Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.595

Rīgā 2014.gada 30.septembrī (prot. Nr.51 33.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 26. janvāra noteikumos Nr. 91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1. aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 25., 119. nr.; 2012, 77., 159. nr.; 2013, 250. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 4.1 punktā skaitli "42 594 440" ar skaitli "44 424 918".

2. Papildināt noteikumus ar 16.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.1.1 projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas projektu iesniegumu atlases 10. kārtas ietvaros (izņemot projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas izmaksas):

16.1.1 1. būvprojekta skiču projekta stadijā un tehniskā projekta stadijā, vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceres dokumentācijas izstrāde, iekārtu izvietojuma projekta izstrāde sabiedrisko un publisko ēku projektiem;

16.1.1 2. audita, ekspertīzes, izpētes, būvprojektēšanas profesionālās uzraudzības izmaksas, ja to veikšana ir priekšnosacījums būvprojekta, vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceres dokumentācijas izstrādei;

16.1.1 3. izmaksu un ieguvumu analīzes vai izmaksu efektivitātes analīzes izstrādei;

16.1.1 4. normatīvajos aktos par ietekmes uz vidi novērtējumu noteikto dokumentu sagatavošanai;".

3. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Maksimāli pieejamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma un šo noteikumu 4.1 punktā minētā virssaistību finansējuma sadalījums ir šāds:

20.1. Daugavpils pilsētas pašvaldībai - 42 011 915 euro;

20.2. Liepājas pilsētas pašvaldībai - 44 110 673 euro;

20.3. Jelgavas pilsētas pašvaldībai - 29 252 174 euro;

20.4. Rēzeknes pilsētas pašvaldībai - 29 612 346 euro;

20.5. Ventspils pilsētas pašvaldībai - 27 523 786 euro;

20.6. Jēkabpils pilsētas pašvaldībai - 19 022 132 euro;

20.7. Valmieras pilsētas pašvaldībai - 18 961 557 euro;

20.8. Cēsu novada pašvaldībai - 14 454 122 euro;

20.9. Kuldīgas novada pašvaldībai - 9 133 998 euro;

20.10. Saldus novada pašvaldībai - 9 768 118 euro;

20.11. Līvānu novada pašvaldībai - 14 422 897 euro;

20.12. Talsu novada pašvaldībai - 9 047 066 euro;

20.13. Aizkraukles novada pašvaldībai - 9 133 732 euro;

20.14. Gulbenes novada pašvaldībai - 8 310 168 euro;

20.15. Madonas novada pašvaldībai - 6 608 674 euro;

20.16. Smiltenes novada pašvaldībai - 6 086 846 euro."

4. Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapu, tajā skaitā projekta iesnieguma veidlapas pielikumus, sagatavo un noformē atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajām prasībām, bet projektu iesniegumu atlases 10. kārtas ietvaros - atbilstoši šo noteikumu 1.1 pielikumā noteiktajām prasībām."

5. Papildināt III nodaļu ar 28.3 punktu šādā redakcijā:

"28.3 Projektu iesniegumu atlases 10. kārtas ietvaros projekta iesnieguma veidlapai pievieno projekta iesnieguma, pašvaldības attīstības programmas un tās grozījumu (ja attiecināms) kopiju elektroniskajā datu nesējā un šādu pavaddokumentu oriģinālus, notariāli apstiprinātas kopijas vai kopijas, uz kurām ir attiecīgās iestādes apliecinājums par kopijas atbilstību oriģinālam:

28. 3 1. izmaksu un ieguvumu analīzi vai izmaksu efektivitātes analīzi;

28.3 2. ja ar pretendentu noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi vai plānots noslēgt šādu līgumu, - viņa finanšu piedāvājumu pašvaldības ēkas infrastruktūras projektēšanas darbiem (ja projektēšanas darbi ir projekta darbība) vai būvprojekta skiču projekta vai tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceres dokumentācijas izstrādes (tai skaitā iekārtu izvietojuma projekta izstrādes sabiedrisko un publisko ēku projektiem) izmaksu (ja attiecināms) tāmi, kas ietver vismaz šādu informāciju:

28.3 2.1. iegādājamā pakalpojuma vai preces nosaukums;

28.3 2.2. vienību skaits;

28.3 2.3. vienas vienības cena bez pievienotās vērtības nodokļa un ar to;

28.3 2.4. kopējā summa bez pievienotās vērtības nodokļa un ar to;

28.3 3. normatīvajos aktos par ietekmes uz vidi novērtējumu noteiktos dokumentus (ja attiecināms);

28.3 4. pašvaldības iestādes nolikuma kopiju, ja projekta iesniegumu iesniedz pašvaldības iestāde;

28.3 5. projekta vadībā iesaistītā personāla dzīvesgaitas aprakstus (Curriculum Vitae);

28.3 6. īpašumtiesības apliecinošus dokumentus par infrastruktūras objektu vai objektiem, kuros saskaņā ar projekta ietvaros izstrādāto būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotās renovācijas vai vienkāršotās rekonstrukcijas ieceres dokumentāciju ir plānots veikt ieguldījumus:

28.3 6.1. nekustamā īpašuma objektiem - pašvaldības īpašumtiesības apliecinošus dokumentus - izrakstu no zemesgrāmatas vai, ja tādas nav, izziņu par atrašanos pašvaldības īpašumā un Valsts zemes dienesta kadastra izziņu;

28.3 6.2. citiem infrastruktūras objektiem - izziņu par atrašanos īpašumā, pirkuma līgumu vai citu īpašumtiesības apliecinošu dokumentu (ja attiecināms);

28.3 7. ja projekta ietvaros ir paredzēti šo noteikumu 16.1.11. apakšpunktā minētie ieguldījumi, - apliecinājumu, ka būvdarbi, kas paredzēti projekta ietvaros izstrādātajā būvprojektā tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecerē, tiks izpildīti līdz 2022. gadam."

6. Papildināt 30. punkta ievaddaļu aiz skaitļa un vārda "28. punktā" ar vārdiem un skaitļiem "(attiecībā uz projektu iesniegumu atlases 10. kārtu - šo noteikumu 28.3 punktā)".

7. Papildināt 35. punktu, 36. punkta pirmo un otro teikumu un 37. punktu aiz skaitļa un vārda "2. pielikumā" ar vārdiem un skaitļiem "(attiecībā uz projektu iesniegumu atlases 10. kārtu - šo noteikumu 2.1 pielikumā)".

8. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Atbildīgās iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja:

38.1. projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 2. pielikumā (attiecībā uz projektu iesniegumu atlases 10. kārtu - šo noteikumu 2.1 pielikumā) noteiktajiem administratīvajiem, atbilstības un atbalsta piešķiršanas kritērijiem;

38.2. projekta iesniegumā ir izpildītas šo noteikumu 2. pielikumā (attiecībā uz projektu iesniegumu atlases 10. kārtu - šo noteikumu 2.1 pielikumā) noteikto kvalitātes kritēriju minimālās prasības;

38.3. projekta iesniegums šo noteikumu 2. pielikumā noteikto kvalitātes kritēriju vērtējumā ir saņēmis vismaz 17 punktu (attiecībā uz projektu iesniegumu atlases 10. kārtu šo noteikumu 2.1 pielikumā noteikto kvalitātes kritēriju vērtējumā ir saņēmis vismaz 8 punktus)."

9. Papildināt 39. punktu, 40.2. apakšpunktu un 41. punktu aiz skaitļa un vārda "2. pielikumā" ar vārdiem un skaitļiem "(projektu iesniegumu atlases 10. kārtas ietvaros - šo noteikumu 2.1 pielikumā)".

10. Papildināt 45.1., 45.2. un 45.3. apakšpunktu aiz skaitļa un vārda "2. pielikumā" ar vārdiem un skaitļiem "(attiecībā uz projektu iesniegumu atlases 10. kārtu - šo noteikumu 2.1 pielikumā)".

11. Izteikt 59. punktu šādā redakcijā:

"59. Projektu iesniegumu atlases 1.-9. kārtas ietvaros projektu īsteno ne ilgāk kā līdz 2015. gada 15. jūlijam, bet projektu iesniegumu atlases 10. kārtas ietvaros - ne ilgāk kā līdz 2015. gada 30. decembrim."

12. Papildināt noteikumus ar 1.1 pielikumu šādā redakcijā:

"1.1 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26.janvāra
noteikumiem Nr.91

 

 

 
 

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa

 

 
Projekta nosaukums:  
     
Darbības programmas 2007.-2013.gadam nosaukums: Infrastruktūra un pakalpojumi
Prioritātes numurs un nosaukums: 3.6. Policentriska attīstība

Pasākuma numurs un nosaukums: 3.6.1. pasākums "Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai"
Aktivitātes numurs un nosaukums: 3.6.1.1. aktivitāte "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums:  
Projekta iesniedzējs:  
  Aizpilda atbildīgā iestāde /sadarbības iestāde:  
Projekta identifikācijas Nr.: _ _ _ / /__ __ __ __/__ __/__ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __
Projekta iesniegšanas datums:  
 

Projektu atlases veids:

ierobežota atklāta

   
   

 

1. Sadaļa - Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

1.1. Projekta iesniedzējs:

1.1.1. Nosaukums:
1.1.2. Reģistrācijas numurs:
1.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:
1.1.4. Juridiskā adrese:  Iela, mājas nr.
 Pilsēta
 Valsts
 Pasta indekss

 

1.1.5. Kontaktpersonas: Tālrunis: Fakss: E-pasts:
Atbildīgā persona
 Vārds, uzvārds
 Ieņemamais amats
Kontaktpersona:
 Vārds, uzvārds
 Ieņemamais amats

1.1.6. Projekta iesniedzēja tips:

Kods  Nosaukums
1-16  Pašvaldības iestāde
1-28 Pašvaldība

1.1.7. Projekta iesniedzēja klasifikācija atbilstoši Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai (NACE 2. red.):

   
kods   nosaukums

 

2. Sadaļa - Projekta apraksts
 2.1. Kopsavilkums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumu) (maksimums 1000 rakstu zīmes):

2.2. Projekta īstenošanas vieta:

Projekta īstenošanas vietas adrese:  
Pašvaldība:  
Plānošanas reģions (atzīmēt):

 

Kurzemes plānošanas reģions
Latgales plānošanas reģions
Zemgales plānošanas reģions
Vidzemes plānošanas reģions
Rīgas plānošanas reģions

2.3. Projekta klasifikācija atbilstoši Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai (NACE 2. red.):

kods   nosaukums

2.4. Projekta mērķis (maksimums 500 rakstu zīmes):

 

2.5. Projekta nepieciešamības pamatojums un sasaiste ar pašvaldības attīstības programmu (maksimums 3000 rakstu zīmes):

 

2.6. Projekta mērķa grupas vajadzību apraksts un projekta sagaidāmā ietekme uz mērķa grupu vajadzību apmierināšanu (maksimums 1500 rakstu zīmes):

 

2.7. Projekta plānotās darbības (maksimums 2500 rakstu zīmes):

Nr. Darbības nosaukums Darbības apraksts

Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros plānotās darbības

1.    
2.    
3.    

Eiropas Sociālā fonda šķērsfinansējuma ietvaros plānotās darbības
(ja attiecināms)

4.    
5.    

2.8. Sasniedzamie rezultāti projekta ietvaros (maksimums 2500 rakstu zīmes):

Darbības Nr. un nosaukums* Projekta darbības nosaukums Rezultāts Rezultāts skaitliskā izteiksmē
Skaits Mērvienība

*Darbībām jāsakrīt ar projekta iesnieguma veidlapas 2.7. un 3.4. sadaļā norādītajām darbībām.

2.9. Projekta papildinātība ar citiem apstiprinātajiem projektiem vai plānotajiem projektiem (maksimums 2500 rakstu zīmes):

Projekta nosaukums un numurs Finanšu palīdzības instrumenta un programmas nosaukums Projekta īstenošanas laiks Darbības (projekts vai projekta daļa), kas papildina projekta iesniegumu Saņemtais vai plānotais finansējums (euro) sadalījumā pa finanšu avotiem Finansējuma saņēmējs
Ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu aktivitāšu ietvaros - kur darbības veiktas vai plānotas attiecīgā nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centra teritorijā
1.            
2.            
Valsts un pašvaldību budžeta līdzekļu ietvaros - kur finansējuma saņēmējs vai projekta iesniedzējs ir attiecīgā nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centra pašvaldība vai tās izveidota iestāde
1.            
2.            

2.10. Projektā sasniedzamie uzraudzības (iznākuma un rezultāta) rādītāji:

Iznākuma rādītāji:

Nr. Rādītāja nosaukums Skaits Mērvienība
1.      
2.      
3.      

Rezultāta rādītāji:

Nr. Rādītāja nosaukums Skaits Mērvienība
1.      
2.      
3.      

2.11. Projekta gatavības pakāpe projekta īstenošanai (maksimums 1500 rakstu zīmes):

 

2.12. Projekta (projekta vai tā daļas) darbību nepārklāšanās ar darbībām (projektu vai tā daļu), kas paredzētas ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu aktivitāšu ietvaros, kur projekta iesniedzējs var pretendēt uz finansējuma saņemšanu (maksimums 1500 rakstu zīmes):

 

 

3. Sadaļa - Projekta īstenošana (aizpilda, ja iekļauts projekta vērtēšanas kritērijos)

3.1. Projekta īstenošanas, vadības un uzraudzības kapacitāte (maksimums 2500 rakstu zīmes):

 
     
3.2. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums:  
   
(pilnos mēnešos)

3.3. Projekta sasniegto rezultātu, tajā skaitā izveidotās infrastruktūras, uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas: (maksimums 2500 rakstu zīmes):

 

3.4. Projekta īstenošanas laika grafiks:

Projekta darbības Nr.__ un nosaukums*

Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)

20__. g. 20__. g. 20__. g. 20__. g. 20__. g. 20__. g. 20__. g.
  I. II. III. IV I. II. III. IV I. II. III. IV I. II. III. IV I. II. III. IV I. II. III. IV I. II. III.
1.
2.
3.

* Jāsakrīt ar 2.7. un 2.8. sadaļā norādīto darbību nosaukumiem un numuriem.

 

 4. sadaļa - Publicitāte

4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi (atzīmēt skaitu):

Plāksne telpās  
Preses relīzes  
Informēšana masu medijos  
Lielformāta informācijas stendi  
Informācijas plāksnes  
Informācija tīmekļa vietnē internetā  
Citi (lūdzu norādīt)

4.2. Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu normatīvo aktu un Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti un informācijas pasākumiem (maksimums 2000 rakstu zīmes):

 

 5. sadaļa - saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

5.1. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti "Makroekonomiskā stabilitāte":

Atzīmēt atbilstošo:

projekta iesniedzēja līdzfinansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā ir lielāka (vairāk par 10 procentiem) nekā noteiktā minimālā līdzfinansējuma daļa  
projekta iesniedzēja līdzfinansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā ir lielāka (no sešiem līdz 9,99 procentiem) nekā noteiktā minimālā līdzfinansējuma daļa  
projekta iesniedzēja līdzfinansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā ir lielāka (līdz 5,99 procentiem) nekā noteiktā minimālā līdzfinansējuma daļa  
projekta iesniedzēja līdzfinansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā nav lielāka par noteikto minimālo līdzfinansējuma daļu  

5.2. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti "Vienlīdzīgas iespējas":

Atzīmēt atbilstošo:

projektā paredzētas četras un vairāk specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai  
projektā paredzētas viena līdz trīs specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai  
projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai  

Aprakstīt, kā tiks ievērota norma, kas paredz specifisku aktivitāšu īstenošanu vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (maksimums 1000 rakstu zīmes):

 

6. sadaļa - Projekta ietekme uz vidi

6.1. Projektā paredzēto darbību atbilstība likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām:

nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums  
nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums  
nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums  

6.2. Ja 6.1. punktā norādīts, ka izvērtējums nav nepieciešams, sniegt pamatojumu norādītajai atbilstībai ar atsaucēm uz normatīvajiem aktiem, kas regulē ietekmes uz vidi novērtējuma jomu:

6.3. Ja 6.1. punktā norādīts, ka nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums vai ietekmes uz vidi novērtējums, aprakstīt, kā projektā tiks nodrošināta paredzēto darbību atbilstība likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām:

 

 7. Sadaļa - Projekta izmaksas un finansēšanas avoti

7.1. Projekta finansēšanas plāns:

* Valsts budžeta dotācijas apmēru pašvaldībām aprēķina atbilstoši normatīvajiem aktiem par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai.

** Piemēram, Kultūrkapitāla fonda vai Eiropas Investīciju bankas finansējums.

7.2. Projekta budžeta kopsavilkums:

7.3. Izmaksu un ieguvumu analīzes vai izmaksu efektivitātes analīzes galvenie secinājumi (maksimums 1500 rakstu zīmes):

 

7.4. Aprakstīt, kā projekta darbības paredz infrastruktūras uzturēšanas izdevumu samazinājumu pēc projekta realizācijas vai saimnieciskajai darbībai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu vai uzlabošanu (maksimums 1000 rakstu zīmes):

 

7.5. Aprakstīt pašvaldības finansiālo situāciju, prognozējamos nodokļu ieņēmumus, izdevumus, kā arī spēju nodrošināt projekta priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu (maksimums 1500 rakstu zīmes):

 

 

8. Sadaļa - apliecinājums

8.1. Projekta iesniedzēja apliecinājums:

Es, apakšā parakstījies(-usies)

projekta iesniedzēja    
  projekta iesniedzēja nosaukums  
atbildīgā amatpersona   ,
  vārds, uzvārds  
      ,
  amata nosaukums  
apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi   :
  dd/mm/gggg
   

1. projekta iesniedzējam ir atbilstošs juridiskais statuss;

2. projekta iesniedzējam ir atbilstošs pamatdarbības veids;

3. projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi;

4. projekta iesniedzējs neatrodas finanšu stabilizācijas procesā;

5. projekta īstenošanai ir nepieciešamie cilvēkresursi;

6. projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda (ja attiecināms) līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

7. nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu noteiktajos termiņos;

8. tieši šis projekts jau netiek un nav ticis finansēts/līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;

9. projekta apstiprinājuma gadījumā tieši šis projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai/līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda (ja attiecināms), ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī ja normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka projekta iesniegumu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda (ja attiecināms), ja projekta iesniegumā plānotās izmaksas pārklājas ar izmaksām, kas paredzētas ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu aktivitāšu ietvaros, kur augstākminētā juridiskā persona - projekta iesniedzējs - var pretendēt uz finansējuma saņemšanu projekta iesniegumā plānotajām darbībām, bet nav izmantojusi iespēju šīm darbībām saņemt finansējumu no minētiem avotiem.

Apliecinu, ka būvdarbi, kas paredzēti projekta ietvaros izstrādātajā būvprojektā tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecerē (ja attiecināms), tiks izpildīti līdz 2022. gadam.

Apliecinu, ka attiecībā uz līgumu, kas nosaka sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas pienākumu, tiks ievērotas noteikumu 28.1 punktā minētās prasības, bet, ja minētajam līgumam tiks piemērotas noteikumu 28.2 punktā minētās prasības, atlīdzības maksājumi sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam vidēji gadā nepārsniegs 15 miljonus euro par vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes sabiedrisko pakalpojumu jomās, kas nav transports vai transporta infrastruktūra, bet periods, kurā sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam uzticēts sniegt pakalpojumu, nepārsniegs 10 gadus.

Apliecinu, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret augstākminēto juridisko personu - projekta iesniedzēju.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma, pašvaldības attīstības programmas un tās grozījumu (ja attiecināms), izmaksu un ieguvumu analīzes vai izmaksu efektivitātes analīzes kopija elektroniskajā datu nesējā atbilst attiecīgā dokumenta oriģinālam.

Gadījumā, ja projekta iesniegums tiks atbalstīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda (ja attiecināms) līdzfinansējuma saņemšanai, garantējam projekta līdzfinansējumu ______ euro apmērā.

Apliecinu, ka tad, ja projekta izmaksas pieaugs, visas Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta papildu izmaksas tiks segtas no projekta iesniedzēja līdzekļiem.

Apliecinu, ka projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu.

Paraksts:
Datums:
dd/mm/gggg

Pavaddokumentu saraksts:

1.

…".

13. Papildināt noteikumus ar 2.1 pielikumu šādā redakcijā:

"2.1 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26.janvāra
noteikumiem Nr.91

Darbības programmas numurs un nosaukums: 3. "Infrastruktūra un pakalpojumi"
Prioritātes numurs un nosaukums: 3.6. "Policentriska attīstība"
Pasākuma numurs un nosaukums: 3.6.1. "Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai"
Aktivitātes numurs un nosaukums: 3.6.1.1. "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"
Projektu atlases veids   Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Atbildīgā iestāde   VIDES AIZSARDZĪBAS UN Reģionālās attīstības ministrija

 

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI Vērtēšanas sistēma - punktu skala
1.1. PROJEKTA KVALITĀTES KRITĒRIJI
1. Projekta ietvaros ir paredzētas investīcijas: Kritērijs nav izslēdzošs
a. attīstības centra (pilsētas) infrastruktūras (satiksmes, sociālās, kultūras, atpūtas un citas) izveidei atbilstoši attīstības centra (pilsētas) pieprasījumam, kā arī ar šīs infrastruktūras izmantošanu saistīto pakalpojumu izveidei; 6
b. attīstības centra (pilsētas) infrastruktūras (satiksmes, sociālās, kultūras, atpūtas un citas) izveidei atbilstoši attīstības centra (pilsētas) pieprasījumam; 4
c. attīstības centra (pilsētas) teritorijas labiekārtošanā; 2
d. nav izpildītas a., b. un c. apakškritērijā noteiktās prasības. 0
Pamatojums piešķirtajam novērtējumam:
2. Projekts paredz integrētu pieeju pilsētas infrastruktūras attīstībai, veidojot sasaisti ar pašvaldības attīstības programmu: Kritērijā jāsaņem vismaz 4 punkti
a. projekts paredz integrētu pieeju pilsētas infrastruktūras attīstībai, tai skaitā paredz nozaru mijiedarbību un ietekmi ārpus pašvaldības teritorijas, nodrošinot sasaisti ar pašvaldības attīstības programmu, analizē pašreizējo situāciju, izvērtē dažādus finansējuma (publiskā un privātā) piesaistes mehānismus un nodrošina problēmas kompleksu risinājumu; 6
b. projektā ir analizēta pašreizējā situācija un nodrošināta sasaiste ar pašvaldības attīstības programmu, bet nav izvērtēti dažādi finansējuma (publiskā un privātā) piesaistes mehānismi, nodrošinot daļēju problēmas komplekso risinājumu; 4
c. nav izpildītas a. un b. apakškritērijā noteiktās prasības. 0
Pamatojums piešķirtajam novērtējumam:
     
Pamatojums piešķirtajam novērtējumam:
     
Pamatojums piešķirtajam novērtējumam:
5. Projekta iesniegumā ir norādīts un pamatots, kā iesniegtais projekts papildina citus apstiprinātus vai plānotus projektus, kuri ir finansēti vai kurus plānots finansēt no citām Eiropas Savienības fondu aktivitātēm vai citiem finanšu instrumentiem: Kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti
a. projekta iesniegumā norādīts un pamatots, ka tas papildina vairāk nekā vienu projektu vai projekta iesniegumu; 3
b. projekta iesniegumā norādīts un pamatots, ka tas papildina vienu projektu vai projekta iesniegumu; 2
  c. projekta iesniegumā nav norādīts, ka tas papildina vienu vai vairākus projektus vai projektu iesniegumus. 0
Pamatojums piešķirtajam novērtējumam:
6. Projekta iesniegumā atspoguļota projekta īstenošanas gatavības pakāpe: Kritērijs nav izslēdzošs
a. projekta darbībām ir apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecere (ja attiecināms) un ir izsludināts iepirkums par projektā paredzētajiem ieguldījumiem infrastruktūrā; 6
b. projekta darbībām ir apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecere (ja attiecināms) un sagatavota iepirkuma dokumentācija par projektā paredzētajiem ieguldījumiem infrastruktūrā; 4
c. projekta darbībām ir apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecere (ja attiecināms); 2
  d. nav izpildītas a., b. un c. apakškritērijā noteiktās prasības. 0
Pamatojums piešķirtajam novērtējumam:
     
 
1.2. KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLĀM PRIORITĀTĒM
8. Projekta iesniedzēja līdzfinansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā ir lielāka nekā normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteiktā minimālā noteiktā līdzfinansējuma daļa: Kritērijs nav izslēdzošs
a. vairāk nekā par 10 procentiem; 3
b. no sešiem līdz 10 procentiem; 2
c. līdz 5,99 procentiem; 1
  d. projekta iesniedzēja līdzfinansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā nav lielāka par normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteikto minimālo līdzfinansējuma daļu. 0
Pamatojums piešķirtajam novērtējumam:
9. Projektā ir paredzētas specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem: Kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti
a. projektā paredzētas četras un vairāk specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai; 3
b. projektā paredzētas no vienas līdz trim specifiskām darbībām vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai; 2
  c. projektā nav paredzētas specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai. 0
Pamatojums piešķirtajam novērtējumam:
     
 
     
 

 

ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI Vērtēšanas sistēma -
Jā/Nē
   
PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI Noraidāms1
vai precizējams2
12. Projekts atbilst aktivitātes mērķim - nodrošināt noteiktu nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru (pilsētu) izaugsmi, sniedzot atbalstu projektu īstenošanai pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas, sasniedzamības vai pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai saskaņā ar pašvaldību attīstības programmām N
13. Projekta ietvaros plānotās darbības atbilst normatīvajos aktos par pašvaldību darbību noteiktajām pašvaldību autonomajām funkcijām N
14. Projekta darbības ir pamatotas, samērīgas ar plānoto laika grafiku un nodrošina mērķa sasniegšanu P
15. Projekta darbības atbilst noteikumos noteiktajām atbalstāmajām darbībām P
16. Projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta projekta īstenošana un uzraudzība P
17. Projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās un neattiecināmās izmaksas atbilst noteikumos noteiktajām attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām P
18. Projekta iesniegumā paredzētās izmaksas atbilst projektā plānotajām darbībām P
     
20. Projekta iesniegumā plānotie rezultāti, to vērtības un rezultātu ietekme ir precīzi definēta, izmērāma un sekmēs aktivitātes mērķa sasniegšanu P
21. Projekta budžetā iekļautās izmaksas ir samērīgas un pamatotas, tās atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laikposmam un darbību apjomam un ir aprēķinātas, ņemot vērā prognozētās tirgus cenas attiecīgajā projekta īstenošanas gadā P
22. Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts P
23. Projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums nepārsniedz noteikumos noteikto procentuālo apmēru P
24. Projekta kopējais attiecināmo izmaksu apjoms nav mazāks par noteikumos projekta iesniedzējam noteikto summu P
25. Projekta iesniegumā Eiropas Reģionālās attīstības fonda attiecināmās izmaksas nepārsniedz noteikumos projekta iesniedzējam noteikto maksimāli pieejamo summu P
26. Projekta Eiropas Sociālā fonda šķērsfinansējums nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām (ja attiecināms) P
27. Projekta ietvaros plānotās darbības atbilst normatīvajos aktos par komercdarbības atbalstu noteiktajām prasībām P
     
29. Projekta iesniegumā plānotās darbības (projekts vai tā daļa) nepārklājas ar darbībām (projektu vai tā daļu), kas paredzētas ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu aktivitāšu ietvaros, kur projekta iesniedzējs var pretendēt uz finansējuma saņemšanu N
30. Projekta iesnieguma ideja ir saskaņota Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidotajā Koordinācijas padomē N
     
     
33. Projekta iesniegumā ir noteikts, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas P
34. Projekta iesniedzējam ir izstrādāta un apstiprināta pašvaldības attīstības programma N
     
36. Projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze, ja projektā ir paredzēti ieņēmumi un projekts atbilst Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55. pantā noteiktajām prasībām, bet, ja projektā nav paredzēti ieņēmumi, ir veikta izmaksu efektivitātes analīze vai izmaksu un ieguvumu analīze N
37. Ja projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze, projekta ekonomiskā ienesīguma norma ir lielāka par sociālo diskonta likmi (5,5 procenti) un projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ir lielāka par nulli P
38. Ja projektam ir veikta izmaksu efektivitātes analīze, projekta izmaksas uz vienu iegūtā labuma vienību nepārsniedz noteikumos projekta darbībām noteikto maksimālo izmaksu līmeni P
     
39.1 Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu N
39.2 Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos noteikto termiņu P
39.3 Projekta iesniedzējs apliecina, ka infrastruktūra, kas paredzēta projekta ietvaros izstrādātajā būvprojektā tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecerē (ja attiecināms), tiks izbūvēta līdz 2022. gadam P
PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI Vērtēšanas sistēma -
Jā/Nē
Noraidāms1
vai precizējams2
     
41. Projekta iesniedzējam ir stabili un pieejami finanšu līdzekļi P
42. Projekta iesniedzējs neatrodas finanšu stabilizācijas procesā N

 

ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI Vērtēšanas sistēma -
Jā/Nē
Noraidāms1
vai precizējams2
43. Projekta iesniegums ir sagatavots papīra formā un iesniegts personīgi vai nosūtīts pa pastu aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē) vai arī sagatavots elektroniska dokumenta formā, iesniegts elektroniski, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu N
44. Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes uzaicinājumā noteiktajā termiņā N
45. Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu N
46. Projekta iesniegums ir iesniegts vienā oriģināleksemplārā N
47. Iesniegtais projekta iesniegums ir cauršūts (caurauklots), ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā P
48. Visas projekta iesnieguma lapas ir numurētas P
49. Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši noteikumos par projektu iesniegumu atlases 10. kārtu norādītajai projekta iesnieguma veidlapai, un visas veidlapas sadaļas ir aizpildītas P
50. Projekta iesniegums sagatavots datorrakstā P
51. Projekta iesnieguma veidlapai ir pievienoti visi noteikumos noteiktie un atbilstoši noformētie pavaddokumenti P
52. Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu, dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā P

 

ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS Vērtēšanas sistēma -
Jā/Nē
Noraidāms1
vai precizējams2
53. Projekta iesniegumā plānotās darbības (projekts vai tā daļa) nepārklājas ar darbībām (projektu vai tā daļu), kas paredzētas ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu aktivitāšu ietvaros P

1 Ja vērtējums ir negatīvs, projekta iesniegumu noraida.

2 Ja vērtējums ir negatīvs, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā)."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš

11.10.2014