Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Papildināt 26.panta pirmo daļu pēc skaitļa "88.7" ar skaitli "103.3".

2. Papildināt kodeksu ar 45.4 pantu šādā redakcijā:

"45.4 pants. Jaunu psihoaktīvo vielu un tās saturošo izstrādājumu neatļautas izgatavošanas, glabāšanas, pārvadāšanas un realizācijas pieļaušana savā īpašumā

Par jaunu psihoaktīvo vielu vai tās saturošo izstrādājumu neatļautas izgatavošanas, glabāšanas, pārvadāšanas vai realizācijas pieļaušanu savā valdījumā esošā kustamā vai nekustamā īpašumā, ja tas izdarīts gada laikā pēc tam, kad persona tika rakstveidā informēta par šajā īpašumā konstatēto jaunu psihoaktīvo vielu vai tās saturošo izstrādājumu neatļautu izgatavošanu, glabāšanu, pārvadāšanu vai realizāciju, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro."

3. Izteikt 103.3 pantu šādā redakcijā:

"103.3 pants. Pārtikas aprites prasību pārkāpšana

Par uzņēmuma iesaistīšanos pārtikas apritē bez normatīvajos aktos noteiktās pārtikas uzņēmuma atzīšanas vai reģistrācijas, vai paziņojuma nosūtīšanas par īslaicīgu pakalpojumu veikšanu vai par nepaziņošanu par izmaiņām uzņēmuma darbībā -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, konfiscējot pārtiku vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām - no četrsimt līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārtiku vai bez konfiskācijas.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz četrtūkstoš euro, konfiscējot pārtiku vai bez konfiskācijas.

Par nepatiesas informācijas sniegšanu par pārtikas preces sastāvu vai tās izcelsmes valsti vai vietu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz trīssimt piecdesmit euro, konfiscējot pārtiku vai bez konfiskācijas, valdes loceklim - no divsimt līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no divdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārtiku vai bez konfiskācijas.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, valdes loceklim - no septiņsimt līdz divtūkstoš euro, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz četrtūkstoš euro, konfiscējot pārtiku vai bez konfiskācijas.

Par citiem pārkāpumiem pārtikas apritē -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz trīssimt piecdesmit euro, konfiscējot pārtiku vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām - no divdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārtiku vai bez konfiskācijas.

Par šā panta piektajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz četrtūkstoš euro, konfiscējot pārtiku vai bez konfiskācijas."

4. Papildināt kodeksu ar 103.14 pantu šādā redakcijā:

"103.14 pants. Informācijas par lauksaimniecības produktu cenām nesniegšana

Par nepilnīgas vai nepatiesas normatīvajos aktos noteiktās informācijas par lauksaimniecības produktu cenām sniegšanu vai tās nesniegšanu, kā arī par atteikšanos uzrādīt šo informāciju apliecinošus dokumentus -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecpadsmit līdz septiņsimt euro."

5. Papildināt kodeksu ar 149.40 pantu šādā redakcijā:

"149.40 pants. Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas pārkāpumi

Par likumā noteiktā valsts galvenā autoceļa posma lietošanu, ja autoceļu lietošanas nodeva nav samaksāta pilnā apmērā, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par likumā noteiktā valsts galvenā autoceļa posma lietošanu, ja autoceļu lietošanas nodeva nav samaksāta, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam simt divdesmit euro apmērā."

6. Izslēgt 152.5 pantu.

7. Izteikt 158.2 un 158.3 pantu šādā redakcijā:

"158.2 pants. Regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšana bez licences vai reģistrācijas un licences nosacījumu vai vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpšana

Par regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu bez sabiedrisko pakalpojumu licences vai reģistrācijas vai par sabiedrisko pakalpojumu licences nosacījumu vai vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpšanu enerģētikas (izņemot elektroenerģijas un dabasgāzes apgādi), elektronisko sakaru, pasta, dzelzceļa transporta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, amatpersonām - no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no divsimt astoņdesmit līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

158.3 pants. Informācijas nesniegšana, nepatiesas informācijas sniegšana Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, tās lēmumu nepildīšana un regulējamo nozaru normatīvo aktu pārkāpšana

Par regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vai lietotāja rīcībā esošās informācijas nesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai tās noteiktajā termiņā, kā arī par nepatiesas informācijas sniegšanu šai komisijai, par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu nepildīšanu vai citiem to regulējamo nozaru normatīvo aktu pārkāpumiem, kuru ievērošanu uzrauga Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija enerģētikas (izņemot elektroenerģijas un dabasgāzes apgādi), elektronisko sakaru, pasta, dzelzceļa transporta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, amatpersonām - no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no divsimt astoņdesmit līdz četrpadsmit tūkstoš euro."

8. Papildināt 166.24 panta sesto daļu pēc vārda "panta" ar vārdu "pirmajā".

9. Papildināt 166.25 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Par publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajos aktos paredzētā statistikas pārskata neiesniegšanu noteiktā termiņā vai nepilnīga pārskata iesniegšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro."

10. Izslēgt 190.7 pantu.

11. Izteikt 190.8 pantu šādā redakcijā:

"190.8 pants. Dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtības pārkāpšana

Par dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtības pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajai personai vai amatpersonai no septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajai personai - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro."

12. Izslēgt 190.9 pantu.

13. 214.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa "42.1" ar skaitli "45.4";

aizstāt pirmajā daļā skaitli "149.39" ar skaitli "149.40".

14. Izslēgt 215.1 panta pirmajā daļā skaitli "190.7".

15. Papildināt 215.11 panta pirmo daļu pēc vārda "pantā" ar vārdiem un skaitli "kā arī 175.2 pantā (par pārkāpumiem, kas saistīti ar biroja likumīgo prasību savlaicīgu neizpildīšanu)".

16. 230.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa "103.9" ar skaitli "103.14";

izteikt otrās daļas 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

"1) valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors - naudas sodu līdz četrtūkstoš euro un piemērot konfiskāciju, kā arī atņemt valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās;

2) valsts vecākie inspektori - naudas sodu līdz divtūkstoš euro un piemērot konfiskāciju, kā arī atņemt valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās;".

17. Papildināt 231.2 panta pirmo daļu pēc skaitļa "152." ar skaitli "152.4".

18. Aizstāt 235.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus "149.1, 152.4 un 152.5 pantā" ar vārdiem un skaitli "un 149.1 pantā".

19. Izteikt 236.2 pantu šādā redakcijā:

"236.2 pants. Latvijas Nacionālais arhīvs

Latvijas Nacionālais arhīvs izskata šā kodeksa 190.8 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Latvijas Nacionālā arhīva vārdā ir tiesīgs Latvijas Nacionālā arhīva direktors un viņa pilnvarotas amatpersonas."

20. Papildināt 259.1 panta pirmo daļu pēc skaitļa "149.15" ar skaitli "149.40".

21. Izslēgt 299.1 panta otrās daļas 3.punktu.

22. Papildināt divdesmit devītās nodaļas nosaukumu ar vārdiem "un tiesību atņemšanu ieņemt noteiktus amatus".

23. Papildināt kodeksu ar 312.1 pantu šādā redakcijā:

"312.1 pants. Lēmuma par tiesību atņemšanu ieņemt noteiktus amatus izpildes kārtība

Lēmumu par tiesību atņemšanu ieņemt noteiktus amatus izpilda tam pilnvarotas iestādes (amatpersonas) kārtībā, kāda noteikta citos normatīvajos aktos."

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 5.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 19.jūnijā

03.07.2014