Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"

Izdarīt likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 14.nr.; 1998, 2., 19.nr.; 1999, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2004, 2., 9.nr.; 2005, 8., 24.nr.; 2008, 13., 23.nr.; 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2012, 56.nr.; 2013, 142., 187.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 9.2 un 9.3 pantu šādā redakcijā:

"9.2 pants. Pensiju plāna nodošana

(1) Atklāts pensiju fonds ir tiesīgs nodot savu pensiju plānu citam atklātam pensiju fondam. Pensiju plāna nodošanā iesaistītie pensiju fondi iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai:

1) iesniegumu, ko sagatavojis pensiju fonds, kurš nodod pensiju plānu. Iesniegumā ietver šādu informāciju:

a) nododamais pensiju plāns,

b) pensiju fonds, kuram paredzēts nodot pensiju plānu,

c) pensiju plāna nodošanas iemesls, norādot, kā attiecīgās izmaiņas ietekmēs pensiju plāna dalībnieku intereses,

d) citu pensiju fonda izpratnē svarīgu informāciju;

2) starp pensiju fondiem noslēgto līgumu par pensiju plāna aktīvu un saistību nodošanu;

3) pensiju plāna nodošanas kalendāra plānu, ko sagatavojis pensiju fonds, kurš nodod pensiju plānu. Kalendāra plānā norāda veicamās darbības, datumu vai laikposmu, kad paredzēts tās īstenot, un atbildīgās personas. Kalendāra plānu paraksta abu pensiju fondu attiecīgās amatpersonas;

4) atbilstoši šā likuma 9.pantā noteiktajai kārtībai sagatavotos nododamā pensiju plāna grozījumus, precizējot informāciju par pensiju fondu, un, ja nepieciešams, pensiju plāna nosaukumu, līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāju;

5) līgumu, ko pensiju fonds, kuram nodod pensiju plānu, noslēdzis ar līdzekļu pārvaldītāju, vai grozījumus ar līdzekļu pārvaldītāju jau noslēgtajā līgumā par nododamā pensiju plāna līdzekļu pārvaldīšanu;

6) līgumu, ko pensiju fonds, kuram nodod pensiju plānu, noslēdzis ar līdzekļu turētāju, vai grozījumus ar līdzekļu turētāju jau noslēgtajā līgumā par nododamā pensiju plāna līdzekļu turēšanu.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ne vēlāk kā 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izskata šā panta pirmajā daļā minētos dokumentus un nosūta pensiju plāna nodošanā iesaistītajiem pensiju fondiem lēmumu par atļauju nodot pensiju plānu vai atteikumu nodot šo plānu, ja nav ievērotas pensiju fondu darbību regulējošu normatīvo aktu prasības vai šāda pensiju plāna nodošana aizskar vai var aizskart attiecīgā pensiju plāna dalībnieku intereses, vai šāda pensiju plāna nodošana apdraud vai var apdraudēt tā pensiju fonda darbību, kuram nodod pensiju plānu, vai visa privāto pensiju fondu sektora stabilu darbību.

(3) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvais akts par atļauju nodot attiecīgo pensiju plānu citam pensiju fondam tiek pārsūdzēts, pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

(4) Pensiju fonds, kurš nodod pensiju plānu, ne vēlāk kā mēneša laikā pēc tam, kad saņemts šā panta otrajā daļā minētais Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmums par atļauju nodot attiecīgo pensiju plānu citam pensiju fondam, nosūta nododamā pensiju plāna dalībniekiem paziņojumu par pensiju plāna nodošanu. Paziņojumā norāda:

1) informāciju par izmaiņām, kas saistītas ar pensiju plāna nodošanu;

2) datumu, ar kuru tiks sākta pensiju plāna nodošana;

3) pensiju plāna dalībnieku tiesības mainīt pensiju plānu vai pensiju fondu, pirms tiek uzsākta pensiju plāna nodošana;

4) citu pensiju fonda izpratnē svarīgu informāciju, kas nepieciešama pensiju plāna dalībniekiem, lai turpinātu dalību pensiju plānā.

(5) Grozījumi pensiju plānā, kuri saistīti ar pensiju plāna nodošanu citam pensiju fondam, stājas spēkā ne agrāk kā trīs mēnešus pēc to reģistrēšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. Pensiju fonds ir tiesīgs sākt pensiju plāna līdzekļu nodošanu tikai pēc šajā daļā minēto pensiju plāna grozījumu stāšanās spēkā.

(6) Pensiju fonds, kuram nodod pensiju plānu, ir tiesīgs izdarīt jaunus grozījumus nodotajā pensiju plānā ne agrāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad pabeigta pensiju plāna nodošana.

(7) Pensiju fonds, kuram nodod pensiju plānu, divu darbdienu laikā pēc tam, kad pabeigta pensiju plāna nodošana, iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai rakstveida apliecinājumu, ka pensiju plāna nodošana pabeigta. Apliecinājumu paraksta abi pensiju fondi, līdzekļu turētājs, ja līdzekļu turētājs netiek mainīts, vai abi līdzekļu turētāji, ja līdzekļu turētājs tiek mainīts, un līdzekļu pārvaldītājs, ja līdzekļu pārvaldītājs netiek mainīts, vai abi līdzekļu pārvaldītāji, ja līdzekļu pārvaldītājs tiek mainīts.

(8) Lai pensiju plānu nodotu citam pensiju fondam, nav nepieciešama attiecīgā pensiju plāna dalībnieku, darba devēju vai pensiju plāna komiteju piekrišana.

9.3 pants. Pensiju plānu apvienošana

(1) Pensiju fonds ir tiesīgs apvienot vienu pensiju plānu ar citu tā paša pensiju fonda izveidoto pensiju plānu vai plāniem, apvienojot visus pensiju plānu aktīvus un saistības. Pensiju fonds, kurš vēlas apvienot pensiju plānus, sagatavo un iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai:

1) iesniegumu, kurā norāda pensiju plānus, kurus paredzēts apvienot, pensiju plānu apvienošanas iemeslu, norādot, kā attiecīgās izmaiņas ietekmēs pensiju plānu dalībnieku intereses, kā arī citu pensiju fonda izpratnē svarīgu informāciju;

2) šā likuma 8.panta trešās daļas 15., 16. un 17.punktā minētos dokumentus;

3) grozījumus līgumā ar līdzekļu turētāju un līdzekļu pārvaldītāju, ja tādi ir nepieciešami;

4) pensiju fonda, līdzekļu turētāja un līdzekļu pārvaldītāja pilnvaroto personu parakstītu pensiju plānu apvienošanas kalendāra plānu un aprakstu, kurā norāda aktīvu apvienošanas un saistību izpildes kārtību, kā arī plānoto apvienošanas datumu vai laikposmu un atbildīgās personas.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ne vēlāk kā 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izskata šā panta pirmajā daļā minētos dokumentus un nosūta pensiju fondam lēmumu par atļauju apvienot pensiju plānus vai atteikumu apvienot pensiju plānus, ja nav ievērotas pensiju fondu darbību regulējošu normatīvo aktu prasības vai šāda pensiju plānu apvienošana aizskar vai var aizskart attiecīgā pensiju plāna dalībnieku intereses, vai šāda pensiju plānu apvienošana apdraud vai var apdraudēt pensiju fonda vai visa privāto pensiju fondu sektora stabilu darbību.

(3) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas administratīvais akts par atļauju apvienot pensiju plānus tiek pārsūdzēts, pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

(4) Pensiju fonds ne vēlāk kā mēneša laikā pēc tam, kad saņemts šā panta otrajā daļā minētais Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmums par atļauju apvienot pensiju plānus, nosūta apvienojamo pensiju plānu dalībniekiem paziņojumu par paredzēto apvienošanu. Paziņojumā norāda:

1) informāciju par izmaiņām, kas saistītas ar pensiju plānu apvienošanu;

2) datumu, ar kuru tiks sākta pensiju plānu apvienošana;

3) pensiju plānu dalībnieku tiesības mainīt pensiju plānu vai pensiju fondu, pirms tiek uzsākta pensiju plānu apvienošana;

4) citu pensiju fonda izpratnē svarīgu informāciju, kas nepieciešama pensiju plāna dalībniekiem, lai turpinātu dalību pensiju plānā.

(5) Grozījumi pensiju plānā, kuri saistīti ar pensiju plānu apvienošanu, stājas spēkā ne agrāk kā trīs mēnešus pēc to reģistrēšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. Pensiju fonds ir tiesīgs sākt pensiju plānu līdzekļu apvienošanu tikai pēc šajā daļā minēto pensiju plānu grozījumu stāšanās spēkā.

(6) Pensiju fonds divu darbdienu laikā pēc tam, kad pabeigta pensiju plānu apvienošana, iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai rakstveida apliecinājumu, ka pensiju plānu apvienošana pabeigta. Apliecinājumu paraksta pensiju fonds, līdzekļu turētājs un līdzekļu pārvaldītājs.

(7) Lai pensiju plānu apvienotu ar citu tā paša pensiju fonda izveidotu pensiju plānu vai plāniem, nav nepieciešama attiecīgā pensiju plāna dalībnieku, darba devēju vai pensiju plāna komiteju piekrišana."

2. Izteikt 11.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Tiesības saņemt izmaksas atbilstoši pensiju plāna noteikumiem pirms pensijas vecuma sasniegšanas ir tam pensiju plāna dalībniekam, kurš tiek atzīts par pirmās grupas invalīdu uz mūžu, vai - pensiju plāna dalībnieka nāves gadījumā - viņa mantiniekiem, ja dalības līgumā pensiju plāna dalībnieks nav norādījis citu personu."

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 5.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 19.jūnijā

03.07.2014