Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/13

Rīgā 2014.gada 1.oktobrī (prot. Nr.33, 8.p.)
Krāpniecības, izmantojot numerāciju, novēršanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma
9.panta pirmās daļas 15.punktu un
likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem
" 25.panta pirmo daļu

1. Krāpniecības, izmantojot numerāciju, novēršanas noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka, kādas pazīmes ir krāpniecībai, kas veikta, izmantojot numerāciju (turpmāk – krāpniecība), kā arī termiņus un kārtību, kādā notiek informācijas aprite starp elektronisko sakaru komersantu (turpmāk – komersants) un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (turpmāk – Regulators), un kā Regulators konstatē un komersants novērš krāpniecību.

2. Par krāpniecību uzskatāma darbība, kā rezultātā rodas nelietderīga vai mākslīga noslodze un tā atbilst 2.1. vai 2.2.apakšpunktā minētajai pazīmei, vai vienlaicīgi vismaz divām citām 2.3.–2.13 apakšpunktā minētajām pazīmēm:

2.1. noslodze ir radīta, izmantojot lietotājam paredzētu elektronisko sakaru pakalpojumu vai numuru, uz kuru komersantam piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības;

2.2. neatbildēta izsaukuma radīšana no ārvalsts numura, uz kuru veicot izsaukumu, piemēro paaugstinātas maksas tarifu;

2.3. numerācijas lietošanas tiesības uz numuru izmanto trešā persona bez komersanta, kuram konkrētās numerācijas lietošanas tiesības ir piešķirtas, piekrišanas;

2.4. izsaukums ir veikts uz numuru, uz kuru numerācijas lietošanas tiesības nav piešķirtas nevienam komersantam;

2.5. izsaukums ir veikts, pieļaujot nepareizu numerācijas izmantošanu;

2.6. izsaukuma maršrutēšanā valsts kods neatbilst publiskā mobilo telefonu tīkla kodam;

2.7. no numura veikto izsaukumu skaits vairākkārtīgi pārsniedz uz numuru saņemto izsaukumu skaitu;

2.8. uz numuru veikto izsaukumu skaits vairākkārtīgi pārsniedz no numura saņemto izsaukumu skaitu;

2.9. izsaukums ir veikts vai saņemts uz ģeogrāfisko vai publiskā mobilo telefonu tīkla numuru, kuram ir noteikts lietošanas ierobežojums – iespēja tikai veikt izsaukumus vai iespēja tikai saņemt izsaukumus;

2.10. lietotājs, veicot izsaukumu, ir saņēmis pieslēgumam pievienota automātiska atbildētāja atbildi, un pēc izsaukuma uzsākšanas notiek no lietotāja neatkarīga izsaukuma pārtraukšana;

2.11. neatbildēta izsaukuma radīšana no Latvijas numura, uz kuru veicot izsaukumu, piemēro tarifu, kas vairākkārtīgi pārsniedz cita Latvijas komersanta līdzvērtīga elektronisko sakaru pakalpojuma tarifa augšējo robežu;

2.12. vienveidīgi izsaukumi saskaņā ar izsaukuma uzsākšanas vietas valsts laiku ir veikti no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 22:00 līdz 08:00, sestdienās, svētdienās vai svētku dienās, vai citā lietotājam neraksturīgā laikā;

2.13. noslodzi rada pieslēguma punktam pievienota iekārta.

3. Nelietderīga vai mākslīga noslodze ir vismaz vienas stundas laikā uzsākti, maršrutēti vai saņemti izsaukumi, kuri atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

3.1. izsaukumi ir vienveidīgi, ko raksturo šādi parametri:

3.1.1. izsaukuma ilgums;

3.1.2. izsaukuma veikšanas regularitāte uz numuru;

3.2. izsaukumi ir veikti lietotājam neraksturīgā apjomā, kas nav noteikts elektronisko sakaru pakalpojuma līgumā, vai izmantojot papildu pakalpojumu (izsaukuma pāradresācija; iespēja izsaukuma laikā, to nepārtraucot, atbildēt uz citu izsaukumu; savienojums vienlaicīgi ar vairākiem lietotājiem), kas palielina noslodzes apjomu.

4. Regulatoram iesniegumu par iespējamu krāpniecību (turpmāk – iesniegums) iesniedz iesniedzējs, nosūtot to Regulatoram rakstveidā vai uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv. Informāciju par iespējamu krāpniecību, kurai nav nepieciešama izvērtēšana, iesniedzējs nosūta uz elektroniskā pasta adresi fraud@sprk.gov.lv.

5. Komersants, kuram Regulators pirmo reizi piešķir numerācijas lietošanas tiesības, 10 darba dienu laikā no numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas iesniedz Regulatoram šādu informāciju par komersanta kontaktpersonu saistībā ar krāpniecības jautājumu risināšanu:

5.1. vārds, uzvārds;

5.2. tālrunis;

5.3. elektroniskā pasta adrese.

6. Regulators pēc iesnieguma saņemšanas:

6.1. noskaidro, kuram komersantam ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības uz numuru, kas ir iesaistīts iespējamā krāpniecībā;

6.2. pārsūta iesniegumu un pieprasa noslodzes datus komersantam, kura numerācijas lietošanas tiesības ir izmantotas iespējamā krāpniecībā, pieprasījumu nosūtot elektroniski uz komersanta elektroniskā pasta adresi, ko tas iesniedzis saskaņā ar šo noteikumu 5. vai 10.punktu, vienlaicīgi nosūtot arī rakstveidā uz komersanta juridisko adresi;

6.3. informē iesniedzēju par tālāko Regulatora rīcību.

7. Komersants Regulatora noteiktajā termiņā pēc šo noteikumu 6.2.apakšpunktā noteiktā iesnieguma pārsūtīšanas sniedz Regulatoram atbildi par krāpniecības jautājumiem, nosūtot to rakstveidā un elektroniski uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv.

8. Regulators izvērtē iespējamās krāpniecības atbilstību krāpniecības pazīmēm, analizējot Regulatora rīcībā esošo informāciju, tai skaitā komersanta noslodzes datus.

9. Komersants nekavējoties pārtrauc izsaukumu maršrutēšanu un piekļuvi attiecīgajam numuram vai numuru diapazonam, ja komersants ir konstatējis krāpniecību.

10. Komersants, kuram pirms šo noteikumu spēkā stāšanās ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības, 10 darba dienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās iesniedz Regulatoram šo noteikumu 5.punktā noteikto informāciju.

11. Ja komersants maina šo noteikumu 5.punktā minēto kontaktpersonu, komersants 10 darba dienu laikā pēc šo grozījumu veikšanas iesniedz Regulatoram precizētu šo noteikumu 5.punktā noteikto informāciju.

12. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra direktīvas 2009/136/EK, ar ko groza direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis R.Irklis
07.10.2014