Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.582

Rīgā 2014.gada 30.septembrī (prot. Nr.51 38.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma
 15.panta trešo un piekto daļu, 22.panta pirmo un otro daļu,
 27.panta otro daļu, 28.panta sesto daļu un 29.panta otro daļu un
Attīstības plānošanas sistēmas likuma 11.panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 300 "Ministru kabineta kārtības rullis" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 58., 121. nr.; 2010, 33. nr.; 2011, 143. nr.; 2012, 74. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt norādē, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, vārdus un skaitļus "Ministru kabineta iekārtas likuma 15. panta ceturto daļu, 22. panta ceturto daļu, 27. panta otro daļu, 28. panta sesto daļu un 29. panta otro daļu" ar vārdiem un skaitļiem "Ministru kabineta iekārtas likuma 15. panta trešo un piekto daļu, 22. panta pirmo un otro daļu, 27. panta otro daļu, 28. panta sesto daļu un 29. panta otro daļu";

1.2. papildināt noteikumus ar 2.7.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.7.1 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē (turpmāk -prezidentūra) augstas prioritātes mandāta projektu;";

1.3. papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Kārtību, kādā izstrādā, saskaņo un apstiprina prezidentūras mandāta projektu, kā arī aktualizē un izpilda prezidentūras mandātu, nosaka Ministru kabineta instrukcija.";

1.4. svītrot 19. punktā vārdus "papīra formas";

1.5. izteikt 20. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ministrijas un Valsts kanceleja, kā arī ministrijas savstarpēji dokumentu apriti veic sistēmā DAUKS.";

1.6. papildināt noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Šo noteikumu 2.7.1 apakšpunktā, 59.1 1. apakšpunktā un 61. punktā minētos dokumentus atbildīgā ministrija izstrādā, saskaņo un iesniedz Valsts kancelejā, izmantojot valsts informācijas sistēmu darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (turpmāk - sistēma ESVIS). Dokumentiem, kas saskaņā ar šiem noteikumiem iesniegti Valsts kancelejā, izmantojot sistēmu ESVIS, ir publiskā ticamība un tiem nav nepieciešams elektroniskais paraksts.";

1.7. izteikt 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Šo noteikumu 2.7.1. apakšpunktā, 59.1 1. apakšpunktā un 61. punktā minētos dokumentus atbildīgā ministrija izstrādā, saskaņo un iesniedz Valsts kancelejā, izmantojot valsts informācijas sistēmu darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (turpmāk - sistēma ESVIS). Dokumentiem, kas saskaņā ar šiem noteikumiem iesniegti Valsts kancelejā, izmantojot sistēmu ESVIS, ir publiskā ticamība un tiem nav nepieciešams elektroniskais paraksts.";

1.8. izteikt 44. punktu šādā redakcijā:

"44. Pēc rīcības plāna vai tā izmaiņu apstiprināšanas Pārresoru koordinācijas centrs atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam sagatavo aktualizēto rīcības plāna variantu un nosūta to Valsts kancelejai ievietošanai Ministru kabineta mājaslapā internetā.";

1.9. aizstāt 49. un 51. punktā vārdus "pilnvarojuma vēstules projektu" ar vārdiem "pilnvarojuma vēstules projektu (latviešu valodā, pievienojot tulkojumu attiecīgajā svešvalodā ar norādi, ka tas ir tulkojums)";

1.10. aizstāt 57. punktā vārdu "laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā";

1.11. aizstāt 61. punktā vārdus "Eiropas Savienības Ministru padomes" ar vārdiem "Eiropas Savienības Padomes";

1.12. papildināt VI nodaļu ar 61.1 un 61.2 punktu šādā redakcijā:

"61.1 Prezidentūras laikā par prezidentūras norisi kopumā atbildīgais Ministru kabineta loceklis sniedz mutisku ziņojumu Ministru kabinetam par Eiropas Savienības Padomes un Eiropadomes darba kārtības jautājumiem un sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī trīs ziņojumus par prezidentūras darba programmas īstenošanas gaitu.

61.2 Prezidentūras laikā par prezidentūras norisi kopumā atbildīgais Ministru kabineta loceklis sniedz mutisku ziņojumu Saeimas Eiropas lietu komisijā par Eiropas Savienības Padomes un Eiropadomes darba kārtības jautājumiem un sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī trīs ziņojumus par prezidentūras darba programmas īstenošanas gaitu.";

1.13. papildināt 73.2. apakšpunktu ar vārdiem "vai atzīšanu par spēku zaudējušu";

1.14. aizstāt 73.4. apakšpunktā vārdus "pilsonības atjaunošanu" ar vārdiem "atļauju vai atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību vai citas valsts pilsonību";

1.15. aizstāt 112. punktā vārdus un skaitli "(šo noteikumu 61. punkts)" ar vārdiem un skaitļiem "(šo noteikumu 59.1 1. apakšpunkts un 61. punkts)";

1.16. papildināt noteikumus ar 164.8.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"164.8.1 prezidentūras augstas prioritātes mandāta projektu;";

1.17. svītrot 210. punktā vārdus "papīra formā un";

1.18. izteikt 212. punktu šādā redakcijā:

"212. Valsts kanceleja, izmantojot sistēmu DAUKS, nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Ministru kabineta atbalstīto plānošanas dokumentu (kopsavilkumu) un izdoto tiesību aktu vienas darbdienas laikā pēc to parakstīšanas. Oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" izdevējs nodrošina publicēšanu parasti divu darbdienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas. Pārresoru koordinācijas centrs atbalstīto plānošanas dokumentu (kopsavilkumu, informatīvo daļu, pielikumus) un tam pievienoto tiesību aktu vienlaikus ievieto informācijas sistēmā "Politikas plānošanas dokumentu datubāze".";

1.19. aizstāt 214. un 223. punktā vārdu "laikraksts" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "oficiālais izdevums" (attiecīgā locījumā).";

1.20. papildināt noteikumus ar 270., 271. un 272. punktu šādā redakcijā:

"270. Šo noteikumu 2.7.1 apakšpunkts, 8.1 punkts, 61.1 un 61.2 punkts, 164.8.1 apakšpunkts un 5. pielikuma II daļas 6.1 punkts zaudē spēku 2015. gada 1. jūlijā.

271. Šo noteikumu 61. punktu prezidentūras laikā nepiemēro, izņemot, ja Vecāko amatpersonu sanāksme ir pieņēmusi citādu lēmumu.

272. Šo noteikumu 165. punktu piemēro arī attiecībā uz prezidentūras augstas prioritātes mandāta projektiem līdz 2015. gada 30. jūnijam.";

1.21. papildināt 3. pielikumu ar 9.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.6. Masu informācijas (plašsaziņas) līdzekļu politika";

1.22. izteikt 5. pielikuma II  daļas 5.1. un 5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. anotāciju, izņemot Ministru kabineta rīkojuma projektam par pilsonības piešķiršanu naturalizācijas kārtībā vai atļauju vai atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību vai citas valsts pilsonību;

5.2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka parakstītu informāciju - Ministru kabineta rīkojuma projektam par pilsonības piešķiršanu naturalizācijas kārtībā vai atļauju vai atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību vai citas valsts pilsonību;";

1.23. izteikt 5. pielikuma II daļas 5.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.4. attiecīgās personas dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum vitae) (atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļa vietnē www.europass.lv), kurā par personu iekļautas tikai lēmuma pieņemšanai nepieciešamās ziņas, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības (vārds, uzvārds, izglītība, darba pieredze, valodu un citas prasmes), - Ministru kabineta rīkojuma projektam par amatpersonas kandidatūras apstiprināšanu, amatpersonu iecelšanu amatā, speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu un Ministru kabineta Atzinības raksta vai balvas piešķiršanu. Ministru kabineta rīkojuma projektam par Ministru kabineta Atzinības raksta vai balvas piešķiršanu pievienotajā personas dzīvesgaitas aprakstā (Curriculum vitae) nepieciešams norādīt personas dzimšanas datumu un dzīvesvietas adresi;";

1.24. papildināt 5. pielikuma II daļu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā prezidentūras augstas prioritātes mandātu projektus, pavadvēstulei pievieno Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā norāda apstiprināmos prezidentūras mandātus.";

1.25. svītrot 5. pielikuma II daļas 8.2. apakšpunktu;

1.26. izteikt 5. pielikuma II daļas 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Iesniedzot Valsts kancelejā dokumenta projektu, kuru noteiktā kārtībā Ministru kabinetā iesniedz Ministru prezidenta padotībā esošā iestāde ar Ministru prezidenta starpniecību, dokumenta projekta pavadvēstuli noformē atbilstoši šā pielikuma I daļā norādītajam pavadvēstules paraugam."

2. Šo noteikumu 1.6. apakšpunkts stājas spēkā 2014. gada 1. novembrī.

3. Šo noteikumu 1.7. apakšpunkts stājas spēkā 2015. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministra vietā -
kultūras ministre Dace Melbārde

03.10.2014