."

13. Papildināt 99.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ziņojot par gadskārtējā valsts budžeta likuma vai tā grozījumu projektam iesniegtu priekšlikumu, kurš neatšķiras no vidēja termiņa budžeta ietvara likuma vai tā grozījumu projektam attiecīgajam gadam iesniegtā priekšlikuma, referents informē par Saeimas lēmumu attiecībā uz jau izskatītu priekšlikumu vidēja termiņa budžeta ietvara likuma vai tā grozījumu projektam."

14. Izteikt 114.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) valsts budžeta likuma projektu, grozījumus valsts budžetā, vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektu un grozījumus vidēja termiņa budžeta ietvara likumā;".

15. Aizstāt 117.panta divpadsmitajā daļā vārdus "Sabiedrības saliedētības komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija" (attiecīgā locījumā).

16. Papildināt 118.panta četrpadsmito daļu pēc vārdiem "Likumā par budžetu un finanšu vadību" ar vārdiem "un likumā "Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē un Direktoru padomē"".

17. Izslēgt 119.panta pirmajā daļā vārdus "valsts ministram".

18. 121.pantā:

izslēgt pirmās daļas 2.punktā vārdus "vai valsts ministrs";

izslēgt pirmās daļas 3.punktu;

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā".

19. Papildināt likumu ar 5.4 nodaļu šādā redakcijā:

"5.4 Valsts kontroliera ziņojumi

131.6 (1) Valsts kontrolieris vienlaikus ar Valsts kontroles gada finanšu pārskatu, kam pievienots zvērināta revidenta (zvērinātu revidentu komercsabiedrības) atzinums, rakstveidā iesniedz Saeimai ziņojumu par Valsts kontroles darbu. Šā ziņojuma kopijas nekavējoties izsniedz deputātiem.

(2) Ja nav priekšlikuma vai prasības par Saeimas ārkārtas sesijas vai ārkārtas sēdes sasaukšanu, Prezidijs ikgadējo ziņojumu par Valsts kontroles darbu iekļauj Saeimas sēdes darba kārtībā ne agrāk kā 10 un ne vēlāk kā 20 dienas pēc tā iesniegšanas.

(3) Izskatot Saeimas sēdē ikgadējo ziņojumu par Valsts kontroles darbu, valsts kontrolieris ziņo par to, pēc tam tiek atklātas debates. Pēc debatēm runā, ja to vēlas, vienīgi valsts kontrolieris."

20. Aizstāt 147.panta pirmajā daļā vārdu "laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā".

21. 149.pantā:

izteikt pirmās daļas 15.punktu šādā redakcijā:

"15) Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija";

papildināt pirmo daļu ar 17.punktu šādā redakcijā:

"17) Ilgtspējīgas attīstības komisija.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "Sabiedrības saliedētības komisija" ar vārdiem "Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija".

22. Izslēgt 171.pantā vārdus "valsts ministrs".

23. 179.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "pa vienam deputātam" ar vārdiem "divus deputātus";

papildināt septītās daļas ievaddaļu pēc vārda "šādiem" ar vārdu "motivētiem";

aizstāt septītās daļas 3.punktā vārdu "laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā";

papildināt septīto daļu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) ierosina Saeimai liegt deputātam runāt Saeimas sēdē un sagatavo attiecīgu Saeimas lēmuma projektu;

5) ierosina Saeimai izslēgt deputātu uz vienu līdz sešām Saeimas sēdēm un sagatavo attiecīgu Saeimas lēmuma projektu.";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Saskaņā ar šā panta septītās daļas 4. vai 5.punktu iesniegtais Saeimas lēmuma projekts nav uzskatāms par patstāvīgo priekšlikumu, un tam nav piemērojami šā likuma 117. un 118.panta noteikumi."

24. Papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Šā likuma 5.4 nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Valsts kontroles likumā, kurā noteikts Valsts kontroles pienākums sniegt Saeimai rakstveida ziņojumu par Valsts kontroles darbu un ziņot par savu darbu Saeimas sēdē."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 16.oktobrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 3.novembrī

04.11.2014