Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.381

Rīgā 2014.gada 8.jūlijā (prot. Nr.38 7.§)
Latvijas valsts robežas drošības koordinācijas padomes nolikums
I. Vispārīgais jautājums

1. Latvijas valsts robežas drošības koordinācijas padome (turpmāk – padome) ir koleģiāla valsts institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt ar valsts robežas drošību saistītas politikas plānošanu un īstenošanu, kā arī valsts pārvaldes institūciju, pašvaldību, biedrību, nodibinājumu un komersantu sadarbību valsts robežas drošības politikas jomā.

II. Padomes uzdevumi un tiesības

2. Padomei ir šādi uzdevumi:

2.1. veicināt vienotas valsts pārvaldes iestāžu politikas izstrādāšanu un īstenošanu valsts robežas drošības jomā;

2.2. koordinēt par valsts robežas drošību atbildīgo institūciju sadarbību;

2.3. izvērtēt priekšlikumus valsts robežas drošības politikas īstenošanai;

2.4. izskatīt informāciju par valsts robežas drošības un koordinācijas jautājumiem;

2.5. izvērtēt ar valsts robežas drošību saistīto politikas plānošanas dokumentu īstenošanas gaitu;

2.6. izvērtēt ar valsts robežas drošību saistīto investīciju programmu projektus, lai novērstu funkciju dublēšanos;

2.7. veicināt starptautisko sadarbību valsts robežas drošības jomā;

2.8. izskatīt ar valsts robežas drošību saistītos riskus.

3. Lai veiktu šo noteikumu 2. punktā minētos uzdevumus, padomei ir tiesības:

3.1. atbilstoši kompetencei pieprasīt un saņemt no valsts pārvaldes institūcijām un pašvaldībām padomes darbam nepieciešamo informāciju;

3.2. uzaicināt valsts un pašvaldību amatpersonas, biedrību, nodibinājumu un komersantu pārstāvjus un ekspertus piedalīties padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām;

3.3. izveidot padomes darba grupas konkrētu uzdevumu veikšanai;

3.4. pieprasīt un saņemt no valsts pārvaldes institūcijām un pašvaldībām pārskatus par līdzekļu izlietojumu valsts robežas drošības pasākumu īstenošanai.

III. Padomes sastāvs

4. Padomes sastāvā ir:

4.1. iekšlietu ministrs – padomes priekšsēdētājs;

4.2. finanšu ministrs – padomes priekšsēdētāja vietnieks;

4.3. zemkopības ministrs;

4.4. Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs;

4.5. Ārlietu ministrijas valsts sekretārs;

4.6. Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs;

4.7. Satiksmes ministrijas valsts sekretārs;

4.8. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors;

4.9. Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors;

4.10. Valsts robežsardzes priekšnieks;

4.11. Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes direktors;

4.12. Valsts policijas priekšnieks;

4.13. Drošības policijas priekšnieks;

4.14. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks;

4.15. Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra direktors.

5. Padomes priekšsēdētājs:

5.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv padomi;

5.2. sasauc un vada padomes sēdes;

5.3. apstiprina padomes sēdes darba kārtību;

5.4. paraksta padomes lēmumus;

5.5. organizē padomes darbu un noteikto uzdevumu izpildes kontroli;

5.6. izdod rīkojumus par padomes darba grupu sastāva apstiprināšanu konkrētu uzdevumu veikšanai.

6. Padomes locekļi:

6.1. piedalās padomes lēmumu un priekšlikumu sagatavošanā;

6.2. apkopo informāciju par situāciju nozarē, kuru viņi pārstāv padomē, kā arī apkopo situācijas uzlabošanai iesniegtos priekšlikumus atbilstoši politikas plānošanas dokumentiem valsts robežas drošības jomā;

6.3. norīko attiecīgo nozaru ekspertus darbam padomes darba grupās;

6.4. atbilstoši kompetencei organizē padomes lēmumu izpildi.

IV. Padomes darbība

7. Padomes darbu vada un organizē padomes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – padomes priekšsēdētāja vietnieks.

8. Padomes sēdes notiek pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi gadā. Ārkārtas sēdi padomes priekšsēdētājs sasauc, ja to ierosina vismaz divi padomes locekļi vai pēc savas iniciatīvas.

9. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no padomes locekļiem.

10. Padomes lēmumus pieņem ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

11. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

12. Padomes sēdes protokolē. Protokolā norāda sēdes darba kārtību, sēdes dalībniekus, personas, kuras izteikušās par attiecīgo jautājumu, un pieņemtos lēmumus. Protokolu paraksta padomes priekšsēdētājs un protokolētājs.

V. Padomes darba nodrošinājums

13. Padomes darbu nodrošina padomes sekretariāts. Sekretariāta funkcijas veic Iekšlietu ministrija.

14. Sekretariāts:

14.1. apkopo padomes locekļu priekšlikumus par padomes sēdes darba kārtībā iekļaujamiem jautājumiem un informē padomes locekļus par apstiprināto padomes sēdes darba kārtību;

14.2. sagatavo padomes sēdē izskatāmos materiālus;

14.3. sagatavo padomes lēmumu projektus;

14.4. seko padomes lēmumu izpildei un regulāri informē padomes locekļus par lēmumu izpildes statusu;

14.5. kārto padomes lietvedību;

14.6. nodrošina informācijas un dokumentu apriti starp padomes locekļiem un valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, biedrībām, nodibinājumiem un komersantiem, kuri iesaistīti padomes kompetencē esošo jautājumu risināšanā.

VI. Padomes darba grupas

15. Padomes darba grupas izveido ar padomes lēmumu. Padomes darba grupu sastāvā iekļauj attiecīgās nozares ekspertus.

16. Padomes darba grupu vadītāji ir tiesīgi uzaicināt piedalīties padomes darba grupas sēdē valsts pārvaldes institūciju, pašvaldību, biedrību, nodibinājumu un komersantu pārstāvjus.

17. Padomes darba grupu vadītāji ir tiesīgi piedalīties padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām.

VII. Noslēguma jautājums

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003. gada 23. septembra noteikumus Nr. 532 "Latvijas valsts robežas drošības koordinācijas padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 132. nr.; 2005, 68. nr.; 2009, 121. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Iekšlietu ministra vietā – ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs
11.07.2014