Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 21.01.2015. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.571

Rīgā 2014.gada 23.septembrī (prot. Nr.50 38.§)
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2.aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" otro projektu iesniegumu atlases kārtu"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1. prioritātes "Zinātne un inovācijas" 2.1.1. pasākuma "Zinātne, pētniecība un attīstība" 2.1.1.2. aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" otro projektu iesniegumu atlases kārtu (turpmāk – aktivitāte);

1.2. prasības projekta iesniedzējam;

1.3. projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. efektīva sadarbība – vismaz divu neatkarīgu pušu sadarbība, lai apmainītos ar zināšanām un tehnoloģiju vai sasniegtu kopēju mērķi. Sadarbības pamatā ir darba dalīšana, kad puses kopīgi nosaka sadarbības projekta darbības jomu, piedalās tā īstenošanā un sadala riskus un rezultātus. Viena vai vairākas puses var uzņemties projekta pilnas izmaksas, atbrīvojot pārējās puses no projekta finanšu riskiem. Līgumpētījumi un pētniecības pakalpojumu sniegšana netiek uzskatīta par sadarbības formām;

2.2. ES pētniecības un inovācijas programmas projekta iesniegums – ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta iesniegums, kas iesniegts šādu Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmu ietvaros izsludinātajos konkursos:

2.2.1. ES pētniecības un inovācijas atbalsta programmas, tai skaitā ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" (turpmāk – programma "Apvārsnis 2020") apakšprogrammas un darba programmas: "Zinātnes izcilība" (Excellent Science), "Līderība pamattehnoloģijās un rūpniecības tehnoloģijās" (Industrial Leadership), "Sabiedrības problēmas" (Societal Challenges), "Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana" (Spreading Excellence and Widening Participation), "Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to" (Science with and for Society), COST (Coopération Européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique);

2.2.2. tehnoloģiju ierosmes, tai skaitā ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership), IMI 2 (Innovative Medicines Initiative 2), Clean Sky 2, HFC 2 (Hydrogen Fuel Cells 2);

2.3. ekskluzīvā izstrāde – pētniecības un izstrādes pakalpojumu publisks iepirkums, no kura visi ieguvumi nonāk vienīgi līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja īpašumā un kuru tā var izmantot savu darbību veikšanai ar nosacījumu, ka tā pilnībā atlīdzina pakalpojumu sniedzējiem;

2.4. grūtībās nonācis komersants – komersants, kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 2. panta 18. punkta definīcijai;

2.5. mācību pakalpojumi – palīdzība un mācības, ko finansējuma saņēmējam sniedz šo noteikumu 2.6. apakšpunktā minētā persona, lai nodrošinātu šo noteikumu 11.1.1. apakšpunktā minēto projektu iesniegumu izstrādi ES pētniecības un inovācijas programmu ietvaros izsludinātajos konkursos;

2.6. mācību pakalpojumu sniedzējs – persona, kas atbilst šādiem kritērijiem:

2.6.1. ir pieredze ES pētniecības un inovācijas programmas projekta izstrādē vai īstenošanā;

2.6.2. pārstāv zinātnisko institūciju, kas ir ES pētniecības un inovācijas programmas projekta koordinatore;

2.7. darbība, kurai nav saimniecisks raksturs, – pētniecības organizācijas darbība, kura neietilpst Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā noteiktajā darbības jomā, tai skaitā:

2.7.1. izglītība, lai panāktu personāla skaita un kvalifikācijas pieaugumu. Publiskā izglītība, kas tiek nodrošināta valsts izglītības sistēmas ietvaros un kas galvenokārt vai pilnībā ir valsts finansēta un uzraudzīta, tiek uzskatīta par darbību, kas nav saimnieciska darbība;

2.7.2. neatkarīga pētniecība un izstrāde, lai gūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni, tostarp kopīga pētniecība un izstrāde, kad pētniecības organizācija iesaistās efektīvā sadarbībā;

2.7.3. pētniecības rezultātu izplatīšana bez ekskluzivitātes un diskriminēšanas, piemēram, izmantojot mācīšanu, brīvas piekļuves datubāzes, atklātās publikācijas vai atklātā pirmkoda programmatūru;

2.7.4. zināšanu pārnese, ja visa peļņa no šādām zināšanu pārvaldības darbībām tiek reinvestēta pētniecības organizācijas pamatdarbībās un minētās darbības veic:

2.7.4.1. pētniecības organizācija (tostarp tās nodaļa vai meitas uzņēmums – tāda komercsabiedrība, kurā mātes uzņēmuma līdzdalības daļa pārsniedz 50 procentus vai kurā mātes uzņēmumam ir balsu vairākums);

2.7.4.2. pētniecības organizācija kopīgi ar citām pētniecības organizācijām vai to uzdevumā;

2.7.4.3. pētniecības organizācija ar trešajām pusēm, ja atbilstošo pakalpojumu sniegšana tiek pasūtīta trešajām personām, izmantojot atklātus konkursus;

2.8. pētniecības infrastruktūra – iekārtas, resursi un saistītie pakalpojumi, ko zinātniskie darbinieki izmanto, lai veiktu pētniecību to attiecīgajās jomās. Tā ietver zinātniskās iekārtas vai instrumentu komplektus, uz zināšanām balstītus resursus, piemēram, kolekcijas, arhīvus vai strukturētu zinātnisku informāciju, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūru, piemēram, GRID tipa tīmekli, datortehniku, programmatūru un sakaru tehniku, vai ikvienu citu unikāla rakstura līdzekli, kurš ir būtisks pētniecības veikšanai. Šāda infrastruktūra var būt izvietota vienkopus vai būt izkliedēta;

2.9. pētniecības organizācija – subjekts (piemēram, universitātes vai pētniecības institūti, tehnoloģiju pārneses aģentūras, inovācijas starpnieki, uz pētniecību orientēti fiziskas vai virtuālas sadarbības subjekti) neatkarīgi no tā juridiskā statusa (publisko vai privāto tiesību subjekts) vai finansējuma veida, kura galvenais mērķis ir neatkarīgi veikt fundamentālos pētījumus, rūpnieciskos pētījumus vai eksperimentālo izstrādi vai plaši izplatīt šādu darbību rezultātus mācību, publikāciju vai zināšanu pārneses veidā. Ja šis subjekts veic arī saimniecisko darbību, tās finansējums, izmaksas un ieņēmumi ir jāuzskaita atsevišķi. Uzņēmumiem, kas var ietekmēt šo subjektu, piemēram, būdami tā akcionāri vai dalībnieki, nedrīkst būt privileģēta piekļuve šā subjekta pētījumu kapacitātei vai tā radītajiem rezultātiem;

2.10. pilnīga piešķiršana – pētniecības organizācija vai pētniecības infrastruktūra (publiskā iepirkuma veicējs) bauda visas ekonomiskās priekšrocības no intelektuālā īpašuma tiesībām, paturot tiesības tās neierobežoti izmantot, jo sevišķi īpašumtiesības un licencēšanas tiesības. Tas var būt arī gadījums, kad pētniecības organizācija vai pētniecības infrastruktūra (publiskā iepirkuma veicējs) nolemj noslēgt vēl citus līgumus, kas skar šīs tiesības, tostarp to licencēšanu sadarbības partnerim (proti, uzņēmumiem);

2.11. zināšanu pārnese – process, kura mērķis ir iegūt, apkopot un izplatīt skaidras un vārdos neizteiktas zināšanas, tostarp prasmes un kompetenci gan saimnieciskās darbībās, gan ar tām nesaistītās darbībās, piemēram, pētniecības sadarbībā, konsultācijās, licencēšanā, jaunu uzņēmumu veidošanā, publikācijās un pētnieku un citu šajās darbībās iesaistīto darbinieku mobilitātē. Papildus zinātnes un tehnikas atziņām tā ietver citu veidu zināšanas (piemēram, zināšanas par to, kā lietot standartus un noteikumus, kuros tie iekļauti, par darbības vides apstākļiem), organizatoriskās inovācijas metodes, kā arī to zināšanu pārvaldību, kas saistītas ar nemateriālo aktīvu noteikšanu, iegūšanu, aizsardzību, aizstāvību un izmantošanu;

2.12. zinātniskais darbinieks – zinātnieks, zinātniskais personāls, zinātnes apkalpojošais personāls un zinātnes tehniskais personāls;

2.13. zinātniskais personāls – atbilstoši zinātnisko darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem ievēlētie un Latvijas Zinātņu akadēmijas Zinātniskā personāla datubāzē iekļautie vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti, kā arī komercsabiedrībā strādājoši zinātnieki, kas veic vadošā pētnieka, pētnieka un zinātniskā asistenta pienākumus.

3. Aktivitātes mērķis ir zinātnisko institūciju zinātniskās kapacitātes attīstības un Latvijas zinātnes atpazīstamības veicināšana Eiropas Savienībā un pasaulē, ko nodrošina dalība starptautiskos pētniecības un sadarbības projektu konsorcijos, tai skaitā sadarbības projektos ar Eiropas Kopīgo pētījumu centru (Joint Research Centre) un programmas "Apvārsnis 2020" projektos.

4. Aktivitātes mērķa grupas ir:

4.1. Latvijas Republikas zinātnisko institūciju reģistrā (turpmāk – zinātnisko institūciju reģistrs) reģistrētas zinātniskās institūcijas, kas atbilst šo noteikumu 2.9. apakšpunktā noteiktajai pētniecības organizācijas definīcijai (turpmāk – zinātniskā institūcija), – zinātniskais institūts (atvasināta publiska persona, publiska aģentūra vai privāto tiesību juridiskā persona) vai augstskola;

4.2. zinātniskais personāls.

5. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 11. punktā minētās atbalstāmās darbības un veicinot šāda iznākuma rādītāja sasniegšanu – līdz 2015. gada 30. novembrim sniegts atbalsts 20 starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un inovācijās.

6. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

6.1. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu:

6.1.1. līdz šo noteikumu 25.2. apakšpunktā minētajam projektu iesniegumu iesniegšanas termiņam izstrādā, apstiprina un publicē atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku un projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas;

6.1.2. izstrādā un apstiprina projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

6.1.3. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

6.1.4. izstrādā un apstiprina komisijas nolikumu;

6.1.5. izvērtē projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī izvērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi;

6.2. uzkrāj datus par projekta iesniegumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

6.3. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes īstenošanu;

6.4. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 9. punktā noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums, un uzrauga pieejamā ERAF finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – regula Nr. 1083/2006), 93. panta 1. un 2. punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī.

7. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

7.1. 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu veidlapu, nosakot projekta īstenošanas prasības finansējuma saņēmējam saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, un iesniedz to saskaņošanai atbildīgajā iestādē. Ja sadarbības iestāde veic grozījumus līguma vai vienošanās veidlapā, tā aktualizēto līguma vai vienošanās veidlapu iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē;

7.2. slēdz ar finansējuma saņēmēju vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu, nosakot projekta īstenošanas prasības finansējuma saņēmējam saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību;

7.3. nodrošina projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli, veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā un uzrauga pieejamā ERAF līdzfinansējuma apguvi, tai skaitā regulas Nr. 1083/2006 93. panta 1. un 2. punktā minētā principa izpildi projekta līmenī;

7.4. sniedz atbildīgajai iestādei informāciju par valsts budžeta līdzekļu plānošanu projekta īstenošanai;

7.5. izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

7.6. sagatavo un iesniedz informāciju atbildīgajā iestādē par aktivitātes īstenošanu un tai pieejamā finansējuma apguvi, pēc atbildīgās iestādes pieprasījuma sniedzot informāciju par atsevišķu projektu;

7.7. sagatavo maksājumu prognozi un iesniedz to maksājumu iestādē;

7.8. sagatavo ERAF līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam un iesniedz to vadošajā iestādē un atbildīgajā iestādē;

7.9. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumu un sagatavo izdevumu deklarāciju;

7.10. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par noslēgtā līguma vai vienošanās nosacījumiem un izpildi;

7.11. izskata un apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 60. punktā minētās prasības;

7.12. uzkrāj datus par projektu īstenošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

7.13. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes ietvaros iesniegtajiem projektu iesniegumiem;

7.14. ja konstatēta neatbilstība, nodrošina neatbilstošo izdevumu atgūšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus;

7.15. piecus gadus pēc projekta pabeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" slēgšanai nodrošina, lai tiktu uzraudzīta projekta atbilstība šo noteikumu 16. punkta nosacījumiem un no projektu ietvaros veiktās darbības gūtie ieņēmumi, atgūstot nepamatoti saņemto ERAF finansējumu vai ieturot ieņēmumus, kas netika ņemti vērā, nosakot projektam pieejamā ERAF finansējuma apjomu.

8. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

9. Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no ERAF līdzekļiem. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir ERAF līdzfinansējums 1 298 182 euro apmērā.

(Grozīts ar MK 13.01.2015. noteikumiem Nr.16)

10. Aktivitāti īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā.

11. Aktivitātes ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

11.1. darbības, kas saistītas ar šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto ES pētniecības un inovācijas programmas projekta iesniegumu sagatavošanu:

11.1.1. ES pētniecības un inovācijas programmas projektu iesniegumu izstrāde;

11.1.2. dalība ES pētniecības un inovācijas programmu ietvaros organizētajās zinātniskajās konferencēs ar ziņojumu vai stenda referātu;

11.1.3. dalība ES pētniecības un inovācijas programmu ietvaros organizētajās informācijas dienās un partnerības biržās;

11.1.4. dalība Eiropas Kopīgo pētījumu centra organizētajos atbalsta pasākumos;

11.1.5. mācības, ko sniedz šo noteikumu 2.6. apakšpunktā minētā persona;

11.2. starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana Latvijā, ja saņemts konceptuāls Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums;

11.3. dalība šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, ja dalībnieks nav minētās konferences organizētājs.

II. Prasības projekta iesniedzējam

12. Projekta iesniedzējs var būt zinātniskā institūcija, kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai un ir reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā, – zinātniskais institūts (atvasināta publiska persona, publiska aģentūra vai privāto tiesību juridiskā persona) vai augstskola.

13. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz un īsteno individuāli.

14. Projekta iesniedzējam ir noteiktas šādas prasības:

14.1. tas nav nonācis finansiālās grūtībās atbilstoši šo noteikumu 2.4. apakšpunktā noteiktajam;

14.2. uz projekta iesniedzēju neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā;

14.3. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju tam nav nodokļu vai nodevu parāda vai parāds nepārsniedz 150 euro;

14.4. tam nav ar tiesas spriedumu pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta;

14.5. tas nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minēto administratīvo pārkāpumu vai viņam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par Krimināllikuma 280. panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu;

14.6. tas sadarbības iestādei, atbildīgajai iestādei vai citai kompetentai institūcijai nav sniedzis nepatiesu informāciju saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

14.7. tas nav saņēmis un neplāno saņemt finansējumu no valsts, Eiropas Savienības līdzekļiem vai citiem finanšu resursiem par tām pašām attiecināmajām izmaksām vai darbībām;

14.8. projekta iesniedzējs atbilstoši zinātnisko darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem Izglītības un zinātnes ministrijā ir iesniedzis pārskatus par zinātnisko darbību par pēdējiem trim noslēgtajiem pārskata gadiem (ja zinātniskā institūcija ir dibināta mazāk nekā pirms trim gadiem, ir iesniegti publiskie pārskati par noslēgtajiem pārskata gadiem atbilstoši tās reģistrācijai zinātnisko institūciju reģistrā);

14.9. ja zinātniskā institūcija veic gan saimnieciskas darbības, gan darbības, kam nav saimniecisks raksturs, tā nodala minētās darbības un to izmaksas, finansējumu un ieņēmumus tā, lai efektīvi novērstu saimnieciskās darbības šķērssubsidēšanu.

III. Finansēšanas nosacījumi

15. Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 100 000 euro.

16. Finansēšanas nosacījumi:

16.1. maksimālais pieļaujamais ERAF finansējuma apmērs no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir 100 procenti;

16.2. atbalstu sniedz tādu šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu iesniegumu izstrādei, kuru ietvaros veiktās darbības atbilst šo noteikumu 2.7. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, izslēdzot līgumpētījumus un pētījumu pakalpojumus ekskluzīvas izstrādes ietvaros un nodrošinot šādu nosacījumu izpildi:

16.2.1. zināšanu pārneses darbības, kas izriet no šo noteikumu 11. punktā minēto darbību īstenošanas, atbilst šo noteikumu 2.7.4. apakšpunkta nosacījumiem;

16.2.2. intelektuālā īpašuma tiesības, kas izriet no zinātniskās institūcijas šo noteikumu 11.1.1. apakšpunktā minētā projekta ietvaros veiktās darbības, pilnībā piešķir zinātniskajai institūcijai. Ja kādas darbības dalībnieki ir kopīgi radījuši rezultātus un ja to attiecīgo ieguldījumu kopīgajos rezultātos nav iespējams noskaidrot vai ja šādus kopīgus rezultātus nav iespējams sadalīt attiecīgu intelektuālo īpašumtiesību aizsardzības pieteikumam, ieguvei vai uzturēšanai spēkā, tiem ir kopīgas īpašumtiesības uz šādiem rezultātiem. Kopīpašnieki noslēdz nolīgumu par attiecīgo īpašumtiesību sadalījumu un izmantošanas nosacījumiem atbilstoši to ieguldījumam;

16.3. mācību pakalpojuma iepirkumu veic atbilstoši iepirkuma procedūru reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

17. Sadarbības iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, pēc tam, kad noslēgts līgums vai vienošanās, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumu līgumā vai vienošanās nosacījumos minētajos termiņos un kārtībā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai un kādā veicami maksājumi un sagatavojama izdevumu deklarācija.

18. Aktivitātes ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas:

18.1. izmaksas šo noteikumu 11. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai:

18.1.1. atlīdzības izmaksas projekta īstenošanā iesaistītajiem zinātniskajiem darbiniekiem un mācību pakalpojumu sniedzējiem, tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ja projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītā persona nav reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja;

18.1.2. komandējumu un darba braucienu izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi:

18.1.2.1. projekta īstenošanā iesaistītajiem zinātniskajiem darbiniekiem komandējumu un darba braucieniem uz šo noteikumu 11.1.2., 11.1.3., 11.1.4. un 11.3. apakšpunktā minētajiem pasākumiem;

18.1.2.2. mācību pakalpojumu sniedzējam šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai;

18.1.3. projekta īstenošanā iesaistīto zinātnisko darbinieku dalības izmaksas šo noteikumu 11.1.2., 11.1.3., 11.1.4. un 11.3. apakšpunktā minētajos pasākumos:

18.1.3.1. dalības maksa;

18.1.3.2. stendu īres, izgatavošanas, transportēšanas, darbības nodrošināšanas izmaksas un tehniskā aprīkojuma izmaksas, tēžu un izdales materiālu publicēšanas izmaksas;

18.1.4. ar šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minēto starptautisko zinātnisko konferenču organizēšanu saistītās izmaksas, tai skaitā darba semināru, prezentāciju, preses konferenču izmaksas (telpu īres, stendu īres, tehniskā aprīkojuma izmaksas, tēžu un izdales materiālu publicēšanas izmaksas, sakaru pakalpojumu izmaksas, dalībnieku piesaistes un reprezentācijas izmaksas), ievērojot samērīguma un lietderības principu. Konferenču organizēšanas izmaksas nepārsniedz 40 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

18.2. neatgūstamie attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi;

18.3. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu, ja tās nepārsniedz vienu procentu no šo noteikumu 18.1. un 18.2. apakšpunktā minēto izmaksu kopsummas.

19. Šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minēto izmaksu attiecināmības nosacījumi:

19.1. ja projekta īstenošanā iesaistītais zinātniskais darbinieks projektā saņem atlīdzību un ir noslēdzis darba līgumu, laika uzskaites tabulās norāda, cik stundu veltīts darbam projektā un cik stundu darbam, kas nav saistīts ar projektu. Darba laiks atbilst darba tiesiskās attiecības reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

19.2. ja zinātniskais darbinieks strādā projektā un veic citas funkcijas, par kurām saņem atlīdzību cita darba līguma vai uzņēmuma līguma ietvaros, darbs projektā netiek veikts laikā, kad atbilstoši noslēgtajam līgumam persona veic ar projektu nesaistītus uzdevumus. Ja darbu projektā veic pamatdarba laikā, par attiecīgu stundu skaitu samazina pamatdarba slodzi;

19.3. pamatdarbā vai citos līgumos noteiktie veicamie pienākumi nedublējas ar veicamajiem pienākumiem projektā;

19.4. projekta ietvaros piemērojamas šādas atlīdzības likmes, neskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas:

19.4.1. zinātniskajam vadītājam (zinātnieks, kas plāno, vada un atbild par projekta rezultātu sasniegšanu kopumā) – līdz 14 euro stundā;

19.4.2. zinātniekiem, zinātniskajam personālam (iesaistīti projekta īstenošanā un ir atbildīgi par konkrētu projekta rezultātu sasniegšanu) – līdz 12 euro stundā;

19.4.3. zinātnes tehniskajam personālam un zinātni apkalpojošajam personālam – līdz 10 euro stundā;

19.4.4. mācību pakalpojumu sniedzējam – līdz 17 euro stundā.

20. Aktivitātes ietvaros nav attiecināmas šādas izmaksas:

20.1. projekta administratīvās izmaksas;

20.2. zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegādes izmaksas;

20.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu, rezervēšanu un apkalpošanu, maksa par finanšu transakcijām, nokavējuma procenti, līgumsodi un tiesvedības izdevumi;

20.4. izmaksas, kas nav norādītas šo noteikumu 18. punktā;

20.5. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 18.1.4., 18.3., 19.4. apakšpunktā un 23. punktā noteikto izmaksu apjoma ierobežojumus;

20.6. izmaksas, kuras nav saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu vai neatbilst pamatotas finanšu vadības principiem, īpaši naudas vērtībai un izmaksu efektivitātei;

20.7. ar šo noteikumu 11.1.1., 11.1.2. un 11.1.3. apakšpunktā minēto darbību īstenošanu saistītās izmaksas:

20.7.1. kuras radušās pirms 2014. gada 1. janvāra;

20.7.2. ja minētās darbības ir fiziski pabeigtas vai pilnībā īstenotas, pirms finansējuma saņēmējs atbildīgajā iestādē ir iesniedzis šo noteikumu 27. punktā minēto projekta iesniegumu;

20.8. ar šo noteikumu 11.1.4., 11.1.5., 11.2. un 11.3. apakšpunktā minēto darbību īstenošanu saistītās izmaksas, kuras radušās pirms šo noteikumu spēkā stāšanās;

20.9. izmaksas, kuru maksājumi veikti vēlāk nekā mēneša laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

20.10. ar šo noteikumu 11.2. un 11.3. apakšpunktā minēto darbību īstenošanu saistītās izmaksas, ja nav saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums;

20.11. izmaksas, kas nav pamatotas ar izmaksu attaisnojošiem dokumentiem vai radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ.

21. Ja projekta faktiskie izdevumi pārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopsummu vai projekta īstenošanas laikā rodas neattiecināmie izdevumi vai izmaksas sadārdzinās, finansējuma saņēmējs to sedz no tā rīcībā esošajiem līdzekļiem, kas nav Eiropas Savienības fondu finansējums.

22. Katrai zinātniskajai institūcijai aktivitātes ietvaros pieejamo ERAF finansējumu (F) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur:

F – zinātniskajai institūcijai aktivitātes ietvaros pieejamais ERAF finansējums, euro;

n – plānotais rezultāta rādītājs – aktivitātes ietvaros sagatavoto un ES pētniecības un inovācijas programmu ietvaros iesniegto projektu iesniegumu (turpmāk – ES pētniecības programmas projekta iesniegums) skaits;

IP2020 – uz vienu ES pētniecības programmas projekta iesniegumu attiecināmais ERAF finansējums;

IK – ar šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minēto darbību īstenošanu saistītās izmaksas;

II – projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas, euro.

23. Uz vienu ES pētniecības programmas projekta iesniegumu attiecināmais ERAF finansējums:

23.1. ietver ar šo noteikumu 11.1. un 11.3. apakšpunktā minēto darbību īstenošanu saistītās izmaksas;

23.2. nepārsniedz 10 000 euro.

IV. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu sagatavošana un iesniegšana

24. Atbildīgā iestāde izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi, publicējot paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē (www.izm. gov.lv).

25. Paziņojumā par projektu iesniegumu atlases uzsākšanu norāda:

25.1. attiecīgajai kārtai pieejamo finansējuma apjomu;

25.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 darbdienām no izsludināšanas dienas;

25.3. projekta iesnieguma iesniegšanas vietu un kārtību;

25.4. tīmekļa vietni, kurā publicēti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti;

25.5. citu informāciju, kuru atbildīgā iestāde uzskata par nepieciešamu norādīt paziņojumā.

26. Paziņojumu par projektu iesniegumu atlasi izsludina ne agrāk kā mēnesi pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

27. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

27.1. projektu iesniegumu atlases kārtā atļauts iesniegt vienu projekta iesniegumu;

27.2. projekta iesniegumu veido aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (1. pielikums) un šādi pielikumi:

27.2.1. dokumentu kopijas, kas apliecina projekta iesniedzēja juridisko statusu (tajā skaitā statūti, nolikums, reglaments vai tiem pielīdzināmi dokumenti un cita dokumentācija), vai rakstisks apliecinājums, ka atbilstoši zinātnisko darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem Izglītības un zinātnes ministrijā iesniegtie juridisko statusu apliecinošie dokumenti atbilst faktiskajai situācijai;

27.2.2. projekta iesniedzēja Centrālajā statistikas pārvaldē iesniegto valsts statistikas pārskatu kopijas par pēdējiem trijiem noslēgtajiem pārskata gadiem par zinātnisko vai pētniecības darbu izpildi vai rakstisks apliecinājums, ka minēto dokumentu kopijas ir iesniegtas atbildīgajā iestādē darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1. prioritātes "Zinātne un inovācijas" 2.1.1. pasākuma "Zinātne, pētniecība un attīstība" aktivitāšu īstenošanas ietvaros (atbildīgā iestāde saņemtos valsts statistikas pārskatus izmanto tikai kopsavilkumiem un datu grupēšanai, ekonomisko procesu un zinātniskās darbības analīzei);

27.2.3. zinātniskās institūcijas grāmatvedības politikas un finanšu vadības apraksts (kopija) vai rakstisks apliecinājums (ar norādi uz konkrētu dokumentu), ka minētā dokumenta aktuālās versijas kopija ir iesniegta atbildīgajā iestādē darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1. prioritātes "Zinātne un inovācijas" 2.1.1. pasākuma "Zinātne, pētniecība un attīstība" aktivitāšu īstenošanas ietvaros. Apraksta kopiju iesniedz atsevišķi, neiesietu projekta iesniegumā;

27.2.4. zinātniskās institūcijas apgrozījuma pārskats par naudas plūsmām pēdējos trijos pārskata gados sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem un dimensijām atbilstoši zinātniskajā institūcijā apstiprinātajai resursu vadības sistēmas arhitektūrai (2. pielikums). Pārskatu iesniedz Microsoft Excel datnes formātā;

27.2.5. izdruka no datubāzēm SCOPUS un Web of Science, kas pamato projekta iesniedzēja atbilstību šo noteikumu 3. pielikuma 1. punktā minētajam kvalitātes kritērijam;

27.3. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam pievienojot attiecīgo pilnvarojumu.

28. Projekta iesniedzējs papildus šo noteikumu 27.2. apakšpunktā minētajiem pielikumiem var iesniegt:

28.1. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par projekta iesniedzēja nodokļu samaksu, kas izsniegta ne agrāk kā 20 darbdienas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

28.2. Uzņēmumu reģistra izziņu, kas apliecina, ka projekta iesniedzējs ar tiesas lēmumu nav atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā (ja attiecināms);

28.3. citus dokumentus, kurus projekta iesniedzējs uzskata par nepieciešamiem, lai pamatotu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

29. Ja projekta iesniedzējs neiesniedz šo noteikumu 28.1. un 28.2. apakšpunktā minētos dokumentus vai izziņas, atbildīgā iestāde tās iegūst normatīvajos aktos par administratīvo procesu noteiktajā kārtībā.

30. Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma sagatavošanā ievēro šādas prasības:

30.1. lai nodrošinātu atbilstību šo noteikumu 3. pielikuma 24. punktā minētajam vērtēšanas kritērijam, projekta iesniegumam pielikumā pievienotajiem dokumentiem, kas nav izdoti vai sagatavoti latviešu valodā, pievieno tulkojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu tulkojumiem valsts valodā;

30.2. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus nemaina un nedzēš.

31. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

31.1. papīra formā (caurauklotā veidā, lapas sanumurētas, pēdējās lapas otrā pusē diegu gali ir pielīmēti, uzlīmē ir informācija par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts), pievienojot identisku projekta iesnieguma veidlapas elektronisko versiju Microsoft Word datnes formātā elektroniskajā datu nesējā. Visus dokumentus ievieto iepakojumā (aploksnē) un aizzīmogo;

31.2. elektroniska dokumenta formā normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā, ievērojot šādas prasības:

31.2.1. tam jābūt izstrādātam Microsoft Word, Microsoft Excel vai portatīvā dokumenta datņu formātā;

31.2.2. projekta iesnieguma veidlapai un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināliem jābūt parakstītiem katram atsevišķi ar to autora drošu elektronisko parakstu un apliecinātiem ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu atlases termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tiem jābūt apliecinātiem katram atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projekta iesniegumu atlases termiņa beigām.

32. Šo noteikumu 24. punktā minētajā paziņojumā norādītais projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datums ir pēdējā diena, kad projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt personīgi, elektroniska dokumenta formā vai nosūtot pa pastu.

33. Atbildīgā iestāde reģistrē projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz uzreiz personīgi vai 10 darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datuma nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

V. Projektu iesniegumu vērtēšana

34. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumus vērtē komisija. Komisijas sastāvā iekļauj Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Zinātnes padomes pārstāvjus un programmas "Apvārsnis 2020" Nacionālā kontaktpunkta ekspertus, kas nav iesaistīti šo noteikumu 2.6. apakšpunktā minēto pakalpojumu sniegšanā.

35. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts nolikums.

36. Komisijas sēdēs novērotāja statusā bez balsstiesībām var piedalīties vadošās iestādes, sadarbības iestādes un Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvji. Komisija vērtēšanas procesā var pieaicināt vienu vai vairākus ekspertus bez balsstiesībām.

37. Uzsākot komisijas darbu, komisijas locekļi, eksperti un novērotāji (ja attiecināms) paraksta apliecinājumu, ka:

37.1. komisijas sēžu laikā iegūto informāciju un dokumentu saturu neizpaudīs trešajām personām;

37.2. nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņi varētu pārkāpt normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību noteiktos ierobežojumus Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītajai personai, un nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta projekta iesnieguma izvēlē vai noraidīšanā.

38. Projekta iesniegumu vērtē, ievērojot šos noteikumus un citus normatīvos aktus, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, kā arī atbildīgās iestādes izstrādātu un apstiprinātu projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku, projektu iesniegumu vērtēšanas un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku.

39. Projekta iesniedzēju un projekta iesniegumu vērtē saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem šādā secībā – administratīvie kritēriji, atbilstības kritēriji, kvalitātes kritēriji un finansējuma piešķiršanas kritērijs.

40. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritērijam vērtē ar "Jā" vai "Nē" ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

VI. Lēmuma pieņemšana un paziņošana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumiem vai noraidīšanu

41. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja:

41.1. atbilstība visiem šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem projekta iesnieguma administratīvajiem, atbilstības un finansējuma piešķiršanas kritērijiem ir novērtēta ar "Jā";

41.2. projekta iesniegums katra šo noteikumu 3. pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā minētā kvalitātes kritērija vērtējumā ir saņēmis vismaz minimālo punktu skaitu un kvalitātes kritēriju kopsummā saņēmis vismaz 33 punktus.

42. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt projekta iesniegumu un neturpina tā vērtēšanu, ja:

42.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 3. pielikuma 24., 25. vai 31. punktā minētajiem projekta iesnieguma administratīvajiem kritērijiem;

42.2. projekta iesniedzējs neatbilst kādam no šo noteikumu 3. pielikuma 19., 21., 22. vai 23. punktā minētajiem projekta iesniedzēja atbilstības kritērijiem;

42.3. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 3. pielikuma 7., 8., 9., 10. vai 18. punktā minētajiem projekta iesnieguma atbilstības kritērijiem;

42.4. vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 3. pielikuma 1. punktā minētajam kvalitātes kritērijam projekta iesniegums saņēmis mazāk par vienu punktu;

42.5. vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 3. pielikuma 2. punktā minētajam kvalitātes kritērijam projekta iesniegums saņēmis mazāk par pieciem punktiem;

42.6. vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktā minētajam kvalitātes kritērijam projekta iesniegums saņēmis mazāk par trim punktiem;

42.7. vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 3. pielikuma 4. punktā minētajam kvalitātes kritērijam projekta iesniegums saņēmis mazāk par diviem punktiem;

42.8. vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 3. pielikuma 5. punktā minētajam kvalitātes kritērijam projekta iesniegums saņēmis mazāk par 15 punktiem;

42.9. vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 3. pielikuma 6. punktā minētajam kvalitātes kritērijam projekta iesniegums saņēmis mazāk par 7 punktiem;

42.10. kvalitātes kritēriju kopsummā projekta iesniegums nav saņēmis vismaz 33 punktus.

43. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt projekta iesniegumu, ja tas finansējuma piešķiršanas kritērijā ir novērtēts ar "Nē".

44. Ja projektu iesniegumu atlases kārtā vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu punktu skaitu un minētajiem projektu iesniegumiem kārtas finansējums nav pietiekams, prioritāri atbalstāms projekts, kurš kvalitātes kritēriju kopvērtējumā ir saņēmis lielāku punktu skaitu.

45. Atbildīgā iestāde var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu. Minētajā lēmumā var ietvert šādus nosacījumus:

45.1. projekta iesnieguma precizēšana atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 20., 26., 27., 28., 29., 30. vai 32. punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem;

45.2. šo noteikumu 3. pielikuma 29. punktā minēto pielikumu iesniegšana (iesniedzamie projekta iesnieguma pielikumi minēti šo noteikumu 27.2. apakšpunktā);

45.3. citas atbildīgās iestādes noteiktas tiesiski pamatotas darbības veikšana, kura ir vērsta uz līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu.

46. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas nosūta:

46.1. projekta iesniedzējam – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, projekta iesnieguma noraidīšanu vai projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu;

46.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un apstiprinātā projekta iesnieguma oriģināleksemplāru, kas iesniegts papīra formā, vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

47. Ja ir pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, projekta iesniedzējs lēmumā noteiktajā termiņā, kas nepārsniedz 30 darbdienas no lēmuma spēkā stāšanās dienas, nodrošina nosacījumu izpildi un iesniedz atbildīgajā iestādē izvērtēšanai informāciju par nosacījumu izpildi. Lēmumā noteiktajā termiņā informāciju par nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā divas reizes.

48. Atbildīgā iestāde 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 45. punktā minētajā lēmumā noteiktā termiņa izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi (turpmāk – atzinums).

49. Ja projekta iesniedzējs nodrošina šo noteikumu 45. punktā minētajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildi lēmumā noteiktajā termiņā un atbildīgās iestādes atzinums ir pozitīvs, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta:

49.1. projekta iesniedzējam – atzinumu;

49.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu un apstiprinātā projekta iesnieguma oriģināleksemplāru, kas iesniegts papīra formā, vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

50. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina šo noteikumu 45. punktā minētajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai nenodrošina to izpildi noteiktajā termiņā, projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam piecu darbdienu laikā no tā parakstīšanas dienas.

51. Ja projekta iesniegums tiek apstiprināts, sadarbības iestāde ar finansējuma saņēmēju slēdz līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

VII. Projekta īstenošanas nosacījumi

52. Projektu īsteno ne ilgāk kā līdz 2015. gada 30. novembrim. Projekta ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

52.1. šo noteikumu 11.1.1., 11.1.2. un 11.1.3. apakšpunktā minētās darbības, kas veiktas, sākot ar 2014. gada 1. janvāri;

52.2. šo noteikumu 11.1.4., 11.1.5., 11.2. un 11.3. apakšpunktā minētās darbības, kas veiktas, sākot ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu.

53. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

54. Finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas iesniedz iepirkuma plānu sadarbības iestādē. Ja finansējuma saņēmējs projekta ietvaros veic iepirkumu pirms līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas, tas pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas iepirkuma plānu iesniedz sadarbības iestādē.

55. Finansējuma saņēmējs nodrošina projekta īstenošanas finanšu plūsmas skaidru nodalīšanu no citu finansējuma saņēmēja darbību finanšu plūsmām.

56. Finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma konkursu (ja attiecināms) izsludina ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no projekta iesnieguma apstiprināšanas dienas. Ja konkurss netiek izsludināts iepriekš minētajā termiņā, sadarbības iestāde pieņem lēmumu par līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu izbeigšanu.

57. Aktivitātes īstenošanā iesaistītais zinātniskais darbinieks pēc finansējuma saņēmēja pieprasījuma veic kopējā darba laika un paveiktā darba uzskaiti atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumā norādītajai zinātniskā darbinieka kopējā darba laika un paveiktā darba uzskaites veidlapai. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka projekta īstenošanā iesaistītā zinātniskā darbinieka kopējais darba laiks atbilst darba tiesiskās attiecības reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un darbs projektā netiek veikts laikā, kad atbilstoši noslēgtajam līgumam persona veic ar projektu nesaistītus uzdevumus, tai skaitā uzdevumus citā iestādē.

58. Atbildīgajai iestādei ir tiesības pieprasīt informāciju no finansējuma saņēmēja par projekta īstenošanas gaitu un sasniegto rezultātu atbilstību plānotajiem rezultātiem.

59. Finansējuma saņēmējs nodrošina šādu nosacījumu izpildi:

59.1. ar projekta īstenošanu saistīto aktuālo informāciju ievieto finansējuma saņēmēja iestādes tīmekļa vietnē, ja tāda ir, ne retāk kā reizi trijos mēnešos;

59.2. projekta ietvaros īstenotie informācijas un publicitātes pasākumi atbilst Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem;

59.3. sadarbības iestādē elektroniski iesniedz aktivitātes ietvaros sagatavotos un ES pētniecības un inovācijas programmu ietvaros iesniegtos ES pētniecības programmas projektu iesniegumus ar Eiropas Komisijas laika zīmogu.

60. Grozījumus projektā veic atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību.

61. Finansējuma saņēmējs, neizdarot grozījumus projektā, var pārdalīt izmaksas starp šo noteikumu 18.1. un 18.2. apakšpunktā noteiktajām izmaksu pozīcijām, ievērojot šo noteikumu 18.2. apakšpunktā noteikto izmaksu ierobežojumu.

62. Finansējuma saņēmējs, iesniedzot sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumu, pievieno skaidrojumu par šo noteikumu 61. punktā minētās izmaksu pārdales pamatotību. Ja minētais skaidrojums nav iesniegts vai nav pamatots, sadarbības iestāde izmaksu pārdali uzskata par nenotikušu.

63. Atbildīgajai iestādei, ja nepieciešams, ir tiesības ierosināt grozījumus projektā, sagatavojot un nosūtot sadarbības iestādei un finansējuma saņēmējam priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem projektā.

64. Finansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 63. punktā minēto priekšlikumu saņemšanas sagatavo un iesniedz projekta grozījumu pieprasījumu sadarbības iestādē vai arī sniedz argumentētu pamatojumu atbildīgajai iestādei un sadarbības iestādei par lēmumu neierosināt grozījumus projektā.

65. Finansējuma saņēmējs, kurš nav pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē, projekta ietvaros veic iepirkuma procedūras saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka iepirkumu procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.septembra
noteikumiem Nr.571
 

 

 
 

 
 

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapa


 
  Projekta nosaukums:    
       
  Darbības programmas 2007.–2013.gadam nosaukums:

Uzņēmējdarbība un inovācijas

 
  Prioritātes numurs un nosaukums:

2.1. "Zinātne un inovācijas"

 
  Pasākuma numurs un nosaukums:

2.1.1. "Zinātne, pētniecība un attīstība"

 
  Aktivitātes numurs un nosaukums:

2.1.1.2. "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" (otrā kārta)

 
  Apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

 
  Projekta iesniedzējs:    
   

Aizpilda atbildīgā iestāde /sadarbības iestāde:

 
  Projekta identifikācijas Nr.: _ _ _ / /__ __ __ __/__ __/__ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __  
  Projekta iesniegšanas datums:    
   

Projektu atlases veids:

ierobežota       atklāta 

   
       


1. Sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

Projekta iesniedzējs:

1.1. Nosaukums:  
1.2. Reģistrācijas numurs:  
1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:  
1.4. Juridiskā adrese: Iela, mājas Nr.
Pilsēta, rajons
Valsts
Pasta indekss
1.5. Faktiskā adrese: Iela, mājas Nr.
  Pilsēta, rajons
  Valsts
  Pasta indekss
1.6. Tīmekļa vietne (ja tāda ir), kur tiks ievietota informācija par projektu apstiprināšanas gadījumā  

1.7. Kontaktpersonas:

Tālrunis:

Fakss:

E-pasts:

Atbildīgā persona

     

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Kontaktpersona
(aizpilda, ja atšķiras no atbildīgās personas):
     

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

1.8. Projekta iesniedzēja tips (atzīmēt atbilstošo):

    Kods Nosaukums
    I-1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
    I-2 Akciju sabiedrība
    I-3 Kooperatīvā sabiedrība
    I-4 Individuālais uzņēmums
    I-5 Individuālais komersants
    I-6 Zemnieka saimniecība
    I-7 Zvejnieka saimniecība
    I-8 Valsts akciju sabiedrība
    I-9 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
    I-10 Valsts aģentūra
    I-11 Pašvaldības aģentūra
    I-12 Reliģiska organizācija
    I-13 Sabiedrība ar papildu atbildību
    I-14 Fiziska persona
    I-15 Valsts pārvaldes iestāde
    I-16 Pašvaldību iestāde
    I-17 Eiropas Savienības institūcija
    I-18 Valsts izglītības iestāde
    I-19 Pašvaldību izglītības iestāde
    I-20 Privāta izglītības iestāde
    I-21 Biedrība
    I-22 Nodibinājums
    I-23 Centrālā banka
    I-24 Kredītiestāde vai finanšu sabiedrība
    I-25 Kreditēšanā iesaistīta sabiedrība (piem., līzinga sabiedrība, brokeru sabiedrība)
    I-26 Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi
    I-27 Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras
    I-28 Pašvaldība
    I-29 Plānošanas reģions
    I-30 Pilnsabiedrība
    I-31 Komandītsabiedrība
    I-32 Atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības un plānošanas reģionus)
    I-33 Atvasinātas publiskas personas izveidota publiska aģentūra

1.9. Projekta iesniedzēja pamatdarbības nozare (-es) saskaņā ar Saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju (NACE 2.red.) (lūdzam ierakstīt atbilstošo):

     

Kods

 

Nosaukums

1.10. Projekta iesniedzēja zinātniskā kapacitāte.

Nr.

Zinātniskās publikācijas1

Datu bāze
(SCOPUS vai Web of Science)

Gads

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

     

A

Kopējais zinātnisko publikāciju skaits Web of Science vai SCOPUS datu bāzēs iekļautajos žurnālos vai konferenču ziņojumu izdevumos  

B

Vidējais zinātniskā personāla skaits pilna laika ekvivalenta PLE izteiksmē 2011.-2013.gadā  

C

Zinātniskās institūcijas vidējais zinātnisko publikāciju, kas indeksētas SCOPUS vai Web of Science datu bāzē, tai skaitā publikācijas konferenču ziņojumu izdevumos, skaits 2011.-2013.gadā uz vienu zinātniskā personāla1 pārstāvi pilna laika ekvivalenta (PLE) izteiksmē (R).

[C]=[A]/[B]

1 – zinātnisko publikāciju uzskaitījumu var aizvietot ar izdruku no datu bāzēm SCOPUS un Web of Science, kas pamato projekta iesniedzēja atbilstību noteikumu par aktivitātes īstenošanu 3.pielikuma 1.punktā minētajam kvalitātes kritērijam

1.11. Projekta iesniedzēja zinātniskās darbības efektivitāte.

Gads

Ieņēmumi no zinātniskās darbības, tūkst. euro

ZP, PLE

18.1.6.0. 1

18.3.0.0 2

21.1.9.0.3

21.3.9.6.4

17.3.0.0.5

21.4.2.2.6

F ZD7 kopā

AI8

P9

C10

AI

P

C

AI

P

AI

P

AI

P

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2011

     

                 

2012

                       

2013

                       
Zinātniskās institūcijas vidējie ieņēmumi no zinātniskās darbības gadā uz vienu zinātniskā personāla pārstāvi (Evid) pilna laika ekvivalenta (PLE) izteiksmē laika periodā no 2011. līdz 2013.gadam. (Evid) Evid = FZD vid/ZPvid; FZD vid = (F2011 + F2012 + F2013)/3)  

1 18.1.6.0. – saņemtie transferti no ministrijas vai centrālās valsts iestādes pamatbudžeta
2 18.3.0.0. – Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no valsts budžeta
3 21.1.9.0. – ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas
4 21.3.9.6. – ieņēmumi par zinātnes projektu īstenošanu
5 17.0.0.0. – no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti
6 21.4.2.2. – ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem Eiropas Savienības politiku instrumentu projektiem
7 FZD – ieņēmumi no zinātniskās darbības kopā [FZD] = [3]+[6]+[9]+[10]+[12]+[14]
8 AI – finansējums augstākās izglītības programmu īstenošanai.
9 P – finansējums zinātniskajai darbībai
10 C – cits finansējums
ZP – zinātniskā personāla skaits pilna laika ekvivalenta izteiksmē 2011.-2013.gadā. Nodrošina sniegtās informācijas un aprēķinos bāzes finansējuma apmēra noteikšanai 20011.–2013.gadam, kas veikti saskaņā ar normatīvo aktu par bāzes finansējuma piešķiršanas kārtību valsts zinātniskajām institūcijām., izmantoto datu savzsarpēju atbilstību.

1.12. Projekta iesniedzēja konkurētspēja. Zinātniskās institūcijas vidējie ieņēmumi no līgumpētījumiem (Ekonomiskās klasifikācijas kods (turpmāk – EKK) 21.3.9.6.), Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas (EKK 18.3.1.3.; 18.3.1.4.) un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (EKK 18.3.1.3.; 18.3.1.4.) īpatsvars no vidējiem zinātniskās institūcijas zinātniskās darbības ieņēmumiem 2011.-2013.gadu periodā.

Gads

Ieņēmumi, tūkst. euro

18.3.1.3. 1

18.3.1.4 2

21.1.9.0.3

21.3.9.6.4

21.4.2.2.5

F L_ST6
kopā

AI7

P8

C9

AI

P

C

AI

P

AI

P

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2011

     

           

2012

                 

2013

                 
Vidējie ieņēmumi no līgumpētījumiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas F L_ST vid , euro  
Vidējie ieņēmumi no zinātniskās darbības FZD vid laika periodā no 2011. līdz 2013.gadam, euro (nodrošina atbilstību ar 1.11.sadaļā sniegto informāciju)  
Vidējo ieņēmumu F L_ST vid īpatsvars no vidējiem zinātniskās institūcijas zinātniskās darbības ieņēmumiem FZD vid 2011.-2013.gadu periodā, procentos  

1 18.3.1.3. – Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no ministrijas vai centrālās valsts iestādes budžeta, kuras institucionālā padotībā tās atrodas, Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)
2 18.3.1.4. – Valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu saņemtie transferti no citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes, Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējāsārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)
3 21.1.9.0. – ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas
4 21.3.9.6. – ieņēmumi par zinātnes projektu īstenošanu
5 21.4.2.2. – ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem Eiropas Savienības politiku instrumentu projektiem
6 F L_ST – ieņēmumi no zinātniskās darbības kopā [F L_ST] = [3]+[6]+[9]+[10]+[12]
7 AI – finansējums augstākās izglītības programmu īstenošanai.
8 P – finansējums zinātniskajai darbībai
9 C – cits finansējums

1.13. Projekta iesniedzēja pieredze dalībai ES Ietvarprogrammās:

1.13.1. dalība ES 7.ietvarprogrammā:

Nr.

Projekta identifikācijas numurs

Projekta nosaukums

Dalībnieka statuss1

Virziens (subject)

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

       

1 ja projekta iesniedzējs ir labuma guvējs, norāda "B", ja vadošais partneris (koordinators) – "C", ja dalībnieks – "P"

1.13.2. programmā "Apvārsnis 2020" iesniegtie projektu iesniegumi:

Nr.

Projekta identifikācijas numurs

Projekta nosaukums

Dalībnieka statuss1

apakšprogramma

Projekta iesnieguma statuss2

1.

         

2.

         

3.

         

4.

         

         

1 ja projekta iesniedzējs ir labuma guvējs, norāda "B", ja vadošais partneris (koordinators) – "C", ja dalībnieks – "P"
2 "A" – apstiprināts, "I" – izvērtēšanā, "N" – nav atbalstīts.


2. Sadaļa – Projekta apraksts

2.1. Kopsavilkums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu) (ne vairāk kā 1500 rakstu zīmes):

 

2.2. Projekta īstenošanas vieta

Lūdzam norādīt:

Projekta īstenošanas vietas adrese (ja iespējams norādīt):  
Pašvaldība:  
Plānošanas reģions (atzīmēt): Kurzeme  
Latgale  
Zemgale  
Vidzeme  
Rīga  
Administratīvā vienība (atzīmēt): Rīgas pilsēta  
  Visa Latvija  

2.3. Projekta klasifikācija (lūdzam norādīt projekta saturam atbilstošo NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu):

(lūdzam ierakstīt atbilstošo):

     

Kods

 

Nosaukums

2.4. Norādīt projekta nepieciešamības pamatojumu jeb sniegt konstatētās problēmas aprakstu (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes):

 

2.5. Sniegt izvēlētās problēmas risinājuma aprakstu (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes):

(Projekta ietvaros veicamajam darbībām jābūt vērstām uz 2.4.apakšpunktā aprakstītās problēmas risinājumu vai iespējas izmantošanu):

 

2.6. Projekta mērķis:

Aprakstā norāda projekta mērķi. Mērķim jāizriet no augstāk aprakstītās problēmas vai iespējas, jābūt sasniedzamam projekta īstenošanai atvēlētajā laikā. (līdz 200 vārdiem)

 

2.7. Projektā plānotās aktivitātes un to apraksts:

Aktivitātes Nr.*

Projekta aktivitātes nosaukums

Darbību apraksts

1.

   

2.

   

...

   

*Aktivitātēm jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikuma A daļa) norādītajām. Vienai aktivitātei var būt vairāki rezultāti.

2.8. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) saskaņojums par starptautiskas zinātniskās konferences organizēšanu Latvijā:

Pasākuma nosaukums

Norises vieta

Norises laiks

IZM saskaņojums

      datums Nr.
         

2.9. Pamatojums projekta atbilstībai Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam mērķim (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):

 

2.10. Pamatojums projekta ietvaros īstenojamo darbību atbilstībai pētniecības organizācijas nesaimnieciskajai darbībai (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):

 

2.11. Projektā plānotie rezultāti un to detalizēts apraksts:

Nr.

Plānotie rezultāti

Skaits

Rezultātu apraksts

1.

Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas atbalsta programmu ietvaros iesniegtie projektu iesniegumi:

1.1.

zinātniskā institūcija kā ES pētniecības un inovācijas atbalsta programmas projekta koordinators    

1.1.

zinātniskā institūcija kā ES pētniecības un inovācijas atbalsta programmas projekta dalībnieks    

2.

dalība Eiropas Komisijas Kopīgo pētījumu centra (Joint Research centre) projektos    

3.

dalība atbalsta pasākumos    

4.

starptautiskas zinātniskās konferences organizēšana Latvijā3    

5.

   

1 zinātniskā institūcija ir plānotā programmas "Apvārsnis 2020" projekta vadošais partneris (koordinators)
2 zinātniskā institūcija ir plānotā programmas "Apvārsnis 2020" projekta dalībnieks (partneris)
3 projekta iesniegumam pievieno Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojumu par konferences organizēšanu

2.12. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu norādītajiem:

Iznākuma rādītāji:

Nr.

Rādītāja nosaukums

Skaits

Mērvienība

1.

EK iesniegtie starptautiskās sadarbības projektu iesniegumi zinātnē un inovācijās    


3. Sadaļa – Projekta īstenošana

3.1. Raksturot projekta īstenošanas un vadības kapacitāti: projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze) (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes):

 

3.2. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums:
     
 

(pilnos
mēnešos)

 

3.3. Projekta gatavība:

Nr.

Parametri

Atbilstība
(jā /nē)

1.

projekta iesniedzējs ir reģistrējies Eiropas Komisijas Pētniecības un inovācijas Dalībnieku portāla2 Labuma guvēju reģistrā, tai skaitā, deleģējis pārstāvi, veicis finansiālās kapacitātes pašnovērtējumu (ja attiecināms) un citas atbilstošas darbības, kas nepieciešamas reģistrācijai Labuma guvēju reģistrā.  

2.

projekta iesniedzēja rīcībā (bilancē) esošā pētniecības infrastruktūra, kas nepieciešama sekmīgai programmas "Apvārsnis 2020" projekta īstenošanai vai zinātniskajai institūcijai ir pieeja (līgumi) citu institūciju aktīviem, kas nepieciešami programmas "Apvārsnis 2020" projekta īstenošanai atbilstošajā zinātnes virzienā
Apraksts:3.

projekta ietvaros plānotās aktivitātes demonstrē mērķtiecīgu pieeju ilgtermiņa starptautiskās partnerības attīstīšanai:

3.1.

dalība programmas "Apvārsnis 2020" Partnerības biržās
Apraksts:3.2.

starptautisko pētniecības projektu konsorciju ietvaros noslēgtie sadarbības līgumi ar tādiem sadarbības partneriem, kuri ir savstarpēji neatkarīgi un kas pamatdarbību veic citā dalībvalstī vai asociētā valstī. Sadarbības līgumos ietvertā informācija liecina par ilgtermiņa saistībām; līdzsvarotu visu partneru ieguldījumu un atbildību par mērķu sasniegšanu, atklātu, pārredzamu, efektīvu un ietekmīgu partnerības pārvaldību;
Apraksts (sniedz informāciju par būtiskākajiem starptautisko pētniecības projektu konsorciju ietvaros noslēgtajiem sadarbības līgumiem): 

2 http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/register-an-organisation_en.htm

3.4. Projekta loģiskās struktūras analīzes matrica:
 

Intervences loģika

Indikatori/rādītāji (objektīvi, pārbaudāmi, kvantificējami)

Informācijas avoti /rādītāju sasniegšanu apstiprinošie faktori/

Pieņēmumi / riski / risku mazināšanas vai novēršanas plāns

Projekta vispārīgais mērķis   Norāda kādi ir ar projekta vispārīgo mērķi saistītie galvenie objektīvi pārbaudāmie rādītāji Norāda no kādiem informācijas avotiem ir iespējams iegūt šos objektīvi pārbaudāmos rādītājus  
Projekta specifiskie mērķi   Kādi ir projekta specifiskā mērķa sasniegšanu raksturojošie objektīvi pārbaudāmie rādītāji. Kādi faktori liecina, ka sasniegti specifisko mērķi raksturojoši rādītāji. Norāda ārējos faktorus, kuri var būtiski ietekmēt projekta specifisko mērķu sasniegšanu. Norāda risku novēršanas plānu
Projekta rezultāti Raksturo ieguvumus, kas nodrošinās projekta specifisko mērķu sasniegšanu Kādi ir projekta rezultatīvie rādītāji Norāda, kādi informācijas avoti izmantojami, lai objektīvi pārbaudītu projekta rezultatīvos rādītājus Norāda ārējos faktorus, kuri var būtiski ietekmēt projekta tiešo rezultātu sasniegšanu. Norāda risku novēršanas plānu
Aktivitātes Līdzekļi Izmaksas Norāda, kādi faktori liecina par projekta aktivitāšu īstenošanas gaitu Norāda ārējos faktorus, kuri var būtiski ietekmēt projekta aktivitāšu īstenošanu. Norāda risku novēršanas plānu
veicamās aktivitātes un to īstenošanas secība, lai sasniegtu projekta tiešos rezultātus  
Priekšnosacījumi:

3.5. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):

 


4. sadaļa - Publicitāte

4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi:

  Plāksne telpās        
  Preses relīzes        
  Informēšana masu medijos        
  Lielformāta informācijas stendi        
  Informācijas plāksnes        
  Informācija tīmekļa vietnē        
  Citi (lūdzu norādīt)        

4.2. Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti:

 


5.sadaļa - saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

Nav attiecināms.
6. Sadaļa – Projekta izmaksas un finansēšanas avoti

6.1. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns (skat. 1.pielikuma C daļu).


7. Sadaļa - Apliecinājums

Es, apakšā parakstījies (-usies),
projekta iesniedzēja
   
 

projekta iesniedzēja nosaukums

 
atbildīgā amatpersona,   ,
 

vārds, uzvārds

 
    ,
 

amata nosaukums

 
apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi,   :
 

dd/mm/gggg

 

• projekta iesniedzējs ir zinātniskā institūcija, kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai un ir reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā – zinātniskais institūts (atvasināta publiska persona, publiska aģentūra vai privāto tiesību juridiskā persona) vai augstskola;

• saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju tam nodokļu vai nodevu parāds nepārsniedz 150 euro;

• projekta iesniedzējam nav ar tiesas spriedumu pasludināts maksātnespējas process, vai tam ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai tam ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta;

• projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minēto administratīvo pārkāpumu vai viņam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu;

• projekta iesniedzējs nav nonācis finansiālās grūtībās atbilstoši šo noteikumu 2.4.apakšpunktā noteiktajam;

• uz projekta iesniedzēju neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 1.panta 4.punkta "a" apakšpunktā;

• projekta iesniedzējs atbilstoši zinātnisko darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem Izglītības un zinātnes ministrijā ir iesniedzis zinātniskās institūcijas publiskos pārskatus par pēdējiem trīs noslēgtiem pārskata gadiem;

• projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi;

• projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

• nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par 2.1.1.2.aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" otrās projektu iesniegumu atlases kārta īstenošanu noteiktajos termiņos;

• projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros;

• projekta apstiprinājuma gadījumā tieši šis projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu instrumentiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem.

• projekta iesniedzējs sadarbības iestādei, atbildīgajai iestādei vai citai kompetentai institūcijai nav sniedzis nepatiesu informāciju saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu

• projekta iesniedzējs nodala saimniecisku un nesaimniecisku darbību veidus un to izmaksas, finansējumu un ieņēmumus (ja attiecināms) tā, lai efektīvi novērstu saimnieciskās darbības šķērssubsidēšanu.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajā aktā par 2.1.1.2.aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam vai plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apņemos projekta īstenošanā ievērot nediskriminācijas principus un nepieļaut diskrimināciju dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes, vecuma vai citu faktoru dēļ.

  Paraksts*:    
       
  Datums*:    
    dd/mm/gggg  
  Zīmoga vieta*    

* Dokumenta rekvizītus "Paraksts", "Datums" un "Zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.


1.pielikuma A daļa

Projekta īstenošanas laika grafiks:

Atbilstošās aktivitātes Nr. [2]

Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)

2014

2015

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
                 
                 
                 
                 

[2] Jāsakrīt ar 2.7.apakšpunktā norādītās aktivitātes numuru.


1.pielikuma B daļa

FINANSĒŠANAS PLĀNS

Projekta Nr.

Gads

Kopējās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Publiskās izmaksas

Publiskās attiecināmās izmaksas

Privātās attiecināmās izmaksas

ERAF finansējums

Pārējais finansējums

Attiecināmais valsts budžeta finansējums

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām

Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums

Cits publiskais finansējums*

 

1=2+3

2

3=4+5

=6+8+10+12+14

5

6

%
7=6/3

8

%
9=8/3

10

%
11=10/3

12

%
13=12/3

14

%
15=14/3

2014

                             

2015

                             

Kopā

                             

Piezīmes.
1. * Piemēram, Valsts kultūrkapitāla fonda vai Eiropas Investīciju bankas finansējums.
2. Valsts budžeta dotācijas apmēru pašvaldībām aprēķina atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta dotācijas piešķiršanas kārtību pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, ja aktivitātes īstenošanas kārtībā nav noteikts citādi.


1.pielikuma C daļa

Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, EUR (informāciju iesniedz XLS datņu formātā):

Nr.
p.k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums*

Daudzums

Kopējā summa

Izmaksas

EUR

%

attiecināmās

neattiecināmās

1.

Projekta īstenošanas izmaksas (kopā)          

1.1.

Atlīdzības izmaksas          
 

zinātniskais vadītājs

         
 

zinātniskais personāls

         
 

mācību pakalpojumu sniedzējs

         
 

         

1.2.

           

….

           

2.

Projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu (kopā)          

2.1.

           

2.2.

           

3.

           
 

KOPĀ

   

100 %

   

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete
2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.septembra
noteikumiem Nr.571
 

(zinātniskās institūcijas nosaukums)

apgrozījuma (kases izpildes) pārskats par naudas plūsmām pēdējos trijos pārskata gados sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem un dimensijām

Darbība

Finansētājs/pasūtītājs

Partnerība

Programma

Līguma Nr.

Projekta nosaukums

Finansējums

EKK

Gads

veids

raksturs

kategorija

nosaukums

statuss

veids

ieņēmumi, euro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

                         
                         
                         

Piezīmes.
1. 1. ailē norāda pētniecības organizācijas darbības veidu: izglītība, zinātniskā darbība (pētniecība), zināšanu (tehnoloģiju) pārnese, cita darbība.
2. 2. ailē norāda darbības raksturu (ievēro Eiropas Komisijas paziņojuma "Nostādnes par valsts atbalstu pētniecībai, izstrādei un inovācijai" (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 27. jūnijs, Nr. C 198/1) (turpmāk – EK nostādnes) nosacījumus): darbība, kurai nav saimniecisks raksturs (N), saimnieciska darbība (S).
3. 3. ailē norāda darbības kategoriju, piemēram, fundamentālie pētījumi, rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālā izstrāde (ievēro EK nostādnes).
4. 4. ailē norāda līgumpētījuma pasūtītāju vai finansējuma avotu, piemēram, valsts budžets, ES struktūrfondi, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments, Norvēģijas finanšu instruments.
5. 5. ailē norāda finansētāja/pasūtītāja juridisko statusu, piemēram, komercsabiedrība, valsts iestāde, atvasināta publiska persona, publiskais sektors.
6. 6. ailē sadarbības projektam norāda partnerības veidu: publiska–publiska partnerība vai publiska–privāta partnerība.
7. 7. ailē norāda pilnu programmas nosaukumu (ja attiecināms), piemēram, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programma "Pētniecība un stipendijas".
8. 8. ailē norāda līguma numuru, piemēram, 2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/017.
9. 9. ailē norāda pilnu projekta nosaukumu, piemēram, Transnationality of Migrants: Enduring ties with the home country and integration in the host country (TOM), Daudzkodolu N-saturošu heterociklisku sistēmu dizains un izstrāde ķīmijterapeitisko līdzekļu iegūšanai.
10. 10. ailē norāda finansējuma veidu: publiskais finansējums (P), privātais finansējums (K).
11. 12. ailē norāda ekonomiskās klasifikācijas kodu atbilstoši pārskatiem par budžeta izpildi (2. veidlapa) (budžeta izpilde pārskata periodā), kas sagatavoti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par budžetu ieņēmumu klasifikāciju.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete
3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.septembra
noteikumiem Nr.571
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
Darbības programmas numurs un nosaukums 2. Uzņēmējdarbība un inovācijas
Prioritātes numurs un nosaukums 2.1. Zinātne un inovācijas
Pasākuma numurs un nosaukums 2.1.1. Zinātne, pētniecība un attīstība
Aktivitātes numurs un nosaukums 2.1.1.2. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās
Projektu iesniegumu atlases veids Atklāta projektu iesniegumu atlase (2. kārta)
Atbildīgā iestāde Izglītības un zinātnes ministrija

KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums punktos1
(Visu kritēriju kopsummā jāsaņem vismaz 33 punkti. Maksimālais punktu skaits – 82 punkti)

1.

Projekta iesniedzēja zinātniskā kapacitāte.

Zinātnisko kapacitāti raksturo zinātniskās institūcijas vidējais zinātnisko publikāciju skaits, kas indeksētas SCOPUS vai Web of Science datubāzē, tai skaitā publikācijas konferenču ziņojumu izdevumos, 2011.–2013. gadā uz vienu zinātniskā personāla* pārstāvi pilna laika ekvivalenta (PLE) izteiksmē (R).

Punktu skaitu P1 nosaka, izmantojot formulu P1= R, ar nosacījumu, ka P1 =5, ja R ≥ 5.

Zinātnisko publikāciju, kurai ir vairāki autori no vienas zinātniskās institūcijas, aprēķinā (R) uzskaita vienu reizi.

* Zinātniskais personāls – atbilstoši zinātnisko darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem ievēlētie un Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniskā personāla datubāzē iekļautie vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti, kā arī komercsabiedrībā strādājoši zinātnieki, kas veic vadošā pētnieka, pētnieka un zinātniskā asistenta pienākumus

0–5

Minimālais punktu skaits –1 punkts

2.

Projekta iesniedzēja zinātniskās darbības efektivitāte.

Zinātniskās darbības efektivitāti raksturo zinātniskās institūcijas vidējie ieņēmumi no zinātniskās darbības gadā uz vienu zinātniskā personāla pārstāvi (Evid) pilna laika ekvivalenta (PLE) izteiksmē laikposmā no 2011. līdz 2013. gadam.

Evid aprēķina, izmantojot formulu Evid = Fvid/ZP, kur:

Evid – vidējie ieņēmumi no zinātniskās darbības uz vienu zinātniskā personāla pārstāvi PLE izteiksmē;

Fvid – vidējie ieņēmumi no zinātniskās darbības*;

ZP – vidējais zinātniskā personāla skaits PLE izteiksmē;

Punktu skaitu P2 nosaka, izmantojot formulu P2 = 0,18 x Evid , ar nosacījumu, ka P2 = 10, ja Evid ≥ 55 tūkst. euro.

Punktu skaitu norāda ar vienu zīmi aiz komata.

* Informācijas avots: gada pārskati par budžeta izpildi (no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas vai publiskas aģentūras saņemtie transferti zinātniskai darbībai (t.sk. Ekonomiskās klasifikācijas kods (turpmāk – EKK) 18.1.6.0., 18.3.0.0., 17.3.0.0.), ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (t.sk. EKK 21.1.9.0.; 21.4.2.2.), ieņēmumi par zinātnes projektu īstenošanu (EKK 21.3.9.6.)

0–10

Minimālais punktu skaits – 5 punkti

3.

Projekta iesniedzēja konkurētspēja.

Zinātniskās institūcijas konkurētspēju (K) raksturo vidējo

a) līgumpētījumu ieņēmumu,

b) Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas ieņēmumu,

c) citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas ieņēmumu īpatsvars no kopējiem zinātniskās institūcijas zinātniskās darbības ieņēmumiem* 2011.–2013. gadā.

Punktu skaitu P3 nosaka, izmantojot formulu P3 = 0,125 x K%, ar nosacījumu, ka P3 = 10, ja K ≥ 80 %.

Punktu skaitu norāda ar vienu zīmi aiz komata.

*Informācijas avots: gada pārskati par budžeta izpildi (no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas vai publiskas aģentūras saņemtie transferti zinātniskai darbībai (EKK 18.3.1.3., 18.3.1.4.), ieņēmumi no citu Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas un citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (t.sk. EKK 21.1.9.0.; 21.4.2.2.), ieņēmumi par zinātnes projektu īstenošanu (EKK 21.3.9.6.)

0–10

Minimālais punktu skaits – 3 punkti (K= 24 %)

4.

Projekta iesniedzēja pieredze dalībai ES Ietvara programmās

0–17

Minimālais punktu skaits – 2 punkti

4.1.

ES 7. Ietvara programmā (FP7):

0–15

4.1.1.

FP7 projektu skaits (C), kuru koordinators (coordinator) ir projekta iesniedzējs. Punktu skaitu P4.1 nosaka, izmantojot formulu P4.1 = C, ar nosacījumu, ka P4.1 =10, ja C ≥ 10

0–10

4.1.2.

FP7 projektu skaits (T), kuru dalībnieks (participant) ir projekta iesniedzējs. Punktu skaitu P4.2 nosaka, izmantojot formulu P4.= 0,5xT, ar nosacījumu, ka P4.2 =5, ja T ≥ 10

0–5

4.2.

projekta iesniedzējs kā koordinators 2014. gadā Eiropas Komisijā ir iesniedzis vismaz vienu Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" (turpmāk – H2020) projekta iesniegumu

2

5.

Projekta gatavība

0–15

5.1.

projekta iesniedzēja rīcībā (bilancē) ir nepieciešamā infrastruktūra sekmīgai H2020 projekta īstenošanai vai zinātniskajai institūcijai ir pieeja (līgumi) citu institūciju aktīviem, kas nepieciešami ietvarprogrammas H2020 projekta īstenošanai atbilstošajā zinātnes virzienā

5

Minimālais punktu skaits – 15 punkti

5.2.

projekta ietvaros plānotās aktivitātes norāda uz mērķtiecīgu pieeju ilgtermiņa starptautiskās partnerības attīstīšanai

5

5.3.

projekta iesniedzējs ir reģistrējies Eiropas Komisijas Pētniecības un inovācijas dalībnieku portāla (http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/register-an-organisation_en.htm) Labuma guvēju reģistrā, tai skaitā deleģējis pārstāvi, veicis finansiālās kapacitātes pašnovērtējumu (ja attiecināms) un citas atbilstošas darbības, kas nepieciešamas reģistrācijai Labuma guvēju reģistrā

5

6.

Sagaidāmie rezultāti.

Izsludināto H2020 konkursu ietvaros iesniegto projektu iesniegumu skaits, ja:

0–25

Minimālais punktu skaits –7 punkti

6.1.

zinātniskā institūcija ir H2020 projekta koordinators.

Punktu skaitu P6.1. nosaka, izmantojot formulu

P6.1. = –7,27ln(ZPPLE) + 38,41, ar nosacījumu, ka P6.1. = 15, ja ZPPLE ≤ 25 (ZPPLE zinātniskā personāla skaits uz vienu H2020 projekta iesniegumu).

Punktu skaitu norāda ar vienu zīmi aiz komata

0–15

6.2.

zinātniskā institūcija ir H2020 projekta dalībnieks.

Punktu skaitu P6.2. nosaka, izmantojot formulu

P6.2. = –5,48ln(ZPPLE) + 27,58, ar nosacījumu, ka P6.2. = 10, ja ZPPLE ≤ 25 (ZPPLE zinātniskā personāla skaits uz vienu H2020 projekta iesniegumu).

Punktu skaitu norāda ar vienu zīmi aiz komata

0–10

ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtējums Jā/Nē2

PROJEKTA IESNIEGUMA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

7.

Projekta mērķis atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes atlases kārtas īstenošanu noteiktajam aktivitātes atlases mērķim

N

8.

Projekta ietvaros plānots īstenot normatīvajā aktā par aktivitātes atlases kārtas īstenošanu noteiktās atbalstāmās darbības

N

9.

Projekta ietvaros paredzēts iesaistīties starptautiskos pētniecības un sadarbības projektu konsorcijos, kas ietver sadarbības projektus ar Eiropas Komisijas Kopīgo pētījumu centru (Joint Research Centre), dalību H2020 izsludinātajos projektu konkursos, kā arī sadarbību citu konsorciju vai centru ietvaros, piemēram, Eiropas Kosmosa aģentūrā, Eiropas pētniecības infrastruktūru stratēģiskajā forumā (ESFRI – European Strategy Forum on Research Infrastructures) vai Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijā (ERICEuropean Research Infrastructures Consortium)

N

10.

Ir saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas konceptuāls saskaņojums par projektā plānotās starptautiskās zinātniskās konferences organizēšanu Latvijā (ja attiecināms)

N

11.

Projekta iesniegumā ir izvērtēti projekta īstenošanas riski atbilstoši normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām

P

12.

Projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī projekta iesniegumā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu

P

13.

Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto projekta īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu

P

14.

Projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi (sasniedzamie rezultāti ir norādīti vienībās ar konkrētām vērtībām)

P

15.

Projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, īstenošanas un uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze), un tie ir atbilstoši projekta vajadzībām

P

16.

Projekta iesniegumā norādītās projekta īstenošanas izmaksas atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laika periodam, ir nepieciešamas un pamatotas projekta rezultātu sasniegšanai un plānoto darbību īstenošanai

P

17.

Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasībām

P

18.

Projekta iesniedzējs aktivitātes atlases kārtas ietvaros ir iesniedzis ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu

N

PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

19.

Projekta iesniedzējs ir zinātniskā institūcija, kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai un ir reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā – zinātniskais institūts (atvasināta publiska persona, publiska aģentūra vai privāto tiesību juridiskā persona) vai augstskola

N

20.

Projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu vai tie nepārsniedz 150 euro

P

21.

Projekta iesniedzējam nav pasludināts maksātnespējas process, tam netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta

N

22.

Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minēto administratīvo pārkāpumu vai viņam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par Krimināllikuma 280. panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu

N

23.

Projekta iesniedzējs atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu projekta iesniedzējam noteiktajiem atbilstības kritērijiem

N

ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

24.

Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā

N

25.

Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā un datorrakstā

N

26.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, un tā ir pilnībā aizpildīta

P

27.

Projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā vienā eksemplārā, pievienojot identisku projekta iesnieguma elektronisko versiju, kas sastāv no projekta iesnieguma veidlapas un tā pielikumiem (iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots)), vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā

P

28.

Projekta iesniegumam ir dokumenta juridiskais spēks

P

29.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu (attiecināms, ja projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā)

P

30.

Projekta iesniegumam ir pievienoti visi normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu minētie pielikumi, un tie ir noformēti atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā

P

31.

Projekta iesniegumā pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz maksimālo attiecināmo izmaksu summu atbilstoši normatīvajam aktam par aktivitātes īstenošanu

N

32.

Projekta iesniegumā norādītās attiecināmo izmaksu pozīcijas atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām un nepārsniedz normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktos izmaksu ierobežojumus

P

FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

33.

Ja projekta iesniegums atbilst 7., 8., 9., 10. un 18. punktā minētajiem projekta iesnieguma atbilstības kritērijiem, 19., 21., 22. un 23. punktā minētajiem projekta iesniedzēja atbilstības kritērijiem, 24., 25. un 31. punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, kā arī 1. punktā minētajā kvalitātes kritērijā saņēmis vismaz 1 punktu, 2. punktā minētajā kvalitātes kritērijā – vismaz 5 punktus, 3. punktā minētajā kvalitātes kritērijā – vismaz 3 punktus, 4. punktā minētajā kvalitātes kritērijā – vismaz 2 punktus, 5. punktā minētajā kvalitātes kritērijā – vismaz 15 punktus, 6. punktā minētajā kvalitātes kritērijā – vismaz 7 punktus un kvalitātes kritēriju kopvērtējumā saņēmis vismaz 33 punktus, tad, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo, attiecīgajam projekta iesniegumam pietiek aktivitātes atlases kārtā pieejamā finansējuma

N

Piezīmes.
1. 1 Projektu iesniegumus vērtē ar noteiktu punktu skaitu saskaņā ar kvalitātes kritērijiem. Kritērijos, kur tas nepieciešams, ir norādīts minimālais punktu skaits, kas ir jāsasniedz, lai projekta iesniegums netiktu noraidīts.
2. 2 Projekta iesniegumus vērtē ar "Jā" (atbilst) un "Nē" (neatbilst) saskaņā ar administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritēriju. Kritērijos, kas ir vērtējami ar "Jā" vai "Nē", ir divas vērtējuma iespējas:
2.1. N – ja vērtējums ir negatīvs, projekta iesniegumu noraida,
2.2. P – var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, ja projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā termiņā.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete
4.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 23.septembra
noteikumiem Nr.571
Projekta īstenošanā iesaistītā zinātniskā darbinieka vai pakalpojumu sniedzēja1 kopējā darba laika un paveiktā darba uzskaites veidlapa
Zinātniskās institūcijas nosaukums  
Darbinieka vārds, uzvārds  
Līguma veids projektā /darba vai uzņēmuma līgums/  
Amats saskaņā ar darba līgumu pamatdarbā  
Pārskata periods  
Darba līguma Nr.  
Darba līgumā noteiktais darba laiks PLE izteiksmē  
Pārskata perioda PLE ekvivalents  
Pārskata perioda PLE ekvivalenta un ___________________________ līgumā noteiktā darba laika salīdzinājums  

Valsts budžeta, Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu instrumentu finansēti pētījuma projekti

Nostrādātās stundas2 (h)

Mēnesī nostrādātās stundas (h)

PLE

1. nedēļa

projekta raksturojums

darbība

tieši saistītā pētniecības kategorija (ja attiecināms)

1

2

3

4

5

6

7

1. nedēļa

Projekts Nr.1                            
Projekta tips                            
Projekta raksturs                            
Amats projektā                            
Līgums Nr.                            
Projekts Nr.2                            
Projekta tips                            
Projekta raksturs                            
Amats projektā                            
Līgums Nr.                            
Projekts Nr.3                            
Projekta tips                            
Projekta raksturs                            
Amats projektā                            
Līgums Nr.                            
Projekts Nr.                            
Projekta tips                            
Projekta raksturs                            
Amats projektā                            
Līgums Nr.                            

Kopsavilkums

       

Zinātniskās institūcijas finansēti pētījuma projekti, līgumpētījumi

tieši saistītā pētniecības kategorija

Nostrādātās stundas2 (h)

Mēnesī nostrādātās stundas (h)

PLE

1. nedēļa

1

2

3

4

5

6

7

1. nedēļa

Projekts Nr.4   pētniecība                        
Projekta tips                            
Projekta raksturs                            
Amats projektā                            
Līgums Nr.                            
Promocijas darbu vadīšana                      
Zinātniskās institūcijas/struktūrvienības vadība (izņemot projektu vadību)                      
Akadēmiskais darbs (personas: profesori, asociētie profesori, docenti, lektori)                      
Zinātniskās institūcijas darbības stratēģijas īstenošana                      
Cita darbība                      

Kopsavilkums

       

Darbā neierašanās stundas
(neproduktīvais laiks)

Neproduktīvās stundas2 (h)

Neproduktīvās stundas mēnesī

PLE

1. nedēļa

1

2

3

4

5

6

7

1. nedēļa

Darbnespēja                      
Ikgadējais atvaļinājums                      
Cits neproduktīvais laiks (t. sk. radošais atvaļinājums, bērna kopšanas atvaļinājums, kavējums, svētku dienas)                      

Kopsavilkums

       
Nostrādātās stundas                      
Kopējās (produktīvās un neproduktīvās) stundas                      

Piezīmes.
1 Attiecināms uz personu, kas pārstāv institūciju, kura reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā.
2 Stundas norāda ar vienu zīmi aiz komata.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete
21.01.2015