Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 20. oktobra noteikumus Nr. 191 "Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvie noteikumi".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.115

Rīgā 2014.gada 11.jūnijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdes protokols Nr.22 2.p.)
Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 43. panta trešo daļu
50. panta trešo daļu un Finanšu instrumentu tirgus likuma
122. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā — noteikumi) nosaka ierobežojumam pakļauto riska darījumu kopumu, šo darījumu apmēra noteikšanas kārtību un pārskata par ierobežojuma izpildi sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.

2. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm un tām Latvijas Republikā reģistrētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām ir saistoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (tālāk tekstā — ES regula Nr. 575/2013) ceturtajā daļā noteiktie lielo riska darījumu ierobežojumi.

3. Noteikumu prasības attiecībā uz Kredītiestāžu likuma 43. panta pirmajā daļā un Finanšu instrumentu tirgus likuma 122. panta pirmajā daļā minēto riska darījumu ierobežojumu iestāde ievēro individuāli.

4. Noteikumos lietotie termini:

4.1. iestāde — kredītiestāde ES regulas Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1. apakšpunkta izpratnē un ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai ir saistoši ES regulas Nr. 575/2013 ceturtajā daļā noteiktie lielo riska darījumu ierobežojumi;

4.2. ar iestādi saistītās personas — iestādes akcionāri vai dalībnieki, kuriem iestādē ir būtiska līdzdalība, un šo akcionāru vai dalībnieku — fizisko personu — laulātie, vecāki un bērni, iestādes padomes un valdes locekļi, iekšējā audita dienesta vadītājs, risku direktors, par darbības atbilstības kontroli atbildīgā persona un sabiedrības kontrolieris, šo personu laulātie, vecāki un bērni, kā arī komercsabiedrības, kurās minētajām personām ir būtiska līdzdalība;

4.3. atbilstošs kapitāls — atbilstošs kapitāls ES regulas Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 71. apakšpunkta izpratnē, ņemot vērā ES regulas Nr. 575/2013 494. pantā noteiktos pārejas perioda nosacījumus.

5. Iestāde izstrādā un apstiprina ar iestādi saistīto personu riska darījumu veikšanas politiku un procedūras, kurās nosaka par šo darījumu apstiprināšanu un riska pārvaldīšanu atbildīgās personas, kvalitātes pārraudzības, uzkrājumu veidošanas un zaudējumu no riska darījumiem ar personām, kas saistītas ar iestādi, norakstīšanas kārtību, kā arī nosaka limitus riska darījumu kopsummai katrai ar iestādi saistīto personu kategorijai kopējā 15 procentu limita ietvarā.

6. Iestāde ievieš un regulāri pārskata ar iestādi saistīto personu riska darījumu veikšanas politiku un procedūras.

7. Iestāde ievēro Kredītiestāžu likuma 43. panta pirmajā daļā un Finanšu instrumentu tirgus likuma 122. panta pirmajā daļā noteikto ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojumu, kas aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu prasībām. Ja izņēmuma gadījumā riska darījumu ierobežojums tiek pārsniegts, iestāde nekavējoties ziņo par to Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā — Komisija), norādot pārsnieguma rašanās iemeslus un pievienojot ziņojumam rīcības plānu ierobežojuma ievērošanas atjaunošanai, kura izpildes termiņus saskaņo ar Komisiju.

II. Ar iestādi saistīto personu riska darījumu vērtības noteikšana un riska darījumu ierobežojuma izpildes aprēķins

8. Ar iestādi saistīto personu ierobežojumam pakļauto riska darījumu vērtība ir visu ar iestādi saistīto personu riska darījumu kopsumma, izņemot riska darījumus ar iestādes mātes sabiedrību, meitas sabiedrībām un iestādes mātes sabiedrības citām meitas sabiedrībām, iestādes līdzdalību tās meitas sabiedrību pamatkapitālā un to komercsabiedrību pamatkapitālā, kurās iestādei ir dalība.

9. Ar iestādi saistīto personu riska darījuma vērtība tiek noteikta saskaņā ar ES regulas Nr. 575/2013 ceturto daļu, piemērojot Komisijas 19.12.2013. normatīvajos noteikumos Nr. 285 "Normatīvie noteikumi par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 paredzēto izvēles iespēju un pārejas periodu piemērošanu" paredzētās izvēles iespējas un pārejas perioda noteikumus.

10. Ja ar iestādi saistīta persona sniedz galvojumu iestādes klientam, kas tiek izmantots kā nodrošinājums klienta darījumos ar iestādi, šādu galvojumu iekļauj ar iestādi saistīto personu riska darījumu kopsummā kā netiešo riska darījumu.

11. Riska darījumu ierobežojuma izpildi aprēķina kā ar iestādi saistīto personu riska darījumu kopsummas attiecību pret atbilstošu pašu kapitālu.

III. Pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība

12. Iestāde sagatavo "Pārskatu par ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildi" saskaņā ar šo noteikumu pielikumā sniegto formu.

13. Riska darījumu ierobežojuma izpildes pārskata skaitļus uzrāda veselos euro vai procentos ar diviem cipariem aiz komata.

14. Pārskatā par ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildi saistītās personas identifikatoru veido šādi:

14.1. saistītās personas kods, kur:

14.1.1. juridiskas personas kods ir reģistrācijas vietas kods atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 "Valstu un to teritoriju nosaukumu kodi: 1. daļa: Valstu kodi" un reģistrācijas numurs attiecīgajā reģistrā (rezidentiem — Latvijas Republikā, nerezidentiem — attiecīgajā valstī);

14.1.2. fiziskas personas kods ir reģistrācijas vietas kods atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 "Valstu un to teritoriju nosaukumu kodi: 1. daļa: Valstu kodi" un personas kods vai līdzīgs kods, kas ļauj nepārprotami identificēt attiecīgo personu (rezidentiem — Latvijas Republikā, nerezidentiem — attiecīgajā valstī);

14.2. saistītās personas kategorija:

01 — iestādes akcionārs vai dalībnieks,

02 — iestādes akcionāra vai dalībnieka – fiziskās personas laulātais, vecāki un bērni,

03 — iestādes padomes loceklis,

04 — iestādes valdes loceklis,

05 — cits vadošais darbinieks, t.i., iekšējā audita dienesta vadītājs, risku direktors, par darbības atbilstības kontroli atbildīgā persona un sabiedrības kontrolieris,

06 — padomes, valdes locekļa un cita vadošā darbinieka laulātais, vecāki un bērni,

07 — cits;

14.3. juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds un uzvārds.

15. Iestāde sagatavo "Pārskatu par ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildi" par stāvokli pārskata ceturkšņa pēdējā mēneša pēdējā datumā un iesniedz Komisijai līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam.

16. Pārskatus sagatavo saskaņā ar Komisijas 14.10.2008. normatīvajos noteikumos Nr. 146 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" noteikto kārtību.

17. Ja Komisija konstatē, ka pārskats ir sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots pārskata iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs K.Zakulis
Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
11.06.2014. normatīvajiem noteikumiem Nr. 115 "
Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvie noteikumi"

Iestādes nosaukums:

 

Kods:

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
četras reizes gadā – līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim
un 15. janvārim

Pārskats par ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildi
. gada

  (pārskata ceturksnis)

(euro)

Nr. p.k.

Saistītās personas identifikators

Riska darījumu vērtība

Saistītās personas kods

Kategorija

Saistītās personas nosaukums vai vārds un uzvārds

Riska darījumu vērtība pirms uzkrājumiem

Uzkrājumi vai vērtību korekcijas (-)

Riska darījumu vērtība pēc uzkrājumiem un vērtību korekcijas (6+11)

% no atbilstošā pašu kapitāla

Reģistrācijas vietas kods

Reģistrācijas numurs vai personas kods

Kopā (7+8+9)

Tajā skaitā

Aktīvi

Atvasinātie instrumenti

Ārpusbilances posteņi

Netiešie riska darījumi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

       

 

 

       

 

 

 

       

 

 

       

 

 

 

       

 

 

       

 

 

 

                   

Kopā

 

 

14.06.2014