Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"

Izdarīt likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 1999, 7., 23.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 12., 23.nr.; 2003, 2.nr.; 2007, 6., 12.nr.; 2008, 13.nr.; 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193.nr.; 2010, 178.nr.; 2011, 167., 199.nr.; 2012, 121.nr.; 2013, 38., 92.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2.pielikuma II nodaļas 6.punktu ar 11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11) 4F-BF,
4-fluoro-butirfentanils
N-(4-fluorofenil)-N-[(1-(2-feniletil)-4-piperidinil)]butānamīds 0,001g 1 g"

2. Izteikt 2.pielikuma II nodaļas 8.5. un 8.6.punktu šādā redakcijā:

"8.5. Aprakstam atbilstošās psihotropās vielas

Nr. Vielas nosaukums Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem
1) 2,5-dimetoksifeniletānamīni

2,5-dimetoksifeniletānamīns un jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-(2,5-dimetoksifenil)etānamīna:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākiem halogēna atomiem;

b) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākām neobligāti aizvietotām alkilgrupām;

c) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākām alkoksigrupām;

d) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākām alkiltiogrupām vai cikloalkiltiogrupām;

e) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākām halogēnalkiltiogrupām;

f) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) etilēngrupā ar vienu vai vairākām alkilgrupām;

g) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākām nitrogrupām;

h) aizvietojot vienu vai abus ūdeņraža atomus pie slāpekļa atoma ar neobligāti aizvietotu alkilgrupu;

i) aizvietojot vienu ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma, ja tas ir brīvs, ar neobligāti aizvietotu hidroksilgrupu

0,02 g 2 g
2) 3,4-metilēndioksifeniletānamīni

3,4-metilēndioksifeniletānamīns un jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-(3,4-metilēndioksifenil) etānamīna:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākiem halogēna atomiem;

b) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākām neobligāti aizvietotām alkilgrupām;

c) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākām alkoksigrupām;

d) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākām alkiltiogrupām;

e) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) etilēngrupā ar vienu vai vairākām alkilgrupām;

f) aizvietojot vienu vai abus ūdeņraža atomus pie slāpekļa atoma ar neobligāti aizvietotu alkilgrupu;

g) neobligāti aizvietojot vienu ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma, ja tas ir brīvs, ar neobligāti aizvietotu hidroksilgrupu

0,02 g 1 g
3) Amfetamīni

1-fenilpropān-2-amīns vai 1-fenil-2-butānamīns, to enantiomēri un jebkurš savienojums, kas atvasināts no tiem:

a) aizvietojot vienu vai abus aminogrupas ūdeņraža atomus ar neobligāti aizvietotu alkilgrupu vai iekļaujot to cikliskā struktūrā;

b) aizvietojot ūdeņraža atomus benzola gredzenā ar vienu vai vairākām alkilgrupām, alkoksigrupām, alkiltiogrupām, halogēna atomiem, nitrogrupām vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklisku struktūru;

c) aizvietojot vienu vai vairākus etilēngrupas ūdeņraža atomus ar metilgrupu;

d) neobligāti aizvietojot jebkurā iepriekš minētajā savienojumā vienu vai abus aminogrupas ūdeņraža atomus, ja tie ir neaizvietoti, ar acilgrupu

0,02 g 2 g
4) 2-aminoindāni

2-aminoindāns un jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-aminoindāna:

a) aizvietojot ūdeņraža atomus benzola gredzenā ar vienu vai vairākām alkilgrupām, alkoksigrupām, alkiltiogrupām, halogēna atomiem, nitrogrupām vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklisku struktūru;

b) neobligāti aizvietojot jebkurā iepriekš minētajā savienojumā vienu vai abus aminogrupas ūdeņraža atomus ar neobligāti aizvietotu alkilgrupu

0,02 g 2 g
5) 2-(2,5-dioksifenil)etānamīna cikliskie atvasinājumi

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-(2,5-dioksifenil)etānamīna:

a) ūdeņraža atomu stāvoklī 4 aizvietojot ar alkilgrupu, halogēnalkilgrupu vai halogēna atomu;

b) papildus vienas hidroksilgrupas ūdeņraža atomu aizvietojot ar alkilēn- vai alkenilēngrupu, kas veido 5 vai 6 locekļu ciklu ar benzola gredzenu orto-stāvoklī;

c) papildus otras hidroksilgrupas ūdeņraža atomu aizvietojot ar alkilēn- vai alkenilēngrupu, kas veido 5 vai 6 locekļu ciklu ar benzola gredzenu orto-stāvoklī, vai ar metilgrupu;

d) neobligāti aizvietojot vienu vai divus aminogrupas ūdeņraža atomus;

e) neobligāti aizvietojot ūdeņraža atomu pie oglekļa atoma blakus aminogrupai ar alkilgrupu

0,003 g 1 g
6) Katinoni
a) 2-amino-1-fenilpropan-1-ons un jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-amino-1-fenilpropan-1-ona:

a) aizvietojot vienu vai divus ūdeņraža atomus pie slāpekļa atoma ar alkilgrupu, benzilgrupu vai iekļaujot slāpekļa atomu cikliskā struktūrā;

b) aizvietojot ūdeņraža atomu propanona stāvoklī 3 ar alkilgrupu;

c) aizvietojot ūdeņraža atomus benzola gredzenā jebkurā iepriekš minētajā savienojumā ar vienu vai vairākām neobligāti aizvietotām alkilgrupām, alkoksigrupām, alkiltiogrupām, halogēna atomiem, nitrogrupām vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklisku struktūru;

d) un tā karbonilgrupas atvasinājumi

0,02 g 3 g
b) pašizgatavots preparāts no efedrīna, kas satur efedronu 1 ml 50 ml
7) Piperazīni

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no piperazīna:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu pie viena slāpekļa atoma ar neobligāti aizvietotu fenilgrupu, neobligāti aizvietotu benzilgrupu vai cikloheksilgrupu;

b) neobligāti aizvietojot ūdeņraža atomu pie otra slāpekļa atoma ar neobligāti aizvietotu metilgrupu

0,02 g 1 g
8) Triptamīni

Jebkurš beta-(indol-3-il)etānamīna atvasinājums, kas satur vismaz vienu aizvietotāju no rindas a), b) un c):

a) kur ūdeņraža atoms benzola gredzenā aizvietots ar vienu vai vairākām alkoksigrupām, metilēndioksigrupu, hidroksilgrupu vai tās atvasinājumiem vai halogēna atomu;

b) kur ūdeņraža atomi etilēngrupā aizvietoti ar alkilgrupu;

c) kur viens vai divi ūdeņraža atomi aminogrupā aizvietoti ar neobligāti aizvietotām alkilgrupām

0,02 g 1 g
9) 1-arilcikloheksilamīni

1-arilcikloheksilamīni (izņemot ketamīnu), kuros arilgrupa ir neobligāti aizvietots benzola vai tiofēna cikls, aminogrupa ir neobligāti aizvietota ar vienu vai divām vienādām vai dažādām neobligāti aizvietotām alkilgrupām, kuras abas kopā ar aminogrupas slāpekļa atomu var veidot neobligāti aizvietotu heterociklu, un cikloheksāna cikls ir neobligāti aizvietots ar karbonilgrupu, hidroksilgrupu, alkoksigrupu vai alkilgrupu

0,001 g 1 g
10) Dibenzopirāni

No kanabinola atvasināti savienojumi (izņemot kanabidiolu), kas modificēti gredzenā A, aizvietoti gredzenā B, to homologi ar dažādu oglekļa atomu skaitu aizvietotājā stāvoklī 3, to cis-, trans- un optiskie izomēri, kā arī to hidroksilgrupas atvasinājumi un halogēnatvasinājumi

0,003 g 1 g
11) Cikloheksilfenoli

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-(3-hidroksicikloheksil)fenola:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu fenola cikla stāvoklī 5;

b) papildus neobligāti aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus cikloheksilgrupā

0,003 g 1 g
12) Naftilidēnindēni un naftilmetilindēni

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 1-naftilidēnindēna vai
1-naftilmetilindēna:

a) neobligāti aizvietojot ūdeņraža atomu pie indēna C3 atoma;

b) papildus a) neobligāti aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus naftilgrupā;

c) papildus a) vai b), vai abiem neobligāti aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus indēna ciklā

0,003 g 1 g
13) Naftilmetilindoli

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no (indol-3-il)(naft-1-il)metāna:

a) neobligāti aizvietojot ūdeņraža atomu pie indola slāpekļa atoma;

b) papildus a) neobligāti aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus naftilgrupā;

c) papildus a) vai b), vai abiem neobligāti aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus indola ciklā

0,003 g 1 g
14) Naftoilpiroli

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 3-(1-naftoil)pirola:

a) neobligāti aizvietojot ūdeņraža atomu pie pirola slāpekļa atoma;

b) papildus a) neobligāti aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus pirola ciklā;

c) papildus a) vai b), vai abiem neobligāti aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus naftoilgrupā

0,003 g 1 g
15) Indola un indazola-3-karbonilatvasinājumi

Indola-3-karbonilatvasinājumi un indazola 3-karbonilatvasinājumi, kas aizvietoti pie indola vai indazola cikla slāpekļa atoma stāvoklī 1 ar neobligāti aizvietotu alkilgrupu un stāvoklī 3 pie karbonilgrupas aizvietoti ar:

• neobligāti aizvietotu alkilgrupu, cikloalkilgrupu,

• cikloalkilmetilēngrupu, neobligāti aizvietotu benzilgrupu,

• neobligāti aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku ciklu,

• neobligāti aizvietotu alkoksigrupu, ariloksigrupu, heteriloksigrupu,

• aizvietotu aminogrupu

un indola cikla stāvoklī 2 neobligāti aizvietoti ar alkilgrupu, un jebkurš no iepriekš minētajiem savienojumiem, kas papildus aizvietots indola vai indazola ciklā, tostarp tāds, kurā aizvietotājs veido papildu ciklu, kā arī jebkuras šādas vielas sāļi un optiskie izomēri, ja tādi ir iespējami

0,003 g 1 g
16) Benzimidazoli

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no benzimidazola:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma ar neobligāti aizvietotu alkilgrupu vai neobligāti aizvietotu aroilgrupu;

b) papildus aizvietojot ūdeņraža atomu pie imidazola cikla oglekļa atoma ar neobligāti aizvietotu (hetero)arilgrupu vai neobligāti aizvietotu aroilgrupu;

c) papildus neobligāti aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus benzimidazola benzola gredzenā

0,003 g 1 g
17) Difeniletānamīni

1,2-difeniletān-1-amīns, tā enantiomēri un jebkurš savienojums, kas atvasināts no tiem:

a) neobligāti aizvietojot ūdeņraža atomus vienā vai abos benzola gredzenos ar vienu vai vairākām alkilgrupām, alkoksigrupām, alkiltiogrupām, halogēna atomiem, nitrogrupām;

b) papildus a) neobligāti aizvietojot vienu vai abus aminogrupas ūdeņraža atomus ar neobligāti aizvietotu alkilgrupu vai iekļaujot to cikliskā struktūrā;

c) papildus b) aizvietojot vienu oglekļa atomu vienā vai abos benzola gredzenos ar slāpekļa atomu.

0,001 g 0,1 g

8.6. Augu maisījums, sapresēta masa, šķidrums, kas satur šā pielikuma II nodaļas 8.3.punkta 6) apakšpunktā un 8.5.punktā minētās vielas jebkurā daudzumā

Nr. Maisījuma veids Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem
1) izžāvēts (augu maisījums) 1 g 100 g
2) nežāvēts (augu maisījums) 5 g 1 kg
3) sapresēta masa 0,1 g 50 g
4) šķidrums 1 ml 50 ml"

3. Papildināt 2.pielikuma III nodaļas 11.punktu ar 9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9) gammahidroksibutirskābe (GHB), nātrija oksibutirāts, litija oksibutirāts 0,6 g 10 g"

4. Izslēgt 2.pielikuma IV nodaļas 13.punkta 40.apakšpunktu.

5. Papildināt 2.pielikuma IV nodaļas 13.punktu ar 72.apakšpunktu šādā redakcijā:

"72) tramadols 0,5 g 6 g"

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 19.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 27.jūnijā

11.07.2014