Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"

Izdarīt likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 13.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7.nr.; 2005, 20.nr.; 2007, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 102., 205.nr.; 2011, 196.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) ietekmes sākotnējais izvērtējums (turpmāk arī - sākotnējais izvērtējums) - procedūra, kas šajā likumā noteiktajā kārtībā veicama paredzētajai darbībai, kurai var būt būtiska ietekme uz vidi, lai izvērtētu šīs darbības īstenošanas iespējamās nelabvēlīgās ietekmes būtiskumu un lemtu par ietekmes novērtējuma piemērošanu;".

2.  3.pantā:

izslēgt 5.punktā vārdus "un, ja nepieciešams, minētā darbība jāaizliedz (piesardzības princips)";

papildināt pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) paredzēto darbību, kurai ir vai var būt būtiska ietekme uz vidi, aizliegts sadalīt vairākās darbībās, jo tādējādi netiek pienācīgi novērtēta paredzētās darbības kopīgā ietekme."

3. Papildināt likumu ar 3.2 pantu šādā redakcijā:

"3.2 pants. Sākotnējā izvērtējuma nepieciešamība

(1) Sākotnējais izvērtējums nepieciešams:

1) šā likuma 2.pielikumā minētajām paredzētajām darbībām;

2) paredzētajām darbībām, kuras var būtiski ietekmēt šā likuma 4.1 pantā minētās teritorijas;

3) izmaiņām esošajās darbībās:

a) ja izmaiņas atbilst šā likuma 2.pielikumā minētajām robežvērtībām,

b) ja izmaiņu rezultātā tiks sasniegtas vai pārsniegtas šā likuma 2.pielikumā minētās robežvērtības un izmaiņu apjoms ir 25 procenti no minētās robežvērtības un vairāk,

c) ja citas izmaiņas akceptētajās, notiekošajās vai pabeigtajās darbībās, kuras ir saistītas ar šā likuma 1. un 2.pielikumā minētajiem objektiem, var izraisīt būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi;

4) vairākām līdzīgām paredzētajām darbībām, kuras ietekmē vienu un to pašu teritoriju un kuru izmaiņu rezultātā summāri tiks sasniegtas šā likuma 1. vai 2.pielikumā minētās robežvērtības;

5) citām paredzētajām darbībām, kuras var būtiski ietekmēt vidi, ņemot vērā šā likuma 11.pantā minētos kritērijus.

(2) Vērtējot darbības izmaiņu apjomu saskaņā ar šā panta pirmās daļas 3.punktu, ņem vērā plānoto un pēdējo piecu gadu laikā veikto izmaiņu summu vai plānoto un kopš iepriekšējā sākotnējā izvērtējuma pabeigšanas veikto izmaiņu summu."

4. 4.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ietekmes novērtējums nepieciešams:

1) paredzētajām darbībām, kuras ir saistītas ar šā likuma 1.pielikumā minētajiem objektiem;

2) paredzētajām darbībām saskaņā ar sākotnējo izvērtējumu;

3) paredzētajām darbībām saskaņā ar Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem;

4) ja vairākas paredzētās darbības ietekmē vienu un to pašu teritoriju, ņemot vērā šo darbību kopējo un savstarpējo ietekmi;

5) izmaiņām esošajās darbībās:

a) ja izmaiņas atbilst šā likuma 1.pielikumā minētajām robežvērtībām,

b) ja izmaiņu rezultātā tiks sasniegtas vai pārsniegtas šā likuma 1.pielikumā minētās robežvērtības,

c) ja izmaiņas paredzētas šā likuma 1.pielikumā minētajā objektā, kuram ietekmes novērtējums līdz šim nav veikts, un izmaiņu apjoms ir 50 procenti no šā likuma 1.pielikumā minētās robežvērtības.";

izslēgt otro un 2.1 daļu;

aizstāt trešajā daļā vārdus "vai pašvaldības institūcija" ar vārdiem "pašvaldību institūcija, cita atvasināta publiska persona vai cits subjekts, kuram deleģēts valsts pārvaldes uzdevums vai valsts īpašuma apsaimniekošana".

5. Aizstāt 4.1 panta pirmajā daļā skaitli un vārdu "14.pantu" ar skaitli un vārdu "14.1 pantu".

6. Aizstāt 6.1 panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde" ar vārdiem "Valsts vides dienests".

7. Izteikt 7.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ierosinātājs paredzēto darbību, kas minēta šā likuma 4.panta pirmās daļas 1., 3., 4. un 5.punktā, piesaka kompetentajai institūcijai, iesniedzot rakstveida iesniegumu, kurā norāda vismaz divus dažādus risinājumus attiecībā uz paredzētās darbības vietu vai izmantojamo tehnoloģiju veidiem."

8. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Paredzētās darbības pieteikšana Valsts vides dienestam

(1) Paredzēto darbību, kas minēta šā likuma 3.2 panta pirmajā daļā, ierosinātājs piesaka Valsts vides dienestam, iesniedzot rakstveida iesniegumu, kurā norāda vismaz divus dažādus risinājumus attiecībā uz šīs darbības vietu vai izmantojamo tehnoloģiju veidiem.

(2) Ja paredzētā darbība var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju (Natura 2000), ierosinātājs iesniegumā norāda visus iespējamos risinājumus attiecībā uz šīs darbības vietu un izmantojamo tehnoloģiju veidiem."

9. Izslēgt 8.1 pantu.

10. Aizstāt 10.pantā vārdus "reģionālajā vides pārvaldē pieteiktajām paredzētajām darbībām jāveic ietekmes sākotnējais izvērtējums (turpmāk - sākotnējais izvērtējums)" ar vārdiem "Valsts vides dienestam pieteiktajām paredzētajām darbībām jāveic sākotnējais izvērtējums".

11. Izteikt 12. un 13.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Sākotnējā izvērtējuma veikšanas kārtība

(1) Sākotnējo izvērtējumu veic Valsts vides dienests.

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā veicams sākotnējais izvērtējums.

(3) Valsts vides dienests pieņem lēmumu par atteikumu veikt sākotnējo izvērtējumu, ja paredzētā darbība ir aizliegta ar normatīvajiem aktiem, izņemot šādus gadījumus:

1) paredzētā darbība neatbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai lokālplānojumam;

2) Ministru kabinets atbilstoši likumam "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" ir izdevis rīkojumu par to, ka paredzētā darbība nepieciešama sabiedrībai nozīmīgu interešu apmierināšanai.

(4) Valsts vides dienests pieņem lēmumu par sākotnējā izvērtējuma pārtraukšanu, ja, veicot sākotnējo izvērtējumu, konstatē, ka paredzētā darbība ir aizliegta ar normatīvajiem aktiem, izņemot šādus gadījumus:

1) paredzētā darbība neatbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai lokālplānojumam;

2) Ministru kabinets atbilstoši likumam "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" ir izdevis rīkojumu par to, ka paredzētā darbība nepieciešama sabiedrībai nozīmīgu interešu apmierināšanai.

(5) Valsts vides dienesta lēmumu, ar kuru tas atsaka vai pārtrauc veikt sākotnējo izvērtējumu, ja paredzētā darbība ir aizliegta ar normatīvajiem aktiem, var apstrīdēt kompetentajā institūcijā. Kompetentās institūcijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

13.pants. Sākotnējā izvērtējuma rezultāts

(1) Valsts vides dienests sākotnējā izvērtējuma rezultātu kopā ar izvērtējumā apkopoto informāciju un paredzētās darbības iesniegumu nosūta kompetentajai institūcijai lēmuma pieņemšanai.

(2) Ja saskaņā ar sākotnējā izvērtējuma rezultātiem paredzētajai darbībai ietekmes novērtējums nav nepieciešams, Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus attiecībā uz katru konkrēto paredzēto darbību. Tehniskos noteikumus izdod arī citos gadījumos, kas norādīti šā panta ceturtajā daļā minētajos Ministru kabineta noteikumos.

(3) Ministru kabineta noteiktajos gadījumos Valsts vides dienests var grozīt vides aizsardzības prasības visā tehnisko noteikumu darbības laikā.

(4) Ministru kabinets nosaka paredzētās darbības, kuru veikšanai nepieciešami tehniskie noteikumi, prasības attiecībā uz tehnisko noteikumu saturu, to pieprasīšanas un sagatavošanas kārtību."

12. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Konsultācijas ar pašvaldību par paredzēto darbību pirms ietekmes novērtējuma veikšanas

(1) Ierosinātājs pirms paredzētās darbības ietekmes novērtējuma veikšanas konsultējas ar pašvaldību par paredzētās darbības īstenošanas iespējām pašvaldības teritorijā. Paredzētajām darbībām, kuras saistītas ar transporta un elektronisko sakaru tīklu un enerģijas pārvades būvju būvniecību vai attiecībā uz kurām Ministru kabinets pieņem lēmumu par atļauju uzsākt darbību (paredzētās darbības akcepts), konsultācijas ar pašvaldību nav nepieciešamas.

(2) Pašvaldība izvērtē paredzētās darbības īstenošanas iespējas savā teritorijā un 15 dienu laikā pēc ierosinātāja rakstveida iesnieguma saņemšanas nosūta tam savu viedokli par paredzētās darbības atbilstību šīs pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem."

13. Papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā redakcijā:

"14.1 pants. Ietekmes novērtējuma nepieciešamības apstiprināšana

(1) Ja kompetentā institūcija pieņem lēmumu, ka paredzētās darbības ietekmes novērtējums ir nepieciešams, tā rakstveidā paziņo ierosinātājam un ieinteresētajām valsts institūcijām, pašvaldībām un citai likumā noteiktajai institūcijai par ietekmes novērtējuma uzsākšanu, kā arī ievieto savā mājaslapā internetā paziņojumu par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību.

(2) Kompetentās institūcijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Ja kompetentā institūcija nolemj, ka paredzētās darbības ietekmes novērtējums nav nepieciešams, tā rakstveidā paziņo savu lēmumu ierosinātājam, Valsts vides dienestam, ieinteresētajām valsts institūcijām, pašvaldībai, kuras teritorijā plānota paredzētā darbība, un citai likumā noteiktajai institūcijai, kā arī ievieto savā mājaslapā internetā paziņojumu par ietekmes novērtējuma nepiemērošanu.

(4) Kompetentā institūcija pieņem lēmumu par atteikumu veikt ietekmes novērtējumu, ja paredzētā darbība ir aizliegta ar normatīvajiem aktiem, izņemot šādus gadījumus:

1) paredzētā darbība neatbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai lokālplānojumam;

2) Ministru kabinets atbilstoši likumam "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" ir izdevis rīkojumu par to, ka paredzētā darbība nepieciešama sabiedrībai nozīmīgu interešu apmierināšanai.

(5) Kompetentā institūcija pieņem lēmumu par ietekmes novērtējuma pārtraukšanu, ja ietekmes novērtējuma laikā konstatē, ka paredzētā darbība ir aizliegta ar normatīvajiem aktiem, izņemot šādus gadījumus:

1) paredzētā darbība neatbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai lokālplānojumam;

2) Ministru kabinets atbilstoši likumam "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" ir izdevis rīkojumu par to, ka paredzētā darbība nepieciešama sabiedrībai nozīmīgu interešu apmierināšanai.

(6) Šā panta ceturtajā un piektajā daļā minēto kompetentās institūcijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

(7) Kompetentā institūcija pati vai pēc ierosinātāja lūguma var pieņemt lēmumu, ka paredzētās darbības, kurām piemērots ietekmes novērtējums un kuras rada ietekmi uz vienu un to pašu teritoriju un ir līdzīgas, novērtējamas apvienotā procedūrā.

(8) Kompetentā institūcija lēmumā par ietekmes novērtējuma apvienoto procedūru noteic, ka ietekmes novērtējuma laikā ir apvienojama:

1) sākotnējā sabiedriskā apspriešana;

2) ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošana;

3) sabiedriskā apspriešana."

14. Papildināt 22.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja paredzēto darbību, kas saistīta ar transporta un elektronisko sakaru tīklu un enerģijas pārvades būvju būvniecību, plānots veikt vairāku pašvaldību teritorijā un pašvaldības akceptējušas atšķirīgus paredzētās darbības vietas risinājumus, galīgo lēmumu pieņem Ministru kabinets."

15. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

"26.pants. Lēmumu pārskatīšanas kārtība

(1) Jebkurš saskaņā ar šo likumu pieņemts lēmums, arī darbība vai bezdarbība, nedrīkst pārkāpt vai ignorēt normatīvajos aktos noteiktās sabiedrības tiesības uz informāciju vai līdzdalību ietekmes uz vidi novērtējuma vai stratēģiskā novērtējuma procesā.

(2) Ja ietekmes uz vidi novērtējuma vai stratēģiskā novērtējuma procesā ir pārkāptas vai ignorētas normatīvajos aktos noteiktās sabiedrības tiesības uz informāciju vai līdzdalību, ikvienam ir tiesības iesniegt:

1) kompetentajai institūcijai sūdzību par ierosinātāja vai izstrādātāja rīcību visā ietekmes uz vidi novērtējuma procesā līdz tam laikam, kad kompetentā institūcija ir sniegusi atzinumu par ziņojumu vai vides pārskatu;

2) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sūdzību par kompetentās institūcijas lēmumu, izskatot šīs daļas 1.punktā minēto sūdzību.

(3) Kompetentajai institūcijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, izskatot sūdzību, ir tiesības uzdot ierosinātājam vai izstrādātājam nodrošināt normatīvajos aktos noteiktās sabiedrības tiesības uz informāciju vai līdzdalību ietekmes uz vidi novērtējuma vai stratēģiskā novērtējuma procesā. Ja ierosinātājs vai izstrādātājs neņem vērā kompetentās institūcijas vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas viedokli, kompetentā institūcija, sagatavojot atzinumu, izvērtē ierosinātāja vai izstrādātāja rīcību un, ja nepieciešams, atzinumā norāda ierosinātāja vai izstrādātāja pārkāpumus attiecībā uz sabiedrības līdzdalības nenodrošināšanu vai informācijas nesniegšanu.

(4) Lēmumu par paredzētās darbības akceptu vai lēmumu par plānošanas dokumenta pieņemšanu, ja ir pārkāptas vai ignorētas normatīvajos aktos noteiktās sabiedrības tiesības uz informāciju vai līdzdalību ietekmes uz vidi novērtējuma vai stratēģiskā novērtējuma procesā, var apstrīdēt un pārsūdzēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

16. Pārejas noteikumos:

papildināt pārejas noteikumus ar 17., 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

"17. Šā likuma grozījumi par 4.panta otrās un 2.1 daļas izslēgšanu, 12. un 13.panta izteikšanu jaunā redakcijā, kā arī grozījumi 1. un 2.pielikumā stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

18. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.janvārim izdod šā likuma 12.panta otrajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 1.janvārim piemērojami Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumi Nr.83 "Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi".

19. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.janvārim izdod šā likuma 13.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 1.janvārim piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 24.februāra noteikumi Nr.91 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums"."

17. Informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 13.decembra direktīvas 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (kodificētā redakcija);";

izslēgt 2., 6. un 7.punktu.

18. 1.pielikumā:

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Jaunu dzelzceļa līniju būvniecība, ja to garums ir 10 kilometru un vairāk.";

papildināt pielikumu ar 11.2 punktu šādā redakcijā:

"11.2 Jaunbūvējami autoceļi, ja to garums ir 10 kilometru un vairāk.";

izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14.  Bīstamo atkritumu apglabāšanas vietas, kā arī to sadedzināšanas un ķīmiskās pārstrādes iekārtas.";

papildināt pielikumu ar 14.1 un 14.2 punktu šādā redakcijā:

"14.1  Bīstamo atkritumu bioloģiskās, fizikālās un mehāniskās pārstrādes un apstrādes iekārtas, ja to jauda ir 10 000 tonnu gadā un vairāk.

14.2 Bīstamo atkritumu šķirošanas iekārtas, ja to jauda ir 20 000 tonnu gadā un vairāk.";

izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Projekti, kas paredz ogļūdeņražu ieguvi komerciālos nolūkos.";

izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Derīgo izrakteņu ieguve 25 hektāru vai lielākā platībā vai kūdras ieguve 150 hektāru vai lielākā platībā.";

papildināt pielikumu ar 26.1 punktu šādā redakcijā:

"26.1 Vēja elektrostaciju būvniecība, ja to:

1) skaits ir 15 elektrostaciju un vairāk;

2) kopējā jauda ir 15 megavatu un vairāk.";

izslēgt 30.punktu.

19.  2.pielikumā:

izslēgt 1.punkta 1.apakšpunktā vārdus "un meža zemes transformācija";

izteikt 1.punkta 3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3) šādi ūdenssaimniecības projekti:

a) jauni ūdenssaimniecības projekti, tai skaitā jaunu meliorācijas un apūdeņošanas sistēmu būvniecība, ja to zemes platība ir lielāka par 100 hektāriem,

b) esošu meliorācijas vai apūdeņošanas sistēmu pārbūve, ja to zemes platība ir lielāka par 500 hektāriem;";

papildināt 1.punkta 4.apakšpunktu pēc vārda "apmežošana" ar vārdiem "un atmežošana";

izteikt 2.punkta 1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1) derīgo izrakteņu ieguve 5 hektāru vai lielākā platībā vai kūdras ieguve 25 hektāru vai lielākā platībā;";

izteikt 3.punkta 7. un 8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7) hidroelektrostaciju būvniecība, ja:

a) tiek būvēta jauna hidroelektrostacija,

b) tiek rekonstruēta esoša hidroelektrostacija, tādējādi ietekmējot hidroloģisko vai hidroģeoloģisko režīmu;

8) vēja elektrostaciju būvniecība, ja:

a) to skaits ir 5 elektrostacijas un vairāk,

b) to jauda ir 5 megavati un vairāk,

c) tā paredzēta tuvāk nekā 500 metru attālumā no dzīvojamām mājām, izņemot gadījumus, kad vēja elektrostacija paredzēta dzīvojamās mājas elektroapgādei un tās jauda ir 20 kilovatu un vairāk,

d) būves augstums pārsniedz 30 metrus un tā paredzēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai tuvāk nekā 1 kilometra attālumā no īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, izņemot dabas pieminekļu  - aizsargājamu  akmeņu (dižakmeņu) un aizsargājamu koku (dižkoku) - teritoriju, vai no īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzībai izveidota mikrolieguma;";

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Pārtikas rūpniecība:

1) augu un dzīvnieku eļļas un tauku rūpnieciska ražošana, ja ražošanas jauda ir 10 000 tonnu gadā vai 25 tonnas diennaktī un vairāk;

2) rūpnieciska augu un dzīvnieku izcelsmes produktu iepakošana un konservēšana, ja ražošanas jauda ir 10 000 tonnu gadā vai 25 tonnas diennaktī un vairāk;

3) piena produktu rūpnieciska ražošana, ja pieņem vairāk nekā 50 tonnu piena diennaktī (ja 50 tonnu diennaktī ir gada vidējais rādītājs);

4) brūvēšana un iesala rūpnieciska ražošana, ja ražošanas jauda ir 10 000 tonnu gadā vai 25 tonnas diennaktī un vairāk;

5) konditorejas izstrādājumu un sīrupa rūpnieciska ražošana, ja ražošanas jauda ir 10 000 tonnu gadā vai 25 tonnas diennaktī un vairāk;

6) tādu lopkautuvju būvniecība, kurās pārstrādā vairāk nekā 25 tonnas kautķermeņu diennaktī;

7) cietes rūpnieciska ražošana, ja ražošanas jauda ir 10 000 tonnu gadā vai 25 tonnas diennaktī un vairāk;

8) zivju produktu un zivju eļļas rūpnieciska ražošana uzņēmumos, kuros pārstrādā vairāk nekā 10 tonnu zivju diennaktī;

9) cukura rūpnieciska ražošana, ja ražošanas jauda ir 10 000 tonnu gadā vai 25 tonnas diennaktī un vairāk.";

izteikt 8.punkta 4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4) skaidu plākšņu un finiera ražošana, ja ražošanas jauda ir 20 tonnu produkcijas diennaktī;";

izteikt 10.punkta 1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1) rūpniecisko teritoriju ierīkošana, ja to platība ir 2,5 hektāri un vairāk;";

izteikt 10.punkta 3., 4. un 5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3) dzelzceļa infrastruktūras projekti:

a) jaunu dzelzceļa līniju būvniecība, ja to garums pārsniedz 2,5 kilometrus,

b) kravas pārkraušanas iekārtu un termināļu būvniecība, ja plānotais kravu apjoms ir 10 miljoni tonnu gadā un vairāk, izņemot minēto objektu atjaunošanu (visas darbības, uz kurām neattiecas šā likuma 1.pielikums);

4) lidlauku būvniecība (visas darbības, uz kurām neattiecas šā likuma 1.pielikums), izņemot helikopteru nosēšanās laukumu ierīkošanu medicīnas, glābšanas un militārajām vajadzībām;

5) jauna ceļa būvniecība:

a) ja tā garums ir 1 kilometrs un vairāk,

b) ja tas paredzēts īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, robežojas ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vai paredzēts 100 metru attālumā no tās;";

papildināt 10.punktu ar 5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"51) ostu un kuģu piestātņu, arī zvejas ostu, būvniecība (visas darbības, uz kurām neattiecas šā likuma 1.pielikums);";

izteikt 10.punkta 6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6) jaunu iekšējo ūdensceļu būvniecība, ja to garums ir 500 metru un vairāk;";

izteikt 10.punkta 8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8) jaunu tramvaja un metro līniju būvniecība vai cita veida sliežu transports pasažieru pārvadāšanai, ja to garums ir 2 kilometri un vairāk;";

izteikt 11.punkta 1. un 2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1) sacīkšu trašu un mehānisko transportlīdzekļu izmēģinājumu poligonu izveidošana, ja tie atrodas ciemu un pilsētu robežās vai ja to garums ir 1 kilometrs un vairāk;

2) atkritumu apglabāšanas iekārtas (visas darbības, uz kurām neattiecas šā likuma 1.pielikums);";

papildināt 11.punktu ar 2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"21) atkritumu pārstrādes un apstrādes iekārtas, ja to jauda ir 5 tonnas diennaktī (visas darbības, uz kurām neattiecas šā likuma 1.pielikums);";

izteikt 11.punkta 12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12) ēku un būvju būvniecība, pārbūve, atjaunošana un restaurācija Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā;";

papildināt 11.punktu ar 13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13) grunts novietņu ierīkošana aizsargājamās jūras teritorijās, izņemot aizsargājamās jūras teritorijas "Nida-Pērkone" un "Rīgas līča rietumu piekraste.";

izteikt 12.punkta 2., 3. un 4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2) jahtu un citu mazizmēra kuģošanas līdzekļu piestātņu ierīkošana, ja tās paredzētas vairāk nekā 5 mazizmēra kuģošanas līdzekļu uzņemšanai vienlaikus;

3) viesnīcu, viesu namu vai viesnīcu kompleksu būvniecība ārpus apdzīvotajām vietām un ar to saistītie attīstības pasākumi, ja tās var nodrošināt vairāk nekā 25 cilvēku uzņemšanu vienlaikus vai ja tās paredzētas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā;

4) pastāvīgu kempinga vietu ierīkošana, ja tās var nodrošināt vairāk nekā 25 cilvēku uzņemšanu vienlaikus vai ja tās paredzētas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā;";

izslēgt 13.punktu.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 5.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 19.jūnijā

03.07.2014