Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.416

Rīgā 2014.gada 22.jūlijā (prot. Nr.40 3.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma
31.panta pirmās daļas 3.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 154. nr.; 2010, 162. nr.; 2012, 49. nr.; 2013, 246. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2. punktā vārdus "valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka" (turpmāk - Hipotēku banka)" ar vārdiem "valsts akciju sabiedrība "Latvijas attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk - sabiedrība "Altum")".

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Hipotēku banka" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "sabiedrība "Altum"" (attiecīgā locījumā).

3. Papildināt 5. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Papildus sabiedrībai "Altum" ir pieejams finansējums 2 500 000 euro apmērā garantiju un procentu likmju subsīdijas fonda izveidei. Šī finansējuma avots ir 2004.-2006. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda 2.4.1. nacionālās programmas "Aizdevumi (t. sk. mikrokredīti) komercdarbības uzsākšanai" atmaksu publiskā finansējuma daļa."

4. Papildināt noteikumus ar 5.1 un 5.2 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Ekonomikas ministrija slēdz līgumu ar sabiedrību "Altum" par šo noteikumu 5. punktā minētā papildus pieejamā finansējuma izlietošanas, uzraudzības un piešķiršanas kārtību.

5.2 Sabiedrība "Altum" izveido iekšēji nodalītu garantiju un procentu likmes subsīdijas fondu saskaņā ar šo noteikumu 5. punktā minēto papildus pieejamo finansējumu."

5. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Apgrozāmo līdzekļu aizdevumu līgumu noslēgšanas beigu termiņš ir 2015. gada 31. oktobris. Investīciju aizdevumu līgumu noslēgšanas beigu termiņš šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem ir 2015. gada 31. oktobris, savukārt 7.3. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem - 2014. gada 31. decembris."

6. Izteikt 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2. sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji, kuri atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, L 187) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 651/2014), 1. pielikumā noteiktajām definīcijām."

7. Aizstāt 9. punktā:

7.1. skaitli "426 861,54" ar skaitli "430 000";

7.2. skaitli "3 130 317,98" ar skaitli "3 135 000".

8. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Aizdevumus nepiešķir saimnieciskās darbības veicējam, ja:

10.1. tam ir nodokļu parādi (neattiecas uz gadījumiem, ja saimnieciskās darbības veicējs ir vienojies ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda atmaksas grafiku un pilda šīs vienošanās nosacījumus);

10.2. tam, iesniedzot pieteikumu šo noteikumu 14., 15. vai 21. punktā minētajam aizdevumam, ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

10.3. tas, iesniedzot pieteikumu šo noteikumu 22. punktā minētajam aizdevumam, atbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja statusam:

10.3.1. tam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, aizdevuma ņēmējs atrodas sanācijas vai mierizlīguma procesā vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

10.3.2. tam aizdevuma pieteikuma iesniegšanas dienā zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā - ceturtdaļu no pamatkapitāla, kā arī konstatējamas šo noteikumu 10.3.3. apakšpunktā minētās pazīmes;

10.3.3. tam nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā gandrīz noteikti novedīs saimnieciskās darbības veicēju līdz nespējai turpināt darbību;

10.3.4. saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo pārskatu tam uz aizdevuma pieteikuma iesniegšanas dienu ir novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes - zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu likmju celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība - un konstatējamas šo noteikumu 10.3.3. apakšpunktā minētās pazīmes."

9. Aizstāt 12. punktā skaitli "42 686,15" ar skaitli "43 000".

10. Izteikt 14. un 15. punktu šādā redakcijā:

"14. Šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem:

14.1. apgrozāmo līdzekļu aizdevumus sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013);

14.2. apgrozāmos līdzekļus nepiešķir nozarēm, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. pantā.

15. Šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem:

15.1. apgrozāmo līdzekļu aizdevumus sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē" (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1408/2013);

15.2. apgrozāmos līdzekļus nepiešķir nozarēm, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. pantā."

11. Aizstāt 18. punktā skaitli "284 574,36" ar skaitli "285 000".

12. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Piešķirot apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, vienam saimnieciskās darbības veicējam sniegtā de minimis atbalsta kopējā summa viena vienota uzņēmuma līmenī nedrīkst pārsniegt:

19.1. šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem - Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto apjomu;

19.2. šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem - Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteikto apjomu."

13. Papildināt II nodaļu ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Viens vienots uzņēmums šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai definīcijai."

14. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem investīciju aizdevumus sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un nepiešķir nozarēm, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. pantā."

15. Papildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem kopā ar šo noteikumu III nodaļā minēto investīciju aizdevumu ir pieejama procentu likmes subsīdija 50 % apmērā no kopējā procentu maksājumos paredzētā maksājuma, ja tie aizdevuma pieteikuma iesniegšanas dienā nav uzsākuši saimniecisko darbību vai to ir uzsākuši ne agrāk kā pirms pieciem gadiem. Procentu likmes subsīdija tiek aprēķināta aizdevuma piešķiršanas brīdī uz maksājuma periodu, kas nepārsniedz piecus gadus."

16. Aizstāt 27. punktā skaitli "426 861,54" ar skaitli "430 000".

17. Aizstāt 27.1 punktā skaitli "2 845 743,62" ar skaitli "2 850 000".

18. Izteikt 29.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.1. šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem de minimis kopējā summa viena vienota uzņēmuma līmenī nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto apjomu."

19. Izteikt 32.1. un 32.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.1. ja uz aizdevumu pretendē šo noteikumu 7.1. vai 7.2. apakšpunktā minētais saimnieciskās darbības veicējs, - informāciju par jebkādu citu saņemto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

32.2. ja uz apgrozāmo līdzekļu aizdevumu pretendē šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētais saimnieciskās darbības veicējs, - informāciju par jebkādu citu saņemto de minimis atbalstu, ievērojot normatīvos aktus par kārtību, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1408/2013;".

20. Svītrot 33. punktu.

21. Izteikt 34.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.1. var apvienot ar citu de minimis saņemto atbalstu, nepārsniedzot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo apmēru attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados - apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī;".

22. Aizstāt 34.2. apakšpunktā vārdus "Komisijas regulā Nr. 800/2008" ar vārdiem "Komisijas regulā Nr. 651/2014".

23. Aizstāt 36. punktā vārdu "(pielikums)" ar skaitli un vārdu "(1. pielikums)".

24. Izteikt 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Sabiedrība "Altum" atbalsta uzskaiti veic viena vienota uzņēmuma līmenī saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, kā arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1408/2013."

25. Papildināt noteikumus ar VI nodaļu šādā redakcijā:

"VI. Saimnieciskās darbības veicējiem pieejamās garantijas

38. Garantijas no šo noteikumu 5.2 punktā minētā fonda sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas darbojas apstrādes rūpniecības nozarē (NACE 2. red. C sadaļa). Garantijas minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem pieejamas šādiem šo noteikumu III nodaļā minētajiem investīciju aizdevumiem šādā apmērā:

38.1. ieguldījumiem infrastruktūras uzlabošanai, ja pieteicējs plāno ūdensapgādes, siltumapgādes, sadzīves kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un novadīšanas infrastruktūras ierīkošanas un pārbūves, pazemes komunikāciju infrastruktūras ierīkošanas un pārbūves, gāzes, elektroenerģijas, sakaru komunikāciju infrastruktūras pievadu ierīkošanas un pārbūves un pievadceļu būvniecības vai rekonstrukcijas darbus. Garantijas apjoms - 80 % no aizdevuma summas;

38.2. pārējiem investīciju aizdevumiem garantijas apjoms - 65 % no aizdevuma summas.

39. Garantijas nepiešķir šo noteikumu 10.1. un 10.2. apakšpunktā minētajos gadījumos.

40. Subsīdijas ekvivalentu saimnieciskās darbības veicējam nosaka, pamatojoties uz kredīta kvalitātes klases gada drošās zonas prēmijas likmi saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu.

41. Ja garantijas ilgums pārsniedz gadu, atbalsta ekvivalents tiek diskontēts, izmantojot Eiropas Komisijas Latvijai apstiprināto atsauces likmi, ko nosaka atbilstoši Komisijas paziņojumam par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008. gada 19. janvāris, Nr. C 014) un kuras bāzes likmei tiek pieskaitīti 100 bāzes punkti.

42. Garantiju saņēmējiem de minimis kopējā summa viena vienota uzņēmuma līmenī nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto apjomu.

43. Šo noteikumu VI nodaļā minētās garantijas drīkst apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros saņemto atbalstu saskaņā ar šo noteikumu 34.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

44. Ja šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu paredzēts apvienot ar reģionālo atbalstu ieguldījumiem, ko sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 vai Eiropas Komisijas apstiprināto atbalsta programmu, vai individuālo atbalsta projektu, atbalsta saņēmējam projekta īstenošanā jāiegulda vismaz 25 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, izmantojot savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar jebkādu komercdarbības atbalstu, tai skaitā de minimis atbalstu.

45. Sabiedrība "Altum" atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar šo noteikumu 37. punktu.

46. Garantiju kompensācijas izmaksu kārtību nosaka šo noteikumu 5.1 punktā minētajā līgumā."

26. Aizstāt pielikumā vārdu "Pielikums" ar skaitli un vārdu "1. pielikums".

27. Papildināt noteikumus ar 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 15. septembra
noteikumiem Nr. 1065

Drošās zonas prēmijas likmes

Kredītu kvalitāte

Standard and Poor's

Fitch

Moody's

Gada drošās zonas prēmija

Visaugstākā kvalitāte AAA AAA Aaa

0,4 %

Ļoti augsta maksātspēja AA + AA + Aa 1

0,4 %

AA AA Aa 2
AA - AA - Aa 3
Augsta maksātspēja A + A + A 1

0,55 %

A A A 2
A - A - A 3
Pietiekama maksātspēja BBB + BBB + Baa 1

0,8 %

BBB BBB Baa 2
BBB - BBB - Baa 3
Maksātspēja jutīgi reaģē uz nelabvēlīgiem apstākļiem BB + BB + Ba 1

2,0 %

BB BB Ba 2
BB - BB - Ba 3

3,8 %

Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi B + B + B 1
B B B 2

6,3 %

B - B - B 3
Maksātspēja ir atkarīga no labvēlīgu apstākļu noturīguma CCC + CCC + Caa 1 Nevar nodrošināt gada drošās zonas prēmiju
CCC CCC Caa 2
CCC - CCC - Caa 3
CC CC  
  C  
Netiek pildītas vai gandrīz netiek pildītas saistības SD DDD Ca Nevar nodrošināt gada drošās zonas prēmiju"

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

01.08.2014