Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes normatīvie noteikumi Nr.147

Rīgā 2014.gada 23.jūlijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.27 4.p.)

Grozījumi "Privāto pensiju fondu pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par privātajiem pensiju fondiem"
23. panta 9.1 daļu, 25. panta piekto daļu un 28. panta sesto daļu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007. noteikumos Nr. 69 "Privāto pensiju fondu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. 7. punktā:

izteikt 7.1. un 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.1. pārskatos lietojamā naudas vienība ir euro;

7.2. valsts kodu norāda atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritoriju kodi;";

izteikt 7.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.4. ieguldījumus starptautiskajā organizācijā, kas nav reģistrēta kā vienas valsts rezidents, piemēram, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Investīciju banka, Starptautisko norēķinu banka, norāda pozīcijā "Starptautisko institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri" un valsts kodu norāda kā divu zīmju kodu atbilstoši Latvijas Bankas tīmekļa vietnē pieejamajam starptautisko organizāciju kodu sarakstam;";

izteikt 7.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.6. ailē "Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods" norāda valsts, kurā finanšu instruments iekļauts regulētā tirgū, kodu. Ja pārvedami vērtspapīri vai naudas tirgus instrumenti iegūti darījumu rezultātā ārpus regulētā tirgus, norāda valsts kodu regulētajam tirgum, kurā tie tiek tirgoti. Ja finanšu instrumentiem, par kuru iegādi darījumi ir noslēgti vairākos regulētajos tirgos, ir vienādi ISIN kodi, tad norāda regulētā tirgus valsts kodu, kurā noslēgti darījumi par lielākās vērtspapīru daļas (skaita) iegādi, bet, ja attiecīgi iegādāto vērtspapīru skaits ir vienāds, tad norāda tā regulētā tirgus valsts kodu, kurā veikts agrākais darījums. Pozīcijā "Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības" šo aili aizpilda, ja ieguldījumu apliecības ir iekļautas regulētā tirgū;";

papildināt ar jaunu 7.7. un 7.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.7. darījuma partneru sektoru dalījums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 21.05.2013. regulas (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (tālāk tekstā - Regula Nr.  549/2013) 2. nodaļai. Darījuma partneru rezidentu sektoru dalījums, izņemot rezidentu sektora "Nefinanšu sabiedrības" un "Mājsaimniecības" dalījumu, ir pieejams Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē. Ja darījuma partneru rezidentu sektors nav identificējams Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē, to saskaņā ar Regulas Nr. 549/2013 2. nodaļā noteiktajiem principiem klasificē sektorā "Nefinanšu sabiedrības" vai "Mājsaimniecības". Darījuma partneru un ieguldītāju sektora kodu norāda atbilstoši šādām vērtībām:

7.7.1. "SK11" - nefinanšu sabiedrības;

7.7.2. "SK122" - noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo banku;

7.7.3. "SK123" - naudas tirgus fondi;

7.7.4. "SK124" - ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus;

7.7.5. "SK125" - citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus;

7.7.6. "SK126" - finanšu palīgsabiedrības;

7.7.7. "SK127" - piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji;

7.7.8. "SK128" - apdrošināšanas sabiedrības;

7.7.9. "SK129" - pensiju fondi;

7.7.10. "SK1311" - centrālās valdības;

7.7.11. "SK1312" - pavalsts valdības;

7.7.12. "SK1313" - vietējās valdības;

7.7.13. "SK1314" - sociālās nodrošināšanas fondi;

7.7.14. "SK14" - mājsaimniecības;

7.7.15. "SK15" - mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas;

7.8. termiņa dalījuma pazīmi aizpilda, ņemot vērā darījuma sākotnējo termiņu, un norāda vienu no šādām vērtībām:

7.8.1. "01G" - īstermiņa - līdz vienam gadam (ieskaitot);

7.8.2. "99G" - ilgtermiņa (virs viena gada)."

2. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Noteikumos lietotais termins "fondi" ietver gan ieguldījumu fondus, gan alternatīvo ieguldījumu fondus, pārējie lietotie termini atbilst likumā "Par privātajiem pensiju fondiem", Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā - Komisija) noteikumos par privāto pensiju fondu gada pārskata sagatavošanu un Latvijas Bankas noteikumos "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" lietotajiem terminiem."

3. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. "Atsevišķu pensiju fonda bilances pārskata pozīciju izvērsumā" (3. pielikums) un "Pārskatā par pensiju plānu aktīviem un saistībām" (4. pielikums) sniedz informāciju par privātā pensiju fonda bilances pozīciju un pensiju plānu prasību un saistību iedalījumu pēc valstīm, valūtām, darījumu partnera sektoriem un termiņa pazīmes. Konsultācijas par šo pārskatu sagatavošanu sniedz Latvijas Bankas Statistikas pārvalde."

4. Izslēgt 13. punktu.

5. Izteikt 17.2., 17.3., 17.4. un 17.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2. pārskata 3. sadaļas "Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu" 2. ailē "Līdzdalība emitenta pamatkapitālā" uzrāda pensiju plāna īpašumā esošo attiecīgā emitenta kapitāla vērtspapīru nominālvērtības attiecību pret emitenta apmaksātā pamatkapitāla apmēru, kas izteikta procentos, savukārt 3. ailē "Balsstiesības" uzrāda pensiju plāna iegūto balsstiesību skaita attiecību pret emitenta balsstiesību kopskaitu, kas izteikta procentos;

17.3. pārskata 4. sadaļas "Fondu (izņemot ieguldījumus riska kapitāla tirgū un nekustamā īpašuma alternatīvo ieguldījumu fondos) ieguldījumu apliecības (daļas)" pozīcijā "Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības" norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, kuri iekļauti tirgošanai regulētajā tirgū, gan publiskā apgrozībā esošajos ieguldījumu fondos;

17.4. pārskata 5. sadaļas "Ieguldījumi riska kapitāla tirgū" 2. ailē "Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret emitenta emitēto vērtspapīru vērtību":

17.4.1. 8100. pozīcijā "Ieguldījumi komercsabiedrību kapitālā" norāda komercsabiedrības kapitāla vērtspapīru nominālvērtības attiecību pret emitenta pamatkapitāla apmēru, kas izteikta procentos, vai

17.4.2. 8200. pozīcijā "Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos" norāda ieguldījumu daļas uzskaites vērtības attiecību pret attiecīgā alternatīvā ieguldījumu fonda neto aktīvu vērtību, kas izteikta procentos;

17.5. pārskata 6. sadaļas "Atvasinātie finanšu instrumenti":

17.5.1. B ailē "Atvasinātā finanšu instrumenta veids" norāda atvasinātā finanšu instrumenta veidu (iespējamos atvasināto finanšu instrumentu veidus skatīt Komisijas 11.11.2011. noteikumos Nr. 242 "Fonda kopējā riska un riska darījumu apmēra ar darījumu partneri aprēķināšanas normatīvie noteikumi");

17.5.2. 1. un 3. ailē "Ieguldījumu uzskaites vērtība; aktīvi" uzrāda atvasināto finanšu instrumentu pozitīvās uzskaites vērtības, bet 2. un 4. ailē "Ieguldījumu uzskaites vērtība; saistības" - negatīvās uzskaites vērtības absolūtos skaitļos;

17.5.3. 5. ailē ''Riska darījumu apmērs" norāda ieguldījumus viena emitenta emitētos atvasinātajos finanšu instrumentos (tālāk tekstā - riska darījumu apmērs). Riska darījumu apmēru aprēķina, summējot pozitīvās ar attiecīgo darījumu partneri noslēgto atvasināto finanšu instrumentu darījumu uzskaites jeb tirgus (mark-to-market) vērtības;".

6. Izslēgt 26. punktu.

7. Izteikt noteikumu 1., 3., 4., 5., 6., 9., 11. un 13. pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).

8. Noteikumi stājas spēkā 30.09.2014.

Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas priekšsēdētājs K.Zakulis

 

Pensiju fonds_______________

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007.
noteikumiem Nr. 69

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim

Pensiju fonda bilances pārskats

20__. gada ____________________________

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Rezidenti

Nerezidenti

Kopā (01+02)

A

B

01

02

03

Aktīvi        
Kase

1110

     
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

1120

     
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

1130

     
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

1140

 

 

 

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

1150

 

 

 

Fondu ieguldījumu apliecības (daļas)

1160

 

 

 

t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas

1161

 

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti

1170

 

 

 

Kopā (1110+1120+1130+1140+1150+1160+1170)

1100

     
t.sk. ieguldījumi komercsabiedrībās, kuras ar pensiju fondu noslēgušas kolektīvās dalības līgumu

1101

     
t.sk. ieguldījumi ar pensiju fondu koncernā esošās komercsabiedrībās

1102

     
Debitoru parādi

1200

     
Aizdevumi

1210

     
Nemateriālie aktīvi

1300

 

X

 
Pamatlīdzekļi

1400

 

X

 
Ieguldījumu īpašums

1410

 

 

 
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

1500

 

 

 
Pārējie aktīvi

1600

 

 

 
KOPĀ AKTĪVI (1100+1200+1210+1300+1400+1410+1500+1600)

1001

 

 

 
Pensiju plānu aktīvi

1002

 

 

 
AKTĪVU KOPSUMMA (1001+1002)

1000

 

 

 
Saistības
Saistības pret kredītiestādēm

2100

 

 

 
Saistības pret pārējiem kreditoriem

2200

 

 

 
Pārējās saistības

2300

 

 

 
Uzkrājumi

2400

 

X

 
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

2500

 

 

 
Atvasinātie finanšu instrumenti

2700

 

 

 
Pensiju tehniskās rezerves, neto (2810-2820)

2800

 

X

 
Pensiju tehniskās rezerves, bruto

2810

 

X

 
Pārapdrošinātāja daļa

2820

 

X

 
Kapitāls un rezerves (2610+...+2670)

2600

 

 

 
Apmaksātais pamatkapitāls

2610

 

 

 
Akciju emisijas uzcenojums

2620

 

 

 
Pašu akcijas (-)

2630

 

X

 
Pārvērtēšanas rezerve

2640

 

X

 
Iepriekšējo gadu zaudējumi (-)

2650

 

X

 
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi (+/-)

2660

 

X

 
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

2670

 

X

 
KOPĀ SAISTĪBAS (2100+2200+2300+2400+2500+2600+2700+2800)

2001

 

 

 
Pensiju plānu saistības

2002

 

 

 
Pensiju plānu neto aktīvi

2003

     
SAISTĪBU KOPSUMMA (2001+2002+2003)

2000

     

 

Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs   / __________________________________ / ________________________  
   

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs _______________________________________________________  
  (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)  

 

Pensiju fonds_______________

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007.
noteikumiem Nr. 69

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim
Pārskats paredzēts nosūtīšanai Latvijas Bankai

Atsevišķu pensiju fonda bilances pārskata pozīciju izvērsums

20__. gada ____________________________

Pozīcijas nosaukums

Valsts kods

Valūtas kods

Darījumu partnera
sektora kods

Termiņa dalījuma
pazīme

Uzskaites vērtība
(veselos euro)

Aktīvi

 

 

 

 

 

Kase (1110)

X

 

X

X

 

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm (1120)

 

 

 

X

 

Termiņnoguldījumi (1130)

 

 

 

 

 

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1140)

 

 

 

 

 

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1150)

 

 

 

X

 

t.sk. regulētā tirgū tirgotās akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

 

 

 

X

 

t.sk. līdzdalība asociēto un radniecīgo komercsabiedrību pamatkapitālā

 

 

 

X

 

Fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1160)

 

 

 

X

 

Atvasinātie finanšu instrumenti (1170)

 

 

 

X

 

Debitoru parādi (1200)

 

 

 

X

 

Aizdevumi (1210)

 

 

 

 

 

Avansa maksājumi par nemateriālajiem aktīviem un pamatlīdzekļiem (daļa no 1300 un 1400)

X

X

X

X

 

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi (1500)

 

 

 

X

 

Pārējie aktīvi (1600)

 

 

 

X

 

Saistības

 

 

 

 

 

Saistības (2100, 2200, 2300)

 

 

 

 

 

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi (2500)

 

 

 

X

 

Atvasinātie finanšu instrumenti (2700)

 

 

 

X

 

Apmaksātais pamatkapitāls (2610)

 

X

 

X

 

 

Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs / __________________________________ / ________________________  
 

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs _______________________________________________________  
  (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)  

 

Pensiju fonds_______________

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007.
noteikumiem Nr. 69

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim
Pārskats paredzēts nosūtīšanai Latvijas Bankai

Pārskats par pensiju plānu aktīviem un saistībām

20__. gada ____________________________

Pozīcijas nosaukums

Valsts kods

Valūtas kods

Darījumu partnera sektora kods

Termiņa dalījuma pazīme

Uzskaites vērtība (veselos euro)

Aktīvi

 

 

 

 

 

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm (1110)      

X

 
Termiņnoguldījumi (1120)          
Prasības no reverse repo darījumiem (1130)          
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1140)          
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1150)      

X

 
t.sk. regulētā tirgū tirgotās akcijas      

X

 
Fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1160)      

X

 
Atvasinātie finanšu instrumenti (1170)      

X

 
Debitoru parādi (1180)      

X

 
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi (1190)      

X

 
Pārējie aktīvi (1220)      

X

 
Saistības

 

 

 

 

 

Saistības no repo darījumiem (2100)          
Atvasinātie finanšu instrumenti (2200)      

X

 
Pārējās saistības (2300)      

X

 
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi (2400)      

X

 

 

Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs / __________________________________ / ________________________  
 

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs _______________________________________________________  
  (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)  

 

Pensiju fonds________________________________

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007.
noteikumiem Nr. 69

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim

Pensiju fonda pārskats par pensiju tehnisko rezervju segumu ar aktīviem

20___. gada __________________

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība (veselos euro)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto (%)

A

B

1

2

Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti

 

 

 

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1000(01))

110

 

 

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (4000(01))

120

 

 

Fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (6000(01)+12201(1))

130

 

 

Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (8001(01))

140

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti (9000(01))

150

 

 

Kopā (110+...+150)

100

 

 

Pārējie finanšu instrumenti un ieguldījumi

 

   
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (2000(01))

210

 

 

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (5000(01))

220

 

 

Fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (7000(01)+12200(01)-122201(01))

230

 

 

Prasības pret kredītiestādēm (241+242+243+244)

240

 

 

Termiņnoguldījumi (11000(02))

241

   
Prasības uz pieprasījumu (11000(03))

242

   
Atvasinātie finanšu insrumenti (10000(01))

243

   
Prasības no reverse repo darījumiem (11000(08))

244

   
Prasības pret pārējiem darījumu partneriem no reverse repo darījumiem

250

   
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū ((8000(01)-8001(01))

260

   
Ieguldījumu īpašums (12100(01))

270

   
Kopā (210+220+230+240+250+260+270)

200

 

 

TEHNISKO REZERVJU SEGUMS KOPĀ (100+200), t.sk. ieguldījumi finanšu instrumentos, ko emitējušas

400

 

 

ar pensiju fondu vienā koncernā esošas komercsabiedrības

 

 

 

1. Komercsabiedrība A

 

 

 

2. Komercsabiedrība B

 

 

 

3. ...

 

 

 

komercsabiedrības, kas ar pensiju fondu noslēgušas kolektīvās dalības līgumus

 

 

 

1. Komercsabiedrība C

 

 

 

2. Komercsabiedrība D

 

 

 

3. ...

 

 

 

ar iemaksu veicošo darba devēju vienā koncernā esošas komercsabiedrības

 

 

 

1. Koncerns A

 

 

 

2. Koncerns B

 

 

 

3. ...

 

 

 

pārējos koncernos esošas komercsabiedrības

 

 

 

1. Koncerns C

 

 

 

2. Koncerns D

 

 

 

3. ...

 

 

 

Pensiju tehniskās rezerves, neto (1. pārskata 2800. pozīcija)

500

   

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū

Vērtspapīra ISIN kods

Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods

Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā*

Kredītreitingu piešķīrušās aģentūras nosaukums*

Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība (veselos euro)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto (%)

A

B

C

D

E

F

G

H

01

02

Regulētā tirgū tirgotie

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri

 

 

             
1. Emitents A

 

X

 

 

 

 

 

 

 
2. Emitents B

 

X

 

 

 

 

 

 

 
3. ...

 

X

 

 

 

 

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

1100

X

X

X

X

X

X

 

 
Starptautisko institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri

 

 

             
1. Emitents C

 

X

 

 

X

X

 

 

 
2. Emitents D

 

X

 

 

X

X

 

 

 
3. ...

 

X

 

 

X

X

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

1200

X

X

X

X

X

X

 

 
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri

 

 

             
1. Emitents A

 

X

 

 

 

 

 

 

 
2. Emitents B

 

X

 

 

 

 

 

 

 
3. ...

 

X

 

 

 

 

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

1300

X

X

X

X

X

X

 

 
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri

 

 

             
1. Emitents E

 

X

 

 

X

X

 

 

 
2. Emitents F

 

X

 

 

X

X

 

 

 
3. ...

 

X

 

 

X

X

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

1400

X

X

X

X

X

X

 

 
Kopā (1100+ ... +1400)

1000

 

X

X

X

X

X

 

 
Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri

 

 

             
1. Emitents A

 

 

 

 

 

 

X

 

 
2. Emitents B

 

 

 

 

 

 

X

 

 
3. ...

 

 

 

 

 

 

X

 

 
Kopā (1+2+3+...)

2100

X

X

X

X

X

X

 

 
Starptautisko institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri

 

 

   

 

 

 

   
1. Emitents C

 

 

 

 

X

X

X

 

 
2. Emitents D

 

 

 

 

X

X

X

 

 
3. ...

 

 

 

 

X

X

X

 

 
Kopā (1+2+3+...)

2200

X

X

X

X

X

X

 

 
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri

 

 

             
1. Emitents A

 

 

 

 

 

 

X

 

 
2. Emitents B

 

 

 

 

 

 

X

 

 
3. ...

 

 

 

 

 

 

X

 

 
Kopā (1+2+3+...)

2300

X

X

X

X

X

X

 

 
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri

 

 

   

 

 

 

   
1. Emitents E

 

 

 

 

X

X

 

 

 
2. Emitents F

 

 

 

 

X

X

 

 

 
3. ...

 

 

 

 

X

X

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

2400

X

X

X

X

X

X

 

 
Kopā (2100+ ... +2400)

2000

X

X

X

X

X

X

 

 

* Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsti, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū

Vērtspapīra ISIN kods

Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods

Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība
(veselos euro)

Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)

Balsstiesības (%)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto
(%)

A

B

C

D

E

F

01

02

03

04

Regulētā tirgū tirgotie Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri

 

 

             
1. Emitents A

 

X

 

 

 

 

 

 

 

2. Emitents B

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3. ...

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

4000

X

X

X

X

 

X

X

 

Pārējie
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri

 

 

           

 

1. Emitents C

 

 

X

 

X

 

 

 

 

2. Emitents D

 

 

X

 

X

 

 

 

 

3. ...

 

 

X

 

X

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

5000

X

X

X

X

 

X

X

 

4. Fondu (izņemot ieguldījumus riska kapitāla tirgū un nekustamā īpašuma alternatīvo ieguldījumu fondos) ieguldījumu apliecības (daļas)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Vērtspapīra ISIN kods

Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods

Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība (veselos euro)

Fonda neto aktīvu vērtība (veselos euro)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem
(%)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto
(%)

A

B

C

D

E

01

02

03

04

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ieguldījumu fonds A

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ieguldījumu fonds B

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

6100

X

X

X

 

X

X

 

Regulētā tirgū tirgoto alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Alternatīvo ieguldījumu fonds C

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alternatīvo ieguldījumu fonds D

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

6200

X

X

X

 

X

X

 

Kopā (6100+6200)

6000

X

X

X

 

X

X

 

Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Alternatīvo ieguldījumu fonds E

 

 

 

X

 

 

 

 

2. Alternatīvo ieguldījumu fonds F

 

 

 

X

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

X

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

7000

X

X

X

 

X

X

 

Kopā tādu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (daļas)

7001

X

X

X

 

X

X

X

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Valūtas kods

Vērtspapīra ISIN kods

Emitenta reģistrācijas valsts kods

Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība
(veselos euro)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret emitenta emitēto vērtspapīru vērtību
(%)

Ieguldījumu uzskaites vērtības (04. aile) attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto
(%)

A

B

C

D

E

F

01

02

03

Ieguldījumi komercsabiedrību kapitālā

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Emitents A

 

 

 

   

 

 

 

2. Emitents B

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

8100

X

X

X

X

 

X

 

Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos

 

             
1. Alternatīvo ieguldījumu fonds A

 

 

     

 

 

 

2. Alternatīvo ieguldījumu fonds B

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

8200

X

X

X

X

 

X

 

Kopā (8100+8200)

8000

X

X

X

X

 

X

 

t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri

8001

X

X

X

X

 

X

X

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts

6. Atvasinātie finanšu instrumenti

Pozīcijas nosaukums

Atvasinātā finanšu instrumenta veids

Pozīcijas kods

Darījumu partnera/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods

Līgumā noteiktais darījuma izpildes datums

Uzskaites vērtība
(veselos euro)

Riska darījumu apmēra (01. aile) attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto
(%)

aktīvi

saistības

A

B

C

D

E

01

02

03

Regulētā tirgū tirgotie atvasinātie finanšu instrumenti  

 

         
Darījumu partneris A  

 

         
Darījumu partneris A  

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Darījumu partneris B  

 

         
Darījumu partneris B  

 

 

 

 

 

 
...  

 

 

 

 

 

 

Kopā

X

9000

X

X

 

 

X

Pārējie atvasinātie finanšu instrumenti  

 

         
Kredītiestāde A  

 

       

 

Kredītiestāde A  

 

 

 

 

 

 

...  

 

 

 

 

 

 

Kredītiestāde B  

 

         
Kredītiestāde B  

 

 

 

 

 

 

...  

 

 

 

 

 

 

Kopā

X

10000

X

X

 

 

X

7. Noguldījumi un prasības pret kredītiestādēm

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods

Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība

Prasības uz pieprasījumu

Uzkrātie procenti par noguldījumiem

Noguldījumu pamatsumma (02+03-04)*

Noguldījumu pamatsummas attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto (%)

Atvasināto finanšu instrumentu riska darījumu apmērs

Prasības no reverse repo darījumiem

Pārējo ieguldījumu uzskaites vērtība

Prasību (05+07+08+09) kopsummas attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto (%)

A

B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1. Kredītiestāde A**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kredītiestāde B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

11000

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret līdzekļu turētāju.
** Pirmo norāda līdzekļu turētāju.

8. Ieguldījumi nekustamajā īpašumā

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Nekustamā īpašuma vai alternatīvā ieguldījumu fonda reģistrācijas valsts kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība
(veselos euro)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju tehnisko rezervi, neto (%)

   

A

B

C

01

02

   
Ieguldījumu īpašums

 

 

 

 

   
1. Nekustamais īpašums A

 

 

 

 

   
2. Nekustamais īpašums B

 

 

 

 

   
3. ...

 

 

 

 

   
Kopā (1+2+3+...)

12100

X

 

 

   
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumos paredzēti ieguldījumi ieguldījumu īpašumā, ieguldījumu apliecības daļas

 

 

 

 

   
1. Alternatīvo ieguldījumu fonds A

 

 

 

 

   
2. Alternatīvo ieguldījumu fonds B

 

 

 

 

   
3. ...

 

 

 

 

   
Kopā (1+2+3+...)

12200

X

 

 

   
t.sk. regulētā tirgū tirgoto alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas

12201

X

 

X

   
Kopā (12100+12200)

12000

X

 

X

   

 

Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs        
   

 

 

 

 

 

(paraksts)

   

(vārds, uzvārds)

     
Izpildītājs            
 

 

 

 

 

 

 

(vārds, uzvārds)

    (tālruņa numurs) (e-pasta adrese)
             

 

Pensiju fonds_____________________

6. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007.
noteikumiem Nr. 69

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim

Pensiju fonda pārskats par pensiju tehnisko rezervju un tehnisko rezervju seguma termiņstruktūru

20___. gada ____________________________

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Ar atlikušo termiņu

Kopā
(01+...+05)

līdz 3 mēnešiem

no 3 mēnešiem līdz 1 gadam

no 1 līdz 3 gadiem

no 3 līdz 5 gadiem

no 5 gadiem

A

B

01

02

03

04

05

06

Pensiju tehnisko rezervju segums

 

 

 

 

 

 

 

Noguldījumi kredītiestādēs

11

 

 

 

 

 

 

Prasības pret kredītiestādēm no reverse repo darījumiem

12

 

 

 

 

 

 

Prasības pret pārējiem darījumu partneriem no reverse repo darījumiem

13

 

 

 

 

 

 

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

14

 

 

 

 

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti

15

 

 

 

 

 

 

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

16

 

 

 

 

 

 

Fondu ieguldījumu apliecības (daļas)

17

 

 

 

 

 

 

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

18

 

 

 

 

 

 

Ieguldījumu īpašums

19

 

 

 

 

 

 

Pārējie aktīvi

20

 

 

 

 

 

 

Kopā pensiju tehnisko rezervju segums

01

 

 

 

 

 

 

Pensiju plāna dalībniekiem aprēķinātās pensiju tehniskās rezerves

02

 

 

 

 

 

 

 

Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs / __________________________________ / ________________________  
 

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs _______________________________________________________  
  (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)  

 

Pensiju fonds_____________________
Pensiju plāns _____________________

9. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007.
noteikumiem Nr. 69

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim

Pensiju plāna neto aktīvu pārskats

20___. gada ____________________________

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa
(veselos euro)

A

B

1

Aktīvi

 

 

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

1110

 
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

1120

 
Prasības no reverse repo darījumiem (1131+1132)

1130

 
Prasības pret kredītiestādēm

1131

 
Prasības pret pārējiem darījumu partneriem

1132

 
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

1140

 
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

1150

 
Fondu ieguldījumu apliecības (daļas)

1160

 
Atvasinātie finanšu instrumenti

1170

 
Debitoru parādi

1180

 
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

1190

 
Ieguldījumu īpašums

1210

 
Pārējie aktīvi

1220

 
KOPĀ AKTĪVI (1110+1120+1130+1140+...+1220)

1000

 
Saistības

 

 

Saistības no repo darījumiem (2110+2120)

2100

 
Saistības pret kredītiestādēm

2110

 
Saistības pret pārējiem darījumu partneriem

2120

 
Atvasinātie finanšu instrumenti

2200

 
Pārējās saistības

2300

 
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

2400

 
KOPĀ SAISTĪBAS (2100+2200+2300+2400)

2000

 
NETO AKTĪVI (1000-2000)

3000

 

 

Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs / __________________________________ / ________________________  
 

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs _______________________________________________________  
  (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)  

 

Pensiju fonds ________________________________
Pensiju plāns ________________________________

11. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007.
noteikumiem Nr. 69

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim

Pensiju plāna ieguldījumu portfeļa pārskats
20___. gada ________________

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība (veselos euro)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu (%)

Pensiju plāna noteikumos paredzētais ierobežojums (%)

A

B

01

02

03

Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti

 

 

 

 

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1000(01))

110

 

 

 

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (4000(01))

120

 

 

 

Fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (6000(01)+12201(01))

130

 

 

 

Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (8001(01))

140

 

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti (9000(01)+(03))

150

 

 

 

Kopā (110+...+150)

100

 

 

 

Pārējie finanšu instrumenti un ieguldījumi

 

     
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (2000(01))

210

 

 

 

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (5000(01))

220

 

 

 

Fondu ieguldījumu apliecības (daļas) [7000(01)+12200(01)-12201(01)]

230

 

 

 

Prasības pret kredītiestādēm (241+242+243+244)

240

 

 

 

Termiņnoguldījumi (11000(02))

241

     
Prasības uz pieprasījumu (11000(03))

242

     
Atvasinātie finanšu instrumenti (10000(01)+(03))

243

     
Prasības no reverse repo darījumiem (11000(08))

244

     
Prasības pret pārējiem darījumu partneriem no reverse repo darījumiem

250

     
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (8000(01)-8001(01))

260

     
Ieguldījumu īpašums (12100(01))

270

     
Kopā (210+220+230+240+250+260+270)

200

 

 

 

IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200), t.sk. ieguldījumi finanšu instrumentos, ko emitējušas

300

 

 

 

ar pensiju fondu vienā koncernā esošas komercsabiedrības

 

 

 

 

1. Komercsabiedrība A

 

 

 

 

2. Komercsabiedrība B

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

komercsabiedrības, kas ar pensiju fondu noslēgušas kolektīvās dalības līgumus

 

 

 

 

1. Komercsabiedrība C

 

 

 

 

2. Komercsabiedrība D

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

ar iemaksu veicošo darba devēju vienā koncernā esošas komercsabiedrības

 

 

 

 

1. Koncerns A

 

 

 

 

2. Koncerns B

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

pārējos koncernos esošas komercsabiedrības

 

 

 

 

1. Koncerns C

 

 

 

 

2. Koncerns D

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

PENSIJU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (9. pielikuma 1000. pozīcija)

500

   

 

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū

Vērtspapīra ISIN kods

Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods

Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā*

Kredītreitingu piešķīrušās aģentūras nosaukums*

Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība (veselos euro)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu
(%)

Pensiju plāna noteikumos paredzētais ierobežojums
(%)

A

B

C

D

E

F

G

H

01

02

03

Regulētā tirgū tirgotie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri

 

 

               
1. Emitents A

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Emitents B

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ...

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

1100

X

X

X

X

X

X

 

 

 
Starptautisko institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri

 

 

               
1. Emitents C

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 
2. Emitents D

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 
3. ...

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

1200

X

X

X

X

X

X

 

 

 
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri

 

 

               
1. Emitents A

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Emitents B

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ...

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

1300

X

X

X

X

X

X

 

 

 
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri

 

 

               
1. Emitents E

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 
2. Emitents F

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 
3. ...

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

1400

X

X

X

X

X

X

 

 

 
Kopā (1100+ ... +1400)

1000

X

X

X

X

X

X

 

 

 
Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri

 

 

               
1. Emitents A

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 
2. Emitents B

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 
3. ...

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

2100

X

X

X

X

X

X

 

 

 
Starptautisko institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri

 

 

   

 

 

 

     
1. Emitents C

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 
2. Emitents D

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 
3. ...

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

2200

X

X

X

X

X

X

 

 

 
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri

 

 

               
1. Emitents A

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 
2. Emitents B

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 
3. ...

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

2300

X

X

X

X

X

X

 

 

 
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri

 

 

   

 

 

 

     
1. Emitents C

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 
2. Emitents D

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 
3. ...

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

2400

X

X

X

X

X

X

 

 

 
Kopā (2100+ ... +2400)

2000

X

X

X

X

X

X

* Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsti, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū

Vērtspapīra ISIN kods

Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods

Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība
(veselos euro)

Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)

Balsstiesības (%)

Ieguldījumu uzskaites vērtības (01. aile) attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu
(%)

Pensiju plāna noteikumos paredzētais ierobežojums
(%)

A

B

C

D

E

F

01

02

03

04

05

Regulētā tirgū tirgotie Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri

 

 

               
1. Emitents E

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Emitents F

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ...

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

4000

X

X

X

X

 

X

X

 

 
Pārējie
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri

 

 

           

 

 
1. Emitents G

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 
2. Emitents H

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 
3. ...

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

5000

X

X

X

X

 

X

X

 

 

4. Fondu (izņemot ieguldījumus riska kapitāla tirgū un nekustamā īpašuma alternatīvo ieguldījumu fondos) ieguldījumu apliecības (daļas)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Vērtspapīra ISIN kods

Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods

Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība (veselos euro)

Fonda neto aktīvu vērtība (veselos euro)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem
(%)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu
(%)

A

B

C

D

E

01

02

03

04

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ieguldījumu fonds A

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ieguldījumu fonds B

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

6100

X

X

X

 

X

X

 

Regulētā tirgū tirgoto alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Alternatīvo ieguldījumu fonds C

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alternatīvo ieguldījumu fonds D

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

6200

X

X

X

 

X

X

 

Kopā (6100+6200)

6000

X

X

X

 

X

X

 

Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Alternatīvo ieguldījumu fonds E

 

 

 

X

 

 

 

 

2. Alternatīvo ieguldījumu fonds F

 

 

 

X

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

X

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

7000

X

X

X

 

X

X

 

Kopā tādu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (daļas)

7001

X

X

X

 

X

X

X

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Valūtas kods

Vērtspapīra ISIN kods

Emitenta reģistrācijas valsts kods

Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība
(veselos euro)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret emitenta emitēto vērtspapīru vērtību (%)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu
(%)

Pensiju plāna noteikumos paredzētais ierobežojums
(%)

A

B

C

D

E

F

01

02

03

04

Ieguldījumi komercsabiedrību kapitālā

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Emitents A

 

 

 

   

 

 

 

 
2. Emitents B

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

8100

X

X

X

X

 

X

 

 
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos

 

               
1. Alternatīvo ieguldījumu fonds A

 

 

   

 

 

 

 

 
2. Alternatīvo ieguldījumu fonds B

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

8200

X

X

X

X

 

X

 

 

Kopā (8100+8200)

8000

X

X

X

X

 

X

 

 
t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri

8001

X

X

X

X

 

X

X

X

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

6. Atvasinātie finanšu instrumenti

Pozīcijas nosaukums

Atvasinātā finanšu instrumenta veids

Pozīcijas kods

Darījumu partnera reģistrācijas valsts kods

Līgumā noteiktais darījuma izpildes datums

Ieguldījumu uzskaites vērtība
(veselos euro)

Riska darījumu apmērs
(01)+ (03)
(veselos euro)

Riska darījumu apmēra (05. aile) attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu
(%)

Riska ierobežošanai

Pārējie darījumi

aktīvi

saistības

aktīvi

saistības

A

B

C

D

E

01

02

03

04

05

06

Regulētā tirgū tirgotie atvasinātie finanšu instrumenti  

 

               
Darījumu partneris A  

 

           

 

 
Darījumu partneris A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darījumu partneris B  

 

           

 

 
Darījumu partneris B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

X

9000

X

X

 

 

 

 

X

 

Pārējie atvasinātie finanšu instrumenti  

 

               
Kredītiestāde A  

 

               
Kredītiestāde A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredītiestāde B  

 

               
Kredītiestāde B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

X

10000

X

X

 

 

 

 

X

 

7. Noguldījumi un prasības pret kredītiestādēm

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods

Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība

Prasības uz pieprasījumu

Uzkrātie procenti

Noguldījumu pamatsumma (02+03-04)*

Noguldījumu pamatsummas attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu (%)

Atvasināto finanšu instrumentu riska darījumu apmērs

Prasību no reverse repo darījumiem uzskaites vērtība

Pārējo ieguldījumu uzskaites vērtība

Prasību (05+07+08+09) kopsummas attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu (%)

A

B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1. Kredītiestāde A**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kredītiestāde B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (1+2+3+...)

11000

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret līdzekļu turētāju.
** Pirmo norāda līdzekļu turētāju.

8. Ieguldījumi nekustamajā īpašumā

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Nekustamā īpašuma vai alternatīvā ieguldījumu fonda reģistrācijas valsts kods

Ieguldījumu uzskaites vērtība
(veselos euro)

Ieguldījumu uzskaites vērtības attiecība pret pensiju plāna aktīvu kopsummu (%)

 

A

B

C

01

02

 
Ieguldījumu īpašums

 

 

 

 

 
1. Nekustamais īpašums A

 

 

 

 

 
2. Nekustamais īpašums B

 

 

 

 

 
3. ...

 

 

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

12100

X

 

 

 
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz ieguldīt ieguldījumu īpašumā, ieguldījumu daļas

 

 

 

 

 
1. Alternatīvo ieguldījumu fonds A

 

 

 

 

 
2. Alternatīvo ieguldījumu fonds B

 

 

 

 

 
3. ...

 

 

 

 

 
Kopā (1+2+3+...)

12200

X

 

 

 
t.sk. regulētā tirgū tirgoto alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas

12201

X

 

X

 
Kopā (12100+12200)

12000

X

 

X

 

 

Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs        
   

 

 

 

 

 

(paraksts)

   

(vārds, uzvārds)

     
Izpildītājs            
 

 

 

 

 

 

 

(vārds, uzvārds)

   

(tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
             

 

Pensiju fonds_____________________
Pensiju plāns _____________________

13. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.05.2007.
noteikumiem Nr. 69

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 30. aprīlim, 30. jūlijam, 30. oktobrim un 30. janvārim

Pārskats par pensiju plāna aktīvu un saistību termiņstruktūru

20___. gada ____________________________

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Ar atlikušo termiņu

Kopā
(01+... +06)

uz pieprasījumu

līdz 3 mēnešiem

no 3 mēnešiem līdz 1 gadam

no 1 līdz 3 gadiem

no 3 līdz 5 gadiem

no 5 gadiem

A

B

01

02

03

04

05

06

07

Aktīvi

 

 

 

 

 

 

 

 

Noguldījumi kredītiestādēs

11

 

 

 

 

 

 

 

Prasības pret kredītiestādēm no reverse repo darījumiem

12

 

 

 

 

 

 

 

Prasības pret pārējiem darījumu partneriem no reverse repo darījumiem

13

 

 

 

 

 

 

 

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

14

 

 

 

 

 

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti

15

 

 

 

 

 

 

 

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

16

 

 

 

 

 

 

 

Fondu ieguldījumu apliecības (daļas)

17

 

 

 

 

 

 

 

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

18

 

 

 

 

 

 

 

Ieguldījumu īpašums

19

 

 

 

 

 

 

 

Pārējie aktīvi

20

 

 

 

 

 

 

 

Kopā aktīvi

01

 

 

 

 

 

 

 

Saistības

 

 

 

 

 

 

 

 

Saistības no repo darījumiem pret kredītiestādēm

21

 

 

 

 

 

 

 

Saistības no repo darījumiem pret pārējiem darījumu partneriem

22

 

 

 

 

 

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti

23

 

 

 

 

 

 

 

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

24

 

 

 

 

 

 

 

Pārējās saistības

25

 

 

 

 

 

 

 

Kopā saistības

02

 

 

 

 

 

 

 

Neto aktīvi (01-02)

03

 

 

 

 

 

 

 

Saistības izmaksāt uzkrāto papildpensijas kapitālu pensiju plāna dalībniekiem

04

 

 

 

 

 

 

 

(03-04)

05

 

 

 

 

 

 

Pensiju fonda valdes priekšsēdētājs / __________________________________ / ________________________  
 

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs _______________________________________________________  
  (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)  
30.09.2014