Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"

Izdarīt likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 22.nr.; 2001, 11., 21.nr.; 2005, 2.nr.; 2006, 1., 24.nr.; 2007, 15.nr.; 2008, 3.nr.; 2009, 2., 15., 23.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2011, 117.nr.; 2013, 191.nr.) šādus grozījumus:

1. 9.panta pirmajā daļā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) licencē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu vai reģistrē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju;";

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) sekmē konkurenci regulējamās nozarēs un uzrauga sabiedrisko pakalpojumu atbilstību licences nosacījumiem, vispārējās atļaujas noteikumiem, noteiktām kvalitātes prasībām, tehniskajiem noteikumiem, standartiem, kā arī līgumu noteikumiem;".

2. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"III nodaļa. Sabiedrisko pakalpojumu licencēšana un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistrēšana".

3. Izteikt 16.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja to paredz regulējamo nozaru speciālie normatīvie akti, regulators uz noteiktu laiku izsniedz sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam un regulējamo nozaru komersantam licenci, norādot tajā sabiedrisko pakalpojumu veidus."

4. 18.pantā:

izteikt trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) izslēgts no komercreģistra;";

izslēgt sesto daļu;

papildināt septīto daļu ar vārdiem "vai ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbība ir apturēta";

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Lēmumu par licences izsniegšanu, piešķirtās licences anulēšanu (atcelšanu), atteikumu piešķirt licenci, par grozījumiem licences nosacījumos vai licences darbības apturēšanu vai atjaunošanu regulators pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā. Iesniegums par licences izsniegšanu, piešķirtās licences anulēšanu (atcelšanu), par grozījumiem licences nosacījumos vai licences darbības atjaunošanu tiek uzskatīts par iesniegtu dienā, kad regulators saņēmis visus normatīvajos aktos norādītos dokumentus un visu nepieciešamo informāciju."

5. Papildināt III nodaļu ar 18.1 pantu šādā redakcijā:

"18.1 pants. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistrēšana

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, kura darbību nepieciešams regulēt, bet regulējamo nozaru speciālie normatīvie akti neparedz licencēšanu vai citādu reģistrēšanos, ir tiesības uzsākt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, ja tas šajā likumā vai regulējamo nozaru speciālajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistrā vai sarakstā (turpmāk - reģistrs).

(2) Regulators nosaka sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas vispārējās atļaujas noteikumus (turpmāk - vispārējās atļaujas noteikumi), kas ir saistoši visiem reģistrētajiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kuru darbību nepieciešams regulēt un kuriem saskaņā ar regulējamo nozaru speciālajiem normatīvajiem aktiem nav vajadzīga licence.

(3) Regulators veido reģistru un nodrošina tā publisku pieejamību.

(4) Vispārējās atļaujas noteikumos, ja regulējamo nozaru speciālie normatīvie akti neparedz citu reģistrēšanas kārtību, regulators nosaka:

1) reģistrā iekļaujamās ziņas;

2) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam izvirzāmās reģistrēšanas prasības un kārtību, kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosūta paziņojumu par reģistrāciju (turpmāk - reģistrācijas paziņojums) vai paziņojumu par darbības izbeigšanu;

3) reģistrācijas paziņojumā vai paziņojumā par darbības izbeigšanu ietveramo informāciju;

4) kārtību, kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju izslēdz no reģistra un atkārtoti reģistrē;

5) kārtību, kādā regulators informē reģistrācijas paziņojuma iesniedzēju par termiņu, kādā tas tiks reģistrēts, par tiesībām uzsākt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, ja noteiktā termiņā nav saņemts regulatora lēmums par atteikumu reģistrēt reģistrācijas paziņojuma iesniedzēju, un par attiecīgā regulatora lēmuma pārsūdzības iespējām.

(5) Ja regulators mēneša laikā no reģistrācijas paziņojuma saņemšanas dienas nav rakstveidā informējis reģistrācijas paziņojuma iesniedzēju par atteikumu to reģistrēt, uzskatāms, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts. Reģistrācijas paziņojums tiek uzskatīts par iesniegtu dienā, kad regulators saņēmis visu vispārējās atļaujas noteikumos norādīto informāciju.

(6) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var izbeigt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, ja tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nosūtījis regulatoram paziņojumu par darbības izbeigšanu un ir izslēgts no reģistra.

(7) Regulators izslēdz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju no reģistra šādos gadījumos:

1) regulators ir saņēmis sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja paziņojumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu;

2) sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbība ir apturēta;

3) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir izslēgts no komercreģistra;

4) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu ir sodīts par vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu un atkārtoti pārkāpis vispārējās atļaujas noteikumus;

5) citos regulējamo nozaru speciālajos normatīvajos aktos minētajos gadījumos.

(8) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir izslēgts no reģistra saskaņā ar šā panta septītās daļas 4.punktu, tam ir tiesības atsākt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ne agrāk kā pēc viena gada no izslēgšanas dienas, ja tas ir novērsis pārkāpumu, par kuru tika izslēgts no reģistra, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nosūtījis regulatoram jaunu reģistrācijas paziņojumu un šajā likumā noteiktajā kārtībā atkārtoti reģistrēts."

6. Aizstāt 21.panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā vārdus "laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"".

7. Papildināt 30.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam neatmaksā samaksāto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu šādos gadījumos:

1) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam izsniegtā licence ir anulēta vai apturēta;

2) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir izslēgts no reģistra vai reģistrā ir izdarīta atzīme par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbības apturēšanu;

3) sabiedriskā pakalpojuma regulēšana ir izbeigta."

8. 32.pantā:

papildināt pirmo daļu ar vārdiem "(turpmāk - strīds)";

izslēgt otrajā daļā vārdus "no sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas attiecībām izrietošu";

aizstāt trešajā daļā vārdus "no sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas attiecībām izrietošos strīdus" ar vārdu "strīdu".

9. Papildināt 35.2 pantu ar sešpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(16) Regulators strīda izskatīšanas procesu izbeidz, ja iesniedzējs atsauc iesniegumu par strīda izskatīšanu."

10. Papildināt 40.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Padomes loceklim sniedz pamatojumu viņa atcelšanai no amata, un pēc padomes locekļa lūguma tas tiek publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"."

11. Izteikt 43.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz trīs padomes locekļi."

12. Papildināt 44.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Padomes loceklim var būt konsultatīvais darbinieks (turpmāk - padomnieks). Darba līgumu ar padomnieku regulators slēdz uz attiecīgā padomes locekļa pilnvaru laiku. Pēc šā padomes locekļa priekšlikuma regulators var uzteikt darba līgumu ar padomnieku jebkurā laikā, nenorādot uzteikuma iemeslus. Pēc darba līguma izbeigšanās padomniekam ir tiesības saņemt pabalstu vienas mēnešalgas apmērā. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad padomnieks turpina darbu regulatorā citā amatā."

13. Papildināt 45.pantu ar trešo, ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(3) Regulators no sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja saņemtajai informācijai vai kādai tās daļai nosaka ierobežotas pieejamības statusu, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs precīzi norāda attiecīgos dokumentus un pamato šāda statusa noteikšanu.

(4) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nav izpildījis šā panta trešās daļas prasības vai ierosinājums konkrētajai informācijai noteikt ierobežotas pieejamības statusu nav pamatots, regulators par to paziņo sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.

(5) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs septiņu dienu laikā no dienas, kad saņemts regulatora paziņojums, nenovērš šā panta ceturtajā daļā minētajā paziņojumā norādītos trūkumus, regulators var atteikties sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtajai informācijai noteikt ierobežotas pieejamības statusu, paziņojot par to sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.

(6) Regulators var pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, no kura saņemtajai informācijai nepieciešams noteikt ierobežotas pieejamības statusu, iesniedz vispārēju pārskatu, kurā ierobežotas pieejamības informācija nav ietverta."

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 25.septembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 8.oktobrī

22.10.2014