Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2014/19

Carnikavā 2014.gada 20.augustā

Grozījumi Carnikavas novada domes 2008.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2008/1 "Par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas novadā"

APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2014.gada 20.augusta lēmumu (prot. Nr.20, 25.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 7.punktu

1. Izdarīt Carnikavas novada domes 2008.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2008/1 "Par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas novadā" (turpmāk - saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. saistošo noteikumu ievaddaļas "Terminu skaidrojums" piektajā daļā svītrot vārdu salikumu "un Pārvaldes līgumu" un vārdu "domes";

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 3.2.1punktu šādā redakcijā:

"3.2.1 Ja uz stendiem tiek izvietoti priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli:

3.2.11. priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem jāatbilst Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma prasībām;

3.2.12. priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izmēri nedrīkst pārsniegt A4 formātu;

3.2.13. priekšvēlēšanu aģitācijas periodā uz stendiem drīkst izvietot tikai vienu IP par katru reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu, kas satur priekšvēlēšanu aģitāciju.";

1.3. saistošo noteikumu 3.6.punktā aizstāt vārdu salikumu "sludinājumi@carnikava.lv" ar vārdu salikumu "komunalserviss@carnikava.lv".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Carnikavas novada domes informatīvajā izdevumā.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica

Carnikavā 2014.gada 20.augustā 

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2014/19
"Grozījumi Carnikavas novada domes 2008.gada 16.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2008/1 "Par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Publisko aģentūru likuma 17.panta otrā un ceturtā daļa regulē to, ka pašvaldības aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem;

1.2. likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka domes tiesības izdot saistošos noteikumus par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās;

1.3. lai Carnikavas novada domes 16.01.2008. saistošajos noteikumos Nr.2008/1 "Par informatīvo paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem Carnikavas novadā" (turpmāk - saistošie noteikumi) būtu ietverta aktuālā informācija par p/a "Carnikavas Komunālserviss" (turpmāk - aģentūra) sniegto pakalpojumu - paziņojumu izvietošana uz informatīvajiem stendiem Carnikavas novadā, tajos ir nepieciešams veikt grozījumus, kas nodrošinātu to aktualitāti un atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīviem aktiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Ņemot vērā, ka aģentūras apsaimniekošanā esošo informatīvo stendu izmēri ir ierobežoti, nolūkā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus visām politiskām partijām, saistošie noteikumi paredz ieviest izvietojamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu maksimālā izmēra ierobežošanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 3.1. Nav plānota saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu;

3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 4.1. Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir Carnikavas novada administratīvās teritorijas un citas valsts privātpersonas - fiziskas un juridiskas personas, kuras izmanto aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus par informācijas izvietošanu uz informatīvajiem stendiem;

4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neradīs mērķa grupai jaunas tiesības, taču nodrošinās vienlīdzīgas iespējas lietot aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus par informācijas izvietošanu uz informatīvajiem stendiem, veicinās ar informācijas iegūšanu saistītu tiesību realizēšanu, uzlabos sabiedrības informētību par pašvaldības uzdevumu īstenošanu u.c.;

4.3. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir :

5.1.1. aģentūra kā pakalpojumu sniedzēja;

5.1.2. Carnikavas novada dome un tās pilnvarotā amatpersona (pašvaldības izpilddirektors) kā aģentūras darbību pārraugoša institūcija, kas ir tiesīgas pieprasīt un saņemt informāciju par Aģentūras darbību, kā arī kontrolēt saistošo noteikumu piemērošanu;

5.2. saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica

01.10.2014