Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.336

Rīgā 2014.gada 17.jūnijā (prot. Nr.33 63.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.238 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1.apakšaktivitāti "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 238 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1. apakšaktivitāti "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 42., 107. nr.; 2011, 132. nr.; 2013, 149., 244. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

"7. Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējs izveido atsevišķu aizdevumu fondu katram projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros iesniegtajam projekta iesniegumam atbilstoši Regulas Nr. 1828/2006 43. pantā noteiktajām prasībām (turpmāk - aizdevumu fonds).

8. Aktivitātes pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir 74 681 082 euro, tajā skaitā publiskais finansējums - 55 887 830 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 49 573 934 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 6 313 896 euro apmērā, un valsts akciju sabiedrības "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk - sabiedrība "Altum") finansējums - 18 793 252 euro. Aizdevumu fonda apjoms ir 72 281 740 euro, tajā skaitā publiskais finansējums - 53 488 488 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 47 445 656 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 6 042 832 euro apmērā, un sabiedrības "Altum" finansējums - 18 793 252 euro. Šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minēto vadības izmaksu segšanai paredzētais publiskais finansējums ir 2 399 342 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 2 128 278 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 271 064 euro apmērā."

2. Papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Aktivitātes otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir 5 095 480 euro, tajā skaitā publiskais finansējums - 3 865 751 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 3 551 945 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 313 806 euro apmērā, un sabiedrības "Altum" finansējums - 1 229 729 euro. Aizdevumu fonda apjoms ir 4 729 729 euro, tajā skaitā publiskais finansējums - 3 500 000 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 3 227 515 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 272 485 euro apmērā, un sabiedrības "Altum" finansējums - 1 229 729 euro. Papildus otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir pieejams finansējums, ko veido procentu ieņēmumi no noguldījumiem pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros 2 709 518 euro apmērā, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 2 403 412 euro un valsts budžeta finansējums 306 106 euro. Finansējums 3 500 000 euro apmērā, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 2 388 361 euro, valsts budžeta finansējums 201 639 euro un sabiedrības "Altum" finansējums 910 000 euro apmērā paredzēts mikroaizdevumiem, savukārt finansējums 3 939 247 euro apmērā, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 839 154 euro, valsts budžeta finansējums 70 846 euro un sabiedrības "Altum" finansējums 319 729 euro apmērā, kā arī finansējums, ko veido procentu ieņēmumi no noguldījumiem pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 2 403 412 euro un valsts budžeta finansējums 306 106 euro), paredzēts pārējiem aizdevumiem virs 25 000 euro. Šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minēto vadības izmaksu segšanai paredzētais finansējums ir 365 751 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 324 430 euro un valsts budžeta finansējums 41 321 euro apmērā."

3. Aizstāt 9. punktā vārdus "valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka" ar vārdiem "sabiedrība "Altum"".

4. Izteikt 11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1. vadības izmaksas saskaņā ar Regulas Nr. 1828/2006 43. panta 4. punktu. Minētās izmaksas vienā projekta īstenošanas gadā nedrīkst pārsniegt vidēji 4 % mikroaizdevumiem un 3 % - pārējiem aizdevumiem no kopējā aizdevumu fonda apjoma;".

5. Izteikt 15. un 16. punktu šādā redakcijā:

"15. Projektu iesniegumu atlasi organizē divās projektu iesniegumu atlases kārtās.

16. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros atbildīgā iestāde mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, savukārt otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros nekavējoties rakstiski nosūta uzaicinājumu aktivitātes ietvaros noteiktajam projekta iesniedzējam iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk - uzaicinājums) un šo noteikumu 6.4. apakšpunktā norādīto informāciju. Uzaicinājumā norāda projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, iesniegšanas adresi un atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi, kā arī pieejamo publisko finansējumu. Uzaicinājumā norādītā informācija ir saistoša projekta iesniedzējam un atbildīgajai iestādei."

6. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā:

20.1. pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros to iesniedz divos eksemplāros (oriģināls un kopija). Katru projekta iesnieguma eksemplāru iesniedz cietos vākos, caurauklotu, ar secīgi sanumurētām lapām, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autors, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts. Uz oriģināleksemplāra pirmās lapas ir norāde "Oriģināls", uz kopijas pirmās lapas - norāde "Kopija";

20.2. otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros to iesniedz vienā eksemplārā caurauklotu, ar secīgi sanumurētām lapām, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autors, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts."

7. Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanu uzsāk pēc tam, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, un projektu īsteno:

40.1. līdz 2014. gada 31. jūlijam - pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros;

40.2. līdz 2015. gada 31. oktobrim - otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros."

8. Izteikt 45. punktu šādā redakcijā:

"45. Finansējuma saņēmējs projekta noslēguma pārskatu atbildīgajā iestādē iesniedz līdz 2015. gada 15. novembrim."

9. Izteikt 1. pielikuma 2.5. sadaļu šādā redakcijā:

"2.5. Vadības izmaksas (līdz 2000 vārdiem)

_____% Plānotais vadības izmaksu apjoms saskaņā ar Komisijas 2006. gada 8. decembra Regulas (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (turpmāk - Regula Nr. 1828/2006) 43. panta 4. punktu (vienā projekta īstenošanas gadā vadības izmaksu vidējais apjoms % no aizdevumu fonda apjoma)
Skaidrojums:"

10. Izteikt 1. pielikuma 3.4. sadaļu šādā redakcijā:

"3.4. Projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanas plāna apraksts

Informāciju par projekta īstenošanas aktivitāšu grafiku norādīt atbilstoši kalendāra gadiem

Posms vai aktivitātes nosaukums

Aktivitāšu īstenošanas laika grafiks

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Aktivitātes    

1. aktivitāte

….

                                                       

2. aktivitāte

….

                                                     

"

11. Izteikt 2. pielikuma 1. sadaļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2.

Projekta iesniedzēja kapacitāte

 

Min. - 10

2.1.

Projekta iesniedzējs ir ieviesis Eiropas Savienības (turpmāk - ES) struktūrfondu līdzfinansētus projektus (vienu vai vairākus), kuru kopējais attiecināmo izmaksu apjoms ir lielāks par 14,2 milj. euro

15

 

2.2.

Projekta iesniedzējs ir ieviesis ES struktūrfondu līdzfinansētus projektus (vienu vai vairākus), kuru kopējais attiecināmo izmaksu apjoms ir no 7,2 milj. euro līdz 14,1 milj. euro

10

 

2.3.

Projekta iesniedzējs ir ieviesis ES struktūrfondu līdzfinansētus projektus (vienu vai vairākus), kuru kopējais attiecināmo izmaksu apjoms ir no 1,41 milj. euro līdz 7,1 milj. euro

5

 

2.4.

Projekta iesniedzējs ir ieviesis ES struktūrfondu līdzfinansētus projektus, kuru kopējais attiecināmo izmaksu apjoms ir līdz 1,4 milj. euro

0

"

12. Aizstāt 2. pielikuma 3. sadaļas 24. punktā vārdu "lats" ar vārdu "euro".

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministra vietā -
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

27.06.2014