Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.587

Rīgā 2014.gada 30.septembrī (prot. Nr.51 13.§)
Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
14.panta trešo daļu
un Invaliditātes likuma 12. panta astoto daļu
(Grozīta ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 257)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (turpmāk – informācijas sistēma) struktūru;

1.2. informācijas sistēmā iekļaujamos datus;

1.3. informācijas sistēmā iekļauto datu apstrādes (iesniegšanas, aktualizācijas, glabāšanas, pieprasīšanas un izsniegšanas) noteikumus un kārtību;

1.4. institūciju sadarbības noteikumus.

2. Informācijas sistēmas pārzinis ir Labklājības ministrija (turpmāk – ministrija). Informācijas sistēmā datus no pašvaldību informācijas sistēmām (šo noteikumu 9., 10., 10.2, 13. un 13.4 punktā minētos datus) iekļauj pēc stāvokļa attiecīgā lēmuma (administratīvā akta) pieņemšanas dienā, un par šo datu kvalitāti atbild un izmaiņas minētajos datos pēc datu subjekta pieprasījuma veic attiecīgā pašvaldība.

(Grozīts ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 257)

3. Lai pilnveidotu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības organizēšanu, koordinēšanu un pārraudzīšanu, informācijas sistēmā iekļauj datus par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu personām, kas tos pieprasījušas.

4. Informācijas sistēmu uztur un tajā iekļautos datus apstrādā ar valsts informācijas sistēmu savietotāja palīdzību vai izmantojot tiešo saskarni ar citām valsts informācijas sistēmām un pašvaldību informācijas sistēmām vai pakalpojuma sniedzējam apstrādājot datus informācijas sistēmā.

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 662)

II. Informācijas sistēmas struktūra

5. Informācijas sistēmu veido šādas sadaļas:

5.1. sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs;

5.2. to personu reģistrs, kuras pieprasījušas, saņem vai kurām atteikti sociālie pakalpojumi vai sociālā palīdzība (turpmāk – personu reģistrs);

5.3. sociālo pakalpojumu sniedzēju pārbaudes;

5.4. pārskati un atskaites;

5.5. valsts sociālās aprūpes centru un to institūciju reģistrs, kuras sniedz valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu uz līguma pamata (turpmāk – līgumorganizācijas);

5.6. valsts finansēti ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra (turpmāk – atbalsta centrs) pakalpojumi;

5.7. sociālo uzņēmumu reģistrs.

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 662)

6. Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā iekļauj datus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu reģistrā un izslēgts no tā.

6.1 Sociālo uzņēmumu reģistrā iekļauj datus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 662 redakcijā)

7. Personu reģistrā iekļauj:

7.1. personu identificējošus datus;

7.2. datus par personas mantisko stāvokli;

7.3. datus par personai piešķirtajiem pašvaldības sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem;

7.4. datus par personai piešķirtajiem valsts sociālajiem pakalpojumiem.

8. Personu reģistrā iekļauj šādus personu identificējošus datus:

8.1. vārds (vārdi);

8.2. uzvārds;

8.3. personas kods;

8.4. dzimšanas datums;

8.5. dzimums;

8.6. valstiskā piederība un tās veids;

8.7. ziņas par personas miršanu, tai skaitā miršanas datums;

8.8. ziņas par personas rīcībspējas ierobežošanu un rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu;

8.9. ziņas par personas aizbildņiem, aizgādņiem vai audžuģimeni;

8.10. ziņas par personas tiesisko statusu Iedzīvotāju reģistrā;

8.11. personu apliecinoša dokumenta dati:

8.11.1. dokumenta veids;

8.11.2. dokumenta numurs;

8.11.3. dokumenta izdošanas datums;

8.11.4. dokumenta derīguma termiņš;

8.11.5. dokumenta izdevēja valsts, izdevējiestāde;

8.11.6. dokumenta aktuālais statuss valsts informācijas sistēmā "Nederīgo dokumentu reģistrs";

8.12. personas deklarētā, reģistrētā vai norādītā dzīvesvietas adrese;

8.13. dati par personas invaliditāti:

8.13.1. invaliditātes noteikšanas datums;

8.13.2. invaliditātes grupa;

8.13.3. datums, līdz kuram noteikta invaliditāte;

8.13.4. invaliditātes apliecības numurs;

8.13.5. norāde par kustību traucējumiem;

8.13.6. norāde par redzes traucējumiem;

8.13.7. norāde par dzirdes traucējumiem;

8.13.8. norāde par smagiem garīgās attīstības traucējumiem;

8.13.9. norāde uz citu funkcionālu traucējumu esību;

8.13.10. invaliditātes cēlonis;

8.13.11. atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem (ir vai nav);

8.13.12. datums, kad izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, atzinuma numurs un periods, uz kuru tas izsniegts;

8.13.13. atzinums par medicīniskajām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai (ir vai nav);

8.13.14. datums, kad izsniegts atzinums par medicīniskajām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai;

8.13.15. atzinums par pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību personai ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam (ir vai nav);

8.13.16. datums, kad izsniegts atzinums par pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību personai ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam, atzinuma numurs un periods, uz kuru tas izsniegts.

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 662; MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 257)

9. Personu reģistrā iekļauj šādus datus par personas mantisko stāvokli:

9.1. dati par trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu:

9.1.1. statuss – trūcīgs vai maznodrošināts;

9.1.2. pašvaldība, kurā statuss ir noteikts;

9.1.3. statusa piešķiršanas lēmuma datums un numurs;

9.1.4. statusa perioda sākuma datums;

9.1.5. statusa perioda beigu datums;

9.2. dati par iztikas līdzekļu deklarācijām un deklarācijā minētajām personām:

9.2.1. iesniedzēja vārds (vārdi), uzvārds, personas kods;

9.2.2. iesniegšanas datums;

9.2.3. pašvaldības iestāde, kur deklarācija iesniegta;

9.2.4. iesniedzēja un personu, kuras dzīvo kopā ar iesniedzēju, deklarētie vidējie ienākumi mēnesī;

9.2.5. deklarācijā norādītās personas:

9.2.5.1. vārds (vārdi), uzvārds, personas kods;

9.2.5.2. radniecība ar iesniedzēju;

9.2.5.3. nodarbinātības statuss;

9.2.5.4. vidējie ienākumi;

9.2.5.5. ienākumu veidi;

9.2.5.6. nekustamais īpašums;

9.2.5.7. kustamā manta;

9.2.5.8. noslēgtie uztura līgumi;

9.3. dati par dzīvesvietas apsekošanu:

9.3.1. apsekotā adrese;

9.3.2. apsekošanas datums;

9.3.3. darbinieki, kas apsekoja, – vārds, uzvārds, amats;

9.3.4. apsekošanas iemesls;

9.4. dati par ienākumu atbilstību Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai noteiktajiem ienākumiem (pašvaldība un periods, uz kuru noteikts statuss).

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 662)

10. Personu reģistrā iekļauj šādus datus par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem:

10.1. iesnieguma iesniegšanas datums;

10.2. iestāde vai pašvaldība, kur iesniegts iesniegums;

10.3. iesnieguma veids – par sociālā pabalsta vai sociālā pakalpojuma piešķiršanu;

10.4. sociālā pabalsta vai sociālā pakalpojuma statuss – piešķirts, atlikts, atteikts, pieprasīta papildu informācija un norāde par tās saņemšanu;

10.5. datums, kad sociālais pabalsts vai sociālais pakalpojums ir piešķirts vai atteikts;

10.6. sociālā pabalsta pazīme – ienākumu testēts vai netestēts pabalsts;

10.7. pašvaldības sociālā pabalsta veids:

10.7.1. garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalsts;

10.7.2. dzīvokļa pabalsts;

10.7.3. vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā;

10.7.4. citi likumos vai Ministru kabineta noteikumos noteiktie pašvaldības sociālie pabalsti, tai skaitā sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm;

10.7.5. pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie citi sociālās palīdzības pabalsti ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai;

10.7.6. pašvaldības atbalsts pēc brīvprātīgas iniciatīvas;

10.8. pašvaldības nodrošinātie sociālie pakalpojumi:

10.8.1. sociālā pakalpojuma sniedzēja sniegtais pakalpojums;

10.8.2. sociālā pakalpojuma nodrošinātājs – savas pašvaldības institūcija, cita pašvaldība, nevalstiska organizācija, komersants;

10.8.3. sociālā pakalpojuma finansējuma pazīme – valsts, pašvaldība, klients, cits avots;

10.8.4. pazīme par valsts atbalsta piešķiršanu pašvaldībai par personai nodrošināto pakalpojumu;

10.8.5. pazīme par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2. "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" (turpmāk – deinstitucionalizācija) finansējumu pašvaldībai par personai nodrošināto pakalpojumu;

10.9. atteikuma gadījumā norāde, kādu iemeslu dēļ tika atteikts sociālais pabalsts vai sociālais pakalpojums;

10.10. sociālā pabalsta izmaksa vai sociālā pakalpojuma apmaksa:

10.10.1. piešķiršanas veids – naudā vai natūrā;

10.10.2. mēnesis, par kuru tiek piešķirts;

10.10.3. summa;

10.10.4. izpildes datums;

10.11. informācija par bērnu aprūpes iestāžu pakalpojumu:

10.11.1. iestāšanās datums bērnu aprūpes iestādē;

10.11.2. datums, kad pārtraukta pakalpojuma sniegšana;

10.11.3. iemesls, kādēļ pārtraukta pakalpojuma sniegšana (sasniegta pilngadība, adopcija, nāve, atgriešanās ģimenē, cits).

(Grozīts ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 58; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 662)

10.1 Saistībā ar deinstitucionalizācijas īstenošanu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu informācijas sistēmas sadaļā "Personu reģistrs" iekļauj šādus datus par personām ar garīga rakstura traucējumiem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem:

10.1 1. individuālo izvērtējumu un individuālo atbalsta plānu dati;

10.1 2. plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānu dati;

10.1 3. pašvaldībās sniegto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu dati.

(MK 31.01.2017. noteikumu Nr. 58 redakcijā)

10.2 Personu reģistrā iekļauj šādus datus par pašvaldības nodrošināto aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam:

10.2 1. datums, kad pašvaldības sociālajā dienestā reģistrēts personas ar invaliditāti likumiskā pārstāvja iesniegums par pakalpojuma nepieciešamību;

10.2 2. pašvaldības sociālā dienesta lēmums par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu (datums, pakalpojums piešķirts vai atteikts, pakalpojuma sākuma un beigu datums);

10.2 3. atzīme, ka persona ar invaliditāti pakalpojumu saņem pirmo reizi;

10.2 4. informācija par aprūpes pakalpojuma sniedzēju (fiziska vai juridiska persona);

10.2 5. informācija, vai pakalpojums tiek nodrošināts deinstitucionalizācijas ietvaros;

10.2 6. informācija par sniegto pakalpojumu:

10.2 6.1. piešķirtā pakalpojuma stundas mēnesī;

10.2 6.2. pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas datums;

10.2 6.3. aprūpētāja nostrādātās stundas mēnesī;

10.2 6.4. kopējā summa mēnesī.

(MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 257 redakcijā)

11. Personu reģistrā iekļauj ziņas par valsts finansētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem vardarbībā cietušām pilngadīgām personām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, asistenta pakalpojumiem personām ar invaliditāti, ko sniedz pašvaldībā, augstskolā vai koledžā, psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumiem paliatīvajā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem, psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumiem personām ar onkoloģisku slimību un viņu tuviniekiem, ziņas par valsts līdzfinansētiem grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumiem, kā arī ziņas par pavadoņa pakalpojumu personām ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam.

(MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 257 redakcijā)

11.1 Informācijas sistēmas sadaļā "Personu reģistrs" iekļauj šādus datus par vardarbībā cietušai pilngadīgai personai valsts piešķirtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu:

11.1 1. piešķirtā pakalpojuma veidi, konsultāciju un dienu skaits;

11.1 2. faktiski sniegtā pakalpojuma veidi, konsultāciju un dienu skaits;

11.1 3. pakalpojuma konsultācijas cena, dienas cena un kopējās attiecīgā pakalpojuma veida faktiskās izmaksas;

11.1 4. faktiski samaksātā transporta kompensācija;

11.1 5. pakalpojuma piešķiršanas, uzsākšanas un pabeigšanas datums;

11.1 6. personu skaits rindā pārskata perioda beigās (tai skaitā uz pakalpojuma saņemšanu steidzamības kārtā);

11.1 7. kopējās pakalpojuma izmaksas pārskata periodā;

11.1 8. informācija par pakalpojuma sniedzējiem – institūcijas nosaukums, ja pakalpojums tiek sniegts institūcijā ar izmitināšanu, vai pakalpojuma sniedzēja nosaukums un speciālists, kas sniedz pakalpojumu (speciālista vārds, uzvārds, profesija – psihologs, jurists vai sociālais darbinieks, darbības forma – pašnodarbinātais vai darba ņēmējs), ja pakalpojums tiek sniegts individuālu konsultāciju veidā;

11.1 9. informācija par pašvaldības sociālā dienesta pakalpojuma finanšu izlietojumu un rezultatīvo rādītāju izpildi;

11.1 10. pašvaldības sociālā dienesta pārskati par pakalpojuma sniegšanu.

(MK 31.01.2017. noteikumu Nr. 58 redakcijā)

11.2 Informācijas sistēmas sadaļā "Personu reģistrs" iekļauj šādus datus par vardarbību veikušai pilngadīgai personai valsts piešķirtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu:

11.2 1. piešķirtā pakalpojuma veidi, konsultāciju un grupu nodarbību skaits;

11.2 2. faktiski sniegtā pakalpojuma veidi, konsultāciju un grupu nodarbību skaits;

11.2 3. pakalpojuma grupu nodarbības un konsultācijas cena un kopējās attiecīgā pakalpojuma veida faktiskās izmaksas;

11.2 4. faktiski samaksātā transporta kompensācija;

11.2 5. pakalpojuma piešķiršanas, uzsākšanas un pabeigšanas datums;

11.2 6. personu skaits rindā pārskata perioda beigās (tai skaitā pakalpojuma saņemšanai steidzamības kārtā);

11.2 7. kopējās pakalpojuma izmaksas pārskata periodā;

11.2 8. informācija par pakalpojuma sniedzējiem – speciālistiem (speciālista vārds, uzvārds, personas kods, dzimums, profesija – sociālais darbinieks, psihologs vai supervizors, novads, kurā speciālists sniedz pakalpojumu, noslēgtā līguma veids, norāde, vai speciālists ir sociālā dienesta darbinieks vai ārpakalpojuma sniedzējs, atzīme par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzēja apmācību);

11.2 9. informācija par pakalpojuma finanšu izlietojumu un rezultatīvo rādītāju izpildi sadalījumā pa pašvaldībām;

11.2 10. pakalpojuma sniedzēju pārskati par pakalpojuma sniegšanu.

(MK 31.01.2017. noteikumu Nr. 58 redakcijā)

12. Informācijas sistēmas sadaļā "Personu reģistrs" iekļauj šādus datus par valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu:

12.1. personas iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu:

12.1.1. iesniedzēja vārds (vārdi), uzvārds, personas kods;

12.1.2. iesniegšanas datums;

12.1.3. sociālā pakalpojuma veids;

12.1.4. vēlamais pakalpojuma sniedzējs;

12.2. dati par likumisko pārstāvi:

12.2.1. vārds (vārdi), uzvārds, personas kods;

12.2.2. deklarētā, reģistrētā vai norādītā dzīvesvietas adrese;

12.2.3. tālrunis un citi saziņas līdzekļi;

12.3. lēmuma par pakalpojuma nepieciešamību pieņēmējs (pašvaldība):

12.3.1. nosaukums;

12.3.2. adrese;

12.3.3. tālrunis un citi saziņas līdzekļi;

12.4. iesniegto dokumentu saraksts;

12.5. ziņas par papildu dokumentu pieprasīšanu;

12.6. lēmums par pakalpojuma piešķiršanu:

12.6.1. datums, kad pieņemts lēmums;

12.6.2. dokumenta numurs;

12.6.3. pakalpojuma sniedzēja nosaukums;

12.6.4. datums, no kura pakalpojums ir piešķirts;

12.7. lēmums par uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai:

12.7.1. datums, kad pieņemts lēmums;

12.7.2. dokumenta numurs;

12.7.3. pakalpojuma sniedzēja nosaukums;

12.7.4. datums, no kura uzņemts rindā;

12.8. informācija par pakalpojuma saņemšanas uzsākšanu un pakalpojuma sniegšanu institūcijā:

12.8.1. norīkojums uzņemšanai institūcijā (dokumenta datums, numurs un norādītais iestāšanās datums);

12.8.2. iestāšanās datums institūcijā;

12.8.3. ziņas par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrēto maksājumu saņemšanu;

12.8.4. līgums ar personu, kuru uzņem institūcijā:

12.8.4.1. datums, kad līgums ir noslēgts;

12.8.4.2. līguma numurs;

12.8.4.3. ja līgumu slēdz cita persona, papildus norāda šādu informāciju:

12.8.4.3.1. vārds (vārdi), uzvārds, personas kods;

12.8.4.3.2. deklarētā, reģistrētā vai norādītā dzīvesvietas adrese;

12.8.4.3.3. tālrunis un citi saziņas līdzekļi;

12.8.5. personas atrašanās prombūtnē ārpus institūcijas (prombūtnes veids, sākuma un beigu datums, iemesls);

12.8.6. personas iesniegums pakalpojuma sniedzēja maiņai:

12.8.6.1. iesnieguma iesniegšanas datums;

12.8.6.2. pieprasītā pakalpojuma sniedzēja nosaukums;

12.8.6.3. cita informācija;

12.8.7. personas iesniegums pakalpojuma veida maiņai:

12.8.7.1. iesnieguma iesniegšanas datums;

12.8.7.2. pieprasītā pakalpojuma veids;

12.8.7.3. cita informācija;

12.8.8. personas iesniegums pakalpojuma izbeigšanai, iesniegšanas datums;

12.8.9. lēmums par pakalpojuma izbeigšanu personai:

12.8.9.1. dokumenta pieņemšanas datums;

12.8.9.2. dokumentu numurs;

12.8.9.3. datums, kad lēmums stājas spēkā;

12.8.10. personai noteiktais aprūpes līmenis;

12.8.11. ziņas par personas funkcionālo traucējumu veidu un psihisko veselību saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu;

12.8.12. pakalpojuma finansējuma avots;

12.8.13. ziņas par faktisko uzturēšanos institūcijā (sākuma un beigu datums);

12.8.14. pakalpojuma izbeigšanas datums attiecīgajā institūcijā un iemesls;

12.8.15. personas atrašanās pusceļa mājā (jā/nē, sākuma un beigu datums).

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 662)

13. Informācijas sistēmas sadaļā "Personu reģistrs" iekļauj šādus datus par valsts finansētu asistenta pakalpojumu personām ar invaliditāti, ko sniedz pašvaldībā, augstskolā vai koledžā:

13.1. datums, kad pašvaldības sociālajā dienestā reģistrēts personas ar invaliditāti vai personas ar invaliditāti likumiskā pārstāvja iesniegums par pakalpojuma nepieciešamību;

13.2. pašvaldības sociālā dienesta lēmums par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu (datums, numurs, pakalpojums piešķirts vai atteikts, pakalpojuma sākuma un beigu datums);

13.3. atzīme, ka persona ar invaliditāti pakalpojumu saņem pirmo reizi;

13.4. vai nepieciešama transporta kompensācija pakalpojuma nodrošināšanai (ir vai nav);

13.5. informācija par pakalpojuma sniedzēju – fizisku personu:

13.5.1. vārds (vārdi), uzvārds, personas kods;

13.5.2. vecums;

13.5.3. dzimums;

13.5.4. radniecība ar pakalpojumu saņēmušo personu (ir vai nav radinieks, dzīvo vienā mājsaimniecībā ar personu vai citur);

13.5.5. informācija par noslēgto līgumu ar pašvaldības sociālo dienestu un pakalpojumu saņēmušo personu (līguma veids (darba vai uzņēmuma līgums, veic vai neveic saimniecisko darbību), datums, numurs, līguma sākuma un beigu datums);

13.6. informācija par pakalpojuma sniedzēju – juridisku personu:

13.6.1. juridiskās personas nosaukums;

13.6.2. nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

13.6.3. juridiskās personas veids;

13.6.4. informācija par līgumu, kas noslēgts starp pašvaldības sociālo dienestu un pakalpojumu saņēmušo personu (datums, numurs, līguma sākuma un beigu datums);

13.7. informācija par asistenta pakalpojumu pilngadīgai personai:

13.7.1. asistenta pakalpojuma pieprasīšanas iemesls;

13.7.2. vēlamais pakalpojuma izmantošanas biežums (katru dienu, vairāk nekā trīs dienas nedēļā, vienu vai divas reizes nedēļā, dažas reizes mēnesī, vienu reizi mēnesī vai retāk);

13.7.3. personai nepieciešamā atbalsta intensitāte (liela vai ļoti liela);

13.7.4. piešķirtās pakalpojuma stundas mēnesī;

13.7.5. vai persona, ja tā ir persona ar I grupas redzes invaliditāti, saņem valsts pabalstu asistenta pakalpojuma izmantošanai (saņem vai nesaņem);

13.7.6. vai personai ir piešķirta transporta kompensācija (ir vai nav);

13.7.7. pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas datums;

13.7.8. asistenta nostrādāto stundu skaits (dienā un mēnesī);

13.7.9. stundas cena;

13.7.10. asistenta bruto alga;

13.7.11. transporta kompensācijas summa;

13.7.12. kopējā summa;

13.8. informācija par asistenta pakalpojumu nepilngadīgai personai:

13.8.1. vai personai ir piešķirta transporta kompensācija (ir vai nav);

13.8.2. pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas datums;

13.8.3. asistenta nostrādāto stundu skaits (dienā un mēnesī);

13.8.4. stundas cena;

13.8.5. asistenta bruto alga;

13.8.6. transporta kompensācijas summa;

13.8.7. kopējā summa;

13.9. informācija par pašvaldības sociālā dienesta finanšu izlietojumu un rezultatīvo rādītāju izpildi;

13.10. pašvaldības sociālā dienesta pārskati par pakalpojuma sniegšanu personām ar invaliditāti.

(MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 257 redakcijā)

13.1 Informācijas sistēmas sadaļā "Personu reģistrs" iekļauj šādus datus par valsts finansētu psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem:

13.1 1. ārstu konsīlija lēmuma datums par paliatīvās aprūpes nepieciešamību bērnam;

13.1 2. dati par lēmumiem par pakalpojumu bērna paliatīvās aprūpes laikā (piešķirt vai atteikt);

13.1 3. dati par bērna ģimenes locekļiem (vārds, uzvārds, radniecība ar bērnu);

13.1 4. dati par pakalpojumu sniegšanā iesaistīto komandu un speciālistiem (komandas vadītājs, kapelāns, sociālais darbinieks);

13.1 5. pakalpojuma uzsākšana un izbeigšana bērnam (uzsākšanas datums, izbeigšanas datums un iemesls);

13.1 6. dati par pakalpojuma laikā faktiski veiktajām darbībām (datums, veids, skaits un speciālists);

13.1 7. dati par pakalpojuma pārtraukšanu bērnam (pārtraukšanas sākuma un beigu datums, iemesls);

13.1 8. ziņas par ģimenes locekļiem faktiski sniegtiem pakalpojumiem sērošanas periodā pēc bērna nāves:

13.1 8.1. ģimenes loceklis (vārds, uzvārds);

13.1 8.2. pakalpojuma veids, uzsākšanas un beigu datums;

13.1 9. faktiski samaksātā transporta kompensācija;

13.1 10. informācija par pakalpojuma finanšu izlietojumu un rezultatīvo rādītāju izpildi.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 662 redakcijā)

13.2 Informācijas sistēmas sadaļā "Personu reģistrs" iekļauj šādus datus par valsts finansētu psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar onkoloģisku slimību un viņu tuviniekiem:

13.2 1. informācija par personas iesniegumu pakalpojuma pieprasīšanai, pārcelšanai vai par atteikšanos no pakalpojuma (datums, veids);

13.2 2. pakalpojuma sniedzēja pieņemtie lēmumi (datums, numurs, veids – piešķirt, uzņemt rindā vai atteikt pakalpojumu, pārcelt pakalpojuma sākuma datumu, priekšlaicīgi izbeigt pakalpojumu, izbeigšanas iemesls);

13.2 3. dati par personas onkoloģisko slimību (ir/nav, lokalizācija, vai ir noteikta prognozējama vai pirmreizēja invaliditāte);

13.2 4. dati par personas tuvinieku (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums), ar kuru kopā persona saņem pakalpojumu;

13.2 5. dati par personas faktiski saņemto pakalpojumu (kurss, periods, viena vai kopā ar tuvinieku);

13.2 6. informācija par pakalpojuma finanšu izlietojumu un rezultatīvo rādītāju izpildi.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 662 redakcijā)

13.3 Informācijas sistēmas sadaļā "Personu reģistrs" iekļauj šādus datus par valsts budžeta līdzfinansētu grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu:

13.3 1. ministrijas lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu (datums, numurs, līdzfinansēšanas sākuma un beigu datums);

13.3 2. pašvaldības lēmums par pakalpojuma piešķiršanu (datums, numurs, pašvaldības nosaukums);

13.3 3. informācija par pakalpojuma sniedzēju (nosaukums, numurs sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā);

13.3 4. informācija par līgumu starp personu un pakalpojuma sniedzēju (datums, numurs);

13.3 5. informācija par valsts līdzfinansētā pakalpojuma saņemšanu:

13.3 5.1. pakalpojuma uzsākšanas datums un pazīme par pakalpojuma saņemšanu pēc ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas vai grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma;

13.3 5.2. pakalpojuma izbeigšanas datums un iemesls;

13.3 6. pakalpojuma sniedzēja maiņa;

13.3 7. informācija par pakalpojuma sniedzēja cenu (vienas dienas cena un cenas darbības periods) un valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru (vienas dienas līdzfinansējuma apmērs un tā darbības periods);

13.3 8. informācija par līdzfinansējuma izlietojumu un rezultatīvo rādītāju izpildi.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 662 redakcijā)

13.4 Informācijas sistēmas sadaļā "Personu reģistrs" iekļauj šādus datus par valsts budžeta finansētu pavadoņa pakalpojumu personām ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam:

13.4 1. datums, kad pašvaldības sociālajā dienestā reģistrēts personas ar invaliditāti likumiskā pārstāvja iesniegums par pakalpojuma nepieciešamību;

13.4 2. pašvaldības sociālā dienesta lēmums par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu (datums, numurs, pakalpojums piešķirts vai atteikts, pakalpojuma sākuma un beigu datums);

13.4 3. atzīme, ka persona ar invaliditāti pakalpojumu saņem pirmo reizi;

13.4 4. vai nepieciešama transporta kompensācija pakalpojuma nodrošināšanai (ir vai nav);

13.4 5. informācija par pakalpojuma sniedzēju – fizisku personu:

13.4 5.1. vārds (vārdi), uzvārds, personas kods;

13.4 5.2. vecums;

13.4 5.3. dzimums;

13.4 5.4. radniecība ar pakalpojumu saņēmušo personu (ir vai nav radinieks, dzīvo vienā mājsaimniecībā ar personu vai citur);

13.4 5.5. informācija par līgumu, kas noslēgts starp pašvaldības sociālo dienestu un pakalpojumu saņēmušo personu (līguma veids (darba vai uzņēmuma līgums, veic vai neveic saimniecisko darbību), datums, numurs, līguma sākuma un beigu datums);

13.4 6. informācija par pakalpojuma sniedzēju – juridisku personu:

13.4 6.1. juridiskās personas nosaukums;

13.4 6.2. nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

13.4 6.3. juridiskās personas veids;

13.4 6.4. informācija par līgumu, kas noslēgts starp pašvaldības sociālo dienestu un pakalpojumu saņēmušo personu (datums, numurs, līguma sākuma un beigu datums);

13.4 7. informācija par sniegto pavadoņa pakalpojumu:

13.4 7.1. vai personai piešķirta transporta kompensācija (ir vai nav);

13.4 7.2. pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas datums;

13.4 7.3. pavadoņa nostrādāto stundu skaits (dienā un mēnesī);

13.4 7.4. stundas cena;

13.4 7.5. pavadoņa bruto alga;

13.4 7.6. transporta kompensācijas summa;

13.4 7.7. kopējā summa;

13.4 8. informācija par pašvaldības sociālā dienesta finanšu izlietojumu un rezultatīvo rādītāju izpildi;

13.4 9. pašvaldības sociālā dienesta pārskati par pakalpojuma sniegšanu personām ar invaliditāti.

(MK 20.04.2021. noteikumu Nr. 257 redakcijā)

14. Informācijas sistēmas sadaļā "Sociālo pakalpojumu sniedzēju pārbaudes" iekļauj šādus datus par ministrijas veiktajām sociālo pakalpojumu sniedzēju pārbaudēm:

14.1. informācija par sociālo pakalpojumu sniedzēju:

14.1.1. pakalpojuma sniedzēja nosaukums, sociālā pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas numurs;

14.1.2. pakalpojuma sniegšanas vietas adrese;

14.1.3. sniegtais pakalpojums;

14.1.4. pakalpojuma pārbaudes dati:

14.1.4.1. pārbaudes datums;

14.1.4.2. pārbaudes veids;

14.1.4.3. pārbaudes veikšanas veids;

14.1.4.4. pārbaudes veicējs;

14.1.4.5. pārbaudē vērtētās prasību grupas;

14.2. pārbaudē vērtēto prasību saraksts:

14.2.1. prasības kods;

14.2.2. prasības teksts;

14.2.3. secinājumi par prasības atbilstību vai neatbilstību;

14.3. pārbaudes rezultātā sniegtie ieteikumi:

14.3.1. prasības kods;

14.3.2. ieteikuma apraksts;

14.3.3. ieteikuma ieviešanas termiņš;

14.3.4. pārskats par ieteikuma izpildi.

15. Informācijas sistēmas sadaļā "Pārskati un atskaites" iekļauj valsts un pašvaldību sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības, privāto sociālo pakalpojumu sniedzēju informāciju atbilstoši sniegtajiem valsts statistikas pārskatiem:

15.1. sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība novadā (gada un mēneša pārskati);

15.2. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana (gada pārskats);

15.3. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem (gada pārskats).

15.1 Valsts sociālās aprūpes centru un līgumorganizāciju reģistrā iekļauj šādus datus:

15.1 1. nosaukums, adrese, reģions, institūcijas veids (valsts sociālās aprūpes centrs vai līgumorganizācija);

15.1 2. pakalpojuma saņēmēju grupa;

15.1 3. valsts finansēto vietu skaits, pakalpojuma saņēmēju skaits, brīvo vietu skaits institūcijā.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 662 redakcijā)

15.2 Informācijas sistēmas sadaļā "Valsts finansēti atbalsta centra pakalpojumi" iekļauj:

15.2 1. ziņas par atbalsta centru (nosaukums, dibinātājs, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese, kontaktinformācija);

15.2 2. informācija par ministrijas pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz atbalsta centra statusu (lēmuma veids, datums, numurs, apstrīdēšana, spēkā stāšanās datums) un ministrijas veiktajām pārbaudēm (datums, akta numurs, pārbaudes veicējs);

15.2 3. ziņas par atbalsta saņēmēju (vārds, uzvārds, ģimenes sastāvs, atbalsta saņēmēja mērķgrupa, kontaktinformācija);

15.2 4. ziņas par atbalsta saņēmēja ģimenē ievietotiem bērniem (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, lēmuma par ievietošanu datums un numurs, periods, kad bērns atrodas ģimenē, iemesli, kādēļ bērna atrašanās ģimenē izbeigta);

15.2 5. atbalsta saņēmējam sniegtie pakalpojumi (veids, periods);

15.2 6. informācija par atbalsta centra speciālistiem un pakalpojuma sniedzējiem, ar kuriem atbalsta centrs noslēdzis līgumu par pakalpojuma nodrošināšanu (pakalpojuma sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs vai speciālista vārds, uzvārds, personas kods, profesija, atlīdzība).

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 662 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 257)

III. Informācijas sistēmā iekļauto datu apstrāde un institūciju sadarbība

16. Šajos noteikumos minētos datus izmanto:

16.1. sadaļas "Personu reģistrs" aizpildīšanai – šo noteikumu 8., 9., 10., 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 12., 13., 13.1, 13.2, 13.3 un 13.4 punktā minētos datus. Šo noteikumu 10.6., 11.10., 11.10., 13.7., 13.8., 13.9., 13.10., 13.6., 13.5., 13.7., 13.8., 13.7. un 13.8. apakšpunktā minētajai informācijai, kas ministrijā iesniegta, izmantojot informācijas sistēmu, ir publiska ticamība un nav nepieciešams elektroniskais paraksts;

16.2. sadaļas "Sociālo pakalpojumu sniedzēju pārbaudes" aizpildīšanai – šo noteikumu 14. punktā minētos datus;

16.3. sadaļas "Pārskati un atskaites" aizpildīšanai – šo noteikumu 15. punktā minētos datus.

(Grozīts ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 58; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 662; MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 257)

17. Informācijas sistēmai nepieciešamās ziņas sniedz šādas institūcijas:

17.1. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija – šo noteikumu 8.13. apakšpunktā minēto informāciju;

17.2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – šo noteikumu 8. punktā (izņemot 8.11.6. un 8.13. apakšpunktu), kā arī 9.2.1., 9.2.5.1., 12.1.1., 12.2.1., 12.8.4.3.1., 13.5.1. un 13.5.1. apakšpunktā minēto informāciju;

17.3. pašvaldību sociālie dienesti – šo noteikumu 9., 10., 10.2, 11.1, 13. un 13.punktā un 10.1 1. un 10.1 3. apakšpunktā minēto informāciju;

17.4. Sociālās integrācijas valsts aģentūra – šo noteikumu 12. punktā (izņemot šo noteikumu 12.8.3., 12.8.10., 12.8.11., 12.8.12., 12.8.13., 12.8.14. un 12.8.15. apakšpunktu) minēto informāciju;

17.5. Iekšlietu ministrijas informācijas centrs – šo noteikumu 8.11.6., 10.11.1., 10.11.2. un 10.11.3. apakšpunktā minēto informāciju;

17.6. ministrija – šo noteikumu 6. punktā, 13.1. apakšpunktā un 14. punktā minēto informāciju;

17.7. pašvaldību, valsts un privātie sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzēji – šo noteikumu 11.2, 13.1, 13.2, 13.3 un 15. punktā minēto informāciju;

17.8. Tiesu administrācija – valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā reģistrētos datus, informācijas sistēmā iekļauto ziņu par nekustamajiem īpašumiem atbilstības pārbaudei;

17.9. Ceļu satiksmes drošības direkcija – šo noteikumu 9.2.5.7. apakšpunktā minēto informāciju;

17.10. Valsts zemes dienests – valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datus informācijas sistēmā iekļauto adrešu atbilstības nodrošināšanai;

17.11. plānošanas reģioni – šo noteikumu 10.1 1. un 10.1 2. apakšpunktā minēto informāciju;

17.12. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – šo noteikumu 12.8.3. apakšpunktā minēto informāciju;

17.13. valsts sociālās aprūpes centri un līgumorganizācijas – šo noteikumu 12.8.10., 12.8.11., 12.8.12., 12.8.13., 12.8.14. un 12.8.15. apakšpunktā minēto informāciju.

(Grozīts ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 58; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 662; MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 257)

17.1 Šo noteikumu 6.1 punktā minētā Sociālo uzņēmumu reģistra aizpildīšanai informāciju atbilstoši kompetencei sniedz normatīvajos aktos par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību noteiktās institūcijas. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs sniedz Sociālo uzņēmumu reģistram izziņā par juridisko personu norādīto informāciju.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 662 redakcijā)

18. Tiesības bez maksas saņemt ziņas no informācijas sistēmas, tai skaitā izmantojot e-pakalpojumus, ir:

18.1. privātpersonām – par sevi un tās aizgādībā un aizgādnībā esošu personu;

18.1.1 Centrālajai statistikas pārvaldei – šo noteikumu 12.1.1., 12.6.3., 12.8.2. un 12.8.9.3. apakšpunktā minēto informāciju personas datu līmenī;

18.2. zinātniekiem un pētniekiem – zinātniskiem vai statistiskiem pētījumiem, ievērojot nosacījumu, ka ziņas nesatur personu identificējošus datus;

18.3. valsts un pašvaldību institūcijām – šo institūciju funkciju izpildei nepieciešamos datus;

18.4. personām, kurām deleģēta valsts pārvaldes uzdevumu izpilde, – deleģēto uzdevumu izpildei nepieciešamajā apjomā;

18.5. plānošanas reģioniem – šo noteikumu 10.1 punktā minēto informāciju;

18.6. Labklājības informācijas sistēmai (LabIS) – visus šajos noteikumos minētos datus, izņemot šo noteikumu 17.1., 17.2, 17.5., 17.8., 17.9., 17.10., 17.12., 17.13. apakšpunktā un 17.1 punktā minēto informāciju;

18.7. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai – šo noteikumu 12.8.2., 12.8.12., 12.8.14. un 15.1. apakšpunktā minēto informāciju, kā arī reizi ceturksnī informāciju par sociālās atstumtības riskam pakļautajām personām, informāciju par sociālā uzņēmuma statusu, informāciju par personu, kura sniedz valsts finansētu pavadoņa bērnam līdz 18 gadu vecumam vai asistenta pakalpojumu, vai pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam, vai Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta ietvaros finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam;

18.8. Valsts ieņēmumu dienestam – atbilstoši normatīvajos aktos par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību noteiktajam – informāciju par sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanu;

18.9. Iekšlietu ministrijas Informācijas centram – šo noteikumu 12.8.13. un 12.8.14. apakšpunktā minēto informāciju;

18.10. Nacionālajam veselības dienestam – šo noteikumu 12.8.13. apakšpunktā minēto informāciju;

18.11. Resursu vadības sistēmai Horizon – šo noteikumu 13.9. un 13.8. apakšpunktā minēto informāciju.

(Grozīts ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 58; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 662; MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 257)

19. Slēdzot līgumu par informācijas sistēmas izmantošanu, ministrija minētajā līgumā paredz iestādei vai personai pienākumu nodrošināt, ka iestādes vai personas izmantotajā informācijas sistēmā, kas ir integrēta šajos noteikumos minētajā informācijas sistēmā, nav iespējama masveida datu kopēšana un tiek ievērotas šādas vispārīgās drošības un tehniskās prasības:

19.1. tiek ievērotas paaugstinātas drošības informācijas sistēmām noteiktās minimālās drošības prasības atbilstoši Valsts informācijas sistēmu likumam un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām, un ir izstrādāti normatīvajos aktos par valsts informācijas sistēmu vispārīgajām drošības prasībām noteiktie dokumenti;

19.2. informācijas sistēmā izmanto programmatūru, ar kuru veic auditācijas pierakstus, lai uzskaitītu visas darbības, kas tiek veiktas ar personas datiem (tai skaitā personas datu aplūkošanu) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par personas datu aizsardzības obligātajām tehniskajām un organizatoriskajām prasībām un novērtētu minēto darbību ietekmi uz informācijas sistēmas drošību;

19.3. informācijas sistēmas informācijas un tehniskie resursi atbilst normatīvajiem aktiem, kas regulē elektronisko dokumentu apriti un glabāšanu;

19.4. ir nodrošināta informācijas sistēmas atbilstība vismaz šādām infrastruktūras aizsardzības prasībām:

19.4.1. sistēmas un infrastruktūru (serverus, disku masīvus, komutatorus, kuriem pieslēgti sistēmas serveri) aizsargā pret neautorizētu piekļuvi, zādzībām un tīšiem vai netīšiem bojājumiem (piemēram, plūdi, ugunsgrēks);

19.4.2. sistēmas drošības pārvaldnieks ir atbildīgs par to, lai savietojamās sistēmas un savietotāja infrastruktūras telpās iekļūtu tikai tās personas, kurām tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;

19.4.3. infrastruktūras telpas aprīko ar apsardzes signalizāciju (detektori, kuri fiksē nesankcionētu durvju un logu atvēršanu), dūmu un uguns detektoriem, automatizētu gāzes ugunsdzēšanas sistēmu vai nodrošina tās ar ugunsdzēšanas aparātiem;

19.5. ir nodrošināta sistēmas atbilstība šādām sistēmas loģiskās aizsardzības prasībām:

19.5.1. sistēmas iekšējos datortīklus nodala no interneta ar ugunsmūri;

19.5.2. sistēmu un infrastruktūru (serverus, disku masīvus) nodala atsevišķā apakštīklā vai nodala ar ugunsmūri;

19.5.3. nodrošina sistēmas pretvīrusu aizsardzību. Pretvīrusu programmas datubāzi atjauno vismaz reizi dienā;

19.5.4. nepārtraukti nodrošina sistēmas darba vides drošības apdraudējumu novēršanu, izmantojot aizsardzības sistēmu un nosakot ielaušanās mēģinājumus;

19.5.5. izmantojot tikai šifrētu pieslēgumu un daudzfaktoru autentifikāciju, nodrošina attālinātas piekļuves ierobežošanu sistēmas administrēšanai;

19.5.6. organizē atsevišķi sistēmas uzlabojumu testēšanu šīm vajadzībām izveidotā testa vidē, kas nodalīta no savietojamās sistēmas un savietotāja fiziskā vai loģiskā līmenī. Testa vides infrastruktūras aizsardzības prasības atbilst šo noteikumu 19.4. apakšpunktā minētajām prasībām;

19.5.7. nodrošina, ka sistēmas administrēšanu un pārvaldību var veikt tikai tās personas, kurām sistēmā esošā informācija atbilstošā apmērā ir nepieciešama darba pienākumu veikšanai;

19.6. tās personas darba līgumā vai amata aprakstā, kas apkalpo sistēmu, iekļauj nosacījumu par konfidencialitātes prasību ievērošanu attiecībā uz datiem, kas nonāk šīs personas rīcībā, veicot darba pienākumus. Pirms darba pienākumu izpildes uzsākšanas persona ar parakstu apliecina, ka ir iepazīstināta ar drošības politiku, sistēmas drošības noteikumiem un citiem sistēmas darbību reglamentējošiem dokumentiem. Ja sistēmu apkalpo trešā persona, konfidencialitātes prasības nosaka dokumentā, ar kuru nodibina tiesiskās attiecības.

(Grozīts ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 662)

20. Informācijas sistēmas lietotāji datus no informācijas sistēmas tiesīgi iegūt, labot un dzēst atbilstoši tiem piešķirtajām lietotāja tiesībām.

(MK 17.12.2019. noteikumu Nr. 662 redakcijā)

21. Ministrija informācijas sistēmā iekļautos personas datus apstrādā, ja tiek veikta kontrole par valsts pilnībā vai daļēji finansētiem pakalpojumiem, sociālo pakalpojumu kvalitāti vai arī persona ir vērsusies ministrijā ar iesniegumu pārbaudīt pašvaldības sociālā dienesta darbu.

22. Informācijas sistēmā uzkrātos personificētos datus glabā atbilstoši to izmantošanas mērķim. Datus, kuru apstrādes mērķis ir sasniegts vai zudis, anonimizē un uzglabā informācijas sistēmas datu arhīvā.

IV. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 31.01.2017. noteikumu Nr. 58 redakcijā)

23. Šo noteikumu 9.3., 10.8. un 10.9. apakšpunkts un 13. punkts un šo noteikumu 17.3. apakšpunktā pašvaldībai noteiktais pienākums sniegt informācijas sistēmai šo noteikumu 9.3., 10.8. un 10.9. apakšpunktā un 13. punktā minētās ziņas stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

24. Šo noteikumu 17.5. apakšpunktā Iekšlietu ministrijas informācijas centram noteiktais pienākums sniegt informācijas sistēmai šo noteikumu 10.11.1., 10.11.2. un 10.11.3. apakšpunktā minētās ziņas stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

(MK 31.01.2017. noteikumu Nr. 58 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis
01.07.2021