Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.660

Rīgā 2014.gada 28.oktobrī (prot. Nr.58 4.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām"

Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 19.panta pirmo, trešo un ceturto daļu,
20.pantu, 24.panta otro daļu, 26.panta otro daļu, 27.panta otro daļu,
29.pantu, 30.panta pirmo un otro daļu, 31.panta otro daļu,
33. un 34.pantu, 35.panta pirmo daļu un 42.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 101. nr.; 2011, 65., 192. nr.; 2012, 121., 197. nr.; 2013, 153., 208. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 1.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1.1 kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi nāves gadījumā (izņemot šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minēto gadījumu) tās laulātajam un lejupējiem, bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem piešķir un izmaksā vienreizēju pabalstu (turpmāk - pabalsts Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi nāves gadījumā);";

1.2. papildināt noteikumus ar 1.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.1 kārtību, kādā piešķir un izmaksā vienreizēju pabalstu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, ja tā cietusi nelaimes gadījumā, bet nav pildījusi ar dzīvības vai veselības apdraudējumu (risku) saistītus dienesta (amata) pienākumus un guvusi ievainojumu vai sakropļojumu vai tās veselībai nodarīts citāds kaitējums (izņemot arodslimību) (turpmāk - nelaimes gadījuma pabalsts Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi);";

1.3. aizstāt 1.3. apakšpunktā vārdus "neatraidāmajiem mantiniekiem" ar vārdiem "laulātajam un lejupējiem, bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem";

1.4. papildināt noteikumus ar II1 nodaļu šādā redakcijā:

"II1. Pabalsts Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi nāves gadījumā

5.1 Lai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi laulātais un lejupējie, bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējie radinieki saņemtu pabalstu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi nāves gadījumā, viņi sešu mēnešu laikā pēc amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi nāves iesniedz institūcijā, kurā amatpersona ir veikusi dienesta pienākumus, iesniegumu par pabalsta vai tā daļas piešķiršanu, norādot pabalsta saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, kontu kredītiestādē, mirušās amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi vārdu, uzvārdu un miršanas datumu, kā arī radniecību vai laulību apliecinoša dokumenta kopiju.

5.2 Šo noteikumu 5.1 punktā minēto iesniegumu persona, kas ir tiesīga saņemt pabalstu, var iesniegt gada laikā pēc Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi nāves, ja šo noteikumu 5.1 punktā minētajā termiņā tā ir rakstveidā informējusi institūciju par objektīviem apstākļiem, kas liedza laikus iesniegt iesniegumu. Ievērojot iesniegumā norādītos objektīvos apstākļus, institūcija nosaka termiņu radniecību vai laulību apliecinoša dokumenta kopijas iesniegšanai.

5.3 Institūcija informāciju par radniecību vai laulību pārbauda Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

5.4 Pabalstu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi nāves gadījumā vienādās daļās piešķir amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi laulātajam un lejupējiem. Ja lejupējo nav, tad pusi no pabalsta apmēra piešķir laulātajam, bet otru pusi - tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem, kuri ir pieteikušies pabalsta saņemšanai šo noteikumu 5.1 un 5.2 punktā noteiktajā kārtībā un termiņā.

5.5 Institūcija mēneša laikā pēc šo noteikumu 5.1 punktā minētā termiņa beigām pieņem lēmumu par pabalsta vai tā daļas piešķiršanu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi nāves gadījumā, norādot piešķirtā pabalsta apmēru, vai par atteikumu piešķirt pabalstu. Šo noteikumu 5.2 punktā minētajā gadījumā pabalstu vai tā daļu rezervē līdz brīdim, kad tiek iesniegta radniecību vai laulību apliecinoša dokumenta kopija.

5.6 Ja persona, kas ir tiesīga saņemt pabalstu, institūcijas noteiktajā termiņā nav iesniegusi radniecību vai laulību apliecinoša dokumenta kopiju, institūcija pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu vai tā daļu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi nāves gadījumā un attiecīgā pabalsta vai tā daļas summu proporcionāli izmaksā citiem pabalsta saņēmējiem, ja tādi ir.

5.7 Šo noteikumu 5.5 punktā minēto lēmumu par pabalsta piešķiršanu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi nāves gadījumā institūcija nosūta personām, kas ir tiesīgas saņemt pabalstu, un institūcijai, kas veic pabalsta izmaksu.

5.8 Pabalstu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi nāves gadījumā izmaksā:

5.8 1. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs, ja mirusi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi;

5.8 2. Ieslodzījuma vietu pārvalde, ja mirusi Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi.

5.9 Pabalstu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi nāves gadījumā vai tā daļu var izmaksāt divās vienādās daļās, pirmo daļu izmaksājot divu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pabalsta piešķiršanu un otro daļu izmaksājot sešu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pabalsta piešķiršanu. Attiecīgo summu pārskaita uz laulātā un lejupējo, bet ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējo radinieku norādīto kontu kredītiestādē.";

1.5. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Amatpersonai (darbiniekam) nelaimes gadījuma pabalstu izmaksā, ja ir spēkā šādi nosacījumi:

7.1. nelaimes gadījums noticis, pildot šo noteikumu 6.1 punktā minētos pienākumus;

7.2. amatpersona (darbinieks) guvusi šo noteikumu 1. pielikumā minēto veselības bojājumu;

7.3. komisija, kura izmeklējusi nelaimes gadījumu un tā apstākļus, ir sastādījusi aktu, konstatējot, ka nelaimes gadījums noticis, pildot šo noteikumu 6.1 punktā minētos pienākumus;

7.4. tās institūcijas vadītājs, kurā amatpersona (darbinieks) pilda amata (dienesta, darba) pienākumus, vai institūcijas vadītāja pilnvarota amatpersona ir pieņēmusi lēmumu par pabalsta piešķiršanu (turpmāk - lēmums).";

1.6. papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm pieņem Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs mēneša laikā pēc Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas (turpmāk - CMEK) atzinuma saņemšanas vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma saņemšanas par amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi piešķirto invaliditātes grupu. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm pieņem Ieslodzījuma vietu pārvalde mēneša laikā pēc CMEK atzinuma saņemšanas vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma saņemšanas par amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi piešķirto invaliditātes grupu.";

1.7. izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Nelaimes gadījumā gūto veselības bojājumu smaguma pakāpi nosaka saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu.";

1.8. aizstāt 10. punktā vārdus "Centrālā medicīniskās ekspertīzes komisija (turpmāk - CMEK)" ar saīsinājumu "CMEK";

1.9. papildināt noteikumus ar 11.1 un 11.2 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Nosakot veselības traucējuma smaguma pakāpi, CMEK izvērtē:

11.1 1. traumas vai cita nodarījuma smagumu uzreiz pēc nelaimes gadījuma, kā arī tā izraisītās komplikācijas, ar objektīvām izmeklēšanas metodēm apstiprinātās seku parādības un funkciju traucējumus pēc ārstēšanās;

11.1 2. medicīnisko dokumentāciju pirms nelaimes gadījuma un aktā vai paskaidrojumā minētos nelaimes gadījuma apstākļus;

11.1 3. ārstniecības personas izsniegtos medicīniskās dokumentācijas izrakstus par veselības stāvokli uzreiz pēc nelaimes gadījuma un ārstēšanās laikā veiktajiem izmeklējumiem un izmantotajām ārstniecības metodēm.

11.2 Amatpersonai (darbiniekam) ir pienākums, pamatojoties uz CMEK nosūtījumu, lūgt attiecīgā speciālista atzinumu vai veikt papildizmeklējumus un iesniegt minēto atzinumu un papildizmeklējumu rezultātus CMEK atzinuma sagatavošanai.";

1.10. svītrot 17. punktu;

1.11. izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Ja amatpersonai (darbiniekam) piecu gadu laikā pēc nelaimes gadījuma veselības stāvoklis ir pasliktinājies un noteikta invaliditāte vai cita invaliditātes grupa uz laiku, ne mazāku par vienu gadu, atbilstoši no jauna noteiktajai invaliditātes grupai maina arī pabalsta apmēru. Ja amatpersonai (darbiniekam) gada laikā, atkārtoti nosakot invaliditāti, tiek noteikta vieglāka invaliditātes grupa, nelaimes gadījuma pabalstu piešķir atbilstoši laikposmam, uz kuru gada laikā piešķirta attiecīgā invaliditātes grupa.";

1.12. papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Ja nelaimes gadījuma pabalsta apmērs tiek pārskatīts, no amatpersonai izmaksājamā pabalsta atskaita summu, kura jau ir izmaksāta par to pašu nelaimes gadījumu.";

1.13. papildināt noteikumus ar III1 nodaļu šādā redakcijā:

"III1. Nelaimes gadījuma pabalsts Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi

22.2 Lai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņemtu pabalstu sakarā ar nelaimes gadījumu, kas nav saistīts ar dienesta (amata) pienākumu pildīšanu, bet persona ir guvusi ievainojumu vai sakropļojumu vai tās veselībai nodarīts citāds kaitējums (izņemot arodslimību) un 12 mēnešu laikā pēc nelaimes gadījuma Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija attiecīgajai personai noteikusi invaliditāti uz laiku, kas nav mazāks par vienu gadu, amatpersona mēneša laikā pēc invaliditātes grupas piešķiršanas iesniedz institūcijā, kurā tā veic dienesta pienākumus, iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi un kontu kredītiestādē.

22.3 Lai amatpersona saņemtu pabalstu sakarā ar nelaimes gadījumu, kas nav saistīts ar dienesta (amata) pienākumu pildīšanu, bet persona ir guvusi smagu, vidēju vai vieglu (ja pārejošā darbnespēja ilgst vairāk par sešām dienām) veselības bojājumu, tā mēneša laikā pēc darbnespējas beigšanās iesniedz institūcijā, kurā amatpersona veic dienesta pienākumus, iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi un kontu kredītiestādē.

22.4 Ja nelaimes gadījums noticis ārpus dienesta pienākumu izpildes laika, amatpersona vienlaikus ar šo noteikumu 22.2 un 22.3 punktā minēto iesniegumu institūcijā iesniedz paskaidrojumu par notikušā nelaimes gadījuma apstākļiem, apliecinājumu, ka nepastāv Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktie pabalstu izmaksas ierobežojumi, kā arī ārstniecības personas izsniegtu izziņu par nelaimes gadījumā gūtajiem veselības bojājumiem.

22.5 Mēneša laikā pēc šo noteikumu 22.4 punktā minēto dokumentu saņemšanas institūcija noskaidro nelaimes gadījuma apstākļus, ja nelaimes gadījums ir noticis ārpus dienesta pienākumu izpildes laika, un sagatavo atzinumu, kuru veselības bojājuma smaguma pakāpes noteikšanai nosūta CMEK un institūcijai, kas izmaksā pabalstu.

22.6 CMEK, pamatojoties uz institūcijas nosūtījumu un aktu (kopija) par nelaimes gadījumu darbā vai šo noteikumu 22.5 punktā minētā atzinuma kopiju, kā arī amatpersonas iesniegtajiem ārstniecības iestāžu medicīniskās dokumentācijas izrakstiem par nelaimes gadījumā gūtā veselības bojājuma ārstēšanu, mēneša laikā pēc attiecīgo dokumentu saņemšanas nosaka nelaimes gadījumā gūtā veselības bojājuma smaguma pakāpi.

22.7 Amatpersonu uz CMEK veselības bojājuma smaguma pakāpes noteikšanai nosūta un atzinumu sagatavo šo noteikumu 11., 11.1, 11.2, 12., 13., 15. un 16. punktā noteiktajā kārtībā.

22.8 Institūcija lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu pieņem mēneša laikā pēc šo noteikumu 22.7 punktā minētā atzinuma saņemšanas. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm pieņem Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm pieņem Ieslodzījuma vietu pārvalde. Pabalstu piešķir, ja amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi guvusi šo noteikumu 1. pielikumā minēto veselības bojājumu.

22.9 Lēmumu par pabalsta piešķiršanu sagatavo trijos eksemplāros (izņemot gadījumu, ja lēmums tiek sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti) un pa vienam eksemplāram izsniedz:

22.9 1. institūcijai, kurā amatpersona pilda dienesta (amata) pienākumus;

22.9 2. amatpersonai;

22.9 3. institūcijai, kas veic pabalsta izmaksu.

22.10 Ja piecu gadu laikā pēc nelaimes gadījuma amatpersonas veselības stāvoklis ir pasliktinājies un noteikta invaliditāte vai cita invaliditātes grupa uz laiku, ne mazāku par vienu gadu, atbilstoši noteiktajai invaliditātes grupai pārskata arī pabalsta apmēru. Ja pabalsta apmērs tiek mainīts, no amatpersonai izmaksājamā pabalsta atskaita summu, kura jau ir izmaksāta par to pašu nelaimes gadījumu. Ja amatpersonai, gada laikā atkārtoti nosakot invaliditāti, noteikta vieglāka invaliditātes grupa, nelaimes gadījuma pabalstu piešķir atbilstoši laikposmam, uz kuru gada laikā piešķirta attiecīgā invaliditātes grupa.

22.11 Izdevumus, kas saistīti ar veselības bojājuma smaguma pakāpes noteikšanu, sedz institūcija, kura apmaksā veselības aprūpes pakalpojumus un izmeklējumus, kas nepieciešami atzinuma sniegšanai par amatpersonas veselības stāvokļa atbilstību dienesta pienākumu izpildei.

22.12 Pabalstu amatpersonai izmaksā šo noteikumu 21. punktā minētajā kārtībā.";

1.14. izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Lai amatpersonas (darbinieka) laulātais un lejupējie, bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējie radinieki saņemtu pabalstu sakarā ar amatpersonas (darbinieka) bojāeju, viņi sešu mēnešu laikā pēc amatpersonas (darbinieka) nāves iesniedz institūcijā, kurā amatpersona (darbinieks) ir veikusi amata (dienesta, darba) pienākumus, iesniegumu par pabalsta vai tā daļas piešķiršanu, norādot pabalsta saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, kontu kredītiestādē, mirušās amatpersonas (darbinieka) vārdu, uzvārdu un miršanas datumu un radniecību apliecinoša dokumenta kopiju.";

1.15. papildināt noteikumus ar 23.1 un 23.2 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Pabalstu sakarā ar amatpersonas (darbinieka) bojāeju izmaksā šo noteikumu 6.1 punktā noteiktajos gadījumos.

23.2 Šo noteikumu 23. punktā minēto iesniegumu persona, kas ir tiesīga saņemt pabalstu, var iesniegt gada laikā pēc amatpersonas (darbinieka) nāves, ja tā šo noteikumu 23. punktā minētajā termiņā ir rakstveidā informējusi institūciju par objektīviem apstākļiem, kas liedza laikus iesniegt iesniegumu. Ievērojot iesniegumā norādītos objektīvos apstākļus, institūcija nosaka termiņu radniecību vai laulību apliecinoša dokumenta kopijas iesniegšanai.";

1.16. izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Institūcija informāciju par radniecību vai laulību pārbauda Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.";

1.17. izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Pabalstu sakarā ar amatpersonas (darbinieka) bojāeju izmaksā vienādās daļās amatpersonas (darbinieka) laulātajam un lejupējiem. Ja lejupējo nav, tad pusi no pabalsta apmēra piešķir laulātajam, bet otru pusi - tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem, kuri ir pieteikušies pabalsta saņemšanai šo noteikumu 23. un 23.2 punktā noteiktajā termiņā.";

1.18. papildināt noteikumus ar 26.1 un 26.2 punktu šādā redakcijā:

"26.1 Institūcija mēneša laikā pēc šo noteikumu 23. punktā minētā termiņa beigām pieņem lēmumu par pabalsta vai tā daļas piešķiršanu sakarā ar amatpersonas (darbinieka) bojāeju, norādot piešķirtā pabalsta apmēru, vai par atteikumu piešķirt pabalstu. Šo noteikumu 23.2 punktā minētajā gadījumā pabalsts vai tā daļa tiek rezervēta līdz brīdim, kad tiek iesniegta radniecību vai laulību apliecinoša dokumenta kopija.

26.2 Ja radniecību vai laulību apliecinoša dokumenta kopija netiek iesniegta institūcijas noteiktajā termiņā, institūcija pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu vai tā daļu amatpersonas (darbinieka) nāves gadījumā un pabalsts vai tā daļa tiek proporcionāli izmaksāta citiem pabalsta saņēmējiem, ja tādi ir.";

1.19. izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Pabalstu sakarā ar amatpersonas (darbinieka) bojāeju vai tā daļu var izmaksāt divās vienādās daļās, pirmo daļu izmaksājot divu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pabalsta piešķiršanu sakarā ar amatpersonas (darbinieka) bojāeju un otro daļu izmaksājot sešu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pabalsta piešķiršanu sakarā ar amatpersonas (darbinieka) bojāeju. Attiecīgo summu pārskaita uz laulātā un lejupējo, bet ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējo radinieku norādīto kontu kredītiestādē.";

1.20. aizstāt 89. punktā vārdus un skaitli "šo noteikumu 9. punktā" ar vārdiem "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā";

1.21. aizstāt 116. punktā skaitli un vārdu "31. decembrim" ar skaitli un vārdu "20. novembrim";

1.22. papildināt noteikumus ar 116.1 punktu šādā redakcijā:

"116.1 Ja nelaimes gadījums noticis laikposmā no 2013. gada 21. novembra līdz 31. decembrim, nelaimes gadījuma pabalstu izmaksā šādā apmērā:

116.1 1. smaga veselības bojājuma gadījumā - 10 000 euro;

116.1 2. vidēji smaga veselības bojājuma gadījumā - 5000 euro;

116.1 3. viegla veselības bojājuma gadījumā - 200 euro.";

1.23. papildināt noteikumus ar 118., 119., 120., 121. un 122. punktu šādā redakcijā:

"118. Ja Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi laulātajam un lejupējiem, bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem ir radušās tiesības saņemt pabalstu minētās amatpersonas nāves gadījumā laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim, tad šo noteikumu 5.1 punktā minētais iesniegums ir iesniedzams līdz 2015. gada 31. janvārim. Šo noteikumu 5.1 punktā minēto iesniegumu ir tiesības iesniegt gada laikā no minētās amatpersonas nāves, kas iestājusies laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim, ja institūcija līdz 2015. gada 31. janvārim ir rakstveidā informēta par objektīviem apstākļiem, kas liedza laikus iesniegt iesniegumu.

119. Ja Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi laulātajam un lejupējiem, bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem ir radušās tiesības saņemt pabalstu minētās amatpersonas nāves gadījumā laikposmā no 2014. gada 1. maija līdz 31. oktobrim, tad šo noteikumu 5.1 punktā minētais iesniegums ir iesniedzams līdz 2015. gada 30. aprīlim. Šo noteikumu 5.1 punktā minēto iesniegumu ir tiesības iesniegt gada laikā no minētās amatpersonas nāves, kas iestājusies laikposmā no 2014. gada 1. maija līdz 31. oktobrim, ja institūcija līdz 2015. gada 30. aprīlim ir rakstveidā informēta par objektīviem apstākļiem, kas liedza laikus iesniegt iesniegumu.

120. Ja Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi ir radušās tiesības saņemt nelaimes gadījuma pabalstu laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 31. oktobrim, tad šo noteikumu 22.2 un 22.3 punktā minēto iesniegumu iesniedz līdz 2014. gada 1. decembrim.

121. Ja amatpersonas (darbinieka) laulātajam un lejupējiem, bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem ir radušās tiesības saņemt pabalstu sakarā ar amatpersonas (darbinieka) bojāeju laikposmā no 2013. gada 31. oktobra līdz 2014. gada 30. aprīlim, tad šo noteikumu 23. punktā minēto iesniegumu ir tiesības iesniegt gada laikā no amatpersonas (darbinieka) bojāejas.

122. Ja amatpersonas (darbinieka) laulātajam un lejupējiem, bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem ir radušās tiesības saņemt pabalstu sakarā ar amatpersonas (darbinieka) bojāeju laikposmā no 2014. gada 1. maija līdz 31. oktobrim, tad šo noteikumu 23. punktā minēto iesniegumu ir tiesības iesniegt līdz 2015. gada 30. aprīlim. Šo noteikumu 23. punktā minēto iesniegumu ir tiesības iesniegt gada laikā no amatpersonas (darbinieka) bojāejas, ja institūcija līdz 2015. gada 30. aprīlim ir rakstveidā informēta par objektīviem apstākļiem, kas liedza laikus iesniegt iesniegumu.";

1.24. izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.565

Nosūtījums veselības bojājuma smaguma pakāpes noteikšanai

 
(institūcija)

nosūta uz Iekšlietu ministrijas Centrālo medicīniskās ekspertīzes komisiju

  ,

(amatpersonas (darbinieka) amats, vārds, uzvārds, personas kods)

 

kurš(-a) 20___. gada __________________ ir cietis(-usi) nelaimes gadījumā.

Nelaimes gadījums noticis

pildot darba/dienesta pienākumus
ārpus dienesta pienākumu izpildes Iekšlietu ministrijas sistēmas padotības iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi
   
   
   
Nelaimes gadījumu izmeklēja ar  
 

(institūcija)

20__. gada __. __________ rīkojumu Nr. ___ izveidota nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisija.

Nelaimes gadījuma izmeklēšanas akts Nr.___ sastādīts 20___. gada __________
un reģistrēts    
  (institūcija)

Pielikumā:

akts Nr. ________ (institūcijas apstiprināta kopija)
institūcijas 20___. gada __________ atzinums par ārpus dienesta pienākumu izpildes notikušā nelaimes gadījuma apstākļiem
   
Institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona  
 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

  Z. v.
(datums)  

Piezīmes.

1. Prasība iesniegt dokumentu kopijas un uzrādīt to oriģinālus nav attiecināma, ja dokumenti tiek iesniegti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

2. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z .v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. novembrī.

Ministru prezidenta vietā -
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

01.11.2014