Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.318

Rīgā 2014.gada 17.jūnijā (prot. Nr.33 45.§)
Lauksaimniecības nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanas un uzraudzības kārtība
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku
attīstības likuma
5.panta septīto daļu

1. Noteikumi nosaka lauksaimniecības nozarē piešķiramā valsts atbalsta (turpmāk – de minimis atbalsts) administrēšanas un uzraudzības kārtību saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē.

2. Lai saņemtu de minimis atbalstu, atbalsta pretendents iesniedz atbalsta sniedzējam iesniegumu de minimis atbalsta saņemšanai (1. pielikums). Iesniegumā norāda informāciju par kārtējā gadā un iepriekšējos divos finanšu gados saņemto de minimis atbalstu neatkarīgi no atbalsta veida vai atbalsta sniedzēja.

3. Atbalsta sniedzējs nosaka atbalsta pretendentam pieļaujamo de minimis atbalsta apmēru, kas nepārsniedz Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1408/2013) 3. panta 2. un 3. punktā noteikto summu, un, pamatojoties uz atbalsta pretendenta iesniegto informāciju par iepriekš saņemto de minimis atbalstu, aizpilda piešķiramā de minimis atbalsta uzskaites veidlapu (2. pielikums). Ja atbalsta sniedzējs piešķiramo de minimis atbalstu uzskaita papīra formā, dokumentu sagatavo trijos eksemplāros. Vienu eksemplāru saglabā atbalsta sniedzējs, otru – atbalsta pretendents un trešo nosūta Lauku atbalsta dienestam. Ja atbalsta sniedzējs ir Lauku atbalsta dienests, tas piešķiramā de minimis atbalsta veidlapu aizpilda divos eksemplāros. Vienu eksemplāru saglabā atbalsta sniedzējs un otru – Lauku atbalsta dienests.

4. Lai noteiktu piešķiramā atbalsta apmēru, atbalsta sniedzējs izvērtē saņemto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī. Šo noteikumu izpratnē viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem. Uzņēmumu apvienošanas, iegādes vai sadalīšanas gadījumā atbalsta sniedzējs ņem vērā Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 8. un 9. punktā minētos nosacījumus.

5. Lauku atbalsta dienests reģistrē un apkopo informāciju par piešķirto de minimis atbalstu atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 1408/2013 6. panta 4. punktam.

6. Lauku atbalsta dienests izvērtē, vai plānotais de minimis atbalsts nepārsniedz Komisijas Regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. un 3. punktā noteikto pieļaujamo de minimis atbalsta apmēru. Ja tas nav pārsniegts, Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 1408/2013 nosacījumiem un rakstiski informē par to atbalsta sniedzēju.

7. Ja Lauku atbalsta dienests konstatē, ka plānotais de minimis atbalsts pārsniedz Komisijas Regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. un 3. punktā noteikto de minimis atbalsta apmēru, tas rakstiski informē atbalsta sniedzēju. Atbalsta sniedzējs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts atbalsta piešķiršanas kārtību lauksaimniecībai iesniedz Zemkopības ministrijā individuālā atbalsta projekta paziņojumu par atbalstu, kas pārsniedz pieļaujamo de minimis atbalsta apmēru.

8. Ja atbilstoši šo noteikumu 6. punktā minētajiem nosacījumiem pretendentam tiek piešķirts de minimis atbalsts, atbalsta sniedzējs lēmumā par de minimis atbalsta piešķiršanu norāda, ka atbalsts piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1408/2013.

9. Atbalsta sniedzējs veic piešķirtā de minimis atbalsta uzskaiti (2. pielikums) un attiecīgo informāciju, kā arī atbalsta pretendenta sniegto informāciju par saņemto de minimis atbalstu (1. pielikums) glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

10. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. jūlijā un ir spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

1.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.318
Iesniegums de minimis atbalsta saņemšanai,
ko piešķir saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē
Juridiskās personas nosaukums vai
fiziskās personas vārds, uzvārds
 
Adrese 
Reģistrācijas numurs (juridiskai personai) vai
personas kods (fiziskai personai)
 
Tālruņa numurs  Faksa numurs 
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

Informācija par saņemto de minimis atbalstu _______. gadā:

Nr. p. k.

Datums, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu

Atbalsta sniedzējs

Atbalsta veids

Piešķirtā atbalsta summa
(euro)

Subsīdijas ekvivalents*
(euro)

1.

     

2.

     
      


Apstiprinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

 

(atbildīgās personas vārds, uzvārds un amats)

  
 

(paraksts**)

  

(datums**)

 

Piezīmes.

1. * Naudas vērtībā aprēķināts atbalsta saņēmēja ieguvums no piešķirtā atbalsta.

2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

2.pielikums

Ministru kabineta
2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.318
Saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē piešķirtā de minimis atbalsta uzskaite
Juridiskās personas nosaukums vai
fiziskās personas vārds, uzvārds
 
Adrese 
Reģistrācijas numurs (juridiskai personai) vai
personas kods (fiziskai personai)
 
Tālruņa numurs  Faksa numurs 
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

1. Informācija par kārtējā gadā un iepriekšējos divos finanšu gados saņemto de minimis atbalstu:

Gads

Subsīdijas ekvivalents (euro)

  
  
  
Kopā: 


2. Saskaņā ar lēmumu Nr.  ir piešķirts

(institūcijas nosaukums)

 

de minimis atbalsts ______________ euro apmērā.

Atbalsta sniedzēja juridiskā adrese 
Tālruņa numurs  

Faksa numurs

 
E-pasta adrese 
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
01.07.2014