Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā

Izdarīt Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 1.nr.; 2009, 16.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194.nr.; 2010, 205.nr.; 2012, 105.nr.) šādus grozījumus:

1. 5.panta pirmajā daļā:

papildināt 1.punktu pēc vārdiem "atļaujas izsniegšanas" ar vārdu "grozīšanas";

papildināt 2.punktu pēc vārdiem "atļaujas izsniegšanas" ar vārdiem "pagarināšanas, grozīšanas un anulēšanas";

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) nosaka maksu par ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas atzinuma sagatavošanu;".

2. Papildināt 7.pantu ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9) veic to ģenētiski modificēto organismu uzraudzību un kontroli, kurus audzē ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā nereģistrēti kultūraugu audzētāji."

3. Izteikt 8. un 9.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Pārtikas un veterinārā dienesta kompetence

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošina ģenētiski modificētās pārtikas un dzīvnieku barības (izņemot sēklas) aprites uzraudzību un kontroli.

9.pants. Valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" kompetence

Valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"":

1) pamatojoties uz normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu apriti un ņemot vērā Zinātniskās ekspertu komisijas saistošo atzinumu par ģenētiski modificēto organismu riska novērtējumu un monitoringa programmu un Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes rekomendējoša rakstura priekšlikumus, izsniedz atļauju:

a) ģenētiski modificēto mikroorganismu ierobežotai izmantošanai,

b) ģenētiski modificēto organismu izplatīšanai vidē izmēģinājumiem,

c) ģenētiski modificēto organismu izplatīšanai tirgū, izņemot atļauju Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 22.septembra regulā (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 1829/2003) noteiktajām darbībām;

2) groza vai anulē atļauju ģenētiski modificēto mikroorganismu ierobežotai izmantošanai, kā arī izplatīšanai vidē izmēģinājumiem un tirgū, ja pastāv draudi, ka attiecīgais ģenētiski modificētais organisms var nodarīt kaitējumu cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi;

3) izskata Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes, Eiropas Zāļu aģentūras un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento institūciju atzinumus par ģenētiski modificēto organismu apzinātas izplatīšanas riska novērtēšanu un sagatavo viedokli atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 1829/2003 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta regulai (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru, kā arī normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību un par kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā;

4) organizē un vada publiski pieejamas valsts informācijas sistēmas - ģenētiski modificēto organismu aprites reģistra - izveidošanu un darbību;

5) nosaka ģenētiski modificētos organismus pārtikas un dzīvnieku barības paraugos;

6) pilda references laboratorijas funkcijas ģenētiski modificēto organismu noteikšanā;

7) piedalās starptautisko organizāciju rīkotajās starplaboratoriju testēšanas programmās;

8) ievieš starptautiski atzītas ģenētiski modificēto organismu noteikšanas metodes;

9) nodrošina ģenētiski modificēto organismu paraugu izmeklēšanu ārvalstu laboratorijās, ja to nav iespējams veikt Latvijā."

4. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

"15.pants. Zinātniskā ekspertu komisija

(1) Zinātniskā ekspertu komisija ir ekspertu darba grupa, kas izskata personu iesniegtos riska novērtēšanas dokumentus, kā arī sagatavo un iesniedz valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" zinātniski pamatotu atzinumu par ģenētiski modificēto organismu riska novērtējumu un monitoringa programmu. Pamatojoties uz tās atzinumu, tiek pieņemts lēmums par šā likuma 9.panta 1. un 2.punktā minētās atļaujas izsniegšanu, par atteikumu to izsniegt un par atļaujas grozīšanu vai anulēšanu.

(2) Zinātniskā ekspertu komisija sagatavo un iesniedz valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" priekšlikumus par nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības stratēģijas pilnveidošanu un veicina sabiedrības iesaistīšanu lēmumu par ģenētiski modificēto organismu apriti pieņemšanā.

(3) Zinātniskā ekspertu komisija sagatavo un iesniedz valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" zinātniski pamatotu viedokli par šā likuma 9.panta 3.punktā minētajiem ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas atzinumiem.

(4) Zinātniskās ekspertu komisijas darbību atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem nodrošina valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR""."

5. Izteikt 16.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padome, ņemot vērā sabiedrības izteikto viedokli par ģenētiski modificēto organismu apriti, iesniedz valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" rekomendējoša rakstura priekšlikumus par šā likuma 9.panta 1.punkta "b" un "c" apakšpunktā minētās atļaujas izsniegšanu."

6. Aizstāt 19.panta pirmās daļas 3.punktā un otrajā daļā vārdus "Pārtikas un veterinārais dienests" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR""" (attiecīgā locījumā).

7. Aizstāt 20.panta pirmajā daļā vārdus "Pārtikas un veterinārā dienesta" ar vārdiem "valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR""".

8. 33.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts augu aizsardzības dienestam ir tiesības:

1) anulēt reģistrāciju ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā, ja ir pārkāptas normatīvo aktu prasības par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu un līdzāspastāvēšanu;

2) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanu pieņemt lēmumu par to, ka sējumi vai stādījumi noteiktā termiņā iznīcināmi ar mehāniskām vai ķīmiskām metodēm. Valsts augu aizsardzības dienesta inspektora lēmumu par sējumu vai stādījumu iznīcināšanu var apstrīdēt, iesniedzot Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram attiecīgu iesniegumu. Valsts augu aizsardzības dienesta direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā. Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību;

3) piespiedu kārtā iznīcināt sējumus un stādījumus, ja šīs daļas 2.punktā minētais lēmums noteiktā termiņā nav izpildīts.";

izslēgt ceturto daļu.

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Grozījumi šā likuma 5.panta pirmās daļas 5.punktā attiecībā uz maksas noteikšanu par ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas atzinuma sagatavošanu stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām"."

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 25.septembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 8.oktobrī

22.10.2014