Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.146

Rīgā 2014.gada 23.jūlijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.27 3.p.)

Grozījumi "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju pārskatu sagatavošanas noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likuma
14. panta trešo daļu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumos Nr. 125 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju pārskatu sagatavošanas noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. 4. punktā:

izteikt 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. pārskatos lietojamā naudas vienība ir euro;";

izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. valsts kodu norāda atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritoriju kodi;";

izteikt 4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.4. starptautiskās organizācijas, kas nav reģistrēta kā vienas valsts rezidents, piemēram, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Investīciju banka, Starptautisko norēķinu banka, kodu norāda kā divu zīmju kodu atbilstoši Latvijas Bankas tīmekļa vietnē pieejamajam starptautisko organizāciju kodu sarakstam;";

izteikt 4.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.6. ailē "Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods" norāda valsts, kurā finanšu instruments iekļauts regulētā tirgū, kodu. Ja pārvedami vērtspapīri vai naudas tirgus instrumenti iegūti darījumu rezultātā ārpus regulētā tirgus, norāda valsts kodu regulētajam tirgum, kurā tie tiek tirgoti. Ja finanšu instrumentiem, par kuru iegādi darījumi ir noslēgti vairākos regulētajos tirgos, ir vienādi ISIN kodi, tad norāda regulētā tirgus valsts kodu, kurā noslēgti darījumi par lielākās vērtspapīru daļas (skaita) iegādi, bet, ja attiecīgi iegādāto vērtspapīru skaits ir vienāds, tad norāda tā regulētā tirgus valsts kodu, kurā veikts agrākais darījums."

2. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Noteikumos lietotie termini atbilst Valsts fondēto pensiju likumā, Komisijas noteikumos par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu gada pārskata sagatavošanu, Komisijas noteikumos par ieguldījumu fonda kopējā riska un riska darījumu apmēra ar darījumu partneri aprēķināšanu un Latvijas Bankas noteikumos "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" lietotajiem terminiem."

3. Papildināt noteikumus ar jaunu 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 "Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata" 4. sadaļā "Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)" daļas "Regulētā tirgū tirgotās" 1311. pozīcijā "Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības" un 1312. pozīcijā "Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības" norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, kuri iekļauti tirgošanai regulētajā tirgū, gan publiskā apgrozībā esošajos ieguldījumu fondos."

4. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. "Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata" 5. sadaļā "Ieguldījumi riska kapitāla tirgū" 2. ailē "Uzskaites vērtības attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem" norāda attiecīgi ieguldījumu plāna rīcībā esošo:

10.1. attiecīgā emitenta (kapitālsabiedrības) kapitāla vērtspapīru nominālvērtības attiecību pret emitenta pamatkapitāla apmēru, kas izteikta procentos, vai

10.2. ieguldījumu daļu uzskaites vērtības attiecību pret attiecīgā alternatīvā ieguldījumu fonda neto aktīvu vērtību, kas izteikta procentos."

5. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. "Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata" 6. sadaļā "Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem":

11.1. B ailē norāda atvasinātā finanšu instrumenta veidu (iespējamos atvasināto finanšu instrumentu veidus skatīt Komisijas 11.11.2011. noteikumos Nr. 242 "Fonda kopējā riska un riska darījumu apmēra ar darījumu partneri aprēķināšanas normatīvie noteikumi");

11.2. 1. ailē "Uzskaites vērtība; aktīvi" norāda atvasināto finanšu instrumentu pozitīvās uzskaites vērtības, bet 2. ailē "Uzskaites vērtība; saistības" negatīvās uzskaites vērtības absolūtos skaitļos."

6. Izteikt noteikumu 1. un 4. pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).

7. Noteikumi stājas spēkā 30.09.2014.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs K.Zakulis

 

 

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums:
Ieguldījumu plāna nosaukums:

Kods:

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.
noteikumiem Nr. 125

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

20____. gada ______________________________

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās

Uzskaites vērtība

 

B

01

02

AKTĪVI      
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)

0100

   
Debitoru parādi

0200

   
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

0300

   
Pārējie aktīvi

0400

   
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

0500

   
SAISTĪBAS      
Finanšu saistības

1000

   
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības

1001

   
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti

1002

   
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

1200

   
Uzkrājumi

1300

   
Pārējās saistības

1400

   
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi

1401

   
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)

1500

   
NETO AKTĪVI (0500-1500)

1600

   

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs  

/

 
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)


Ieguldījumu plāna pārvaldnieks  

/

 
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)


Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

 

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums:
Ieguldījumu plāna nosaukums:

Kods:

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.
noteikumiem Nr.125

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

20____. gada ______________________________

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Uzskaites vērtība
(veselos euro)

Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)

Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)

A

B

01

02

03

Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti        
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))

110

     
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))

120

     
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))

130

     
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))

140

     
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))

150

     
Kopā (110+...+150)

100

     
Pārējie finanšu instrumenti        
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))

210

     
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))

220

     
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))

230

     
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))

240

     
Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs        
Termiņnoguldījumi (1601(01))

251

     
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))

252

     
Kopā (251+252)

250

     
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))

260

     
Kopā (210+220+230+240+250+260)

200

     
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)

300

     
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri

301

     
1. Komercsabiedrība A        
2. Komercsabiedrība B        
3. ...        
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri

302

     
1. Grupa C        
2. Grupa D        
3. ...        
t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)

303

     
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)

304

     
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1. pielikuma 0500. pozīcija)

400

     

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū

Vērtspapīra ISIN kods*

Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods

Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods

Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**

Kredītreitingu piešķīrušās aģentūras nosaukums**

Valūtas kods

Uzskaites vērtība
(veselos euro)

Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)

Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)

Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

01

02

03

04

REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri
1. Emitents A  

X

             

X

   
2. Emitents B  

X

             

X

   
3. ...  

X

             

X

   
Kopā (1+2+3+...)

1101

X

X

X

X

X

X

X

 

X

   
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri
1. Emitents A  

X

     

X

X

   

X

   
2. Emitents B  

X

     

X

X

   

X

   
3. ...  

X

     

X

X

   

X

   
Kopā (1+2+3+...)

1102

X

X

X

X

X

X

X

 

X

   
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri
1. Emitents A  

X

                   
2. Emitents B  

X

                   
3. ...  

X

                   
Kopā (1+2+3+...)

1103

X

X

X

X

X

X

X

 

X

   
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri
1. Emitents A  

X

     

X

X

         
2. Emitents B  

X

     

X

X

         
3. ...  

X

     

X

X

         
Kopā (1+2+3+...)

1104

X

X

X

X

X

X

X

 

X

   
Kopā (1101+...+1104)

1110

X

X

X

X

X

X

X

 

X

   
PĀRĒJIE
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri
1. Emitents A        

X

       

X

   
2. Emitents B        

X

       

X

   
3. ...        

X

       

X

   
Kopā (1+2+3...)

1105

X

X

X

X

X

X

X

 

X

   
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri
1. Emitents A        

X

X

X

   

X

   
2. Emitents B        

X

X

X

   

X

   
3. ...        

X

X

X

   

X

   
Kopā (1+2+3+...)

1106

X

X

X

X

X

X

X

 

X

   
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri
1. Emitents A        

X

             
2. Emitents B        

X

             
3. ...        

X

             
Kopā (1+2+3+...)

1107

X

X

X

X

X

X

X

 

X

   
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri
1. Emitents A        

X

X

X

         
2. Emitents B        

X

X

X

         
3. ...        

X

X

X

         
Kopā (1+2+3+...)

1108

X

X

X

X

X

X

X

 

X

   
Kopā (1105+...+1108)

1120

X

X

X

X

X

X

X

 

X

   
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros

1121

X

X

X

X

X

X

X

 

X

   

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.
** Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū

Vērtspapīra ISIN kods*

Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods

Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods

Valūtas kods

Uzskaites vērtība
(veselos euro)

Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)

Balsstiesības
(%)

Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju)
(%)

Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums
(%)

A

B

C

D

E

F

G

01

02

03

04

05

REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri
1. Emitents A  

X

                 
2. Emitents B  

X

                 
3. ...  

X

                 
Kopā (1+2+3+...)

1201

X

X

X

X

X

 

X

X

   
PĀRĒJIE
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri
1. Emitents C        

X

           
2. Emitents D        

X

           
3. ...        

X

           
Kopā (1+2+3+...)

1202

X

X

X

X

X

 

X

X

   
Kopā (1201+1202)

1200

X

X

X

X

X

 

X

X

   

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

4. Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Vērtspapīra ISIN kods*

Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods

Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods

Valūtas kods

Uzskaites vērtība
(veselos euro)

Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem
(%)

Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju)
(%)

Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums
(%)

A

B

C

D

E

F

01

02

03

04

REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības
1. Ieguldījumu fonds A                  
2. Ieguldījumu fonds B                  
3. ...                  
Kopā (1+2+3+...)

1311

X

X

X

X

 

X

   
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
1. Ieguldījumu fonds C                  
2. Ieguldījumu fonds D                  
3. ...                  
Kopā (1+2+3+...)

1312

X

X

X

X

 

X

   
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas
1. Alternatīvo ieguldījumu fonds E                  
2. Alternatīvo ieguldījumu fonds F                  
3. ...                  
Kopā (1+2+3+...)

1313

X

X

X

   

X

   
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas
1. Alternatīvo ieguldījumu fonds G                  
2. Alternatīvo ieguldījumu fonds H                  
3. ...                  
Kopā (1+2+3+...)

1314

X

X

X

X

 

X

   
Kopā (1311+... +1314)

1310

X

X

X

X

 

X

   
PĀRĒJĀS
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas
1. Alternatīvo ieguldījumu fonds I      

X

         
2. Alternatīvo ieguldījumu fonds J      

X

         
3. ...      

X

         
Kopā (1+2+3+...)

1321

X

X

X

X

 

X

   
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas
1. Alternatīvo ieguldījumu fonds K      

X

         
2. Alternatīvo ieguldījumu fonds L      

X

         
3. ...      

X

         
Kopā (1+2+3+...)

1322

X

X

X

X

 

X

   
Kopā (1321+1322)

1320

X

X

X

X

 

X

   
KOPĀ (1310+1320)

1300

X

X

X

X

 

X

   
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**

1301

X

X

X

X

 

X

X

 
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**

1302

X

X

X

X

 

X

X

 
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā

1303

X

X

X

X

 

X

X

 

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.
** Norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, gan alternatīvo ieguldījumu fondos

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Vērtspapīru ISIN kods*

Emitenta reģistrācijas valsts kods

Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods

Valūtas kods

Uzskaites vērtība
(veselos euro)

Uzskaites vērtības attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem
(%)

Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju)
(%)

Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums
(%)

A

B

C

D

E

F

01

02

03

04

Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā
1. Emitents K                  
2. Emitents L                  
3. ...                  
Kopā (1+2+3+...)

1410

X

X

X

X

 

X

   
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos                  
1. AIF A                  
2. AIF B                  
3. ...                  
Kopā (1+2+3+...)

1420

X

X

X

X

 

X

   
Kopā (1410+1420)

1400

X

X

X

X

 

X

X

X

t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri

1401

X

X

X

X

 

X

X

X

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Pozīcijas nosaukums

Atvasinātā finanšu instrumenta veids

Pozīcijas kods

Regulētā tirgus/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods

Valūtas kods

Uzskaites vērtība
(veselos euro)

aktīvi

saistības

A

B

C

D

E

01

02

REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE
Darījuma partneris A            
Darījuma partneris A            

...

           
Darījuma partneris B            
Darījuma partneris B            

...

           
Kopā

X

1510

X

X

   
PĀRĒJIE
Kredītiestāde A            
Kredītiestāde A            

...

           
Kredītiestāde B            
Kredītiestāde B            

...

           
Kopā

X

1520

X

X

   
Kopā (1510+1520)

X

1500

X

X

   

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods

Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība

Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība

Uzkrātie procenti

Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03)

Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju)
(%)

Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Pārējie emitētie finanšu instrumenti

Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju)
(%)

A

B

C

01

02

03

04

05

06

07

08

1. Kredītiestāde A                    
2. Kredītiestāde B                    
3. ...                    
Kopā (1+2+3+...)

1601

X

               

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs  

/

 
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)


Ieguldījumu plāna pārvaldnieks  

/

 
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)


Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

30.09.2014