Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

Izdarīt Veterinārmedicīnas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 11.nr.; 2002, 2.nr.; 2003, 4., 6., 15.nr.; 2004, 9., 18., 23.nr.; 2006, 9.nr.; 2009, 3., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196.nr.; 2010, 99.nr.; 2011, 112.nr.; 2012, 50.nr.; 2013, 80.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 8.pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) pārbaudīt mājas (istabas) dzīvniekus, kurus nekomerciālos nolūkos ieved Latvijas teritorijā no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 12.jūnija regulu (EK) Nr. 576/2013 par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un par regulas (EK) Nr. 998/2003 atcelšanu (turpmāk - Parlamenta un Padomes regula Nr. 576/2013)."

2.  11.panta pirmajā daļā:

izteikt daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"":";

papildināt daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) veic riska novērtēšanu dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības jomā."

3. Papildināt 21.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Praktizējošs veterinārārsts veic Parlamenta un Padomes regulā Nr. 576/2013 pilnvarotajam veterinārārstam noteiktās darbības."

4. Izslēgt 25.panta 19.punktā vārdus "un kārtību, kādā šīs prasības saskaņojamas ar Pārtikas un veterināro dienestu".

5.  35.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(1) Epizootijas uzliesmojuma gadījumā dzīvnieku īpašniekam, ja viņš izpildījis dzīvnieku veselības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, ir tiesības saņemt zaudējumu kompensāciju par:";

papildināt otro daļu pēc vārda "kompensāciju" ar vārdiem "kā arī kritērijus zaudējumu kompensācijas samazināšanai".

6.  38.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja dzīvnieku īpašnieks ir izpildījis dzīvnieku veselības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, viņam ir tiesības saņemt zaudējumu kompensāciju par:

1) govju tuberkulozes, govju, aitu un kazu brucelozes un govju enzootiskās leikozes apkarošanas laikā radītajiem zaudējumiem, kā arī par dzīvniekiem, kurus, pastāvot aizdomām par saslimšanu, nokauj diagnozes noskaidrošanai, - līdz 50 procentiem no kautproduktu vidējās vērtības;

2) transmisīvo sūkļveida encefalopātiju apkarošanas laikā radītajiem zaudējumiem, kā arī par dzīvniekiem, kurus, pastāvot aizdomām par saslimšanu, nokauj diagnozes noskaidrošanai, iznīcinātajiem kautķermeņiem, dzīvnieku izcelsmes produktiem, embrijiem un olšūnām;

3) putnu salmonelozes (S. eneteritidis, S. pullorum, S. gallinarum, S. typhimurium, S. virchow, S. infantis, S. hadar) apkarošanas laikā iznīcinātajiem cāļiem, jaunputniem vai pieaugušiem putniem, iznīcinātajām olām, kas paredzētas patēriņam cilvēku uzturā un inkubēšanai, produktiem, kas paredzēti patēriņam cilvēku uzturā, kā arī par dzīvnieku barību;

4) akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību - epizootiskās hematopoētiskās nekrozes, epizootiskā čūlu sindroma, bonamiozes, perkinsozes, mikrocitozes, Taura sindroma, dzeltenās galvas slimības - apkarošanas laikā veikto akvakultūras dzīvnieku iznīcināšanu, infekcijas slimību apkarošanas laikā radītajiem zaudējumiem akvakultūras dzīvnieku audzētavas materiāltehniskajā aprīkojumā, kā arī par akvakultūras dzīvnieku audzētavā veiktās dezinfekcijas izmaksām;

5) Amerikas peru puves apkarošanas laikā iznīcinātajām bišu saimēm - 50 procentu apmērā no bišu saimes vērtības.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "dzīvnieku infekcijas slimības, kuru gadījumā tiek izmaksāta šā panta pirmajā daļā paredzētā kompensācija, un kārtību, kādā šo kompensāciju piešķir un saņem" ar vārdiem "kārtību, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem šā panta pirmajā daļā paredzēto zaudējumu kompensāciju, kā arī kritērijus zaudējumu kompensācijas samazināšanai".

7.  52.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Robežšķērsošanas vietās, kurās veic muitas kontroli, mājas (istabas) dzīvniekus saskaņā ar Parlamenta un Padomes regulu Nr. 576/2013 kontrolē Valsts ieņēmumu dienests."

8. Papildināt 56.pantu ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9) par veikto vakcināciju pret trakumsērgu izdarīt attiecīgu ierakstu Eiropas Savienības mājas (istabas) dzīvnieka pasē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 576/2013 prasībām vai vakcinācijas apliecībā, ievērojot dzīvnieku veselības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto kārtību."

9. 59.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) nodrošināt dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un sadarbībā ar Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonām un praktizējošiem veterinārārstiem organizēt valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas) apkarošanu saskaņā ar dzīvnieku veselības jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas programmām;";

aizstāt 12.punktā vārdu "pamācībā" ar vārdu "instrukcijā";

izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14) nodrošināt suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku profilaktisko vakcināciju pret trakumsērgu dzīvnieka triju mēnešu vecumā, izņemot gadījumus, kad praktizējošs veterinārārsts, ņemot vērā konkrētā dzīvnieka veselības stāvokli, nosaka citu vakcinācijas laiku, kā arī nodrošināt atkārtotu vakcināciju (revakcināciju) saskaņā ar veterināro zāļu lietošanas instrukcijā noteikto kārtību;".

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 25., 26. un 27.punktu šādā redakcijā:

"25. Šā likuma 21.panta piektā daļa stājas spēkā 2014.gada 29.decembrī. Līdz 2014.gada 28.decembrim praktizējošs veterinārārsts veic Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija regulā (EK) Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai, un ar kuru groza Padomes direktīvu 92/65/EK, pilnvarotajam veterinārārstam noteiktās darbības.

26. Šā likuma 8.panta 7.punkts, 56.panta 9.punkts un grozījumi 52.panta ceturtajā daļā attiecībā uz mājas (istabas) dzīvnieku kontroli saskaņā ar Parlamenta un Padomes regulu Nr. 576/2013 stājas spēkā 2014.gada 29.decembrī.

27. Ministru kabinets līdz 2015.gada 1.februārim izdara grozījumus šādos Ministru kabineta noteikumos:

1) 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā";

2) 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm";

3) 2013.gada 20.augusta noteikumos Nr.621 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām"."

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 25.septembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 8.oktobrī

22.10.2014