Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.374

Rīgā 2014.gada 1.jūlijā (prot. Nr.36 35.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.164 "Noteikumi par aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma
31.panta pirmās daļas 3.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumos Nr. 164 "Noteikumi par aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 35. nr.; 2010, 117. nr.; 2013, 96., 246. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2. punktā vārdus "valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka" (turpmāk - Hipotēku banka)" ar vārdiem "valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk - sabiedrība Altum)".

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Hipotēku banka" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "sabiedrība Altum" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Sabiedrība Altum mikrokomersantiem, mazajiem un vidējiem komersantiem sniedz apgrozāmo līdzekļu aizdevumus, investīciju aizdevumus un mikroaizdevumus."

4. Izteikt 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

"6. Aizdevumu līgumu noslēgšanas termiņš komersantiem ir 2015. gada 31. oktobris.

7. Šo noteikumu izpratnē mikrokomersanti, mazie un vidējie komersanti ir komersanti, kuri atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 651/2014), 1. pielikumā noteiktajām definīcijām."

5. Izteikt 10. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"10. Komersantam var sniegt atsevišķi apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, investīciju aizdevumu vai mikroaizdevumu, vai visus minētos aizdevumus kopā."

6. Aizstāt 10.1 punktā skaitli "498 005,13" ar skaitli "500 000".

7. Aizstāt 12. punkta ievaddaļā skaitļus un vārdus "II un III nodaļā" ar skaitļiem un vārdiem "II, III un III1 nodaļā".

8. Papildināt noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Šo noteikumu 12.6., 12.7., 12.8., 12.9., 12.10., 12.11., 12.12., 12.13., 12.14., 12.15., 12.16, 12.17. (izņemot sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbību) un 12.18. apakšpunktā minētie nozaru ierobežojumi neattiecas uz mikroaizdevumiem, kurus sniedz saskaņā ar šo noteikumu III1 nodaļu."

9. Aizstāt 13. punktā tekstu "www.hipo.lv" ar tekstu "www.altum.lv".

10. Svītrot 14. punkta otro teikumu.

11. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Apgrozāmo līdzekļu aizdevumus sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013)."

12. Izteikt 16. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"16. Apgrozāmos līdzekļus nepiešķir darbībām un nozarēm, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. pantā."

13. Aizstāt 19. punktā skaitli "711 435,91" ar skaitli "720 000".

14. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Piešķirot apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, vienam vienotam uzņēmumam sniegtā de minimis atbalsta kopējā summa nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus. Viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai."

15. Svītrot 21. punkta otro teikumu.

16. Izteikt 22. un 23. punktu šādā redakcijā:

"22. Investīciju aizdevumus sniedz kā reģionālo atbalstu ieguldījumiem saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014.

23. Investīciju aizdevumus nepiešķir:

23.1. darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punktā un 13. panta "d" apakšpunktā;

23.2. nozarēm, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktā un 13. panta "a" apakšpunktā;

23.3. komersantiem, kas atbilst grūtībās nonākuša komersanta definīcijai atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktam;

23.4. komersantiem, uz kuriem attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā."

17. Papildināt noteikumus ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Ja projekta iesniedzējs darbojas gan Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā minētajās nozarēs, gan citās nozarēs, uz kurām attiecas Komisijas regulas Nr. 651/2014 darbības jomas, atbalstu drīkst piešķirt tikai ar nosacījumu, ka tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības vai finanšu plūsmas no citu darbības nozaru finanšu plūsmas, tādējādi nodrošinot, ka darbības izslēgtajās nozarēs negūst labumu no atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014."

18. Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Atbalstu sniedz sākotnējām investīcijām vai sākotnējām investīcijām jaunā ekonomiskajā aktivitātē saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 41., 49. un 51. punktā minētajām definīcijām, kā arī ņemot vērā Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 6., 7. un 13. punktā minētos nosacījumus."

19. Izteikt 30.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.2. tos iekļauj komersanta aktīvos kā amortizējamos pamatlīdzekļus, saglabājot to saistību ar projektu vismaz trīs gadus;".

20. Aizstāt 31. punktā skaitli "1 422 871,81" ar skaitli "1 430 000".

21. Papildināt noteikumus ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Sabiedrība Altum publicē valsts atbalsta tīmekļa vietnē informāciju atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktā noteiktajam, kā arī nodrošina minētās informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no atbalsta piešķiršanas dienas."

22. Papildināt noteikumus ar III1 nodaļu šādā redakcijā:

"III1. Mikroaizdevumi

34.1 Mikroaizdevumus piešķir komersantiem dzīvotspējīgu biznesa projektu īstenošanai - investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem.

34.2 Mikroaizdevumus sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013.

34.3 Mikroaizdevumus nepiešķir darbībām un nozarēm, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. pantā.

34.4 Mikroaizdevumus nepiešķir grūtībās nonākušam komersantam, kuram:

34.4 1. ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

34.4 2. uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā - ceturtdaļu no pamatkapitāla un ir konstatējamas šo noteikumu 34.4 4. apakšpunktā minētās pazīmes;

34.4 3. saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo pārskatu uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes - zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība - un ir konstatējamas šo noteikumu 34.4 4. apakšpunktā minētās pazīmes;

34.4 4. nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā novedīs saimnieciskās darbības veicēju līdz nespējai turpināt darbību.

34.5 Lai saņemtu mikroaizdevumu, komersants iesniedz sabiedrībā Altum aizdevuma pieteikumu.

34.6 Sabiedrība Altum pieņem lēmumu par mikroaizdevuma piešķiršanu, pamatojoties uz komersanta iesniegto pieteikumu, kurā ietverts biznesa projekta apraksts, kā arī cita sabiedrības Altum norādītā informācija.

34.7 Mikroaizdevuma maksimālā summa ir 25 000 euro. Mikroaizdevuma piešķiršanas termiņš - līdz septiņiem gadiem. Komersants var saņemt vairākus aizdevumus ar nosacījumu, ka to kopsumma nepārsniedz šajā punktā noteikto maksimālo summu.

34.8 Ja finansējamā biznesa projekta summa nepārsniedz 30 000 euro un mikroaizdevums paredzēts investīciju un tām nepieciešamo apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, komersantam kopā ar mikroaizdevumu piešķir procentu likmju subsīdiju 50 % apmērā no procentu maksājumos paredzētā maksājuma.

34.9 Piešķirot mikroaizdevumu, vienam vienotam uzņēmumam sniegtā de minimis atbalsta kopējā summa nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus. Viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai."

23. Izteikt 36.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.1. ja komersants pretendē uz apgrozāmo līdzekļu aizdevumu vai mikroaizdevumu - informāciju par komersanta iepriekš saņemto de minimis atbalstu, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, norādot ziņas par fiskālo gadu un diviem iepriekšējiem fiskālajiem gadiem;".

24. Izteikt 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Atbalstu, kura attiecināmās izmaksas ir nosakāmas, var apvienot ar citu valsts atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 8. panta 3. un 4. punktā minētajiem nosacījumiem."

25. Svītrot 38. punktu.

26. Izteikt 38.1 punktu šādā redakcijā:

"38.1 Šo noteikumu ietvaros Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu nevar piešķirt, ja atbalsta saņēmējs ir saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības līdzekļiem atbilstoši šo noteikumu 37. punktam, un mikroaizdevumu nevar apvienot ar atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumiem Nr. 698 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un grantiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" ietvaros".

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

09.07.2014