Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 29.09.2014. - ... / Spēkā esošā
Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr.62

Rīgā 2014.gada 18.jūlijā
Par instrukcijas apstiprināšanu

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

apstiprināt instrukciju par balss nodošanu glabāšanā Saeimas vēlēšanās.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs R.Eglājs
APSTIPRINĀTA
ar Centrālās vēlēšanu komisijas
2014.gada 18.jūlija lēmumu Nr.62
Instrukcija par balss nodošanu glabāšanā Saeimas vēlēšanās
I. Vispārīgie noteikumi

1. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas, kuru administratīvajā teritorijā organizējama balss nodošana glabāšanā, ne vēlāk kā 60 dienas pirms vēlēšanu dienas nosaka, kuros vēlēšanu iecirkņos vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā. Lēmums par šo iecirkņu noteikšanu nekavējoties nosūtāms Centrālajai vēlēšanu komisijai.

2. Šīs instrukcijas 1.punktā minēto vēlēšanu iecirkņu komisijas darbojas saskaņā ar Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukciju tiktāl, ciktāl šī instrukcija nenosaka citu kārtību.

II. Kārtība, kādā balsi pieņem glabāšanā

3. Balsi glabāšanā attiecīgajos vēlēšanu iecirkņos pieņem šādos darba laikos:

trešdien – no plkst. 17.00 līdz 20.00;

ceturtdien – no plkst. 9.00 līdz 12.00;

piektdien – no plkst. 10.00 līdz 16.00.

4. Šajās dienās pirms vēlēšanu iecirkņa atvēršanas vēlēšanu iecirkņa komisija sagatavo vēlēšanu iecirkni darbam:

4.1. ierīko atsevišķas telpas vai nodalījumus, kur vēlētājs vienatnē var izvēlēties atbalstāmo kandidātu sarakstu;

4.2. pārliecinās, vai iecirkņa telpās atrodas visi nepieciešamie vēlēšanu materiāli;

4.3. sagatavo vēlēšanu zīmju komplektus numerācijas secībā virspusē liekot zīmi ar pirmo numuru;

4.4. sagatavo noteiktu skaitu vēlēšanu aplokšņu, papildus iecirkņa komisijas zīmogam uzspiež uz tām spiedogu "Glabāšana", pārskaita vismaz divas reizes un izdara ierakstu vēlēšanu gaitas žurnālā par apzīmogoto vēlēšanu aplokšņu skaitu, norādot iecirkņa komisijas locekļu vārdus un uzvārdus, kuri tās skaitījuši;

4.5. sagatavo reģistrācijas aploksnes;

4.6. sagatavo vēlēšanu kasti;

4.7. pārbauda, vai vēlēšanu telpās nav izvietoti aģitācijas materiāli;

4.8. nodrošina, lai pie izejas no vēlēšanu telpām aizklātā nodalījumā vēlētājiem būtu brīvi pieejamas visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes.

(Grozīts ar CVK 29.09.2014. lēmumu Nr.110)

5. (Svītrots ar CVK 29.09.2014. lēmumu Nr.110)

6. Balss nodošanu glabāšanā var novērot politisko partiju un to apvienību pilnvarotie novērotāji, vēlēšanu komisiju un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcijā noteiktajā kārtībā.

7. Pēc vēlēšanu iecirkņa atvēršanas iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs komisijas klātbūtnē pārliecinās, vai vēlēšanu kaste, kurā paredzēts iemest reģistrācijas aploksnes, ir tukša. Pēc tam atveramo vēlēšanu kastes daļu nostiprina ar numurētām drošības plombām un izdara vēlēšanu gaitas žurnālā ierakstu par vēlēšanu kastes aizzīmogošanu, norādot drošības plombu numurus.

8. Pēc vēlēšanu kastes aizzīmogošanas iecirkņa komisija nekavējoties Centrālās vēlēšanu komisijas elektroniskajā informācijas sistēmā (turpmāk tekstā – CVK informācijas sistēma) ziņo par iecirkņa darba sākšanu.

9. Pēc vēlēšanu iecirkņa atvēršanas iecirkņa komisijas sekretārs vai – viņa prombūtnes laikā – cits iecirkņa komisijas priekšsēdētāja pilnvarots komisijas loceklis turpina aizpildīt vēlēšanu gaitas žurnālu, izdarot tajā atzīmes:

9.1. par vēlēšanu kastes spraugas drošības plombas numuru;

9.2. pāri palikušo vēlēšanu aplokšņu skaitu un sabojāto vēlēšanu aplokšņu skaitu;

9.3. par vēlētāju sūdzībām attiecībā uz vēlēšanu norisi un sniegtajām atbildēm;

9.4. par saņemtajiem norādījumiem no attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas vai Centrālās vēlēšanu komisijas;

9.5. ziņas, ko iecirkņa komisija sniedz attiecīgajai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai un Centrālajai vēlēšanu komisijai, arī par balsotāju sarakstos reģistrēto vēlētāju skaitu;

9.6. par visiem starpgadījumiem, traucējumiem un attiecībā uz tiem pieņemtajiem lēmumiem;

9.7. par pilnvarotajiem novērotājiem, norādot partijas vai partiju apvienības nosaukumu, novērotāja vārdu un uzvārdu, ierašanās un aiziešanas laiku;

9.8. par citām darbībām, kas saistītas ar vēlēšanu gaitu.

10. Kad vēlētājs ir izdarījis savu izvēli un vēlēšanu aploksni aizlīmējis, viņš to atdod iecirkņa komisijas loceklim, kurš vēlētāja klātbūtnē vēlēšanu aploksni ievieto reģistrācijas aploksnē, uz kuras norādīts vēlētāja vārds, uzvārds, kārtas numurs balsotāju sarakstā un saraksta lapas numurs, un iemet reģistrācijas aploksni vēlēšanu kastē.

11. Atkārtota balss nodošana glabāšanā nav pieļaujama.

12. Katru dienu pēc darba laika beigām vēlēšanu kastes sprauga aizzīmogojama ar numurētu drošības plombu. Vēlēšanu dienā šo kasti balsošanas organizēšanai neizmanto.

13. Katru dienu pēc darba laika beigām iecirkņa komisija noslēdz attiecīgās dienas balsotāju sarakstus un paziņo par balsi glabāšanā nodevušo vēlētāju kopskaitu CVK informācijas sistēmā. Attiecīgajā dienā izmantotās balsotāju saraksta lapas caurauklo, auklas galus sasien un nostiprina ar uzlīmi. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs to apzīmogo un paraksta, norādot vietu, datumu un cauršūto lapu skaitu. Katrā nākamajā dienā, kad balsis tiek nodotas glabāšanā, kā arī vēlēšanu dienā vēlētājus reģistrē jaunā balsotāju saraksta veidlapā.

(Grozīts ar CVK 29.09.2014. lēmumu Nr.110)

III. Iecirkņa komisijas darbība vēlēšanu dienā attiecībā uz glabāšanā nodotajām balsīm

14. Ja vēlēšanu dienā vēlētājs ierodas iecirknī, kurā nodevis balsi glabāšanā, un izsaka vēlēšanos balsot, iecirkņa komisija pēc derīga personu apliecinoša dokumenta un balsotāju saraksta pārliecinās, ka viņš attiecīgā iecirknī ir nodevis balsi glabāšanā. Pēc tam:

14.1. šādus vēlētājus reģistrē atsevišķā balsotāju sarakstā. Atkārtoti spiedogu vēlētāja pasē vai iecirkņa komisijai nodotajā vēlētāja apliecībā neiespiež;

14.2. iecirkņa komisija balsu nodošanas glabāšanā laikā aizpildītajā balsotāju sarakstā svītro rindu ar ierakstu par attiecīgo vēlētāju, un ailē "piezīmes" ieraksta svītrotās rindas kārtas numuru, kā arī tā balsotāju saraksta lapas numuru, kurā vēlētājs parakstās par balsošanu vēlēšanu dienā, un viņa kārtas numuru šajā lapā (piemēram: "45.- nav līdzskaitāms – skat. saraksta lapu Nr. 30, kārtas Nr. 8");

14.3. vēlētājs balso Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcijā noteiktajā kārtībā.

(CVK 29.09.2014. lēmuma Nr.110 redakcijā)

15. Vēlēšanu dienas beigās pirms balsu skaitīšanas uzsākšanas iecirkņa komisija atver vēlēšanu kasti balss nodošanai glabāšanā un lemj par reģistrācijas aplokšņu derīgumu.

16. Reģistrācijas aploksne atzīstama par nederīgu, ja:

16.1. nav iespējams noteikt, kurš vēlētājs ir nodevis balsi glabāšanā, t.i., uz reģistrācijas aploksnes nav norādīts vēlētāja vārds, uzvārds, kārtas numurs balsotāju sarakstā, saraksta lapas numurs;

16.2. balsotāju sarakstā ieraksts par balss nodošanu glabāšanā svītrots.

(Grozīts ar CVK 29.09.2014. lēmumu Nr.110)

17. Atzīstot reģistrācijas aploksni par nederīgu, iecirkņa komisija uz tās izdara atzīmi "nederīga", un tā tiek novietota atsevišķi no pārējām reģistrācijas aploksnēm.

18. Iecirkņa komisija nederīgās reģistrācijas aploksnes neatver. Nederīgo reģistrācijas aplokšņu skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā.

19. Nederīgās reģistrācijas aploksnes tiek iesaiņotas, iesaiņojumu apzīmogo ar iecirkņa komisijas zīmogu, un to paraksta iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs.

20. Ja balsotāju sarakstā ieraksts par balss nodošanu glabāšanā nav svītrots un uz reģistrācijas aploksnes norādīts vēlētāja vārds, uzvārds, kārtas numurs balsotāju sarakstā un saraksta lapas numurs, tā atzīstama par derīgu.

(Grozīts ar CVK 29.09.2014. lēmumu Nr.110)

21. Pamatojoties uz balsotāju sarakstu, iecirkņa komisija nosaka to vēlētāju skaitu, kuru reģistrācijas aploksnes ir atzīstamas par derīgām, un ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā. Pēc tam iecirkņa komisija saskaita derīgās reģistrācijas aploksnes un to kopskaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā. Skaitīšana jāveic vismaz divas reizes.

(Grozīts ar CVK 29.09.2014. lēmumu Nr.110)

22. Derīgo reģistrācijas aplokšņu skaitam jābūt vienādam ar to vēlētāju skaitu, kuru reģistrācijas aploksnes ir atzītas par derīgām.

23. Pēc tam atver derīgās reģistrācijas aploksnes un veic balsu skaitīšanu Saeimas vēlēšanu balsu skaitīšanas instrukcijā noteiktajā kārtībā.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs R.Eglājs
29.09.2014
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.