Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.399

Rīgā 2014.gada 15.jūlijā (prot. Nr.39 17.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.204 "Noteikumi par šķīrējtiesu reģistru"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistru
" 2.13 pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 29. marta noteikumos Nr. 204 "Noteikumi par šķīrējtiesu reģistru" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 52. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 2. punktā vārdu "(ieraksti)".

2. Svītrot 5.4. apakšpunktu.

3. Svītrot 9.3. apakšpunktu.

4. Izteikt 10. un 11. punktu šādā redakcijā:

"10. Lai izdarītu izmaiņas reģistra ierakstos, kas nav saistītas ar reglamenta grozījumiem, vai pievienotu dokumentus šķīrējtiesas reģistrācijas lietai, Uzņēmumu reģistrā iesniedz šo noteikumu 9. punktā minēto pieteikumu. Izmaiņu reģistrēšanai reģistra ierakstos šo noteikumu 9. punktā minētajam pieteikumam pievieno dibinātāju lēmumu par izmaiņu apstiprināšanu.

11. Lai izdarītu ierakstu par šķīrējtiesas darbības izbeigšanu, Uzņēmumu reģistrā iesniedz pieteikumu (3. pielikums) un dibinātāju lēmumu par šķīrējtiesas darbības izbeigšanu."

5. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Reģistrējot šķīrējtiesu, pēc šķīrējtiesas rakstiska pieprasījuma saņemšanas Uzņēmumu reģistrs par maksu izsniedz reģistrācijas apliecību. Reģistrācijas apliecībā norāda šķīrējtiesas nosaukumu, reģistrācijas numuru, reģistrācijas vietu un reģistrācijas datumu."

6. Papildināt noteikumus ar 25. 1 un 25. 2 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Ja šķīrējtiesas dibinātājs Civilprocesa likuma pārejas noteikumu 77. punktā noteiktajā termiņā nav iesniedzis Uzņēmumu reģistrā reglamenta grozījumus atbilstoši Civilprocesa likuma 486.1 pantam, Uzņēmumu reģistra valsts notārs nosūta brīdinājumu uz dibinātāja juridisko adresi un norāda termiņu trūkumu novēršanai. Minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par 14 dienām. Pieteikumus, kas iesniegti pēc šajā punktā minētajā brīdinājumā norādītā termiņa beigām, Uzņēmumu reģistrs neizskata.

25.2 Ja dibinātājs pēc šo noteikumu 25.1 punktā minētā brīdinājuma saņemšanas tajā noteiktajā termiņā nav iesniedzis Uzņēmumu reģistrā reglamenta grozījumus atbilstoši Civilprocesa likuma 486.1 pantam, Uzņēmumu reģistra valsts notārs līdz Civilprocesa likuma pārejas noteikumu 78. punktā noteiktajam termiņam pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu šķīrējtiesu reģistrā par šķīrējtiesas darbības izbeigšanu. Lēmums stājas spēkā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā."

7. Izteikt 1., 2. un 3. pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 29.marta
noteikumiem Nr.204

ŠT1.

Šķīrējtiesas reģistrācijas pieteikums
Datums* Vieta
. . .

(diena) (mēnesis) (gads)
1. Šķīrējtiesas nosaukums
2. Šķīrējtiesas adrese
Valsts

 

Republikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems Ielas nosaukums, mājas numurs/nosaukums, korpuss, dzīvokļa numurs

 

Pasta indekss
3. Informācija par šķīrējtiesas dibinātājiem
Juridiskā forma un nosaukums

 

Reģistrācijas numurs (ja dibinātājs ir ārvalsts juridiskā persona, norāda arī valsti)

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Juridiskā forma un nosaukums

 

Reģistrācijas numurs (ja dibinātājs ir ārvalsts juridiskā persona, norāda arī valsti)

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

 
Juridiskā forma un nosaukums

 

Reģistrācijas numurs (ja dibinātājs ir ārvalsts juridiskā persona, norāda arī valsti)

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

 
4. Pievienotie dokumenti (norāda dokumentu, eksemplāru skaitu un lapu skaitu)
 
5. Informācija par valsts nodevas samaksu Aizpilda, ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošu dokumentu vai tā atvasinājumu (t. sk. kopiju vai internetbankas izdruku)
Informācija par maksātāju*
Juridiska persona

Reģistrācijas numurs

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Nosaukums (firma)

 

Fiziska persona
Vārds

 

Uzvārds Personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)
Informācija par maksājuma dokumentu
Maksājuma datums* Maksājuma dokumenta numurs
. . .
(diena) (mēnesis) (gads)
Samaksātā summa un valūta*

Maksājuma references numurs
Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums (banka u.c.)

 

 
6. Apliecinājums
Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst normatīvajiem aktiem un pieņemtajiem lēmumiem.
 
7. Lēmuma paziņošanas veids Atzīmēt ar vēlamo
Uz vietas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā iesniegts pieteikums

Nosūtot pa pastu uz deklarēto/juridisko adresi (lēmums par tiesību subjekta reģistrācijas atlikšanu vai atteikumu tiks nosūtīts uz dibinātāja vai dibinātāja pārstāvja deklarēto dzīvesvietas adresi)

Nosūtot elektroniski uz e-pastu (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Norādīt e-pastu: ________________________

 

 
8. Kontaktinformācija saziņai Atzīmēt ar vēlamo

E-pasta adrese: ______________________________________

Tālruņa numurs: ______________________________________

 
9. Dibinātāja pārstāvju paraksti
Vārds

 

Uzvārds

 

Personas kods

      -     

Kuru dibinātāju pārstāv un uz kāda tiesiska pamata

 

Paraksts* *  
Vieta Datums* * _____.______._______.
(diena) (mēnesis) (gads)
Vārds

 

Uzvārds Personas kods

      -     

Kuru dibinātāju pārstāv un uz kāda tiesiska pamata

 

Paraksts* *  
Vieta Datums* * _____.______._______.
(diena) (mēnesis) (gads)
Vārds

 

Uzvārds Personas kods

      -     

Kuru dibinātāju pārstāv un uz kāda tiesiska pamata

 

Paraksts* *  
Vieta Datums* * _____.______._______.
(diena) (mēnesis) (gads)
 
Ņem vajadzīgo veidlapu skaitu. Neaizpildītās veidlapu ailes nosvītro. Visas aizpildītās veidlapas sanumurē.

Piezīmes.

1. *  Ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošu dokumentu vai tā atvasinājumu, informācija par maksātāju, maksājuma datumu, summu un valūtu norādāma obligāti.

2. * * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts", neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 29.marta
noteikumiem Nr.204

ŠT2.

Pieteikums izmaiņu reģistrācijai par šķīrējtiesu

Datums* Vieta
. . .

(diena) (mēnesis) (gads)
 
1. Šķīrējtiesa
Reģistrācijas numurs

 

Nosaukums

 

2. Grozījumu būtība

Atzīmēt ar un aizpildīt atbilstošos pieteikuma punktus
Izmaiņas reglamentā (iesniegtais pilnais teksts jaunajā redakcijā pilnībā atbilst pieņemtajiem grozījumiem)

Mainījies šķīrējtiesas nosaukums (aizpildīt 3. punktu)

Mainījusies šķīrējtiesas adrese (aizpildīt 4. punktu)

Mainījušies dibinātāji vai informācija par šķīrējtiesas dibinātāju (aizpildīt 5. punktu)

Citas izmaiņas (aizpildīt 6. punktu)

 

Jāņem vērā!

  1. Aizpilda atbilstošos pieteikuma punktus.
  2. Ja atbilstošajā lapā nepietiek vietas, ņem vēl vienu veidlapu.
  3. Neaizpildītās veidlapas daļas nepievieno.
  4. Pēdējā lapa jāpievieno vienmēr.
  5. Visas lapas numurē.
 
3. Šķīrējtiesas nosaukums (norādīt tikai precizēto informāciju)


 
4. Šķīrējtiesas adrese (norādīt tikai precizēto informāciju)
Valsts

 

Republikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems Ielas nosaukums, mājas numurs/nosaukums, korpuss, dzīvokļa numurs


Pasta indekss
 
5. Informācija par šķīrējtiesas dibinātājiem
Izmaiņu būtība

Atzīmēt ar

 izstājies  iestājies  mainījusies informācija par dibinātāju

Juridiskā forma un nosaukums

 

Reģistrācijas numurs (ja dibinātājs ir ārvalsts juridiskā persona, norāda arī valsti)

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

 
Izmaiņu būtība Atzīmēt ar

 izstājies  iestājies  mainījusies informācija par dibinātāju

Juridiskā forma un nosaukums

 

Reģistrācijas numurs (ja dibinātājs ir ārvalsts juridiskā persona, norāda arī valsti)

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

 
Izmaiņu būtība Atzīmēt ar

 izstājies  iestājies  mainījusies informācija par dibinātāju

Juridiskā forma un nosaukums

 

Reģistrācijas numurs (ja dibinātājs ir ārvalsts juridiskā persona, norāda arī valsti)

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

 
6. Citas izmaiņas 
7. Pievienotie dokumenti (norāda dokumentu, eksemplāru skaitu un lapu skaitu)
 
8. Informācija par valsts nodevas samaksu Aizpilda, ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošu dokumentu vai tā atvasinājumu (t. sk. kopiju vai internetbankas izdruku)
Informācija par maksātāju*
Juridiska persona

Reģistrācijas numurs

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Nosaukums (firma)

 

Fiziska persona
Vārds

 

Uzvārds Personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)
Informācija par maksājuma dokumentu
Maksājuma datums* Maksājuma dokumenta numurs
. . .
(diena) (mēnesis) (gads)
Samaksātā summa un valūta*

Maksājuma references numurs
Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums (banka u.c.)

 

 
9. Apliecinājums

Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst normatīvajiem aktiem un pieņemtajiem lēmumiem.

 
10. Lēmuma paziņošanas veids Atzīmēt ar vēlamo
Uz vietas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā iesniegts pieteikums

Nosūtot pa pastu uz deklarēto/juridisko adresi (lēmums par tiesību subjekta reģistrācijas atlikšanu vai atteikumu tiks nosūtīts uz dibinātāja vai dibinātāja pārstāvja deklarēto dzīvesvietas adresi)

Nosūtot elektroniski uz e-pastu (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Norādīt e-pastu _________________________
 
 
11. Kontaktinformācija saziņai Atzīmēt ar vēlamo

E-pasta adrese: ____________________________________

Tālruņa numurs: ____________________________________

 
12. Dibinātāja pārstāvju paraksti
Vārds

 

Uzvārds Personas kods

      -     

Kuru dibinātāju pārstāv un uz kāda tiesiska pamata

 

Paraksts* *  
Vieta Datums* * _____.______._______.
(diena) (mēnesis) (gads)
Vārds

 

Uzvārds Personas kods

      -     

Kuru dibinātāju pārstāv un uz kāda tiesiska pamata

 

Paraksts* *  
Vieta Datums* * _____.______._______.
(diena) (mēnesis) (gads)
 
Ņem vajadzīgo veidlapu skaitu. Neaizpildītās veidlapu ailes nosvītro. Visas aizpildītās veidlapas sanumurē.

Piezīmes.

1. * Ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošu dokumentu vai tā atvasinājumu, informācija par maksātāju, maksājuma datumu, summu un valūtu norādāma obligāti.

2. * * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 29.marta
noteikumiem Nr.204

ŠT3.

Pieteikums šķīrējtiesas
darbības izbeigšanas reģistrācijai

Datums* Vieta
. . .

(diena) (mēnesis) (gads)
 
1. Šķīrējtiesas reģistrācijas numurs

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

 
2. Šķīrējtiesas nosaukums 
3. Pievienotie dokumenti (norāda dokumentu, eksemplāru skaitu un lapu skaitu)
 
 
 
4. Informācija par valsts nodevas samaksu Aizpilda, ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošu dokumentu vai tā atvasinājumu (t. sk. kopiju vai internetbankas izdruku)
Informācija par maksātāju*
Juridiska persona

Reģistrācijas numurs

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Nosaukums (firma)

 

Fiziska persona
Vārds

 

Uzvārds Personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)
Informācija par maksājuma dokumentu
Maksājuma datums* Maksājuma dokumenta numurs
. . .
(diena) (mēnesis) (gads)
Samaksātā summa un valūta*

Maksājuma references numurs
Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums (banka u.c.)

 

 
5. Apliecinājums

Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst normatīvajiem aktiem un pieņemtajiem lēmumiem.

 
6. Lēmuma paziņošanas veids Atzīmēt ar vēlamo
Uz vietas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā iesniegts pieteikums

Nosūtot pa pastu uz deklarēto/juridisko adresi (lēmums par tiesību subjekta reģistrācijas atlikšanu vai atteikumu tiks nosūtīts uz dibinātāja vai dibinātāja pārstāvja deklarēto dzīvesvietas adresi)

Nosūtot elektroniski uz e-pastu (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Norādīt e-pastu: __________________________ _________________________________

 
7. Kontaktinformācija saziņai Atzīmēt ar vēlamo

E-pasta adrese: _________________________________

Tālruņa numurs: ______________________________________

 
8. Dibinātāja pārstāvju paraksti
Vārds

 

Uzvārds Personas kods

      -     

Kuru dibinātāju pārstāv un uz kāda tiesiska pamata

 

Paraksts* *  
Vieta Datums* * _____.______._______.
(diena) (mēnesis) (gads)
 
Vārds

 

Uzvārds Personas kods

      -     

Kuru dibinātāju pārstāv un uz kāda tiesiska pamata

 

Paraksts* *  
Vieta Datums* * _____.______._______.
(diena) (mēnesis) (gads)
 
Vārds

 

Uzvārds Personas kods

      -     

Kuru dibinātāju pārstāv un uz kāda tiesiska pamata

 

Paraksts* *  
Vieta Datums* * _____.______._______.
(diena) (mēnesis) (gads)
 
Ņem vajadzīgo veidlapu skaitu. Neaizpildītās veidlapu ailes nosvītro. Visas aizpildītās veidlapas sanumurē.

Piezīmes.

1. * Ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošu dokumentu vai tā atvasinājumu, informācija par maksātāju, maksājuma datumu, summu un valūtu norādāma obligāti.

2. * * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministra vietā -
kultūras ministre Dace Melbārde

18.07.2014
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.