Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pārapdrošināšanas likumā

Izdarīt Pārapdrošināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 15.nr.; 2009, 7.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.; 2013, 106., 193.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "iekšējās kontroles" ar vārdu "pārvaldības".

2. 24.pantā:

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šā likuma 20.panta pirmajā daļā un 23.panta pirmajā daļā minētās amatpersonas var sākt pildīt savus pienākumus pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļaujas saņemšanas.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja šā likuma 20.panta pirmajā daļā un 23.panta pirmajā daļā minētā amatpersona netiek ievēlēta (iecelta) amatā vai beidz pildīt amata pienākumus, pārapdrošināšanas sabiedrība rakstveidā, norādot iemeslus, paziņo to Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Pārapdrošināšanas sabiedrība šajā daļā minēto informāciju sniedz 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas."

3. Izteikt 26.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Pārapdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāle nodrošina tās darbības raksturam, apjomam un sarežģītībai atbilstošas visaptverošas un efektīvas pārvaldības sistēmas izveidi un darbību.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka minimālās prasības pārapdrošināšanas sabiedrības un nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles pārvaldības sistēmas izveidei un darbībai."

4. 38.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pārapdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāle ārpakalpojumu sniegšanu drīkst deleģēt tādam ārpakalpojumu sniedzējam, kam ir nepieciešamā kvalifikācija un pieredze tādu ārpakalpojumu sniegšanā, kurus pārapdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāle plāno deleģēt ārpakalpojumu sniedzējam.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Vismaz 30 dienas pirms ārpakalpojuma saņemšanas pārapdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāle iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai motivētu rakstveida iesniegumu, pievienojot tam dokumentu, kurā ietverta ārpakalpojuma saņemšanas politika un ārpakalpojuma kvalitātes uzraudzības procedūra, un ārpakalpojuma līguma projektu. Ja ārpakalpojuma saņemšanas politikā, ārpakalpojuma kvalitātes uzraudzības procedūrā vai ārpakalpojuma līgumā tiek izdarīti grozījumi, pārapdrošināšanas sabiedrība vai nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāle tos iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc attiecīgo grozījumu apstiprināšanas."

5. Papildināt 42.panta sesto daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11) Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi un Eiropas Sistēmisko risku padomi."

6. Aizstāt 60.panta otrās daļas 1.punktā skaitli "3,4" ar skaitli "3,6".

7. Papildināt 62.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pārapdrošināšanas sabiedrība mēnesi pirms akcionāru sapulces paziņo Finanšu un kapitāla tirgus komisijai par nodomu izmaksāt dividendes. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības aizliegt pārapdrošināšanas sabiedrībai izmaksāt dividendes, ja pārapdrošināšanas sabiedrība neizpilda šā likuma 58.pantā noteikto maksātspējas prasību vai, izmaksājot dividendes, maksātspējas prasība varētu tikt neizpildīta."

8. Papildināt 69.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga anulēt izsniegto pārapdrošināšanas licenci, ja pārapdrošināšanas sabiedrības akcionāriem ar būtisku līdzdalību iestājies tiem piederošo akciju balsstiesību izmantošanas aizliegums un tas ilgst vairāk nekā sešus mēnešus."

9. Papildināt likumu ar 82.1 pantu šādā redakcijā:

"82.1 pants. Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija konstatē, ka pārapdrošinātājs neievēro šā likuma, Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu, citu pārapdrošinātāju darbību regulējošo normatīvo aktu vai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdoto normatīvo noteikumu vai pieņemto lēmumu prasības, vai ja pārapdrošinātāja darbība apdraud minēto prasību izpildi, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, pieņemot lēmumu, ir tiesīga īstenot vienu vai vairākas šādas darbības:

1) pieprasīt, lai pārapdrošinātājs nekavējoties veic nepieciešamās darbības attiecīgās situācijas novēršanai un iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tās noteiktajā termiņā pasākumu plānu konstatētā pārkāpuma novēršanai;

2) brīdināt pārapdrošinātāju;

3) dot pārapdrošinātājam saistošus rakstveida norādījumus, kas nepieciešami attiecīgās situācijas novēršanai;

4) uzlikt šajā likumā paredzēto soda naudu."

10. Izslēgt 84.pantu.

11. Izteikt 88.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pārapdrošināšanas sabiedrība, kura ir pakļauta papildu uzraudzībai saskaņā ar šā likuma 86.panta pirmās daļas 1.punkta prasībām, izveido atbilstošu risku vadības un pārvaldības sistēmu un izstrādā procedūras, lai pienācīgi noteiktu, novērtētu un kontrolētu papildu uzraudzībai nepieciešamos rādītājus un informāciju. Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka minimālās prasības papildu uzraudzībai pakļautas pārapdrošināšanas sabiedrības pārvaldības sistēmas izveidei un darbībai."

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Grozījumi šā likuma 60.panta otrās daļas 1.punktā par garantijas fonda minimālā lieluma palielināšanu no 3,4 uz 3,6 miljoniem euro stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī."

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 5.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 19.jūnijā

03.07.2014