Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.216

Valmierā 2014.gada 25.septembrī

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums"

Apstiprināti
ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
25.09.2014. lēmumu Nr.287 (prot. Nr.15, 10.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu un
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu

1. Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums" (turpmāk - Saistošie noteikumi Nr.216) (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.134; 2013, Nr.245) šādus grozījumus:

1.1. Papildināt ar 1.18.21.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.18.21. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija";

1.2. izteikt 1.22.punktu šādā redakcijā:

"1.22. Pašvaldības institūciju darbības tiesiskuma, lietderības un finanšu kontroles nodrošināšanai pašvaldībā darbojas struktūrvienība "Iekšējā audita nodaļa", kuras darbību reglamentē pašvaldības domes apstiprināts nolikums";

1.3. aizstāt 2.1.8.apakšpunktā vārdus "iekšējā auditora" ar vārdiem "struktūrvienības "Iekšējā audita nodaļa"";

1.4. izteikt 2.1.20.apakšpunktā vārdus "iekšējā auditora, domes priekšsēdētāja vietnieka" šādā redakcijā:

"domes priekšsēdētāja vietnieka, "struktūrvienības "Iekšējā audita nodaļa"";

1.5. aizstāt 2.1.21.apakšpunktā vārdus "iekšējā auditora" ar vārdiem "struktūrvienības "Iekšējā audita nodaļa" darbinieku";

1.6. aizstāt 2.15.punktā vārdus "iekšējā auditora" ar vārdiem "struktūrvienības "Iekšējā audita nodaļa"".

2. Atbilstoši 1.22.punktā veiktajam grozījumam precizēt Valmieras pilsētas pašvaldības domes struktūrshēmu.

3. Saistošie noteikumi Nr.216 stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.

Pielikumā: Valmieras pilsētas pašvaldības domes struktūrshēma.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.BoķisPielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.216
"Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības
2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159
"Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums""Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 25.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.216 "Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi nepieciešami, lai precizētu Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) 2013.gada 27.jūnija saistošos noteikumus Nr.159 "Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums" (turpmāk - Saistošie noteikumi Nr.159), iekļaujot izveidotās institūcijas: struktūrvienību "Iekšējā audita nodaļa" un Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisiju.
2. Īss projekta satura izklāsts Pamatojoties uz Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2014.gada 28.augusta lēmumu Nr.245 (protokols Nr.12, 1.§) izveidota Valmieras pilsētas pašvaldības struktūrvienība "Iekšējā audita nodaļa", jo veikti grozījumi pašvaldības štatu (amatu) sarakstā, izveidojot otru amata vienību "iekšējais auditors". Savukārt pamatojoties uz Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2014.gada 25.septembra lēmumu Nr.286 (protokols Nr.15, 9.§), ir izveidota Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.

(jaunā štata vienība izveidota, pārceļot amata vienību no vienas pašvaldības struktūrvienības uz otru)

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis

26.09.2014