Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 03.01.2018. - ... / Spēkā esošā
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Pagaidu nolīgumu ceļā uz Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālāfrikas Līgumslēdzēju pusi, no otras puses

1.pants. Pagaidu nolīgums ceļā uz Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālāfrikas Līgumslēdzēju pusi, no otras puses (turpmāk — Nolīgums), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Nolīgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Ārlietu ministrija

(07.12.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.01.2018.)

3.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 98.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 29.maijā.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa
Rīgā 2014.gada 13.jūnijā
PAGAIDU NOLĪGUMS
CEĻĀ UZ EKONOMISKO PARTNERATTIECĪBU NOLĪGUMU
STARP EIROPAS KOPIENU
UN TĀS DALĪBVALSTĪM, NO VIENAS PUSES,
UN CENTRĀLĀFRIKAS LĪGUMSLĒDZĒJU PUSI, NO OTRAS PUSES

SATURS

PREAMBULA

I SADAĻA MĒRĶI

II SADAĻA PARTNERĪBA ATTĪSTĪBAI

III SADAĻA PREČU TIRDZNIECĪBAS REŽĪMS

1. nodaļa Muitas nodokļi un ārpustarifa pasākumi

2. nodaļa Tirdzniecības aizsardzības instrumenti

3. nodaļa Muitas režīms un tirdzniecības veicināšana

4. nodaļa Tirdzniecības tehniskās barjeras un sanitārie un fitosanitārie pasākumi

5. nodaļa Mežu pārvaldība un tirdzniecība ar koku un meža ražojumiem

IV SADAĻA UZŅĒMĒJDARBĪBA, PAKALPOJUMU TIRDZNIECĪBA UN ELEKTRONISKĀ TIRDZNIECĪBA

V SADAĻA TIRDZNIECĪBAS NOTEIKUMI

1. nodaļa Kārtējie maksājumi un kapitāla aprite

2. nodaļa Konkurence

3. nodaļa Intelektuālais īpašums

4. nodaļa Publiskais iepirkums

5. nodaļa Ilgtspējīga attīstība

6. nodaļa Personas datu aizsardzība

VI SADAĻA DOMSTARPĪBU NOVĒRŠANA UN IZŠĶIRŠANA

1. nodaļa Mērķis un darbības joma

2. nodaļa Konsultācijas un starpniecība

3. nodaļa Domstarpību izšķiršanas procedūra

4. nodaļa Vispārīgi noteikumi

VII SADAĻA VISPĀRĒJI IZŅĒMUMI

VIII SADAĻA VISPĀRĪGIE UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

"CENTRĀLĀFRIKA", KAS ŠAJĀ NOLĪGUMĀ IR:

KAMERŪNAS REPUBLIKA,

no vienas puses,

BEĻĢIJAS KARALISTE,

BULGĀRIJAS REPUBLIKA,

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UNGĀRIJAS REPUBLIKA,

MALTA,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

RUMĀNIJA,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,

un

EIROPAS KOPIENA,

no otras puses.

PREAMBULA

 ŅEMOT VĒRĀ Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā un pārskatīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā (turpmāk "Kotonū Nolīgums"),

PĀRLIECĪBĀ, ka ekonomisko partnerattiecību nolīgums (EPN) radīs jaunu, labvēlīgāku gaisotni ekonomikas pārvaldības, tirdzniecības un ieguldījumu attiecībās un jaunas, dinamiskas iespējas izaugsmei un attīstībai,

TĀ KĀ pušu tirdzniecības, uzņēmējdarbības un pakalpojumu tirdzniecības liberalizācijai jābalstās uz Centrālāfrikas valstu reģionālo integrāciju, tās mērķis ir veicināt to harmonisku un pakāpenisku integrāciju pasaules ekonomikā, ņemot vērā šo valstu politisko izvēli un attīstības prioritātes, un īstenot ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) nolīgumiem paredzētos nosacījumus,

TĀ KĀ Līgumslēdzējas puses neveicina ārvalstu tiešos ieguldījumus, mīkstinot iekšzemes normatīvos aktus vides, nodarbinātības, profesionālās veselības vai drošības jomā vai mīkstinot iekšzemes normatīvos aktus nodarbinātības joma vai normatīvos aktus, kuru mērķis ir aizsargāt un veicināt kultūras daudzveidību. Tādēļ Līgumslēdzējas puses no jauna apstiprina savu apņemšanos ievērot iekšzemes tiesību normas un standartus vai apņemas to darīt, lai veicinātu ieguldījumus vai ieguldītāju uzņēmējsabiedrību izveidi, iegādi, darbības paplašināšanu vai uzturēšanu savā teritorijā,

 IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀK IZKLĀSTĪTAJIEM NOTEIKUMIEM.

 I SADAĻA
MĒRĶI

1. PANTS
Pagaidu nolīgums

 Ar šo nolīgumu izveido Ekonomisko partnerattiecību nolīguma (EPN) sākotnējo pamatu.

Līgumslēdzējas puses ar "sākotnējo pamatu" saprot pagaidu nolīgumu, kurā, pirmkārt, ir ietvertas faktiskas un īstenojamas saistības, kas izpildāmas atbilstoši šā nolīguma nosacījumiem, un, otrkārt, sarunas par papildu elementu iekļaušanu, lai rezultātā noslēgtu pilnīgu EPN, kas atbilst Kotonū Nolīgumam.

2. pants
Vispārēji mērķi un darbības joma

Šā nolīguma vispārējie mērķi ir šādi:

a) sekmēt nabadzības samazināšanu un turpmāku izskaušanu, izveidojot tirdzniecības partnerību saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības mērķi, tūkstošgades attīstības mērķiem un Kotonū Nolīgumu;

b) veicināt konkurētspējīgāku un daudzveidīgāku Centrālāfrikas reģionālo ekonomiku, kā arī straujāku izaugsmi;

c) veicināt reģionālo integrāciju, ekonomisko sadarbību un labu pārvaldību Centrālāfrikas reģionā;

d) veicināt Centrālāfrikas Līgumslēdzējas puses pakāpenisku integrāciju pasaules ekonomikā saskaņā ar tās politisko izvēli un attīstības prioritātēm;

e) uzlabot Centrālāfrikas Līgumslēdzējas puses potenciālu tirdzniecības politikā un ar tirdzniecību saistītos jautājumos;

f) izveidot un īstenot efektīvu, paredzamu un pārredzamu tiesisko regulējumu tirdzniecībai un ieguldījumiem Centrālāfrikas reģionā, tādējādi uzlabojot apstākļus ieguldījumu un privātā sektora iniciatīvu palielināšanai un palielinot reģiona ražojumu un pakalpojumu piegādes jaudu, konkurētspēju un ekonomisko izaugsmi;

g) nostiprināt esošās attiecības starp Līgumslēdzējām pusēm uz solidaritātes un abpusējas ieinteresētības pamata. Šajā saistībā atbilstīgi PTO saistībām nolīgums uzlabos tirdznieciskās un ekonomiskās attiecības, atbalstīs jaunu tirdzniecības dinamiku Līgumslēdzēju pušu starpā ar savstarpējās tirdzniecības progresīvu, asimetrisku liberalizāciju, paplašinās un padziļinās sadarbību visās jomās, kas saistītas ar tirdzniecību;

h) veicināt privātā sektora attīstību un nodarbinātības pieaugumu.

3. pants
Īpašie mērķi

Saskaņā ar Kotonū Nolīguma 34. un 35. pantu šā nolīguma īpašie mērķi ir šādi:

a) izveidot tādu EPN sarunu pamatu, kas Centrālāfrikā sekmē nabadzības samazināšanu, veicina reģionālo integrāciju, ekonomisko sadarbību un labu pārvaldību, uzlabo Centrālāfrikas ražošanas, eksporta un piegādes potenciālu, kā arī tās spēju piesaistīt ārzemju ieguldījumus un jaudu tirdzniecības politikā un ar tirdzniecību saistītos jautājumos;

b) veicināt Centrālāfrikas saskaņotu un pakāpenisku integrāciju pasaules ekonomikā saskaņā ar tās politisko izvēli un attīstības prioritātēm;

c) nostiprināt esošās attiecības starp Līgumslēdzējām pusēm uz solidaritātes un abpusējas ieinteresētības pamata;

d) sagatavot nolīgumu, kas atbilst PTO noteikumiem;

e) izveidot un īstenot efektīvu, paredzamu un pārredzamu reģionālo tiesisko regulējumu tirdzniecībai, ieguldījumiem, konkurencei, intelektuālajam īpašumam un ilgtspējīgai attīstībai Centrālāfrikas reģionā, tādējādi uzlabojot apstākļus ieguldījumu un privātā sektora iniciatīvu palielināšanai un vairojot reģiona ražojumu un pakalpojumu piegādes jaudu, konkurētspēju un ekonomisko izaugsmi;

f) izveidot ceļvedi sarunām e) punktā minētajās jomās, par kurām sarunas nebija iespējams pabeigt 2007. gadā.

II SADAĻA
PARTNERĪBA ATTĪSTĪBAI

4. pants
Pamats Centrālāfrikas potenciāla palielināšanai

Līgumslēdzējas puses apstiprina savu gribu veicināt Centrālāfrikas potenciāla palielināšanu un ekonomikas modernizēšanu ar to rīcībā esošiem dažādiem instrumentiem, jo īpaši izveidojot valsts un reģiona līmenī ekonomisku un institucionālu pamatu, kas ir labvēlīgs konkurētspējīgas saimnieciskās darbības izaugsmei Centrālāfrikā, izmantojot tirdzniecības politikas un attīstības sadarbības instrumentus, kuri definēti 7. pantā.

5. pants
Potenciāla palielināšanas un modernizācijas prioritārās jomas

1. Centrālāfrikas Līgumslēdzēja puse sadarbībā ar EK Līgumslēdzēju pusi un ar tādu sadarbības instrumentu palīdzību, kas noteikti 7. pantā, veicinās Centrālāfrikas Līgumslēdzējā pusē ražoto un eksportēto preču un pakalpojumu kvantitatīvo un kvalitatīvo pieaugumu, jo īpaši šādās jomās:

a) reģionālas nozīmes pamata infrastruktūru izveide:

– transports,

– enerģētika,

– telekomunikācijas;

b) lauksaimniecība un nodrošinātība ar pārtiku:

– lauksaimnieciskā ražošana,

– agrorūpniecība,

– zivsaimniecība,

– lopkopība,

– akvakultūra un zivju resursi;

c) rūpniecība, ekonomikas konkurētspēja un daudzveidība:

– uzņēmumu modernizēšana,

– rūpniecība,

– standarti un sertifikācija (sanitāri un fitosanitāri (SFS) pasākumi, kvalitāte, zootehniskie standarti utt.);

d) reģionālās integrācijas stiprināšana,

– kopējā reģionālā tirgus izveidošana,

– nodokļi un muita;

e) uzņēmējdarbības vides uzlabošana:

– valstu tirdzniecības politikas saskaņošana.

2. Īstenojot šo partnerību, Līgumslēdzējas puses balstās uz I pielikumā pievienotajām pamatnostādnēm.

3. Īstenojot šo nolīgumu, Līgumslēdzējas puses apstiprina savu gribu veicināt to Centrālāfrikas ražošanas nozaru modernizāciju, uz kurām attiecas šis nolīgums, izmantojot 7. pantā noteiktos sadarbības instrumentus.

6. pants
Uzņēmējdarbības vide

Līgumslēdzējas puses uzskata, ka būtiska nozīme ekonomikas attīstībā ir uzņēmējdarbības videi, tādējādi šā nolīguma noteikumi ir vērsti uz šā kopējā mērķa sasniegšanu. Centrālāfrikas parakstītājvalstis, kas ir parakstījušas arī OHADA līgumu (organizācija par uzņēmējdarbības tiesību harmonizāciju Āfrikā), apņemas nediskriminējoši un efektīvi piemērot un īstenot šā nolīguma noteikumus.

7. pants
Sadarbība attīstības finansēšanas jomā

1. Kotonū Nolīgumā paredzētos noteikumus par ekonomisko un reģionālo sadarbību un integrāciju īstenos tā, lai palielinātu no šā nolīguma paredzamos ieguvumus.

2. Eiropas Kopienas finansējums1, kas attiecas uz Centrālāfrikas un Eiropas Kopienas pušu attīstības sadarbību un balsta šā nolīguma īstenošanu, veicams, pamatojoties uz Kotonū Nolīgumā paredzētajiem noteikumiem un procedūrām, jo īpaši uz Eiropas Attīstības fonda (EAF) programmu plānošanas procedūrām un uz attiecīgajiem Eiropas Savienības vispārējā budžeta finansētajiem instrumentiem. Šajā sakarā atbalsts šā nolīguma īstenošanai ir viena no prioritātēm.

3. Eiropas Kopienas dalībvalstis, izmantojot savu attiecīgo attīstības politiku un instrumentus, tostarp atbalstu tirdzniecībai, kolektīvi apņemas atbalstīt attīstības darbības, kas paredzētas reģionālajai ekonomikas sadarbībai un šā nolīguma īstenošanai valsts un reģiona līmenī, ievērojot atbalsta papildināmības un efektivitātes principus.

4. Līgumslēdzējas puses sadarbosies, lai atvieglinātu citu līdzekļu devēju dalību, kuri vēlas atbalstīt Centrālāfrikas Līgumslēdzējas puses centienus sasniegt šā nolīguma mērķus.

5. Līgumslēdzējas puses atzīst, ka īpašie reģionālā finansējuma mehānismi ir lietderīgi šā nolīguma īstenošanā, un atbalstīs reģiona centienus šajā jomā.


1 Dalībvalstis nav iekļautas.

8. pants
Atbalsts tirdzniecības noteikumu īstenošanai

Līgumslēdzējas puses vienojas, ka tirdzniecības noteikumu īstenošana sadarbības jomās, kuras sīki izklāstītas attiecīgajās šā nolīguma nodaļās, palīdz sasniegt šā nolīguma mērķus. Sadarbību šajā jautājumā īstenos saskaņā ar 7. pantā paredzētajiem noteikumiem.

9. pants
Partnerības finansējums

1. Līgumslēdzējas puses vienojas par EPN reģionālā fonda (FORAPE) īstenošanu, kuru izveidojis Centrālāfrikas reģions un kurš paredzēts šim reģionam, un kura mērķis ir atbalsta koordinēšana, lai efektīvi palīdzētu finansēt prioritārās darbības Centrālāfrikas valstu ražošanas jaudas palielināšanai, kā norādīts 5. pantā, kā arī 10. pantā minētos pasākumus. FORAPE darbības un pārvaldības noteikumus līdz 2008. gada beigām nosaka reģions. EK Līgumslēdzēja puse šo periodu izmantos, lai pabeigtu savu novērtējumu par minētajiem noteikumiem.

2. FORAPE finansējumu nodrošinās ar Līgumslēdzēju pušu resursiem, proti, ar EAF fonda iemaksām, Eiropas Savienības dalībvalstu iemaksām, kā arī citu iespējamo līdzekļu devēju iemaksām.

3. Neskarot 1. un 2. punktu, Eiropas Kopienas Līgumslēdzēja puse apņemas savu atbalstu virzīt caur reģiona finansējuma mehānismiem vai arī ar mehānismu, ko izvēlējušās šā nolīguma parakstītājvalstis, ievērojot Kotonū Nolīgumā paredzētos noteikumus un procedūras, un saskaņā ar atbalsta efektivitātes principiem.

4. Līgumslēdzējas puses sadarbojas, lai veicinātu citu līdzekļu devēju dalību FORAPE.

10. pants
Sadarbība fiskālās korekcijas jautājumos

1. Līgumslēdzējas puses apzinās problēmas, ko Centrālāfrikas parakstītājvalstīm var radīt šajā nolīgumā paredzētā muitas nodokļu likvidēšana vai būtiska samazināšana, un tās vienojas šajā jomā veidot dialogu un sadarbību.

2. Ņemot vērā pakāpeniskas atcelšanas grafiku, par kuru šā nolīguma Līgumslēdzējas puses ir vienojušās, tās vienojas veidot padziļinātu dialogu par veicamajiem fiskālās korekcijas pasākumiem, lai ilgtermiņā atjaunotu budžeta līdzsvaru.

3. Atsaucoties uz šā panta 1. un 2. punktu, Līgumslēdzējas puses vienojas par sadarbību saskaņā ar 7. pantu un apņemas īstenot tehniskās un finansiālās palīdzības pasākumus šādās jomās:

a) palīdzība neto fiskālo ieguvumu izmantošanā, pilnībā ievērojot fiskālās reformas;

b) atbalsts fiskālajai reformai kopā ar dialogu šajā jomā.

4. Līgumslēdzējas puses EPN komitejā un iespējami drīzā laikā apņemas vienoties par neto fiskālo ieguvumu novērtēšanas metodiku. Šajā pašā komitejā Līgumslēdzējas puses vienojas arī par veicamajiem papildu pētījumiem un rīcību.

11. pants
Sadarbība starptautiskos forumos

Līgumslēdzējas puses tiecas sadarboties visos starptautiskos forumos, kuros tiek apspriesti jautājumi, kas attiecas uz šo partnerību.

12. pants

Līgumslēdzējas puses vienojas 2008. gadā ar šo sadaļu izveidotās attīstības partnerības jautājumu izskatīt dziļāk, tostarp tās īstenošanas noteikumus.

III SADAĻA
PREČU TIRDZNIECĪBAS REŽĪMS

 1. NODAĻA
MUITAS NODOKĻI UN ĀRPUSTARIFA PASĀKUMI

 13. pants
Izcelsmes noteikumi

1. Šajā nodaļa jēdziens "izcelsme" attiecas uz precēm, kuras atbilsts izcelsmes noteikumiem, kas Līgumslēdzēju pušu teritorijā ir spēkā 2008. gada 1. janvārī.

2. EPN komiteja šim nolīgumam pievienos kopēju savstarpējo režīmu, ar ko pārvalda izcelsmes noteikumus, un tas stāsies spēkā no šā nolīguma provizoriskās piemērošanas dienas.

3. Vēlākais, trīs gadus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā Līgumslēdzējas puses pārskata spēkā esošos noteikumus, kas pārvalda izcelsmes noteikumus, lai, ņemot vērā Centrālāfrikas attīstības mērķus, vienkāršotu izcelsmes noteikšanā izmantotos jēdzienus un metodes. Šajā pārskatīšanā Līgumslēdzējas puses ņems vērā tehnoloģijas attīstību, ražošanas procesus un pārējos faktorus, tostarp notiekošās reformas attiecībā uz izcelsmes noteikumiem, kuru rezultātā, iespējams, būs vajadzīgi grozījumi režīmā, par kuru ir panākta savstarpēja vienošanās. Visus grozījumus vai aizstāšanu veic ar EPN komitejas lēmumu.

14. pants
Muitas nodokļi

"Muitas nodokļi" ir visa veida nodevas vai maksājumi, tostarp visa veida papildnodokļi vai uzcenojumi, ko piemēro ražojumu importam vai eksportam vai saistībā ar ražojumu importu vai eksportu. Tas neattiecas uz:

a) maksājumiem, kas līdzvērtīgi nodokļiem vai citiem iekšējiem maksājumiem, kas piemēroti saskaņā ar 23. pantu;

b) antidempinga, kompensācijas vai aizsardzības pasākumiem, kas piemēroti saskaņā ar noteikumiem, kuri uzskaitīti nodaļā par tirdzniecības aizsardzības instrumentiem;

c) nodevām vai citiem maksājumiem, kas noteikti saskaņā ar 18. pantu.

15. pants
Eksporta muitas nodokļu atcelšana

1. No šā nolīguma stāšanās spēkā tirdzniecībā starp Līgumslēdzējām pusēm nepiemēro jaunus eksporta muitas nodokļus, ne arī paaugstina jau piemērojamos.

2. Tomēr gadījumā, ja valsts finansēs ir nozīmīgas problēmas vai ja nepieciešams nostiprināt vides aizsardzību, Centrālāfrikas Līgumslēdzēja puse, pēc apspriešanās ar EK Līgumslēdzēju pusi, var ieviest eksporta muitas nodokļus ierobežotam skaitam papildu preču.

3. EPN komiteja veic regulāru izvērtējumu, lai izskatītu saskaņā ar šo pantu piemēroto eksporta muitas nodokļu ietekmi un atbilstību.

16. pants
Preču aprite

1. Eiropas Kopienas vai Centrālāfrikas Līgumslēdzējas puses izcelsmes precēm otras Līgumslēdzējas puses teritorijā muitas nodokļus piemēro tikai vienu reizi.

2. Attiecībā uz Eiropas Kopienas izcelsmes precēm saskaņā ar šo nolīgumu maksājamo muitas nodokli iekasē tajā Centrālāfrikas parakstītājvalstī, kuras teritorija ir patēriņa vieta.

3. Centrālāfrikas Līgumslēdzēja puse veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu šā panta noteikumu efektīvu īstenošanu un Centrālāfrikas parakstītājvalstīs veicinātu preču brīvu apriti. Abas Līgumslēdzējas puses šajā jautājumā apņemas sadarboties saskaņā ar 7. un 8. pantu. Šo sadarbību pielāgos Centrālāfrikas Līgumslēdzējas puses galīgi izvēlētajam mehānisma veidam.

4. Līgumslēdzējas puses piekrīt sadarboties, lai veicinātu preču apriti un vienkāršotu muitas procedūras kā tas paredzēts III sadaļas 3. nodaļā.

17. pants
Ražojumu klasifikācija

Ražojumu, uz kuriem attiecas šis nolīgums, klasifikācija atbilst katras Līgumslēdzējas puses muitas nomenklatūras klasifikācijai saskaņā ar preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu ("HS").

18. pants
Nodevas un citi maksājumi

1. Nodevas un citi maksājumi, kas minēti 14. panta c) punktā, nepārsniedz sniegto pakalpojumu aptuveno izmaksu summu un nav paredzēti vietējo ražojumu netiešai aizsardzībai vai tam, lai fiskālām vajadzībām uzliktu nodokli importam vai eksportam. Uz tiem attiecas īpaši tarifi, kas atbilst aptuvenām sniegto pakalpojumu izmaksām, un tos neaprēķina uz ad valorem bāzes. Nodevas un citus maksājumus nepiemēro konsulārām formalitātēm, piemēram, konsulāriem faktūrrēķiniem un sertifikātiem, kuru pilnīgu uzskaitījumu noteiks EPN komiteja.

2. Lai veicinātu reģionālo integrāciju un nodrošinātu skaidrību uzņēmumiem, Centrālāfrikas Līgumslēdzēja puse apņemas līdz 2013. gada 1. janvārim pieņemt standarta noteikumus šā panta jomā.

19. pants
Labvēlīgāks režīms, pamatojoties uz ekonomiskās integrācijas nolīgumu

1. Jomās, uz kurām attiecas šī nodaļa, EK Līgumslēdzēja puse Centrālāfrikas Līgumslēdzējai pusei piešķir labvēlīgāku režīmu, kas varētu rasties no tā, ka pēc šā nolīguma parakstīšanas EK Līgumslēdzēja puse kļūst par ekonomiskās integrācijas nolīguma pusi, kas noslēgts ar trešām personām.

2. Jomās, uz kurām attiecas šī nodaļa, Centrālāfrikas Līgumslēdzēja puse piešķir EK Līgumslēdzējai pusei labvēlīgāku režīmu, kas varētu rasties no tā, ka pēc šā nolīguma parakstīšanas Centrālāfrikas Līgumslēdzēja puse kļūst par ekonomiskās integrācijas nolīguma pusi, kas noslēgts ar nozīmīgu tirdzniecības partneri.

3. Ja Centrālāfrikas Līgumslēdzēja puse no nozīmīga tirdzniecības partnera iegūst būtiski labvēlīgāku režīmu nekā EK Līgumslēdzējas puses piedāvātais režīms ekonomiskās integrācijas nolīgumā, ko noslēgusi Centrālāfrikas Līgumslēdzēja puse ar šo pašu partneri, abas puses uzsāks konsultācijas un kopīgi nolems par 2. punkta īstenošanu.

4. Šajā pantā "ekonomiskās integrācijas nolīgums" ir nolīgums, ar kuru būtiski liberalizē tirdzniecību un atceļ vai likvidē diskrimināciju starp pusēm, likvidējot pastāvošos diskriminējošos pasākumus un/vai aizliedzot jaunus diskriminējošus vai vairāk diskriminējošus pasākumus vai nu šim nolīgumam stājoties spēkā, vai arī saprātīgā termiņā.

5. Šajā pantā "nozīmīgs tirdzniecības partneris" ir ikviena attīstīta valsts vai ikviena valsts, kuras daļa pasaules preču eksportā ir vairāk nekā 1 % gadā pirms 2. punktā minētā ekonomiskās integrācijas nolīguma stāšanās spēkā, vai jebkura valstu grupa, kas darbojas atsevišķi, kolektīvi vai ar ekonomiskās integrācijas nolīgumu, kuras daļa pasaules preču eksportā ir vairāk nekā 1,5 % gadā pirms 2. punktā minētā ekonomiskās integrācijas nolīguma stāšanās spēkā1.

6. Šīs nodaļas noteikumus nevar interpretēt kā pienākumu pusēm savstarpēji saskaņot preferenciālos režīmus, ko vienai no pusēm šā nolīguma parakstīšanas dienā piemēro, pamatojoties uz reģionālās ekonomiskās integrācijas nolīgumu ar kādu trešo personu.


1 Šim nolūkam izmanto PTO oficiālos datus par pasaules lielākajiem eksportētājiem (izņemot ES iekšējo tirdzniecību).

20. pants
Muitas nodokļi ražojumiem, kuru izcelsme ir Centrālāfrikas parakstītājvalstīs

1. Ražojumus, kuru izcelsme ir Centrālāfrikas Līgumslēdzējas puses teritorijā, EK Līgumslēdzējā pusē importē bez muitas nodokļiem, izņemot ražojumus un atbilstīgi nosacījumiem, kas norādīti II pielikumā.

2. Pušu tirdzniecībā nepiemēro jaunus muitas nodokļus, un nepaaugstina tos, kurus jau piemēro.

21. pants
Muitas nodokļi ražojumiem, kuru izcelsme ir Eiropas Kopienā

1. Katram ražojumam pamata muitas nodokļi ir noteikti III pielikumā.

2. Pušu tirdzniecībā nepiemēro jaunus muitas nodokļus, un nepaaugstina tos, kas noteikti III pielikumā.

3. Neskarot 2. punktu, vēlākais, līdz 2013. gada 1. janvārim ieviešot kopējo ārējo tarifu un tiktāl, ciktāl šo nodokļu vispārējā ietekme nepārsniedz III pielikumā noteikto nodokļu ietekmi, Centrālāfrika var pārskatīt muitas pamatnodokļus, kas noteikti III pantā un kas piemērojami Eiropas Kopienas izcelsmes ražojumiem. Šajā gadījumā EPN komiteja III pielikumā veic attiecīgus grozījumus.

4. Tādu ražojumu muitas nodokļus, kuru izcelsme noteikta Eiropas Kopienā un kuri III pielikumā minēti kategorijās "1", "2" un "3", atceļ pilnībā atbilstoši tabulā minētajiem nosacījumiem. Tabulā noteiktais tarifu samazinājums attiecas uz 1. punktā noteiktajiem tarifiem vai arī uz iespējamajiem jaunajiem tarifiem, kas noteikti atbilstīgi 3. punkta nosacījumiem.

 

Kategorija1/1/20081/1/20091/1/20101/1/20111/1/20121/1/20131/1/2014
1.0 %0 %25 %50 %75 %100 % 
2.0 %0 %0 %15 %30 % 45 % 60 %
3.0 %0 %0 %0 %0 %0 %10 %
        
Kategorija1/1/20151/1/20161/1/20171/1/20181/1/20191/1/20201/1/2021
1.       
2.75 %90 %100 %    
3.20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %
        
Kategorija1/1/20221/1/2023 
1.   
2.   
3.90 %100 % 
    

5. To Eiropas Kopienas izcelsmes ražojumu importu, kuru saraksts ir sniegts III pielikuma kategorijā "5", veido ražojumi, kuru muitas nodokļus nosaka atbilstoši 1. un 3. punktam; šīs kategorijas muitas nodokļus nesamazina un neatceļ.

6. Ja rodas nopietnas grūtības ar kāda ražojuma importu, EPN komiteja, savstarpēji vienojoties, var pārskatīt muitas nodokļa pazemināšanas un atcelšanas grafiku ar nolūku varbūtēji pagarināt pazemināšanas un atcelšanas grafiku. Šādā pārskatīšanā grafika termiņi, kurus lūgts pārskatīt, attiecībā uz attiecīgo ražojumu nedrīkst tikt pagarināti tā, ka tie pārsniedz maksimālo pārejas laiku nodokļu pazemināšanai vai atcelšanai attiecīgajam ražojumam. Ja trīsdesmit dienās pēc pieprasījuma par grafika pārskatīšanu, EPN komiteja lēmumu nav pieņēmusi, Centrālāfrikas Līgumslēdzēja puse var pagaidu kārtā apturēt grafiku uz laiku, kas nepārsniedz vienu gadu.

22. pants
Kvantitatīvu ierobežojumu aizliegums

 Stājoties spēkā šim nolīgumam, atceļ visus importa vai eksporta aizliegumus vai ierobežojumus, izņemot 18. pantā noteiktos muitas nodokļus, nodevas, maksas vai citus maksājumus, neatkarīgi tā, vai tos piemēro ar kvotām, importa vai eksporta atļaujām vai citiem pasākumiem. Neievieš nevienu jaunu šāda veida pasākumu. Šā panta noteikumi neskar šā nolīguma nodaļā par tirdzniecības aizsardzības instrumentiem izklāstītos noteikumus.

23. pants
Valsts režīms attiecībā uz iekšējiem nodokļiem un regulējumu

1. Uz otras Līgumslēdzējas puses izcelsmes ražojumu importu neattiecas nekādi tieši vai netieši iekšējie nodokļi un nekādi citi iekšējie maksājumi, kas pārsniedz līdzīgiem vietējiem ražojumiem tieši vai netieši piemērojamos maksājumus. Turklāt Līgumslēdzējas puses nekādā citā veidā nepiemēro iekšējos nodokļus un citus iekšējus maksājumus, lai nodrošinātu iekšzemes ražojumu aizsardzību.

2. Otras Līgumslēdzējas puses izcelsmes ražojumu importam piešķir ne mazāk labvēlīgu režīmu kā to, kas piešķirts līdzīgiem iekšzemes ražojumiem atbilstīgi visiem normatīvajiem aktiem un prasībām, kas ietekmē tirdzniecību, piedāvāšanu pārdošanai, pirkšanu, pārvadāšanu, izplatīšanu vai izmantošanu iekšējā tirgū. Šā punkta noteikumi neliedz piemērot diferencētu iekšējo pārvadājumu tarifu, kas pamatots tikai ar transporta līdzekļu ekonomisku ekspluatāciju, bet ne ar ražojuma izcelsmi.

3. Neviena no Līgumslēdzējām pusēm nenosaka un nesaglabā nekādu iekšējo regulējumu attiecībā uz ražojumu sajaukšanu, apstrādi vai lietošanu noteiktos daudzumos vai proporcijās, tieši vai netieši pieprasot, ka jebkura ražojuma, uz kuru attiecas minētie noteikumi, visi noteiktie daudzumi vai ražojuma daļas jāpiegādā no iekšzemes avotiem. Turklāt Līgumslēdzējas puses nekā citādi nepiemēro iekšējo kvantitatīvo regulējumu, lai nodrošinātu iekšzemes ražojumu aizsardzību.

Nepiemēro iekšējo kvantitatīvo regulējumu attiecībā uz ražojumu sajaukšanu, apstrādi vai lietošanu noteiktos daudzumos vai proporcijās, lai šos noteiktos daudzumus vai proporcijas sadalītu starp ārējiem piegādes avotiem.

4. Saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (1994. gada VVTT) III panta 8. punkta b) apakšpunktu šā panta noteikumi neliedz subsīdiju maksāšanu tikai pašmāju ražotājiem, tostarp tādus maksājumus pašmāju ražotājiem, kas iegūti no iekšējo nodokļu un maksājumu ieņēmumiem, kuri piemēroti saskaņā ar šā panta noteikumiem, un subsīdijas, kuras īsteno ar vietējo ražojumu publiskā iepirkuma starpniecību.

5. Šā panta noteikumi neattiecas uz normatīvajiem aktiem, procedūrām vai praksi, ko piemēro publiskajam iepirkumam.

6. Šā panta noteikumi neskar šā nolīguma nodaļā par tirdzniecības aizsardzības instrumentiem izklāstītos noteikumus.

24. pants
Lauksaimniecības ražojumu eksporta subsīdijas

1. Ne EK Līgumslēdzēja puse, ne Centrālāfrikas Līgumslēdzēja puse, nedz arī Centrālāfrikas parakstītājvalstis nedrīkst ieviest jaunas subsīdijas, kuru priekšnosacījums ir eksports, vai palielināt esošas tāda veida subsīdijas lauksaimniecības ražojumiem, kas paredzēti otras Līgumslēdzējas puses teritorijai. Attiecībā uz esošajām subsīdijām šis punkts neliedz palielināšanu attiecīgā ražojuma pasaules cenas izmaiņu dēļ.

2. Attiecībā uz 3. punktā definēto ražojumu grupu, kurai EK tiesību aktos noteikta eksporta kompensācija par pamata ražojumu un kurai Centrālāfrikas Līgumslēdzēja puse ir apņēmusies atcelt muitas nodokļus, EK Līgumslēdzēja puse apņemas pakāpeniski atcelt visas esošās subsīdijas, kas piešķirtas šīs ražojumu grupas eksportam — kas atbilst tam pašam pamata ražojumam — uz Centrālāfrikas Līgumslēdzējas puses teritoriju. Puses attiecībā uz šo punktu apspriedīsies līdz 2008. gada 31. decembrim, lai noteiktu šīs atcelšanas noteikumus.

3. Šis pants piemērojams ražojumiem, uz kuriem attiecas PTO Nolīguma par lauksaimniecību I pielikums.

4. Šis pants neskar to, kā Centrālāfrikas Līgumslēdzēja puse piemēro PTO Nolīguma par lauksaimniecību 9. panta 4. punktu un PTO Nolīguma par subsīdijām un kompensācijas pasākumiem 27. pantu.

25. pants
Nodrošinātība ar pārtiku

Ja šā nolīguma īstenošana rada grūtības ar tādu pārtikas produktu apgādi vai pieejamību, kas ir svarīgi nodrošinātībai ar pārtiku, un ja šāda situācija sagādā vai var sagādāt Centrālāfrikas Līgumslēdzējai pusei vai Centrālāfrikas parakstītājvalstij lielas grūtības, Centrālāfrikas Līgumslēdzēja puse vai attiecīgā Centrālāfrikas parakstītājvalsts var veikt attiecīgus pasākumus saskaņā ar 31. pantā noteikto procedūru.

26. pants
Īpaši noteikumi par administratīvo sadarbību

1. Līgumslēdzējas puses vienojas, ka administratīvā sadarbība ir būtiska šajā sadaļā noteiktā preferenciālā režīma īstenošanai un kontrolei, un uzsver apņemšanos cīnīties pret pārkāpumiem un krāpšanu muitā un ar to saistītajās jomās.

2. Ja kāda Līgumslēdzēja puse uz objektīvas informācijas pamata konstatē nespēju nodrošināt administratīvo sadarbību un/vai atklāj pārkāpumus vai krāpšanu, attiecīgā Līgumslēdzēja puse saskaņā ar šo pantu var uz laiku apturēt konkrētā preferenciālā režīma piemērošanu attiecīgajam(-iem) ražojumam(-iem).

3. Šajā pantā administratīvās sadarbības nenodrošināšana, inter alia, nozīmē:

a) atkārtotu nespēju pildīt pienākumu pārbaudīt attiecīgā(-o) ražojuma(-u) izcelsmes statusu;

b) atkārtotu atteikšanos vai nepamatotu kavēšanos veikt izcelsmes apliecinājuma pārbaudi un/vai paziņot tās rezultātus;

c) atkārtotu atteikšanos vai nepamatotu kavēšanos, piešķirot atļauju veikt administratīvas sadarbības uzdevumus, lai pārbaudītu dokumentu autentiskumu vai informācijas pareizību, kas ir būtiska konkrētā preferenciālā režīma piešķiršanai.

4. Uz pagaidu apturēšanu attiecas šādi nosacījumi:

a) Līgumslēdzēja puse, kas, pamatojoties uz objektīvu informāciju, konstatē nespēju nodrošināt administratīvo sadarbību un/vai atklāj pārkāpumus vai krāpšanu, par to tūlīt paziņo EPN komitejai, sniedzot arī objektīvu informāciju, un, pamatojoties uz visu attiecīgo informāciju un objektīviem secinājumiem, uzsāk apspriešanos EPN komitejā, lai rastu abām Līgumslēdzējām pusēm pieņemamu risinājumu;

b) ja Līgumslēdzējas puses saskaņā ar iepriekšminēto ir uzsākušas apspriešanos EPN komitejā un 3 mēnešos pēc minētās paziņošanas nav spējušas vienoties par pieņemamu risinājumu, attiecīgā Līgumslēdzēja puse var pagaidu kārtā apturēt attiecīgajam(-ajiem) ražojumam(-iem) piemērojamo konkrēto preferenciālo režīmu. Par pagaidu apturēšanu tūlīt paziņo EPN komitejai;

c) šajā pantā paredzētā pagaidu apturēšana nepārsniedz to, kas nepieciešams attiecīgās Līgumslēdzējas puses finansiālo interešu aizsardzībai. Pagaidu apturēšana nepārsniedz sešu mēnešu termiņu, kuru var atjaunot. Par pagaidu apturēšanu tūlīt pēc tās pieņemšanas paziņo EPN komitejai. Par apturēšanu periodiski apspriežas EPN komitejā, jo īpaši, lai to atceltu, tiklīdz vairs nepastāv apstākļi, kas to izraisījuši.

5. Vienlaikus ar paziņošanu EPN komitejai atbilstīgi 4. punkta a) apakšpunktam attiecīgā Līgumslēdzēja puse savā oficiālajā vēstnesī publicē paziņojumu importētājiem. Paziņojumā importētājiem attiecībā uz konkrēto ražojumu jānorāda, ka uz objektīvas informācijas pamata ir konstatēta nespēja nodrošināt administratīvo sadarbību un/vai ir atklāti pārkāpumi vai krāpšana.

 27. pants
Administratīvo kļūdu labošana

Ja kompetentās iestādes pieļauj būtiskas administratīvas kļūdas eksporta preferenciālās sistēmas pārvaldībā, jo īpaši, piemērojot noteikumus par "noteiktas izcelsmes ražojumu" jēdziena definīciju un administratīvās sadarbības metodēm, un ja kļūdas rezultātā iestājas sekas importa un eksporta izteiksmē, tā Līgumslēdzēja puse, uz kuru šīs sekas attiecas, var lūgt EPN komiteju izskatīt iespēju noteikt problēmas atrisināšanai visus vajadzīgos pasākumus.

28. pants
Sadarbība

Atbilstīgi 7. pantam Līgumslēdzējas puses vienojas sadarboties, inter alia, šādās jomās:

– atbalsts to tirdzniecības politikas saistību īstenošanā, kas izriet no šā nolīguma;

– apmācība/atbalsts šo noteikumu interpretācijā un piemērošanā.

2. NODAĻA
TIRDZNIECĪBAS AIZSARDZĪBAS INSTRUMENTI

 29. pants
Antidempinga un kompensācijas pasākumi

1. Atbilstīgi šā panta noteikumiem nekas šajā nolīgumā neliedz EK Līgumslēdzējai pusei vai Centrālāfrikas parakstītājvalstīm atsevišķi vai kolektīvi noteikt antidempinga vai kompensācijas pasākumus saskaņā ar attiecīgiem PTO nolīgumiem. Šajā pantā izcelsmi nosaka saskaņā ar Līgumslēdzēju pušu nepreferenciālajiem izcelsmes noteikumiem.

2. Pirms galīgo antidempinga vai kompensācijas pasākumu piemērošanas attiecībā uz ražojumiem, ko importē no Centrālāfrikas parakstītājvalstīm, EK Līgumslēdzēja puse apsver konstruktīvu aizsardzības līdzekļu iespēju, ko paredz attiecīgie PTO nolīgumi.

3. Ja antidempinga vai kompensācijas pasākumu vismaz divām Centrālāfrikas parakstītājvalstīm noteikusi reģionāla vai apakšreģionāla iestāde, ir tikai viena iestāde tiesiskās uzraudzības veikšanai, tostarp pārsūdzības līmenī.

4. Ja antidempinga vai kompensācijas pasākumus var noteikt reģionālā vai apakšreģionālā līmenī un valsts līmenī, Līgumslēdzējas puses nodrošina, lai šos pasākumus attiecībā uz to pašu ražojumu nepiemērotu reģionālās vai apakšreģionālās iestādes, no vienas puses, un valsts iestādes, no otras puses.

5. EK Līgumslēdzēja puse pirms jebkādas izmeklēšanas sākšanas ziņo Centrālāfrikas parakstītājvalstīm par pienācīgi dokumentētu sūdzību saņemšanu.

6. Šā panta noteikumi piemērojami visās izmeklēšanās, ko uzsāk pēc šā nolīguma stāšanās spēkā.

7. Uz šo pantu neattiecas šā nolīguma noteikumi par domstarpību izšķiršanu.

30. pants
Daudzpusēji aizsardzības pasākumi

1. Atbilstīgi šā panta noteikumiem nekas šajā nolīgumā nekavē Centrālāfrikas parakstītājvalstis un EK Līgumslēdzēju pusi pieņemt pasākumus saskaņā ar 1994. gada VVTT XIX pantu, PTO Nolīgumu par aizsardzības pasākumiem un PTO Nolīguma par lauksaimniecību 5. pantu. Šajā pantā izcelsmi nosaka saskaņā ar Līgumslēdzēju pušu nepreferenciālajiem izcelsmes noteikumiem.

2. Neskarot 1. punkta noteikumus un ņemot vērā šā nolīguma vispārējos attīstības mērķus un Centrālāfrikas parakstītājvalstu ekonomikas mazo apjomu, EK Līgumslēdzēja puse izslēdz importu no Centrālāfrikas parakstītājvalstīm no pasākumiem, kas pieņemti atbilstīgi 1994. gada VVTT XIX pantam, PTO Nolīgumam par aizsardzības pasākumiem un PTO Nolīguma par lauksaimniecību 5. pantam.

3. Šā panta 2. punkta noteikumus piemēro piecus gadus no šā nolīguma stāšanās spēkā. Ne vēlāk kā 120 dienas pirms šā termiņa beigām EPN komiteja pārskata minēto noteikumu darbību saskaņā ar Centrālāfrikas parakstītājvalstu attīstības vajadzībām ar nolūku noteikt, vai pagarināt to piemērošanu uz turpmāku laiku.

4. Uz 1. punktu neattiecas šā nolīguma noteikumi par domstarpību izšķiršanu.

31. pants
Divpusēji aizsardzības pasākumi

1. Neskarot 30. panta noteikumus, Līgumslēdzēja puse, izskatījusi alternatīvos risinājumus, var piemērot ierobežota termiņa aizsardzības pasākumus, kas ir atkāpe no 20. vai 21. panta noteikumiem, ievērojot šā panta nosacījumus un tajā noteikto kārtību.

2. Šā panta 1. punktā minētos aizsardzības pasākumus var piemērot, ja kādas Līgumslēdzējas puses izcelsmes ražojumu importē otras Līgumslēdzējas puses teritorijā tādos palielinātos daudzumos vai tādos apstākļos, kas rada vai var radīt:

a) nopietnus zaudējumus iekšzemes rūpniecībai, kas ražo līdzīgus vai tieši konkurējošus ražojumus importētājas Līgumslēdzējas puses teritorijā; vai

b) traucējumus kādā ekonomikas nozarē, jo īpaši tad, ja šie traucējumi rada lielas sociālas problēmas vai grūtības, kas varētu izraisīt importētājas Līgumslēdzējas puses ekonomiskās situācijas nopietnu pasliktināšanos; vai

c) traucējumus līdzīgu vai tieši konkurējošu lauksaimniecības ražojumu tirgos1 vai mehānismos, kas regulē šos tirgus.

3. Šajā pantā minētie aizsardzības pasākumi nepārsniedz to, kas ir nepieciešams, lai izlabotu vai novērstu nopietnus zaudējumus vai traucējumus, kas noteikti 2. punktā un 5. punkta b) apakšpunktā. Importētājas Līgumslēdzējas puses aizsardzības pasākumi var būt tikai viens vai vairāki no šiem:

a) ievedmuitas likmes turpmākas samazināšanas apturēšana attiecīgajam ražojumam, kā noteikts šajā nolīgumā;

b) muitas nodokļa palielinājums attiecīgajam ražojumam līdz tādam līmenim, kas nepārsniedz muitas nodokļa līmeni, ko piemēro citiem PTO locekļiem; un

c) tarifa kvotu ieviešana attiecīgajam ražojumam.

4. Neskarot 1., 2. un 3. punkta noteikumus, ja kāds no ražojumiem ar izcelsmi Centrālāfrikas parakstītājvalstī(-s) tiek importēts tādos palielinātos daudzumos un tādos apstākļos, kas rada vai var radīt vienu no 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajām situācijām vienā vai vairākos Eiropas Savienības attālākajos rajonos, EK Līgumslēdzēja puse saskaņā ar 6. līdz 9. punktā noteiktajām procedūrām var noteikt uzraudzības vai aizsardzības pasākumus, kas aprobežojas ar attiecīgo(-ajiem) reģionu(-iem).

5. a) Neskarot 1., 2. un 3. punkta noteikumus, ja kāds no ražojumiem ar izcelsmi EK Līgumslēdzējā pusē tiek importēts tādos palielinātos daudzumos un tādos apstākļos, kas rada vai var radīt vienu no 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajām situācijām kādā no Centrālāfrikas parakstītājvalstīm, attiecīgā Centrālāfrikas parakstītājvalsts saskaņā ar 6. līdz 9. punktā noteiktajām procedūrām var noteikt uzraudzības vai aizsardzības pasākumus, kas aprobežojas ar tās teritoriju.

b) Centrālāfrikas parakstītājvalsts var noteikt aizsardzības pasākumus, ja kāds no ražojumiem ar izcelsmi EK Līgumslēdzējā pusē pēc muitas nodokļu samazināšanas tiek importēts tādos palielinātos daudzumos un tādos apstākļos, kas rada vai var radīt traucējumus jaunā rūpniecības nozarē, kura ražo līdzīgus vai tieši konkurējošus ražojumus. Šie noteikumi ir piemērojami tikai desmit gadu laikposmā no šā nolīguma stāšanās spēkā. Pasākumi ir jānosaka saskaņā ar 6. līdz 9. punktā noteiktajām procedūrām.

6. a) Šajā pantā minētie aizsardzības pasākumi saglabājami tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai novērstu vai labotu nopietnu kaitējumu vai traucējumus, kas definēti 2., 4. un 5. punktā.

b) Šajā pantā minētos aizsardzības pasākumus piemēro laikposmā, kas nepārsniedz divus gadus. Ja apstākļi, kas attaisno aizsardzības pasākumu piemērošanu, turpina pastāvēt, pasākumus var pagarināt uz jaunu laikposmu, kas nepārsniedz divus gadus. Ja Centrālāfrikas parakstītājvalstis vai parakstītājvalsts piemēro aizsardzības pasākumu vai ja EK Līgumslēdzēja puse piemēro pasākumu, kas aprobežojas ar vienu vai vairākiem attālākajiem reģioniem, tādu pasākumu var piemērot uz laikposmu, kas nepārsniedz četrus gadus, un, ja apstākļi, kas attaisno aizsardzības pasākumu piemērošanu, turpina pastāvēt, pasākumus var pagarināt uz jaunu laikposmu, kas nepārsniedz četrus gadus.

c) Šajā pantā minētajiem aizsardzības pasākumiem, kas ilgāki par vienu gadu, jāpievieno skaidrs grafiks to pakāpeniskai likvidēšanai, vēlākais, līdz noteiktā perioda beigām.

d) Vismaz gadu pēc tam, kad pārtrauc aizsardzības pasākuma piemērošanu, šajā pantā minētu aizsardzības pasākumu nepiemēro tāda ražojuma importam, uz kuru iepriekš jau attiecās šāds pasākums.

7. Īstenojot iepriekšējos punktus, piemēro šādus noteikumus:

a) ja kāda Līgumslēdzēja puse uzskata, ka pastāv viens no 2., 4. un/vai 5. punktā noteiktajiem apstākļiem, tā nekavējoties iesniedz šo jautājumu EPN komitejas izskatīšanai;

b) EPN komiteja var sagatavot ieteikumus radušos apstākļu novēršanai. Ja EPN komiteja nav sagatavojusi ieteikumus ar mērķi novērst apstākļus vai ja 30 dienās pēc jautājuma iesniegšanas šai komitejai nav panākts cits apmierinošs risinājums, importētāja Līgumslēdzēja puse var noteikt attiecīgus pasākumus apstākļu novēršanai saskaņā ar šo pantu;

c) pirms šajā pantā norādīto pasākumu uzsākšanas vai gadījumos, kuros piemēro šā panta 8. punktu, attiecīgā Līgumslēdzēja puse iespējami drīz iesniedz EPN komitejai visu informāciju, kas vajadzīga rūpīgai situācijas pārbaudei, lai atrastu attiecīgajām pusēm pieņemamu risinājumu;

d) izraugoties aizsardzības pasākumus, prioritāte piešķirama pasākumiem, kuri var efektīvi un ātri labot radušos problēmu un kuri vismazāk traucē šā nolīguma darbību;

e) par pasākumiem, kas piemēroti saskaņā ar šo pantu, tūlīt paziņo EPN komitejai, un tos regulāri apspriež minētajā struktūrā, īpaši, lai noteiktu grafiku pasākumu atcelšanai, tiklīdz to atļaus apstākļi.

8. Ja ārkārtēju apstākļu dēļ nepieciešama tūlītēja rīcība, attiecīgā importētāja puse — attiecīgi EK Līgumslēdzēja puse, Centrālāfrikas parakstītājvalstis vai parakstītājvalsts — var pagaidu kārtā noteikt 3., 4. un/vai 5. punktā paredzētos pasākumus, neievērojot 7. punkta prasības. Šādus pasākumus var noteikt uz laikposmu, kas nav ilgāks par 180 dienām, ja tos nosaka EK Līgumslēdzēja puse, un nav ilgāks par 200 dienām, ja tos nosaka Centrālāfrikas parakstītājvalstis vai parakstītājvalsts vai ja EK Līgumslēdzējas puses noteiktie pasākumi aprobežojas ar tās viena vai vairāku attālāko reģionu teritoriju. Jebkura šāda pagaidu pasākuma ilgums tiek atskaitīts no pasākumu termiņa un jebkura pagarinājuma, kas minēts 6. punktā. Pieņemot šādus pagaidu pasākumus, jāņem vērā visu iesaistīto personu intereses. Attiecīgā importētāja puse informē otru attiecīgo pusi un nekavējoties nodod jautājumu EPN komitejai izskatīšanai.

9. Ja importētāja Līgumslēdzēja puse kāda ražojuma importam piemēro administratīvu procedūru, kuras nolūks ir ātri iegūt informāciju par tirdzniecības plūsmu tendencēm, kas varētu izraisīt šajā pantā minētās problēmas, tā nekavējoties informē par to EPN komiteju.

10. PTO līgums neliedz vienai no Līgumslēdzējām pusēm pieņemt aizsardzības pasākumus saskaņā ar šā panta noteikumiem.


1 Šis pants piemērojams lauksaimniecības ražojumiem, uz kuriem attiecas PTO Nolīguma par lauksaimniecību I pielikums.

3. NODAĻA
MUITAS REŽĪMS UN TIRDZNIECĪBAS VEICINĀŠANA

 32. pants
Mērķi

1. Līgumslēdzējas puses atzīst, ka muitas un tirdzniecības veicināšanai ir liela nozīme augošajā pasaules tirdzniecības vidē. Līgumslēdzējas puses vienojas pastiprināt sadarbību šajā jomā ar nolūku nodrošināt, ka attiecīgie tiesību akti un procedūras, kā arī attiecīgo dienestu administratīvās jaudas atbilst kontroles un tirdzniecības efektīvas atvieglināšanas veicināšanai un palīdz sekmēt EPN parakstītājvalstu izaugsmi un reģionālo integrāciju.

2. Līgumslēdzējas puses atzīst, ka nedrīkst nekādi mazināt leģitīmo politisko mērķu nozīmi, tostarp drošības un krāpšanas novēršanas mērķu nozīmi.

33. pants
Muitas un administratīvā sadarbība

1. Lai nodrošinātu atbilstību šā nolīguma noteikumiem un efektīvi ievērotu 32. pantā noteiktos mērķus, Līgumslēdzējas puses:

a) apmainās ar informāciju par normatīvajiem aktiem un procedūrām muitas jomā;

b) izstrādā kopīgas iniciatīvas attiecībā uz importa, eksporta un tranzīta procedūrām, kā arī procedūrām, kuru mērķis ir uzņēmējiem piedāvāt efektīvus pakalpojumus;

c) sadarbojas muitas un tirdzniecības procedūru automatizācijā un informācijas apmaiņas jomā pieņem Pasaules muitas organizācijas (PMO) muitas datu modeli;

d) sadarbojas palīdzības plānošanā un īstenošanā, lai sekmētu muitas reformas un tirdzniecības veicināšanas īstenošanu; un

e) veicinātu visu starptautiskajā tirdzniecībā iesaistīto iestāžu konsultācijas un sadarbību.

2. Neskarot 1. punktu, Līgumslēdzēju pušu muitas pārvaldes saskaņā ar Protokolu par savstarpēju administratīvu palīdzību muitas jomā sniedz savstarpēju administratīvu palīdzību muitas jomā. No 2008. gada EPN komiteja Protokolā par savstarpēju administratīvu palīdzību muitas jomā vienprātīgi veic grozījumus, kurus tā uzskata par vajadzīgiem.

34. pants
Sadarbības noteikumi

1. Līgumslēdzējas puses atzīst sadarbības nozīmi muitas un tirdzniecības atvieglināšanas jautājumos, lai sasniegtu šā nolīguma mērķus.

2. Saskaņā ar 7. pantu Līgumslēdzējas puses vienojas sadarboties, inter alia, šādās jomās:

a) mūsdienīgu muitas metožu piemērošana, tostarp riska analīze un pārvaldība, saistoša informācija, ražojumu importa un eksporta vienkāršotas procedūras, turpmākas pārbaudes un uzņēmuma revīzijas metodes;

b) tādu procedūru ieviešana, kas pēc iespējas atspoguļo starptautiskos instrumentus un standartus, kuri piemērojami tirdzniecības un muitas jomā, tostarp PTO muitas vērtējuma noteikumus un PMO instrumentus un standartus, inter alia, Starptautisko konvenciju par muitas procedūru vienkāršošanu un saskaņošanu, kas parakstīta Kioto 1973. gada 18. maijā un pārskatīta Briselē 1999. gada 26. jūnijā ("pārskatītā Kioto Konvencija") un PMO pamatstandartus pasaules tirdzniecības drošībai un sekmēšanai;

c) muitas un tirdzniecības procedūru datorizācija.

35. pants
Muitas un tirdzniecības standarti

1. Līgumslēdzējas puses vienojas, ka to tiesību akti, noteikumi un procedūras muitas un starptautiskās tirdzniecības jomā balstīsies uz:

a) starptautiskiem instrumentiem un standartiem, tostarp pārskatīto Kioto Konvenciju, PMO pamatstandartiem pasaules tirdzniecības drošībai un sekmēšanai, PMO muitas datu modeli un Starptautisko konvenciju par preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu ("HS konvencija");

b) vienota administratīva dokumenta vai tā elektroniska ekvivalenta īstenošanu ražojumu importa vai eksporta muitas deklarāciju sastādīšanai;

c) mūsdienīgām muitas metodēm, tostarp riska analīzi un pārvaldību, ražojumu importa un eksporta vienkāršotām procedūrām, turpmākām pārbaudēm un uzņēmumu revīzijas metodēm. Procedūrām jābūt pārredzamām, efektīvām un vienkāršotām, lai samazinātu izmaksas un paplašinātu prognozējamības iespējas uzņēmumiem, tostarp maziem un vidējiem uzņēmumiem;

d) nediskrimināciju importa, eksporta un tranzīta prasībās un procedūrās, gan pieņemot, ka sūtījumiem var piemērot atšķirīgu režīmu, vadoties pēc objektīviem riska pārvaldības kritērijiem;

e) noteikumiem un procedūrām, kas ietver saistošu informāciju, proti, par tarifu klasifikāciju un izcelsmi;

f) vienkāršotām procedūrām licencētiem uzņēmumiem;

g) informācijas sistēmu pakāpenisku attīstību, lai atvieglotu elektronisko datu apmaiņu starp uzņēmumiem, muitas pārvaldēm un citām iesaistītajām personām;

h) tranzīta plūsmas atvieglināšanu;

i) noteikumiem, kas nodrošina, ka sankcijas par muitas jomas noteikumu vai starptautiskās tirdzniecības procedūras prasību sīkiem pārkāpumiem ir samērīgas un nediskriminējošas un ka to piemērošana nerada nepamatotu kavēšanos;

j) muitas mākleriem obligāti izmantojamās pārsūdzības sistēmas regulāru novērtējumu, lai uzlabotu sniegumu un efektivitāti un vajadzības gadījumā virzītos uz šīs sistēmas atcelšanu.

2. Saistībā ar sarunām par pilnīgu EPN notiks sarunas par ražojumu pirmsnosūtīšanas obligātās pārbaudes sistēmu.

3. Lai uzlabotu darba paņēmienus, kā arī nodrošinātu nediskriminēšanu, pārredzamību, efektivitāti, integritāti un atbildību, Līgumslēdzējas puses apņemas:

a) veikt nepieciešamos pasākumus, lai vienkāršotu un standartizētu muitām un citām ar starptautisko tirdzniecību saistītajām iestādēm nepieciešamos datus un dokumentus, pamatojoties uz attiecīgajiem starptautiskiem ieteikumiem;

b) pēc iespējas vienkāršot administratīvās prasības un formalitātes, lai samazinātu ražojumu muitošanas, izlaišanas un izņemšanas termiņus;

c) ieviest efektīvas, ātras un nediskriminējošas procedūras, kas nodrošina pārsūdzības tiesības pret muitas un citu administrācijas iestāžu nolēmumiem, lēmumiem un rīcību attiecībā uz importu, eksportu vai tranzītu. Šīs procedūras ir viegli pieejamas, un ar tām saistītie izdevumi ir sapratīgi un nepārsniedz to apstrādei nepieciešamos izdevumus;

d) nodrošina visaugstāko neaizskaramības standartu ievērošanu, piemērojot pasākumus, kas atspoguļo attiecīgo starptautisko konvenciju un instrumentu principus šajā jomā.

36. pants
Ražojumu tranzīts

1. Līgumslēdzējas puses nodrošina ražojumu brīvu tranzītu caur savu teritoriju pa tranzītam visatbilstīgāko ceļu. Iespējamie ierobežojumi, pārbaudes vai prasības ir nediskriminējošas, samērīgas un piemērotas vienveidīgi.

2. Neskarot oficiālu muitas kontroli, attiecībā uz ražojumu tranzītu, kas importēti no otras Līgumslēdzējas puses teritorijas, Līgumslēdzējas puses vienojas nodrošināt režīmu, kas nav mazāk labvēlīgs kā iekšējā tirgus ražojumiem piešķirtais, jo īpaši attiecībā uz eksportu, importu un to apriti.

3. Līgumslēdzējas puses ievieš transporta režīmu muitas uzraudzībā, kas ļauj veikt ražojumu tranzītu, nemaksājot muitas nodokļus un citus maksājumus, ja vien tiek iesniegta attiecīga garantija.

4. Līgumslēdzējas puses veicina un īsteno reģionālu tranzīta režīmu.

5. Līgumslēdzējas puses attiecībā uz ražojumu tranzītu izmanto starptautiskus standartus un instrumentus.

6. Līgumslēdzējas puses nodrošina visu attiecīgo to teritorijā esošo iestāžu sadarbību un koordināciju, lai vienkāršotu tranzīta satiksmi un veicinātu pārrobežu sadarbību.

37. pants
Attiecības ar uzņēmējiem

Līgumslēdzējas puses vienojas:

a) nodrošināt, ka visa attiecīgā informācija par normatīvajiem aktiem, procedūrām un pavaddokumentiem, par nodokļiem, nodevām, maksām vai citiem maksājumiem ir publiski pieejama, ciktāl tas iespējams — elektroniski;

b) par nepieciešamību regulāri apspriesties ar uzņēmējiem par dokumentu izstrādi saistībā ar muitas un starptautiskas tirdzniecības jautājumiem. Šim nolūkam Līgumslēdzējas puses izveido attiecīgus regulāras apspriešanās mehānismus;

c) ka jāpaiet pietiekamam laikposmam starp jaunu vai grozītu tiesību aktu, procedūru, nodokļu vai maksājumu publikāciju un stāšanos spēkā.

Līgumslēdzējas puses publisko attiecīgus administratīva rakstura paziņojumus, tostarp attiecīgo iestāžu prasības, procedūras, darbalaiku un darbības procedūras muitas punktiem importa un/vai eksporta punktos, kā arī kontaktpunktus vai informācijas punktus;

d) sekmēt sadarbību starp uzņēmējiem un attiecīgajiem dienestiem, izmantojot nepatvaļīgas un publiski pieejamas procedūras, piemēram, saprašanās memorandus, pienācīgi izmantojot PMO ieteiktās procedūras;

e) nodrošināt, lai to attiecīgajās administratīvajās prasībās saistībā ar starptautisko tirdzniecību tiktu ņemtas vērā uzņēmēju intereses, ievērota paraugprakse, un lai tās iespējami maz ietekmētu tirdzniecību.

38. pants
Muitas vērtējums

1. Muitas vērtējuma noteikumus, ko piemēro tirdzniecībā starp Līgumslēdzējām pusēm, nosaka 1994. gada VVTT VII pants un PTO nolīgums par 1994. gada VVTT VII panta īstenošanu.

2. Līgumslēdzējas puses sadarbojas ar nolūku panākt kopīgu pieeju jautājumiem, kas saistīti ar muitas vērtējumu, tostarp par problēmām saistībā ar iekšējo cenu noteikšanu.

39. pants
Centrālāfrikas reģionālā integrācija

Veicot muitas reformas un veicinot tirdzniecību, Līgumslēdzējas puses sekmē reģionālo integrāciju, jo īpaši izstrādājot standarta noteikumus attiecībā uz:

– prasībām,

– dokumentiem,

– datu prasībām,

– procedūrām,

– licencētu uzņēmumu režīmiem,

– robežšķērsošanas procedūrām un darbalaiku,

– tranzīta prasībām, transportu ar nodrošinājumu un galvojumu.

Tam nepieciešama visu iesaistīto iestāžu cieša sadarbība, šai sadarbībai pēc iespējas jāpamatojas uz attiecīgiem starptautiskiem standartiem.

4. NODAĻA
TIRDZNIECĪBAS TEHNISKĀS BARJERAS
UN SANITĀRIE UN FITOSANITĀRIE PASĀKUMI

 40. pants
Mērķi

Šīs nodaļas mērķi ir veicināt ražojumu tirdzniecību starp Līgumslēdzējām pusēm, vienlaikus palielinot Līgumslēdzēju pušu spēju noteikt, novērst un likvidēt barjeras tirdzniecībai starp Līgumslēdzējām pusēm, kas radušās katras Līgumslēdzējas puses piemēroto tehnisko noteikumu, standartu un atbilstības novērtēšanas procedūru rezultātā, un palielinot Līgumslēdzēju pušu spēju aizsargāt augus, dzīvniekus un sabiedrības veselību.

41. pants
Daudzpusējas saistības un vispārējais konteksts

1. Līgumslēdzējas puses apstiprina, ka uzņemas tiesības un pienākumus, kas paredzēti PTO Nolīgumā par sanitāro un fitosanitāro pasākumu piemērošanu (SFP nolīgums) un PTO Nolīgumā par tehniskajām barjerām tirdzniecībā (TBT nolīgums). Līgumslēdzējas puses, kas nav PTO dalībnieces, tāpat apstiprina savu apņemšanos ievērot SFP nolīgumā un TBT nolīgumā noteiktās prasības attiecībā uz jautājumiem, kas skar Līgumslēdzēju pušu attiecības.

2. Līgumslēdzējas puses apstiprina savu apņemšanos uzlabot sabiedrības veselību Centrālāfrikas parakstītājvalstu teritorijā, proti, nostiprinot to spēju identificēt bīstamus ražojumus saskaņā ar 7. pantu.

3. Uz Līgumslēdzēju rīcību attiecas šajā nodaļā paredzētās saistības, tiesības un pienākumi.

42. pants
Darbības joma un definīcijas

1. Šī nodaļa attiecas uz pasākumiem, kuri ir PTO TBT nolīguma un SFP nolīguma darbības jomā.

2. Ja vien nav noteikts citādi, šajā nodaļā piemēro SFP nolīguma un TBT nolīguma, CODEX Alimentarius, Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas un Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijā paredzētās definīcijas, tostarp visas šajā nodaļā esošās atsauces uz "ražojumiem".

43. pants
Kompetentās iestādes

Attiecībā uz SFP pasākumiem EK Līgumslēdzējas puses un Centrālāfrikas parakstītājvalstu kompetentās iestādes šajā nodaļā minēto pasākumu piemērošanai ir aprakstītas II papildinājumā.

Līgumslēdzējas puses viena otru laikus informē par būtiskām pārmaiņām kompetentajās iestādēs, kas uzskaitītas II papildinājumā. EPN komiteja II papildinājumā izdara nepieciešamos grozījumus.

44. pants
Reģionalizācija (zonējums)

Nosakot importa noteikumus, Līgumslēdzējas puses var piedāvāt un noteikt katrā atsevišķā gadījumā zonas, kurām, ņemot vērā starptautiskus standartus, ir noteikts sanitārs vai fitosanitārs statuss.

45. pants
Tirdzniecības nosacījumu un informācijas apmaiņas pārredzamība

1. Līgumslēdzējas puses viena otru informē par grozījumiem normatīvajos un administratīvajos aktos attiecībā ražojumu importu (jo īpaši dzīvnieku izcelsmes un/vai augu izcelsmes ražojumiem).

2. Līgumslēdzējas puses atkārtoti apņemas ievērot saistības, kas tām uzliktas ar PTO SFP nolīgumu un TBT nolīgumu, ar šajos nolīgumos noteiktajiem mehānismiem vienai otru informēt par visiem grozījumiem, kas izdarīti attiecīgajos standartos vai tehniskajos noteikumos.

3. Līgumslēdzējas puses pēc vajadzības veic arī tiešu informācijas apmaiņu par citiem jautājumiem, kurus tās abas uzskata par varbūtēji svarīgiem savstarpējās tirdzniecības attiecībās.

4. Līgumslēdzējas puses apņemas sadarboties dzīvnieku slimību epidemioloģiskajā uzraudzībā. Attiecībā uz fitosanitāro aizsardzību Līgumslēdzējas puses apmainās arī ar informāciju par tādu kaitēkļu parādīšanos, kas otrai Līgumslēdzējai puses rada zināmus un tūlītējus draudus.

46. pants
Reģionālā integrācija

1. Centrālāfrikas Līgumslēdzēja puse apņemas 4 gados no šā nolīguma stāšanās spēkā reģionālā līmenī saskaņot standartus un citus pasākumus šīs nodaļas darbības jomā.

2. Lai sekmētu Līgumslēdzēju pušu savstarpējo tirdzniecību un saskaņā ar 40. pantu, Centrālāfrikas parakstītājvalstis atzīst, ka jāsaskaņo importa nosacījumi, ko piemēro EK Līgumslēdzējas puses izcelsmes ražojumiem, kad tos importē Centrālāfrikas parakstītājvalstī. Ja, stājoties spēkā šim nolīgumam, jau pastāv valsts importa nosacījumi, tad līdz saskaņoto tirdzniecības nosacījumu ieviešanai Centrālāfrikas parakstītājvalstīs tos piemēro saskaņā ar principu, ka EK Līgumslēdzējas puses ražojums, kas likumīgi laists tirgū kādā Centrālāfrikas parakstītājvalstī, var tikt oficiāli laists tirgū citās Centrālāfrikas parakstītājvalstīs bez citiem ierobežojumiem vai administratīvām prasībām.

 47. pants
Potenciāla paaugstināšana un tehniskā palīdzība

Saskaņā ar 7. pantu Līgumslēdzējas puses vienojas sadarboties šādās jomās:

a) attiecībā uz ražojumiem, kas minēti I papildinājuma A daļā, Līgumslēdzējas puses apņemas sadarboties, lai Centrālāfrikas parakstītājvalstīs nostiprinātu reģionālo integrāciju un kontroles kapacitāti saskaņā ar šā nolīguma mērķiem un lai sekmētu tirdzniecību starp Centrālāfrikas parakstītājvalstīm;

b) attiecībā uz ražojumiem, kas minēti I papildinājuma B daļā Līgumslēdzējas puses apņemas sadarboties, lai uzlabotu savu ražojumu konkurētspēju un kvalitāti.

5. NODAĻA
MEŽU PĀRVALDĪBA UN TIRDZNIECĪBA AR KOKU UN MEŽA RAŽOJUMIEM

48. pants
Definīcijas

 Šajā nodaļā, ja vien nav paredzēts savādāk, "meža ražojumi" ietver arī nekoksnes meža ražojumus un atvasinātos ražojumus.

49. pants
Darbības joma

Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz Centrālāfrikas izcelsmes kokmateriālu un meža ražojumu tirdzniecību un šo mežu ilgstpējīgu apsaimniekošanu.

50. pants
Kokmateriālu, nekoksnes meža ražojumu un atvasināto ražojumu tirdzniecība

1. Līgumslēdzējas puses sadarbojas, lai veicinātu tirdzniecību starp EK Līgumslēdzēju pusi un Centrālāfrikas Līgumslēdzēju pusi ar kokmateriāliem un meža ražojumiem no likumīgiem avotiem, kurus var objektīvi pārbaudīt un kuri atbilst ilgtspējīgas apsaimniekošanas mērķim. Līgumslēdzējas puses vienojas:

a) īstenot pasākumus, lai uzlabotu tirgus uzticību meža ražojumu izcelsmei, jo īpaši attiecībā uz likumīgu izcelsmi un/vai ilgtspējīgu izcelsmi. Šajos pasākumos var būt sistēmas, lai uzlabotu to kokmateriālu un meža ražojumu izsekojamību, kurus tirgo starp Centrālāfrikas valstīm un starp Centrālāfrikas Līgumslēdzēju pusi un EK Līgumslēdzēju pusi;

b) ieviest kontroles ķēdes neatkarīgu revīzijas un pārraudzības sistēmu.

2. Līgumslēdzējas puses izskatīs iespējas uzlabot Centrālāfrikas likumīgas vai ilgtspējīgas izcelsmes kokmateriālu un meža ražojumu komerciālās iespējas EK Līgumslēdzējas puses tirgū. Šie pasākumi var ietvert, inter alia, pastiprinātu politiku attiecībā uz publisko iepirkumu, pasākumus patērētāju informētības palielināšanai, pasākumus, kuru mērķis ir veicināt meža ražojumu pārstrādi Centrālāfrikā, kā arī darbības un iniciatīvas sadarbībā ar privātā sektora uzņēmējiem.

3. Līgumslēdzējas puses apņemas šī nodaļas darbības jomā izstrādāt nediskriminējošu politiku un/vai tiesību aktus; Līgumslēdzējas puses apņemas arī nodrošināt politikas un/vai tiesību aktu efektīvu un nediskriminējošu piemērošanu un īstenošanu atbilstīgi PTO noteikumiem.

51. pants
Reģionālā integrācija

1. Centrālāfrikas Līgumslēdzēja puse apņemas izstrādāt un īstenot reģionālu sistēmu, kas reglamentē Centrālāfrikas izcelsmes kokmateriālu un meža ražojumu tirdzniecību, tostarp tiesību aktus un attiecīgus sadarbības mehānismus, kas veicinās efektīvu piemērošanu un īstenošanu.

2. Centrālāfrikas Līgumslēdzēja puse izstrādās protokolus un/vai pamatnostādnes to Centrālāfrikas kompetento iestāžu sadarbībai, kuras atbild par piemērošanu, lai nodrošinātu, ka reģiona iekšējā tirdzniecībā kokmateriāli un meža ražojumi ir no objektīvi pārbaudāmiem likumīgiem avotiem.

52. pants
Potenciāla pastiprināšana un tehniskā palīdzība

 Saskaņā ar 7. pantu Līgumslēdzējas puses vienojas sadarboties šādās jomās:

a) veicinot palīdzību, lai stiprinātu reģionālo integrāciju šajā jomā, piemēram, īstenojot Nolīgumu par Centrālāfrikas mežu saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu un par Centrālāfrikas mežu komisijas (COMIFAC) izveidi un Apakšreģionu konverģences plānu, lai veidotu kapacitāti šajā nodaļā noteikto saistību īstenošanai;

b) atbalstot valsts un privātās tirdzniecības iniciatīvas, jo īpaši saistībā ar eksportu uz EK Līgumslēdzējas puses tirgu, lai uz vietas pārstrādātu Centrālāfrikas izcelsmes kokmateriālus un meža ražojumus, kas nāk no objektīvi pārbaudāmiem likumīgiem avotiem un atbilst ilgtspējīgas apsaimniekošanas mērķim.

53. pants
Citi nolīgumi

Neskarot šīs nodaļas noteikumus, kokmateriālu un meža ražojumu tirdzniecība jāreglamentē, ņemot vērā CITES (Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudēto sugu savvaļas dzīvniekiem un augiem), iespējamus brīvprātīgos partnerības nolīgumus, kuriem saistībā ar Eiropas Savienības Rīcības plānu saistībā ar tiesību aktu izpildi, pārvaldību un tirdzniecību mežu nozarē (FLEGT) Centrālāfrikas parakstītājvalstis pievienojas individuāli vai kopīgi ar Eiropas Kopienu.

IV SADAĻA
UZŅĒMĒJDARBĪBA, PAKALPOJUMU TIRDZNIECĪBA UN ELEKTRONISKĀ TIRDZNIECĪBA

 54. pants
Nolīguma pamats

1. Līgumslēdzējas puses apstiprina savas attiecīgās saistības, kas izriet no Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību.

2. Līgumslēdzējas puses apņemas, vēlākais, līdz 2009. gada 1. janvārim paplašināt šā nolīguma darbības jomu, vienojoties par atbilstīgiem noteikumiem uzņēmējdarbības un pakalpojumu tirdzniecības progresīvai, asimetriskai un savstarpējai liberalizācijai.

55. pants
Sadarbība

Atzīstot, ka tirdzniecības jaudas palielināšana var veicināt saimnieciskās darbības attīstību, jo īpaši pakalpojumu nozarē, un nostiprināt tiesisko regulējumu, Līgumslēdzējas puses vēlreiz apstiprina, ka uzņemas Kotonū Nolīguma attiecīgās saistības un jo īpaši tās, kas noteiktas 34. līdz 39., 41. līdz 43. pantā, 45. pantā un 74. līdz 78. pantā.

V SADAĻA
TIRDZNIECĪBAS NOTEIKUMI

1. NODAĻA
KĀRTĒJIE MAKSĀJUMI UN KAPITĀLA APRITE

56. pants
Sarunu turpināšana kārtējo maksājumu un kapitāla aprites jomā

1. Līgumslēdzējas puses atzīst nepieciešamību nodrošināt, ka neviena no pusēm nekavē un neierobežo ražojumu un pakalpojumu tirdzniecības liberalizācijai nepieciešamās līdzekļu pārrobežu plūsmas, kā arī vienas Līgumslēdzējas puses ieguldījumus otras puses reģionā. Jebkādi šķēršļi šādām plūsmām būtu pretrunā ar liberalizācijas mērķiem, jo, atļaujot tirdzniecību vai ieguldījumus kā tādus, maksājumus vai finansējumu nebūtu iespējams veikt no ārzemēm.

2. Šā mērķa sasniegšanai Līgumslēdzējas puses apņemas līdz 2009. gada 1. janvārim pabeigt sarunas par virkni tēmu, kas attiecas uz šādiem punktiem:

a) ar ražojumu vai pakalpojumu tirdzniecību saistīto līdzekļu plūsmu, t.s. "kārtējo maksājumu", liberalizācija;

b) ar "ieguldījumiem" saistīto līdzekļu plūsmu, t.s. "ar ieguldījumiem saistītas kapitāla aprites", liberalizācija, tostarp ieguldījumu repatriācija un peļņa;

c) drošības klauzula, kas atļauj īslaicīgu atkāpi no kapitāla brīvas aprites, ņemot vērā monetārā stāvokļa nopietnas grūtības vai maksājumu bilanci;

d) attīstības klauzula, kas paredz citas, ar ieguldījumiem nesaistītas, kapitāla aprites liberalizāciju.

2. NODAĻA
KONKURENCE

 57. pants
Sarunu turpināšana konkurences jomā

1. Līgumslēdzējas puses atzīst, ka to tirdzniecības attiecībās liela nozīme ir brīvai un netraucētai konkurencei un ka atsevišķas pret konkurenci vērstas darbības var ierobežot tirdzniecību starp Līgumslēdzējām pusēm un tādējādi traucēt šā nolīguma mērķu sasniegšanu.

2. Tādēļ Līgumslēdzējas puses apņemas EPN uzsākt sarunas par vienu nodaļu konkurences jomā, kurā jo īpaši ietverti šādi elementi:

a) pret konkurenci vērstas darbības, kas uzskatāmas par nesaderīgām ar šā nolīguma pienācīgu darbību, ciktāl tās var attiekties uz Līgumslēdzēju pušu tirdzniecību;

b) noteikumi par tādas konkurences politikas un noteikumu un Centrālāfrikas reģionālās politikas efektīvu īstenošanu, kas reglamentē pret konkurenci vērstas darbības, kuras noteiktas saskaņā ar 2. punkta a) apakšpunktu;

c) noteikumi par neatkarīgu ekspertu tehnisko palīdzību, lai nodrošinātu nodaļas mērķu īstenošanu un konkurences politikas efektīvu piemērošanu Centrālāfrikas reģionālā līmenī.

3. Sarunas pamatojas uz divpakāpju pieeju, kuru mērķis ir vispirms piemērot noteikumus saistībā ar Centrālāfrikas reģionālo integrāciju un pēc kopīgi noteikta pārejas perioda piemērot noteikumus divpusējā līmenī.

4. Sarunas par konkurences nodaļu pabeidz līdz 2009. gada 1. janvārim.

3. NODAĻA
INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

58. pants
Sarunu turpināšana intelektuālā īpašuma jomā

1. Līgumslēdzējas puses apstiprina savas tiesības un pienākumus, kas izriet no Nolīguma par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem (turpmāk "TRIPS"), un atzīst, ka nepieciešams nodrošināt atbilstīgu un efektīvu intelektuālā, rūpnieciskā un komerciālā īpašuma tiesību un citu TRIPS ietverto tiesību aizsardzības līmeni saskaņā ar starptautiskiem standartiem, lai samazinātu divpusējās tirdzniecības traucējumus.

2. Ņemot vērā Āfrikas Intelektuālā īpašuma organizācijai (OAPI) nodotās pilnvaras, Līgumslēdzējas puses apņemas līdz 2009. gada 1. janvārim pabeigt sarunas par virkni saistību attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām.

3. Līgumslēdzējas puses vienojas arī pastiprināt sadarbību intelektuālā īpašuma tiesību jomā. Šīs sadarbības mērķis ir atbalstīt katras Līgumslēdzējas puses saistību īstenošanu, un tā jāpaplašina uz šādām jomām:

a) Centrālāfrikas reģionālās integrācijas iniciatīvu nostiprināšana, lai uzlabotu reģionu reglamentācijas kapacitāti, reģionālos tiesību aktus un noteikumus;

b) minēto tiesību ļaunprātīgas izmantošanas no tiesību turētāju puses novēršana un minēto tiesību pārkāpumu no konkurentu puses novēršana;

c) atbalsts Centrālāfrikas Līgumslēdzējas puses valsts normatīvo aktu izstrādē intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai un īstenošanai.

4. Sarunas balstās uz divpakāpju pieeju, kuru mērķis ir vispirms piemērot noteikumus saistībā ar Centrālāfrikas reģionālo integrāciju un pēc kopīgi noteikta pārejas perioda piemērot noteikumus divpusējā līmenī.

5. Sarunu laikā jāņem vērā Centrālāfrikas parakstītājvalstu dažādie attīstības līmeņi.

4. NODAĻA
PUBLISKAIS IEPIRKUMS

 59. pants
Sarunu turpināšana publiskā iepirkuma jomā

1. Līgumslēdzējas puses atzīst, ka pārredzami un konkurētspējīgi konkursu noteikumi veicina ekonomikas attīstību. Līdz ar to tās apņemas saskaņā ar 3. punktā paredzētajiem nosacījumiem vienoties par publiskā iepirkuma tirgu pakāpenisku un savstarpēju atvēršanu, vienlaikus atzīstot savas attīstības atšķirības.

2. Šā mērķa sasniegšanai Līgumslēdzējas puses līdz 2009. gada 1. janvārim pabeidz sarunas par virkni iespējamu saistību attiecībā uz publisko iepirkumu, kas jo īpaši attiecas uz šādiem punktiem:

a) pārskatāmi un nediskriminējoši noteikumi, piemērojamās procedūras un principi;

b) ražojumu saraksts, uz kuriem attiecas publiskais iepirkums, kā arī piemērotās robežvērtības;

c) efektīvas apstrīdēšanas procedūras;

d) pasākumi šo saistību īstenošanas kapacitātes atbalstam, tostarp, informācijas tehnoloģijas piedāvāto iespēju izmantošana.

3. Sarunas balstās uz divpakāpju pieeju, kuru mērķis ir vispirms piemērot noteikumus saistībā ar Centrālāfrikas reģionālo integrāciju un pēc kopīgi noteikta pārejas perioda piemērot noteikumus divpusējā līmenī.

4. Sarunu laikā EK Līgumslēdzēja puse ņem vērā Centrālāfrikas parakstītājvalstu attīstības, finansiālās vai tirdzniecības vajadzības, kas īpašas un diferencētas pieejas interesēs varētu izpausties kā šādi pasākumi:

a) vajadzības gadījumā, atbilstīgs īstenošanas periods, lai valdības publiskā iepirkuma pasākumus saskaņotu ar visām īpašajām procedūras prasībām;

b) pārejas pasākumu, piemēram, cenu atvieglojumu programmu vai kompensācijas pasākumu, pieņemšana vai saglabāšana atbilstīgi pakāpeniskas samazināšanas grafikam.

5. NODAĻA
ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA

60. pants
Sarunu turpināšana ilgtspējīgas attīstības jomā

1. Līgumslēdzējas puses atzīst, ka ilgtspējīga attīstība ir EPN vispārējs mērķis. Tādēļ tās vienojas, ka ilgtspējas apsvērumi tiks iekļauti visās EPN sadaļās, un apņemas izstrādāt atsevišķas nodaļas par vides un sociālajiem jautājumiem.

2. Šā mērķa sasniegšanai Līgumslēdzējas puses līdz 2009. gada 1. janvārim pabeidz sarunas par virkni iespējamu saistību attiecībā uz ilgtspējīgu attīstību, jo īpaši šādos punktos:

a) aizsardzības līmeņi un regulēšanas tiesības;

b) Centrālāfrikas reģionālā integrācija, starptautisko vides standartu un Starptautiskās Darba organizācijas standartu piemērošana un cienīga darba veicināšana;

c) aizsardzības līmeņu uzturēšana;

d) uzklausīšanas un uzraudzības procedūras.

3. Sarunu laikā EK Līgumslēdzēja puse ņem vērā Centrālāfrikas parakstītājvalstu attīstības vajadzības, kas varētu izpausties kā sadarbības noteikumi šajā jomā.

6. NODAĻA
PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

61. pants
Vispārējais mērķis

Līgumslēdzējas puses, atzīstot ka:

a) attiecībā uz personas datu apstrādi tām ir kopīgas intereses, aizsargājot fizisku personu pamattiesības un pamatbrīvības, jo īpaši privātumu;

b) liela nozīme ir efektīvas datu aizsardzības kārtības uzturēšanai kā patērētāju interešu aizsardzības līdzeklim, kas stimulē ieguldītāju uzticēšanos un veicina personas datu pārrobežu plūsmas;

c) personas datu vākšana un apstrāde jāīsteno pārredzami un godīgi, izrādot pienācīgu cieņu pret datu subjektu, vienojas izveidot attiecīgu tiesisku un normatīvu kārtību, kā arī vajadzības gadījumā administratīvo kapacitāti tās īstenošanai, tostarp neatkarīgas uzraudzības iestādes, lai nodrošinātu personas pienācīgu aizsardzības līmeni attiecībā uz personas datu apstrādi atbilstīgi visaugstākajiem starptautiskajiem standartiem1.


1 Jāņem vērā šādi starptautiski instrumenti:
i) Pamatnostādnes datorizētu personas datu kartotēku regulēšanai, ko ANO Ģenerālā asambleja grozījusi 1990. gada 20. novembrī
ii) ESAO Padomes ieteikums par 1980. gada 23. septembra Pamatnostādnēm, kuras reglamentē privātuma aizsardzību un personas datu pārrobežu plūsmu.

62. pants
Definīcijas

Šajā nodaļā:

a) "personas dati" ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu (datu subjektu);

b) "personas datu apstrāde" ir jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, piemēram, datu vākšana, reģistrēšana, kārtošana, glabāšana, pārveidošana, izguve, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, apvienošana, bloķēšana, dzēšana vai iznīcināšana, kā arī personas datu nosūtīšana pār valsts robežām;

c) "datu apstrādes pārzinis" ir fiziska vai juridiska persona, iestāde vai jebkura cita struktūra, kura nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus.

63. pants
Principi un vispārīgi noteikumi

Līgumslēdzējas puses vienojas, ka izveidojamā tiesiskā un reglamentējošā kārtība un administratīvā kapacitāte ietver vismaz šādus pamatprincipus un īstenošanas kontroles mehānismus:

a) pamatprincipi:

i) konkrēta mērķa ierobežojuma princips — dati jāapstrādā konkrētai vajadzībai un pēc tam jāizmanto vai jānodod tālāk vienīgi tiktāl, ciktāl tas ir pieļaujams atbilstīgi pārsūtīšanas nolūkam. Šā principa izņēmumi pieļaujami vienīgi tad, ja tie ir paredzēti tiesību aktos par demokrātiskas sabiedrības svarīgu sabiedrisku interešu aizsardzību;

ii) datu kvalitāte un proporcionalitātes princips — datiem jābūt precīziem, un vajadzības gadījumā tie jāatjaunina. Datiem jābūt pietiekamiem, atbilstīgiem, un tie nedrīkst būt pārmērīgi attiecībā uz mērķi, kādam tos nosūta vai apstrādā;

iii) pārredzamības princips — fiziskām personām jāsniedz informācija par apstrādes mērķi un datu apstrādes pārzini trešā valstī, un cita informācija, ciktāl tas vajadzīgs, lai nodrošinātu taisnīgumu. Šā principa izņēmumi pieļaujami vienīgi tad, ja tie ir paredzēti tiesību aktos par demokrātiskas sabiedrības svarīgu sabiedrisku interešu aizsardzību;

iv) drošības princips — datu apstrādes pārzinis veic tehniskas un organizatoriskas drošības pasākumus, kas atbilst ar apstrādi saistītajam riskam. Personas, kas darbojas datu apstrādes pārziņa uzdevumā, tostarp datu operators, drīkst apstrādāt vienīgi datus, par kuru apstrādi ir pārziņa dots rīkojums;

v) piekļuves tiesības, tiesības labot un apstrīdēt datus — datu subjektam ir tiesības iegūt visu to apstrādājamo datu kopiju, kuri skar viņu, un labot minētos datus, ja var pierādīt, ka tie neprecīzi. Dažos gadījumos viņam jābūt iespējai iebilst pret savu personas datu apstrādi. Šā principa izņēmumi pieļaujami vienīgi tad, ja tie ir paredzēti tiesību aktos par demokrātiskas sabiedrības svarīgu sabiedrisku interešu aizsardzību;

vi) ierobežojumi attiecībā uz datu nosūtīšanu — principā personas datu nosūtīšana, ko veic persona, kura datus saņēmusi, ir atļauta vienīgi tad, ja arī uz otru saņēmēju (t.i., nosūtīto datu saņēmēju) attiecas noteikumi, kas nodrošina pienācīgu aizsardzības līmeni;

vii) sensitīvi dati — ir jāparedz papildu aizsargpasākumi tādu datu apstrādei, kas norāda personas rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, personas veselību un seksuālo dzīvi, kā arī sniedz informāciju par personas tiesībpārkāpumiem, notiesājošiem spriedumiem krimināllietās vai drošības pasākumiem;

b) īstenošanas kontroles pasākumi:

Jāievieš atbilstīgi mehānismi, kas nodrošina šādu mērķu sasniegšanu:

i) nodrošināt tiesību aktu ievērošanu pienācīgā līmeni, tostarp to, ka datu apstrādes pārziņiem ir padziļināta izpratne par pienākumiem, bet datu subjektiem — par savām tiesībām un tiesību izmantošanas līdzekļiem, paredzot efektīvas un preventīvas sankcijas un ieviešot kontroles sistēmas, ko izmanto iestādes, revidenti vai neatkarīgas datu aizsardzības amatpersonas;

ii) sniegt atbalstu un palīdzību datu subjektiem savu tiesību īstenošanā, kuriem jābūt iespējai nekavējoties un efektīvi, un bez aizstāvības izmaksām īstenot savas tiesības, kā arī nodrošināt atbilstīgu iestāžu mehānismu, kas dod iespēju neatkarīgi izskatīt sūdzības;

iii) nodrošināt cietušajai pusei atbilstīgu atlīdzību noteikumu neievērošanas gadījumā un, vajadzības gadījumā, paredzēt sankciju piemērošanu un kompensācijas maksājumu.

64. pants
Atbilstība starptautiskajām saistībām

1. Līgumslēdzējas puses, izmantojot EPN komiteju, viena otru informē par daudzpusējām saistībām un nolīgumiem ar trešām valstīm, kurus tās varētu parakstīt, vai par jebkuru pienākumu, kas var attiekties uz tām un būt saistīts ar šīs nodaļas īstenošanu, jo īpaši par jebkuru nolīgumu, kurā paredzēta personas datu apstrāde, piemēram, datu vākšana, glabāšana, piekļuves kārtība vai to nosūtīšana trešām personām.

2. Līgumslēdzējas puses var pieprasīt konsultācijas, lai apspriestu visus jautājumus, kas var rasties.

65. pants
Sadarbība

Līgumslēdzējas puses atzīst, ka liela nozīme ir sadarbībai, kas veicina attiecīgu likumdošanas, tiesu un administratīvo sistēmu izveidi, kā arī nodrošina personas datu pienācīgu aizsardzību, kas atbilst šajā nodaļā iekļautajiem mērķiem un principiem.

VI SADAĻA
DOMSTARPĪBU NOVĒRŠANA UN IZŠĶIRŠANA

1. NODAĻA
MĒRĶIS UN DARBĪBAS JOMA

66. pants
Mērķis

Šīs nodaļas mērķis ir novērst un izšķirt domstarpības, kas varētu rasties starp Līgumslēdzējām pusēm, ar nolūku pēc iespējas panākt savstarpēji pieņemamu risinājumu.

67. pants
Darbības joma

1. Šī sadaļa attiecas uz visām domstarpībām par šā nolīguma interpretāciju vai piemērošanu, ja vien nav noteikts citādi.

2. Neskarot 1. punktu, Kotonū Nolīguma 98. pantā noteikto procedūru piemēro attiecībā uz domstarpībām par finansējumu sadarbības attīstības jomā, kas noteikts Kotonū Nolīgumā.

2. NODAĻA
KONSULTĀCIJAS UN STARPNIECĪBA

68. pants
Konsultācijas

1. Visas domstarpības attiecībā uz šo nolīgumu Līgumslēdzējas puses cenšas atrisināt, godprātīgi iesaistoties konsultācijās ar mērķi panākt abpusēji pieņemamu risinājumu.

2. Līgumslēdzēja puse ierosina konsultācijas ar rakstisku pieprasījumu otrai Līgumslēdzējai pusei, kura kopija iesniedzama EPN komitejai, norādot attiecīgo pasākumu un nolīguma noteikumus, kuriem pēc tās uzskata pasākums neatbilst.

3. Konsultācijas uzsāk 40 dienās no pieprasījuma iesniegšanas dienas. Konsultācijas uzskatāmas par pabeigtām 60 dienās no pieprasījuma iesniegšanas dienas, ja vien abas Līgumslēdzējas puses nevienojas konsultācijas turpināt. Visa konsultāciju laikā izpaustā informācija ir konfidenciāla.

4. Konsultācijas steidzamības gadījumos, tostarp tādos, kas saistīti ar ātrbojīgiem un sezonas produktiem, uzsāk 15 dienās no pieprasījuma iesniegšanas dienas, un tās uzskatāmas par pabeigtām 30 dienās no pieprasījuma iesniegšanas dienas.

5. Ja konsultācijas 3. vai 4. punktā noteiktajos termiņos nav uzsāktas vai ja konsultācijas ir noslēgtas, bet nav panākta vienošanās par savstarpēji pieņemamu risinājumu, prasītāja Līgumslēdzēja puse var pieprasīt izveidot šķīrējtiesu saskaņā ar 70. pantu.

69. pants
Starpniecība

1. Ja konsultācijās nav panākts savstarpēji pieņemams risinājums, Līgumslēdzējas puses vienojoties var izmantot vidutāja palīdzību. Ja Līgumslēdzējas puses nevienojas citādi, vidutāja darba uzdevums ir jautājums, kas norādīts konsultāciju pieprasījumā.

2. Ja Līgumslēdzējas puses nevienojas par vidutāju 15 dienās no pieprasījuma par vidutāju iesniegšanas, EPN komitejas priekšsēdētājs vai viņa iecelta persona izlozē vidutāju no personu kopuma, kas ir ietvertas 85. pantā minētajā sarakstā un nav nevienas Līgumslēdzējas puses valstspiederīgie. Izvēli izdara 20 dienās no pieprasījuma par vidutāju iesniegšanas katras Līgumslēdzējas puses pārstāvja klātbūtnē. Vidutājs sasauc sanāksmi ar Līgumslēdzējām pusēm ne vēlāk kā 30 dienās pēc viņa iecelšanas. Vidutājs saņem katras Līgumslēdzējas puses iesniegumu ne vēlāk kā 15 dienas pirms sanāksmes un sniedz savu atzinumu ne vēlāk kā 45 dienas pēc viņa iecelšanas.

3. Vidutāja atzinumā var būt ieteikumi par to, kā atrisināt domstarpības atbilstīgi šā nolīguma noteikumiem. Vidutāja atzinums nav saistošs.

4. Līgumslēdzējas puses var vienoties grozīt 2. punktā minētos termiņus. Arī vidutājs pēc Līgumslēdzējas puses pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas var nolemt grozīt šos termiņus, ņemot vērā attiecīgās Līgumslēdzējas puses īpašās grūtības vai lietas sarežģītību.

5. Vidutāja darbība, jo īpaši Līgumslēdzēju pušu izpaustā informācija un ieņemtā nostāja šajā procesā, ir konfidenciāla.

3. NODAĻA
DOMSTARPĪBU IZŠĶIRŠANAS PROCEDŪRA

 I IEDAĻA
ŠĶĪRĒJTIESAS PROCESS

 70. pants
Šķīrējtiesas procesa uzsākšana

1. Ja Līgumslēdzējām pusēm nav izdevies atrisināt domstarpības 68. pantā paredzētajās konsultācijās vai, attiecīgā gadījumā, ar 69. pantā paredzētā vidutāja, prasītāja Līgumslēdzēja puse var pieprasīt izveidot šķīrējtiesu.

2. Pieprasījums izveidot šķīrējtiesu rakstiski iesniedzams atbildētājai Līgumslēdzējai pusei un EPN komitejai. Prasītāja Līgumslēdzēja puse pieprasījumā apraksta konkrētos pasākumus un izskaidro, kādā veidā šādi pasākumi ir šā nolīguma pārkāpums.

71. pants
Šķīrējtiesas izveide

1. Šķīrējtiesā ir trīs šķīrējtiesneši.

2. Desmit dienās pēc tam, kad iesniegts pieprasījums izveidot šķīrējtiesu, Līgumslēdzējas puses apspriežas, lai panāktu vienošanos par tās sastāvu.

3. Ja Līgumslēdzējas puses nespēj vienoties par šķīrējtiesas sastāvu 2. punktā noteiktajā termiņā, jebkura no Līgumslēdzējām pusēm var pieprasīt EPN komitejas priekšsēdētājam vai viņa deleģētai personai izlozēt visus trīs locekļus no saraksta, kas izveidots saskaņā ar 85. pantu: vienu personu — no to personu loka, ko ierosina prasītāja Līgumslēdzēja puse, vienu personu — no to personu loka, ko ierosina atbildētāja Līgumslēdzēja puse, un vienu personu — no Līgumslēdzēju pušu izvēlētajiem šķīrējtiesnešiem par priekšsēdētāju. Ja Līgumslēdzējas puses vienojas par vienu vai vairākiem šķīrējtiesas locekļiem, atlikušos locekļus izraugās tādā pašā procedūrā.

4. EPN komitejas priekšsēdētājs vai viņa deleģēta persona izraugās šķīrējtiesnešus 5 dienās pēc 3. punktā minētā Līgumslēdzējas puses pieprasījuma un katras Līgumslēdzējas puses pārstāvja klātbūtnē.

5. Šķīrējtiesas izveides diena ir diena, kad ir izraudzīti visi trīs šķīrējtiesneši.

72. pants
Šķīrējtiesas starpposma ziņojums

Parasti ne vēlāk kā 120 dienas pēc šķīrējtiesas izveides dienas, tā iesniedz Līgumslēdzējām pusēm starpposma ziņojumu, kurā ir gan aprakstošā daļa, gan konstatējumi un secinājumi. Piecpadsmit dienās pēc ziņojuma iesniegšanas katra Līgumslēdzēja puse var iesniegt rakstiskas piezīmes šķīrējtiesai par konkrētiem starpposma ziņojuma aspektiem.

73. pants
Šķīrējtiesas nolēmums

1. Šķīrējtiesa paziņo savu nolēmumu Līgumslēdzējām pusēm un EPN komitejai, vēlākais, 150 dienās pēc šķīrējtiesas izveides dienas. Ja tā uzskata, ka termiņš nav izpildāms, šķīrējtiesas priekšsēdētājs Līgumslēdzējām pusēm un EPN komitejai par to paziņo rakstiski, norādot kavēšanās iemeslus un dienu, kad šķīrējtiesa plāno pabeigt darbu. Nekādos apstākļos nolēmums nav paziņojams vēlāk kā 180 dienas no šķīrējtiesas izveides dienas.

2. Steidzamības gadījumos, tostarp tādos, kas saistīti ar ātrbojīgiem un sezonas produktiem, šķīrējtiesa cenšas paziņot savu nolēmumu 75 dienās no tās izveides dienas. Nekādos apstākļos tas nedrīkst aizņemt vairāk kā 90 dienas no tās izveides. Desmit dienās pēc tās izveides šķīrējtiesa var sniegt iepriekšēju nolēmumu par to, vai tā uzskata lietu par steidzamu.

3. Katra Līgumslēdzēja puse var lūgt šķīrējtiesu sniegt ieteikumus par to, kā atbildētājai Līgumslēdzējai pusei panākt atbilstību.

II IEDAĻA
ATBILSTĪBA

 74. pants
Atbilstība šķīrējtiesas nolēmumam

Katra Līgumslēdzēja puse vai vajadzības gadījumā Centrālāfrikas parakstītājvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai īstenotu šķīrējtiesas nolēmumu, un Līgumslēdzējas puses apņemas vienoties par nolēmuma izpildes termiņu.

75. pants
Pietiekams termiņš atbilstības panākšanai

1. Vēlākais, 30 dienas pēc šķīrējtiesas nolēmuma paziņošanas pusēm atbildētāja Līgumslēdzēja puse rakstiski informē prasītāju Līgumslēdzēju pusi un EPN komiteju par termiņu, kas tai nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību ("pietiekams laikposms").

2. Ja starp pusēm ir domstarpības par to, kas ir pietiekams laikposms, lai nodrošinātu atbilstību šķīrējtiesas nolēmumam, prasītāja Līgumslēdzēja puse 20 dienās no dienas, kad atbildētāja Līgumslēdzēja puse saskaņā ar 1. punktu ir sniegusi savu paziņojumu, rakstiski lūdz šķīrējtiesu noteikt pietiekamu laikposmu. Par šādu pieprasījumu vienlaikus paziņo otrai Līgumslēdzējai pusei un EPN komitejai. Šķīrējtiesa pusēm un EPN komitejai savu nolēmumu paziņo 30 dienās no prasības iesniegšanas.

3. Nosakot pietiekama laikposma ilgumu, šķīrējtiesa ņem vērā laiku, kas parasti nepieciešams atbildētājai Līgumslēdzējai pusei vai, attiecīgā gadījumā, Centrālāfrikas parakstītājvalstīm, lai pieņemtu normatīvos aktus vai administratīvus pasākumus, kas līdzīgi tiem, ko prasītāja Līgumslēdzēja puse vai, attiecīgā gadījumā, Centrālāfrikas parakstītājvalstis uzskata par nepieciešamiem atbilstības nodrošināšanai. Šķīrējtiesa var arī ņemt vērā pierādāmus kapacitātes ierobežojumus, kas var iespaidot atbildētājas Līgumslēdzējas puses nepieciešamo pasākumu pieņemšanu.

4. Ja sākotnējais šķīrējtiesas sastāvs vai daži tās locekļi nevar piedalīties jaunā sanāksmē, piemēro 71. pantā noteiktās procedūras. Nolēmuma paziņošanas termiņš ir 45 dienas no šā panta 2. punktā minētā pieprasījuma iesniegšanas dienas.

5. Pietiekamo laikposmu var pagarināt, pusēm savstarpēji vienojoties.

76. pants
Šķīrējtiesas nolēmuma par atbilstības pasākumiem pārskatīšana

1. Pirms pietiekamā laikposma beigām atbildētāja Līgumslēdzēja puse informē otru pusi un EPN komiteju par pasākumiem, ko tā veikusi, lai izpildītu šķīrējtiesas nolēmumu.

2. Ja Līgumslēdzējām pusēm ir domstarpības par to, vai kāds saskaņā ar 1. punktu paziņots pasākums atbilst šā nolīguma noteikumiem, prasītāja Līgumslēdzēja puse var pieprasīt, lai šķīrējtiesa izlemj šo jautājumu. Pieprasījumā apraksta konkrētos pasākumus un izskaidro, kādēļ tādi pasākumi neatbilst šā nolīguma noteikumiem. Šķīrējtiesa paziņo savu nolēmumu 90 dienās no šā pieprasījuma iesniegšanas dienas. Steidzamības gadījumos, tostarp tādos, kas saistīti ar ātrbojīgām vai sezonas precēm, šķīrējtiesa paziņo savu nolēmumu 45 dienās no pieprasījuma iesniegšanas dienas.

3. Ja sākotnējais šķīrējtiesas sastāvs vai daži tās locekļi nevar piedalīties jaunā sanāksmē, piemēro 71. pantā noteiktās procedūras. Nolēmuma paziņošanas termiņš ir 105 dienas no 2. punktā minētā pieprasījuma iesniegšanas dienas.

77. pants
Pagaidu noteikumi neatbilstības gadījumā

1. Ja atbildētāja Līgumslēdzēja puse pirms pietiekamā laikposma beigām neinformē par pasākumiem, ko tā veikusi, lai izpildītu šķīrējtiesas nolēmumu, vai ja šķīrējtiesa lemj, ka saskaņā ar 76. panta 1. punktu paziņotie pasākumi neatbilst minētās puses pienākumiem, kuri noteikti šajā nolīgumā, atbildētāja Līgumslēdzēja puse vai, attiecīgā gadījumā, Centrālāfrikas parakstītājvalsts izsaka īslaicīgas kompensācijas piedāvājumu, ja prasītāja Līgumslēdzēja puse to pieprasa. Šī kompensācija var būt finansiāla kompensācija vai ietvert finansiālu kompensāciju. Tomēr saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem atbildētājai Līgumslēdzējai pusei vai, attiecīgā gadījumā, Centrālāfrikas parakstītājvalstij nav pienākuma nodrošināt šādu finansiālo kompensāciju.

2. Ja 30 dienās no pietiekamā perioda beigām vai no dienas, kad šķīrējtiesa pieņem 76. pantā minēto nolēmumu, saskaņā ar kuru veiktie atbilstības nodrošināšanas pasākumi neatbilst šā nolīguma noteikumiem, Līgumslēdzējas puses nav vienojušās par kompensāciju, prasītāja Līgumslēdzēja puse ir tiesīga pieņemt atbilstošus pasākumus, par to iepriekš paziņojot otrai pusei. Šos pasākumus var pieņemt prasītāja Līgumslēdzēja puse vai, attiecīgā gadījumā, Centrālāfrikas parakstītājvalsts.

3. Pieņemot šos pasākumus, prasītāja Līgumslēdzēja puse vai, attiecīgā gadījumā, Centrālāfrikas parakstītājvalsts cenšas izvēlēties pasākumus, kas ir samērīgi ar noteikumu pārkāpumu un pēc iespējas mazāk ietekmē šā nolīguma mērķu sasniegšanu, kā arī ņem vērā to ietekmi uz atbildētājas Līgumslēdzējas puses un dažādu Centrālāfrikas parakstītājvalstu ekonomiku.

4. Pieprasot kompensāciju vai pieņemot attiecīgus pasākumus atbilstīgi 1. vai 2. punktam, EK Līgumslēdzēja puse ievēro pienācīgu atturību.

5. Kompensācija vai attiecīgi pasākumi ir īslaicīgi un piemērojami tikai līdz brīdim, kad pasākums, ar kuru tiek pārkāpti šā nolīguma noteikumi, ir atsaukts vai grozīts tā, lai atbilstu minētajiem noteikumiem, vai līdz brīdim, kad Līgumslēdzējas puses ir vienojušās par domstarpību atrisināšanu.

78. pants
Pēc attiecīgo pasākumu pieņemšanas atbilstības panākšanai veikto pasākumu pārbaude

1. Atbildētāja Līgumslēdzēja puse paziņo otrai pusei un EPN komitejai pasākumus, ko tā pieņēmusi, lai nodrošinātu atbilstību šķīrējtiesas nolēmumam, un paziņojumā lūdz, lai prasītāja Līgumslēdzēja puse vai, attiecīgā gadījumā, Centrālāfrikas parakstītājvalsts pārtrauc piemērot attiecīgos pasākumus.

2. Ja Līgumslēdzējas puses 30 dienās pēc paziņojuma iesniegšanas nevienojas par paziņoto pasākumu atbilstību šā nolīguma noteikumiem, prasītāja Līgumslēdzēja puse rakstiski pieprasa šķīrējtiesas nolēmumu šajā jautājumā. Par pieprasījumu paziņo otrai Līgumslēdzējai pusei un EPN komitejai. Šķīrējtiesas nolēmumu pusēm un EPN komitejai paziņo 45 dienās no prasības iesniegšanas. Ja šķīrējtiesa uzskata, ka kādi pasākumi, kas pieņemti atbilstības nodrošināšanai, neatbilst šajā nolīgumā minētajiem noteikumiem, tā lemj par to, vai prasītāja Līgumslēdzēja puse vai, attiecīgā gadījumā, Centrālāfrikas parakstītājvalsts drīkst turpmāk piemērot attiecīgos pasākumus. Ja šķīrējtiesa nolemj, ka pasākumi, kas veikti atbilstības nodrošināšanai, atbilst šā nolīguma noteikumiem, attiecīgos pasākumus izbeidz.

3. Ja sākotnējais šķīrējtiesas sastāvs vai daži tās locekļi nevar piedalīties jaunā sanāksmē, piemēro 71. pantā noteiktās procedūras. Nolēmuma paziņošanas termiņš ir 60 dienas no šā panta 2. punktā minētā pieprasījuma iesniegšanas dienas.

III IEDAĻA
KOPĪGI NOTEIKUMI

79. pants
Savstarpēji saskaņots risinājums

Saskaņā ar šo sadaļu Līgumslēdzējas puses katrā laikā drīkst panākt domstarpību saskaņotu risinājumu. Par šādu risinājumu tās paziņo EPN komitejai. Pieņemot savstarpēji saskaņotu risinājumu, procedūra tiek izbeigta.

80. pants
Reglaments un rīcības kodekss

1. Domstarpību izšķiršanas procedūras, kas noteiktas 3. nodaļā, notiek saskaņā ar reglamentu un rīcības kodeksu, ko pieņem EPN komiteja.

2. Šķīrējtiesas sanāksmes ir atklātas saskaņā ar reglamentu, kurš paredz arī noteikumus konfidenciālas uzņēmējdarbības informācijas aizsardzībai.

81. pants
Vispārēja un tehniska informācija

Šķīrējtiesa pēc vienas Līgumslēdzējas puses pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas var iegūt informāciju no jebkura avota, tostarp domstarpībās iesaistītās Līgumslēdzējas puses, ja tā to uzskata par vajadzīgu šķīrējtiesas procesam. Šķīrējtiesai ir arī tiesības saņemt ekspertu viedokli, ja tā to uzskata par nepieciešamu. Šādi iegūta informācija ir jāpaziņo abām pusēm un jāļauj tām komentēt šo informāciju. Ieinteresētās Līgumslēdzējas puses šķīrējtiesai var iesniegt amicus curiae rakstisku ziņojumu saskaņā ar reglamentu.

82. pants
Saziņas valodas

Centrālāfrikas Līgumslēdzēja puse mutiskus un rakstiskus paziņojumus sniedz franciski un angliski, un Eiropas Kopiena to dara vienā no Eiropas Savienības iestāžu oficiālajām valodām.

83. pants
Interpretācijas noteikumi

Šķīrējtiesa apņemas interpretēt šā nolīguma noteikumus saskaņā ar starptautisko publisko tiesību interpretācijas ierastajiem noteikumiem, tostarp Vīnes Konvenciju par starptautiskajām līgumtiesībām. Šķīrējtiesas nolēmumi nepaplašina un nesašaurina šā nolīguma noteikumos paredzētās tiesības un pienākumus.

84. pants
Šķīrējtiesas nolēmumi

1. Šķīrējtiesa dara visu iespējamo, lai katru nolēmumu pieņemtu vienprātīgi. Ja tomēr nolēmumu nevar pieņemt vienprātīgi, domstarpību jautājumu izšķir ar vairākuma balsojumu, tomēr atšķirīgie šķīrējtiesnešu viedokļi nekādā gadījumā netiek publiskoti.

2. Nolēmumā izklāstīti faktu konstatējumi lietā, šā nolīguma attiecīgo noteikumu piemērojamība un loģiskais pamatojums izdarītajiem konstatējumiem un secinājumiem. EPN komiteja šķīrējtiesas nolēmumu publisko, ja vien nav nolemts to nedarīt.

4. NODAĻA
VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

85. pants
Šķīrējtiesnešu saraksts

1. Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šā nolīguma stāšanās spēkā EPN komiteja izveido 15 tādu personu sarakstu, kuras vēlas un spēj darboties par šķīrējtiesnešiem. Katra Līgumslēdzēja puse par šķīrējtiesnešiem izvēlas piecas personas. Abas Līgumslēdzējas puses arī vienojas par piecām personām, kuras nav nevienas Līgumslēdzējas puses valstspiederīgie un kuras varētu būt šķīrējtiesas priekšsēdētājs. EPN komiteja nodrošina, lai sarakstā vienmēr tiktu uzturēts šis skaits.

2. Šķīrējtiesnešiem ir speciālās zināšanas vai pieredze tieslietās un starptautiskajā tirdzniecībā. Šķīrējtiesneši ir neatkarīgi, strādā savā kompetences jomā un nepieņem norādījumus ne no vienas organizācijas vai valdības, nav saistīti ne ar vienu no Līgumslēdzēju pušu pārvaldes iestādēm, kā arī ievēro EPN komitejas pieņemto rīcības kodeksu.

3. EPN komiteja var izveidot papildu sarakstu ar 15 personām, kam ir nozares ekspertu zināšanas konkrētos šā nolīguma aptvertajos jautājumos. Ja izmanto 71. panta 2. punkta atlases procedūru, EPN komitejas priekšsēdētājs ar abu Līgumslēdzēju pušu piekrišanu var izmantot minēto nozaru ekspertu sarakstu.

86. pants
Attiecības ar PTO pienākumiem

 1. Atbilstīgi šim nolīgumam izveidotās šķīrējtiesas neskata domstarpības par katras Līgumslēdzējas puses tiesībām un pienākumiem atbilstīgi Nolīgumam par PTO izveidi.

2. Tiesības izmantot šā nolīguma noteikumus par domstarpību izšķiršanu neskar nevienu darbību PTO ietvaros, tostarp domstarpību izšķiršanas darbību. Tomēr, ja viena no Līgumslēdzējām pusēm vai, attiecīgā gadījumā, Centrālāfrikas parakstītājvalstis ir uzsākusi(-ušas) domstarpību izšķiršanas darbības attiecībā uz konkrētu pasākumu saskaņā ar 70. panta 1. punktu vai saskaņā ar PTO nolīgumu, tā(-s) nevar uzsākt domstarpību izšķiršanas procedūru attiecībā uz to pašu pasākumu citā instancē, pirms nav pabeigta pirmā procedūra. Šajā punktā par domstarpību izšķiršanas procedūru saskaņā ar PTO nolīgumu uzskata tādu procesu, kas uzsākts, Līgumslēdzējai pusei vai, attiecīgā gadījumā, Centrālāfrikas parakstītājvalstīm pieprasot izveidot šķīrējtiesu atbilstoši PTO vienošanās par noteikumiem un kārtību, kas nosaka domstarpību izšķiršanu, 6. pantam.

3. Šis nolīgums nekādi neliedz Līgumslēdzējai pusei vai, attiecīgā gadījumā, Centrālāfrikas parakstītājvalstīm īstenot pienākumu atlikšanu, ko atļauj PTO Domstarpību izšķiršanas organizācija.

87. pants
Termiņi

1. Šajā sadaļā paredzētos termiņus, tostarp termiņus šķīrējtiesas nolēmumu paziņošanai, skaita kalendārajās dienās no dienas, kas ir pēc darbības vai fakta, uz kuru tie attiecas.

2. Visus šajā sadaļā paredzētos termiņus var pagarināt, pusēm savstarpēji vienojoties.

88. pants
VI sadaļas grozījumi

EPN komiteja var lemt par šīs sadaļas un tās pielikumu grozīšanu.

VII SADAĻA
VISPĀRĒJI IZŅĒMUMI

 89. pants
Vispārējā izņēmumu klauzula

Ar nosacījumu, ka šādi pasākumi netiek piemēroti tā, ka tie izraisa patvaļīgu vai nepamatotu diskrimināciju starp pusēm, lai gan ir jānodrošina vienādi apstākļi, vai slēptus ierobežojumus, kas ietekmē ražojumu un pakalpojumu tirdzniecību un uzņēmējdarbību, nevienu šā nolīguma noteikumu nedrīkst interpretēt tādā veidā, kas pusēm traucē pieņemt vai piemērot pasākumus, kuri:

a) ir nepieciešami sabiedriskās drošības un morāles aizsardzībai vai sabiedriskās kārtības nodrošināšanai;

b) ir nepieciešami cilvēku, dzīvnieku vai augu dzīvības un veselības aizsardzībai;

c) ir nepieciešami normatīvo aktu ievērošanas nodrošināšanai un nav pretrunā šā nolīguma noteikumiem, tostarp pasākumus, kuri attiecas uz:

i) krāpnieciskas vai maldinošas prakses novēršanu vai uz līgumsaistību neizpildes sekām,

ii) personu privātās dzīves aizsardzību saistībā ar personas datu apstrādi un izplatīšanu un privātā īpašumā esošas dokumentācijas un grāmatvedības konfidencialitātes aizsardzību,

iii) drošību,

iv) muitas noteikumu un procedūru piemērošanu, vai

v) intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību,

d) attiecas uz zelta un sudraba importu vai eksportu;

e) ir nepieciešami mākslinieciskas, vēsturiskas vai arheoloģiskas vērtības nacionālo bagātību aizsardzībai;

f) attiecas uz izsīkstošu dabas resursu saglabāšanu, ja tādi pasākumi nozīmē ierobežojumus pašmāju preču ražošanai vai patēriņam, pašmāju pakalpojumu piegādei vai patēriņam un pašmāju ieguldītājiem;

g) attiecas uz cietumnieku darba ražojumiem; vai

h) nav saderīgi ar šā nolīguma noteikumiem par valsts režīmu ar nosacījumu, ka savādākas attieksmes mērķis ir garantēt efektīvus un taisnīgus tiešos nodokļus un to iekasēšanu par otras Līgumslēdzējas puses ieguldītāju vai pakalpojumu sniedzēju saimniecisko darbību1.


1 Pasākumi ar mērķi garantēt tiešo nodokļu efektīvu un taisnīgu uzlikšanu un iekasēšanu ietver pasākumus, kurus viena puse ir pieņēmusi saskaņā ar savu nodokļu sistēmu un kuri:
i) attiecas uz ieguldītājiem un pakalpojumu sniedzējiem, kas nav rezidenti, atzīstot to, ka nerezidentu nodokļu pienākumus nosaka, ņemot vērā struktūras, kuras ir nodokļu maksātājas un kuras slēdz apakšlīgumus no vienas puses teritorijas vai atrodas vienas puses teritorijā, vai
ii) attiecas uz nerezidentiem nolūkā garantēt nodokļu piemērošanu vai iekasēšanu kādas puses teritorijā, vai
iii) attiecas uz nerezidentiem vai rezidentiem nolūkā novērst izvairīšanos no nodokļu maksāšanas vai to apiešanu, tostarp ar pasākumiem atbilstības nodrošināšanai, vai
iv) attiecas uz to pakalpojumu patērētājiem, kas sniegti otras puses teritorijā vai no šīs teritorijas, nolūkā garantēt nodokļu piemērošanu vai iekasēšanu no šiem patērētājiem attiecībā uz ienākumu avotiem vienā no pusēm, vai
v) ieguldītājus un pakalpojumu sniedzējus, uz kuriem attiecas nodokļi, ko piemēro struktūrām, kuras visā pasaulē ir nodokļu maksātāji, nošķir no citiem ieguldītājiem un pakalpojumu sniedzējiem, atzīstot viņu nodokļu bāzes atšķirību, vai
vi) nosaka, piešķir vai iedala rezidentu vai filiāļu, vai saistīto personu starpā, vai vienas personas filiāļu ienākumus, peļņu, ieņēmumus, zaudējumus, atskaitījumus vai kredītus, lai nodrošinātu pušu nodokļu bāzi.

 90. pants
Izņēmumi drošības jomā

1. Šā nolīguma noteikumus nedrīkst interpretēt kā:

a) pušu pienākumu sniegt informāciju, kuras izpaušanu tās uzskata par pretēju to drošības interesēm;

b) tādus, kas traucē pusēm īstenot kādu darbību, kuru tās uzskata par nepieciešamu savu drošības interešu aizsardzībai:

i) saistībā ar radioaktīvajiem materiāliem vai materiāliem, no kuriem tie ir atvasināti,

ii) saistībā ar saimnieciskajām darbībām, ko veic tieši vai netieši ar mērķi piegādāt iekārtas vai preces militārai iestādei,

iii) saistībā ar ieroču, munīcijas un militārā aprīkojuma ražošanu un tirdzniecību,

iv) attiecībā uz publisko iepirkumu, kas nepieciešams valsts drošības vai valsts aizsardzības vajadzībām, vai

v) kara laikā vai citādā ārkārtas situācijā starptautiskajās attiecībās; vai

c) tādus, kas traucē pusēm īstenot jebkādas darbības nolūkā pildīt saistības, kuras tās uzņēmušās ar mērķi saglabāt mieru un starptautisko drošību.

2. EPN komiteja saņem visplašāko iespējamo informāciju par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 1. punkta b) un c) apakšpunktu, un par to izbeigšanas dienu.

 91. pants
Nodokļu uzlikšana

1. Neko šajā nolīgumā vai citos nolīgumos, ar ko īsteno šo nolīgumu, neuzskata par tādu, kas liedz Līgumslēdzējām pusēm, piemērojot savu nodokļu tiesību aktu attiecīgos noteikumus, noteikt nodokļu maksātājus, kuri nav tādā pašā situācijā, jo īpaši attiecībā uz viņu domicilu vai attiecībā uz vietu, kur ieguldīts viņu kapitāls.

2. Neko šajā nolīgumā vai citos nolīgumos, ar ko īsteno šo nolīgumu, neuzskata par tādu, kas liedz Līgumslēdzējām pusēm pieņemt vai piemērot jebkādus pasākumus ar mērķi novērst izvairīšanos no nodokļu maksāšanas vai nodokļu apiešanu, saskaņā ar konvencijām, kuru mērķis ir izvairīties no nodokļu dubultas uzlikšanas, vai saskaņā ar citiem finanšu nolīgumiem vai attiecīgo valstu tiesību aktiem nodokļu jomā.

3. Neviens no šā nolīguma noteikumiem neietekmē pušu tiesības un pienākumus, kas noteikti jebkādā finanšu konvencijā. Šā nolīguma un kādas šādas konvencijas neatbilstības gadījumā minētā konvencija ir noteicošā, ciktāl tā attiecas uz attiecīgo pretrunu.

VIII SADAĻA
VISPĀRĪGIE UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

92. pants
EPN komiteja

 1. Lai īstenotu šo nolīgumu, trīs mēnešos no tā parakstīšanas tiks izveidota EPN komiteja.

2. Līgumslēdzējas puses vienojas par EPN komitejas sastāvu, organizāciju un darbību.

3. EPN komiteja ir atbildīga par visu šajā nolīgumā iekļauto jomu pārvaldību un visu šajā nolīgumā minēto uzdevumu īstenošanu.

4. EPN komiteja lēmumus pieņem vienprātīgi.

5. Lai atvieglinātu saziņu un nodrošinātu šā nolīguma efektīvu īstenošanu, katra Līgumslēdzēja puse norīko kontaktpunktu.

93. pants
Reģionālās organizācijas

Centrālāfrikas valstu Ekonomikas un monetārās kopienas komisija (CEMAC) un Centrālāfrikas valstu Ekonomikas kopienas ģenerālsekretariāts (CEEAC) tiek aicināti piedalīties visās EPN komitejas sanāksmēs.

94. pants
Sarunu turpinājums un nolīguma īstenošana

1. Līgumslēdzējas puses atbilstīgi esošajai sarunu struktūrai turpinās sarunas saskaņā ar šajā nolīgumā noteikto grafiku.

2. Kad sarunas būs pabeigtas, no tām izrietošos grozījumu projektus iesniegs attiecīgās valsts kompetentajām iestādēm apstiprināšanai.

3. Līdz EPN komitejas un citu attiecīgo iestāžu un komiteju izveidei saskaņā ar pilnīgu EPN, kāds tas ir noteikts 1. pantā, Līgumslēdzējas puses pieņem pasākumus, kas nepieciešami šā nolīguma pārvaldībai un īstenošanai, un pilda EPN komitejas funkcijas ikreiz, kad šajā nolīgumā ir atsauce uz minēto komiteju.

95. pants
Līgumslēdzēju pušu definīcija un pienākumu izpilde

1. Šā nolīguma Līgumslēdzējas puses ir Kamerūnas Republika (turpmāk "Centrālāfrikas Līgumslēdzēja puse"), no vienas puses, un Eiropas Kopiena vai tās dalībvalstis vai Eiropas Kopiena un tās dalībvalstis to attiecīgajās kompetences jomās, kas izriet no Eiropas Kopienas dibināšanas līguma (turpmāk "EK Līgumslēdzēja puse"), no otras puses.

2. Šā nolīguma vajadzībām Centrālāfrikas Līgumslēdzēja puse vienojas rīkoties kolektīvi.

3. Šā nolīguma vajadzībām apzīmējums "Līgumslēdzēja puse" attiecas uz Centrālāfrikas valstīm, kas rīkojas kolektīvi, vai attiecīgi uz EK Līgumslēdzēju pusi. Apzīmējums "Līgumslēdzējas puses" attiecas uz Centrālāfrikas valstīm, kas rīkojas kolektīvi, un EK Līgumslēdzēju pusi.

4. Ja ir paredzēta vai ir nepieciešama individuāla darbība tiesību īstenošanā vai pienākumu izpildē atbilstīgi šim nolīgumam, ir minētas "Centrālāfrikas parakstītājvalstis".

5. Līgumslēdzējas puses vai attiecīgi Centrālāfrikas parakstītājvalstis nosaka vispārējus vai konkrētus pasākumus, kas vajadzīgi to pienākumu izpildei saskaņā ar šo nolīgumu, un nodrošina šajā nolīgumā izvirzīto mērķu īstenošanu.

96. pants
Koordinatori un informācijas apmaiņa

1. Lai atvieglinātu saziņu un nodrošinātu šā nolīguma efektīvu īstenošanu, katra Līgumslēdzēja puse ieceļ koordinatoru, šim nolīgumam stājoties spēkā. Koordinatoru iecelšana neskar kompetento iestāžu konkrētu norīkošanu atbilstīgi šā nolīguma konkrētām sadaļām un nodaļām.

2. Pēc vienas Līgumslēdzējas puses pieprasījuma otras Līgumslēdzējas puses koordinators norāda biroju vai ierēdni, kurš atbild par jautājumiem, kas attiecas uz nolīguma īstenošanu, un sniedz vajadzīgo atbalstu, lai atvieglinātu saziņu ar pieprasītāju Līgumslēdzēju pusi.

3. Pēc vienas Līgumslēdzējas puses pieprasījuma, ciktāl likumīgi iespējams, katra Līgumslēdzēja puse, izmantojot savus koordinatorus, sniedz informāciju un nevilcinoties atbild uz otras Līgumslēdzējas puses jautājumiem, kas attiecas uz pastāvošu vai ierosinātu pasākumu vai uz starptautisku nolīgumu, kurš var iespaidot tirdzniecību starp Līgumslēdzējām pusēm.

4. Katra Līgumslēdzēja puse nodrošina, ka vispārēji piemērojamie tiesību akti, procedūras un administratīvie nolēmumi, kas attiecas uz tirdzniecības jautājumiem šajā nolīgumā, tiek nevilcinoties publicēti vai publiskoti un darīti zināmi otrai Līgumslēdzējai pusei.

5. Neskarot šā nolīguma noteikumus par pārredzamību, saskaņā ar šo pantu norādīto informāciju uzskata par sniegtu, ja tā ir pienācīgi paziņota PTO vai ja minētā informācija ir pieejama attiecīgās Līgumslēdzējas puses oficiālā publiski pieejamā bezmaksas tīmekļa vietnē.

97. pants
Priekšroka reģioniem

 

1. Šis nolīgums nekādi neuzliek Līgumslēdzējai pusei pienākumu uz otru šā nolīguma Līgumslēdzēju pusi attiecināt režīmu, kas ir labvēlīgāks par to, ko piemēro katrā no Līgumslēdzējām pusēm to attiecīgajā reģionālās integrācijas procesā.

2. Katrs labvēlīgāks režīms un priekšrocība, ko atbilstīgi šim nolīgumam kāda Centrālāfrikas parakstītājvalsts piešķir Eiropas Kopienai, nekavējoties un bez nosacījumiem pienākas arī katrai Centrālāfrikas parakstītājvalstij.

98. pants
Stāšanās spēkā

1. Šo nolīgumu paraksta, ratificē vai apstiprina saskaņā ar konstitucionālajām vai vietējām prasībām un piemērojamajām procedūrām.

2. Šis nolīgums stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurš ir pēc mēneša, kad nolīguma depozitāriem paziņots pēdējais ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas instruments.

3. Paziņojumi jāsūta Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāram un Centrālāfrikas Ekonomikas un monetārās kopienas komisijas (CEMAC) priekšsēdētājam, kuri būs šā nolīguma depozitāri.

4. Līdz šā nolīguma spēkā stāšanās dienai EK Līgumslēdzēja puse un Centrālāfrikas Līgumslēdzēja puse vienojas šā nolīguma noteikumus piemērot saskaņā ar to attiecīgo kompetenci ("provizoriska piemērošana"). Šo piemērošanu īsteno vai nu ar provizorisku piemērošanu, ja tas ir iespējams, vai arī, ratificējot nolīgumu.

5. Par provizorisku piemērošanu informē nolīguma depozitārus. Nolīgumu provizoriski piemēro no dienas, kas ir 10 dienas pēc tam, kad, no vienas puses, Eiropas Kopiena ir saņēmusi paziņojumu par provizorisko piemērošanu un, no otras puses, kad ratifikācijas vai provizoriskas piemērošanas paziņojumu ir saņēmušas visas Centrālāfrikas parakstītājvalstis.

6. Neskarot 4. punkta noteikumus, EK Līgumslēdzēja puse un Centrālāfrikas parakstītājvalstis var pieņemt vienpusējus pasākumus nolīguma piemērošanai pirms tā provizoriskas piemērošanas, ciktāl tas ir iespējams.

99. pants
Ilgums

1. Šis nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

2. Katra no Līgumslēdzējām pusēm vai kāda no Centrālāfrikas parakstītājvalstīm var iesniegt pārējiem rakstisku brīdinājumu par nodomu denonsēt šo nolīgumu.

3. Denonsēšana stājas spēkā sešus mēnešus pēc paziņošanas otrai Līgumslēdzējai pusei.

100. pants
Teritoriālā piemērošana

Šo nolīgumu piemēro, no vienas puses, teritorijās, kurās piemēro Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, atbilstīgi minētā līguma noteikumiem un, no otras puses, to Centrālāfrikas parakstītājvalstu teritorijā, kuras ir parakstījušas šo nolīgumu.

101. pants
Centrālāfrikas valstu un reģionālo organizāciju pievienošanās

1. Šim nolīgumam var pievienoties ikviena Centrālāfrikas valsts vai reģionālā organizācija. Pievienošanās pieteikums jāiesniedz EPN komitejai. Valsts, kura iesniedz pievienošanās pieteikumu, piedalās EPN komitejas sanāksmēs kā novērotājs.

2. Pieteikumu izskata un uzsāk sarunas, lai ierosinātu nepieciešamos grozījumus šajā nolīgumā. Pievienošanās protokolu iesniedz apstiprināšanai kompetentajām iestādēm.

3. Līgumslēdzējas puses pārbauda, kā pievienošanās ietekmē šo nolīgumu. EPN komiteja var lemt par pārejas pasākumiem vai nepieciešamajiem grozījumiem.

 102. pants
Jaunu dalībvalstu pievienošanās Eiropas Savienībai

1. EPN komiteju informē par katru trešās valsts pieteikumu nolūkā pievienoties Eiropas Savienībai. Eiropas Savienības un kandidātvalsts sarunu laikā EK Līgumslēdzēja puse sniedz Centrālāfrikas Līgumslēdzējai pusei visu attiecīgo informāciju, un Centrālāfrikas Līgumslēdzēja puse informē EK Līgumslēdzēju pusi par saviem apsvērumiem, lai EK Līgumslēdzēja puse tos varētu ņemt vērā. Centrālāfrikas Līgumslēdzējai pusei paziņo par katru Eiropas Savienības paplašināšanos.

2. Katra jaunā Eiropas Savienības dalībvalsts pievienojas šim nolīgumam dienā, kad tā pievienojas Eiropas Savienībai, šajā nolūkā iekļaujot attiecīgu klauzulu pievienošanās aktā. Ja aktā par pievienošanos Eiropas Savienībai nav paredzēta šāda jaunās Eiropas Savienības dalībvalsts automātiska pievienošanās šim nolīgumam, attiecīgā dalībvalsts šim nolīgumam pievienojas, nododot glabāšanā pievienošanās aktu Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātam, kas nosūta apliecinātas kopijas Centrālāfrikas Līgumslēdzējai pusei.

3. Līgumslēdzējas puses pārbauda, kā jaunu dalībvalstu pievienošanās Eiropas Savienībai ietekmē šo nolīgumu. EPN komiteja var lemt par pārejas pasākumiem vai nepieciešamajiem grozījumiem.

103. pants
Attālākie Eiropas Kopienas reģioni

Šis nolīgums nekādi neliedz EK Līgumslēdzējai pusei piemērot spēkā esošos pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot attālāko reģionu sociālās un ekonomiskās situācijas struktūru atbilstīgi Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 299. panta 2. punktam.

104. pants
Sarunas par finanšu jautājumiem

Līgumslēdzējas puses un Centrālāfrikas parakstītājvalstis vienojas veicināt dialogu, pārredzamību un apmainīties ar paraugpraksi nodokļu politikas un pārvaldības jomā.

105. pants
Sadarbība cīņā pret nelikumīgu finansiālo darbību

Līgumslēdzējas puses apņemas novērst krāpnieciskas nelikumīgas darbības un cīnīties pret tām, kā arī novērst korupciju, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu, un pieņem normatīvos aktus un administratīvos pasākumus, kuri nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību starptautiskajām normām, tostarp tām, kuras noteiktas Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencijā, Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā pret transnacionālo organizēto noziedzību un tās protokolos, Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par cīņu pret terorisma finansēšanu un Finanšu darba grupas ieteikumos. Līgumslēdzējas puses vienojas apmainīties ar informāciju un sadarboties šajās jomās.

106. pants
Saistība ar citiem nolīgumiem

1. Izņemot Kotonū Nolīguma III daļas II sadaļā ietvertos pantus par attīstības sadarbību, šā nolīguma un Kotonū Nolīguma III daļas II sadaļas noteikumu nesakritības gadījumā prevalē šā nolīguma noteikumi.

2. Šis nolīgums nekādi nav interpretējams tā, ka tas traucētu Eiropas Kopienai vai kādai Centrālāfrikas parakstītājvalstij pieņemt pasākumus, tostarp ar tirdzniecību saistītus pasākumus, kurus uzskata par piemērotiem un kuri paredzēti Kotonū Nolīguma 11. panta b) punktā un 96. un 97. pantā.

3. Līgumslēdzējas puses vienojas, ka nekas šajā nolīgumā tām neliek rīkoties veidā, kas nav saderīgs ar pušu saistībām PTO.

4. Līgumslēdzējas puses vienojas 2008. gadā pārbaudīt šā nolīguma noteikumu atbilstību muitas savienībām, kurām ir pievienojušās šā nolīguma parakstītājvalstis.

107. pants
Autentiskās valodas

Šis nolīgums ir sagatavots divos oriģināleksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

108. pants
Pielikumi un protokols

Šā nolīguma pielikumi un protokols ir tā sastāvdaļa.

TO APLIECINOT, attiecīgie pilnvarotie ir parakstījuši šo nolīgumu.

Jaundē, 2009. gada piecpadsmitajā janvārī, un Briselē, 2009. gada divdesmit otrajā janvārī.

 

PAPILDINĀJUMS

I PAPILDINĀJUMS

 A. Centrālāfrikas parakstītājvalstu reģionālās saskaņošanas prioritārie ražojumi

– Dzīvi dzīvnieki, jo īpaši mazie atgremotāji, svaiga gaļa un gaļas produkti

– Zivis, jūras produkti, akvakultūras produkti, svaigi vai pārstrādāti

– Gumi, sakņaugi (jo īpaši zemesrieksti, manioka, taro, kartupeļi)

B. Prioritārie ražojumi Centrālāfrikas Līgumslēdzējas puses eksportam uz EK Līgumslēdzēju pusi

– Kafija, kakao

– Garšvielas (vaniļa, pipari)

– Augļi un rieksti

– Dārzeņi

– Zivis, jūras produkti un akvakultūras produkti, svaigi vai pārstrādāti

– Koks

II PAPILDINĀJUMS

 KOMPETENTĀS IESTĀDES

 A. EK Līgumslēdzējas puses kompetentās iestādes

Kontrole tiek dalīta starp dalībvalstu valsts dienestiem un Eiropas Komisiju. Šajā jomā piemēro turpmāk izklāstītos noteikumus.

– Attiecībā uz eksportu uz Centrālāfrikas parakstītājvalstīm Eiropas Kopienas dalībvalstis ir atbildīgas par ražošanas noteikumu un prasību kontroli, jo īpaši par obligātajām pārbaudēm un tādu veselības (vai veterināro) sertifikātu izdošanu, kas apliecina atbilstību noteiktajiem standartiem un prasībām.

– Attiecībā uz importu no Centrālāfrikas parakstītājvalstīm Eiropas Kopienas dalībvalstis ir atbildīgas par importa atbilstības kontroli attiecībā uz EK Līgumslēdzējas puses importa noteikumiem.

– Eiropas Komisija atbild par vispārējo koordināciju, pārbaudes sistēmu pārbaudēm/revīziju un vajadzīgo tiesību aktu pieņemšanu, lai nodrošinātu standartu un prasību vienādu piemērošanu Eiropas vienotajā tirgū.

B. Centrālāfrikas parakstītājvalstu kompetentās iestādes

Centrālāfrikas parakstītājvalstu kompetentās iestādes pārrauga importu un eksportu no valstu teritorijām un uz tām.

 

I PIELIKUMS

 Centrālāfrikas valstu ekonomikas potenciāla uzlabošana
un tās modernizēšana saistībā ar EPN

Centrālāfrikas un Eiropas Savienības kopīgais stratēģijas dokuments

Santome, 2007. gada 15. jūnijā

A. Vispārējās stratēģijas pamatnostādnes

Ņemot vērā to, ka viens no EPN pamatprincipiem ir veicināt ĀKK valstu reģionālo integrāciju un atvieglot ekonomikas un sociālo attīstību, un to, ka abas Līgumslēdzējas puses ar šo nolīgumu vēlas sasniegt tādus mērķus kā ilgtspējīga attīstība, nabadzības izskaušana un Centrālāfrikas valstu pakāpeniska integrācija pasaules ekonomikā.

Ir jāveido EPN un sadarbības instrumentā noteikto savstarpējo saistību sinerģija, lai veicinātu "kvantitatīvu un kvalitatīvu Centrālāfrikas valstīs saražoto un no tām eksportēto preču un pakalpojumu pieaugumu" 1. Centrālāfrikas ieinteresētās personas sadarbībā ar ES veicinās šā mērķa sasniegšanu šādās jomās:


1 Izvilkums no Centrālāfrikas projekta tehniskās grupas Nr. 5 darba uzdevuma par potenciāla uzlabošanu un modernizēšanu (2006. gada maijs).

1. Reģionālas nozīmes pamata infrastruktūru izveide:

– transports,

– enerģētika,

– telekomunikācijas;

2. Lauksaimniecība un nodrošinātība ar pārtiku reģiona mērogā:

– lauksaimnieciskā ražošana,

– agrorūpniecība,

– zivsaimniecība,

– lopkopība,

– akvakultūra un zivju resursi;

3. Konkurētspēja un ekonomikas daudzveidība:

– uzņēmumu modernizēšana,

– rūpniecība,

– standarti un sertifikācija (sanitāri un fitosanitāri pasākumi, kvalitāte, zootehniskie standarti utt.);

4. Reģionālās integrācijas stiprināšana:

– kopējā reģionālā tirgus izveidošana,

– nodokļi un muita;

5. Uzņēmējdarbības vides uzlabošana:

– valstu tirdzniecības politikas saskaņošana;

6. EPN iestāžu izveidošana;

7. Partnerattiecību finansēšana (ministru sanāksmju programma un rekomendācijas).

Skaidri noteiktās vajadzības tiks paziņotas Reģionālās sagatavošanas darba grupai (RPTF) vai citām kompetentām struktūrām, lai identificētu atbalsta programmas, to iespējamos finansējuma avotus un noteikumus, saskaņā ar kuriem īstenos EPN papildu pasākumus. Atkarībā no apstākļiem šai pārbaudei varēs izmantot ekspertus, lai noteiktu atbalsta programmas, novērtētu to izpildāmību un ierosinātu atbilstošus, sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus. Šīs analīzes tiks izstrādātas attīstības programmu veidā, tām pievienojot finanšu novērtējumu.

Ir noteikts mērķis sasniegt šos rezultātus līdz 2007. gada septembrim. RPTF izstrādās grafiku, ko tā nosūtīs sarunu struktūrām, lai tās būtu informētas par to darbību īstenošanas gaitu, kas izraudzītas saistībā ar Centrālāfrikas ekonomikas potenciāla uzlabošanu un tās modernizēšanu.

Šajā dokumentā uzskaitītajiem darbiem, protams, ir jāatbilst ministriju pamatnostādnēm, kas izdotas 2007. gada 6. februārī (skat. pielikumu).

B. EPN reģionālā fonda (EPNREF) darbības jomas

EPNREF ir instruments, ko izveidojusi Centrālāfrika savām vajadzībām un kas tādējādi nosaka šā fonda lietošanas un organizācijas noteikumus, kā arī tā galvenās darbības jomas, kuras uzskaitītas turpmāk sniegtajā tabulā.

Visas šīs darbības atbilst 3. un 4. punkta mērķiem.

Galvenās darbības jomasDarbības veidu piemēri
1- Reģionālas nozīmes pamata infrastruktūru attīstīšana1.1. Atbalsts integrēta vietējā komunikāciju tīkla uzlabošanai (ceļi, ūdens ceļi, dzelzceļš, ostu, sauszemes ostu un lidostu attīstība)

1.2. Atbalsts zonas hidroelektrisko infrastruktūru izveidošanai un elektrisko tīklu savstarpējai savienošanai

1.3. Savstarpēja dalībvalstu telesakaru tīklu savienošana, jo īpaši uzlabojot IKT infrastruktūras

1.4. Atbalsts pamata infrastruktūru izmaksu novērtēšanai

2- Lauksaimniecība un nodrošinātība ar pārtiku reģionālā mērogā2.1. Atbalsts produktivitātes uzlabošanai (sēklu programma, pētniecība un popularizēšana)

2.2. Agrorūpniecības attīstīšana

2.3. Lauksaimniecības produktu apmaiņas uzlabošana

2.4. Atbalsts kopīgas reģiona lauksaimniecības politikas īstenošanā

3- Rūpniecība, ekonomikas konkurētspēja un daudzveidība saistībā ar reģionālo attīstību,3.1. Atbalsts pārstrādes rūpniecību izveidei (kokmateriāli, kokvilna, āda, gaļa, zivis, citi lauksaimniecības produkti, ogļūdeņraži, kalnrūpniecība, utt.)

3.2. Atbalsts ar piedāvājumu saistītu ierobežojumu samazināšanai

3.3. Atbalsts tūrisma attīstībai

3.4. Pētniecības un izstrādes finansēšana

3.4.1. Atbilstošu tehnoloģiju novērtēšana un lietošana

3.4.2. Pētniecības un jauninājumu politikas virzienu saskaņošana (universitātes, publiskie un privātie pētniecības institūti un centri, tehnoloģijas institūti, arodskolas, utt.)

3.4.3. Atbalsts kapacitātes palielināšanai IKT izmantošanas jomā

3.4.4. Atbalsts pētniecības institūtiem

3.4.5. Atbalsts farmakopejas izstrādei un farmācijas industrijas attīstībai

3.4.6. Atbalsts tehnoloģiju nodošanai, jo īpaši izmantojot uzņēmumu partnerību

3.5. Atbalsts ekonomikas iespēju noteikšanas programmai

3.5.1. Reģiona ražojumu un pakalpojumu noteikšana un veicināšana (pārtikas, tūrisma, kalnrūpniecības, uzņēmumiem sniegto pakalpojumu nozarēs — vadība, grāmatvedība, tulkošana, bankas, informātika, apdrošināšana, utt.)

3.5.2. Specializētu apmācības centru izveidošana, kas paredzēti jaunajām profesijām un profesijām ar lielu pievienoto vērtību (koksnes otrreizējā apstrāde, tekstils un apģērbi)

3.5.3. Atbalsts uzņēmējdarbības inkubatoru izveidošanai

3.6. Konkurētspējas programma/ uzņēmumu ar augstu potenciālu modernizēšana

3.6.1. Atbalsts valsts un reģionālo stratēģiju konkurētspējas veicināšanas un nostiprināšanas izstrādē un īstenošanā

3.6.2. Atbalsts reģionālās modernizācijas programmas uzlabošanai — atbalsta programma uzņēmumu konkurētspējas stiprināšanai (PARCE), atbalsts nemateriāliem ieguldījumiem (piem., tirgzinības stratēģijas), uzņēmumu diagnostikas programma un tirgu analīze (modernizēšanas plāni un to finansējums), tehniskais un tehnoloģiskais atbalsts, atbalsts kvalitātes sertifikācijas iegūšanā (piem., ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000), atbalsts Centrālāfrikas eksporta atvieglināšanai salīdzinot ar privātiem standartiem (EUREPGAP, utt.)

3.6.3. Atbalsts Centrālāfrikas rūpniecības nozares faktoru izmaksu pētījuma realizācijai

3.6.4. Atbalsts augsta eksporta potenciāla lauksaimniecības produktu un dabisko resursu pārstrādei

3.6.5. "Kvalitātes" infrastruktūru (laboratoriju) nostiprināšana, atbalstot eksportu

– Atbalsts reģionālās akreditācijas un metroloģijas sistēmas īstenošanai

– Valsts normu saskaņošana reģiona līmenī

3.6.6. Iepakošanas, izsekojamības un uzglabāšanas darbību uzlabošana

3.6.7. Valsts un reģionālo profesiju tehnisko centru izveidošana

3.6.8. Revidentu tīkla izveide, lai palīdzētu uzņēmumiem sertificēšanas procesā un laboratorijām akreditēšanas procesā

3.6.9. Aizdevumi produktīvas infrastruktūras pielāgošanai (EIB, Āfrikas attīstības banka ĀAB, Centrālāfrikas valstu attīstības banka BDEAC)

3.7. Atbalsts intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai, tostarp1:

– Tirdzniecības marku un produktu ar cilmes vietas nosaukumiem saraksta izstrādāšana un šo produktu reklāma

– Atbalsts cilmes vietas marku izstrādei


1 Centrālāfrika precizē, ka tā konsultēsies ar AIPO (African Intellectual Property Organisation) ekspertu, lai precizētu kāda veida atbalsts tai ir vajadzīgs.

3.8. Atbalsts apakšlīgumu biržas un reģionālās ekonomiskās sadarbības izveidei

3.9. Atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem

Jāparedz turpmāki pasākumi:

a) izveidot ekspertu birojus – to uzdevums būtu sniegt MVU virkni pakalpojumu, lai atbalstītu šo uzņēmumu spējas tirgzinībā, grāmatvedībā, juridiskajā analīzē, uzņēmējdarbības plāna sagatavošanā, piekļuvē finansējumam;

b) veikt profesionālo apmācību;

c) atvieglot MVU pieeju kredītam un uzlabot apstākļus pieejai kredītam1; .

d) sniegt informāciju par kredīta iespējām reģiona līmenī2;

e) izveidot elastīgākus hipotēkas noteikumus3;

f) paaugstināt Centrālāfrikas finanšu starpnieku kapacitāti4;

g) analizēt BDEAC iespējamo nozīmi;

h) analizēt rekomendācijas, kas sniegtas saskaņā ar pētījumu par finanšu pakalpojumiem Centrālāfrikā;

i) sadarbībā ar valsts iestādēm veicināt pāreju no neformālās uz formālo ekonomiku, jo īpaši izmantojot stimulējošus pasākumus.


1 Ir lietderīgi izveidot mehānismus, kas varētu sniegt finansējumu reģiona MVU. Piemēram, izmantojot aizdevumu garantijas fondus. Piemērs. EIB, BDEAC, u.c. Ekspertu biroji varētu sniegt atbalstu uzņēmumiem, lai sagatavotu aizdevumu saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

2 Atvieglot potenciālo kreditoru pieeju informācijai, lai samazinātu pašlaik pastāvošo bankas risku. Piemērs. Koplietošanas datu bāzes izveidošana par klientu risku.

3 Izpētīt iespēju paplašināt hipotēkas noteikumus, lai veicinātu aizdevumu saņemšanu, ņemot vērā ekonomikas neformālā sektora apmērus.

4 Uzlabot to iestāžu, kas varētu izsniegt aizdevumus, riska analīzes spējas. Pasākumi kredītiestāžu modernizēšanai un to darbinieku apmācībai.

3.10. Sieviešu uzņēmējdarbības veicināšana

4- Reģionālās integrācijas stiprināšana4.1. Reģionālā tirgus attīstība (nodokļu/muitas instrumentu saskaņošana, nodokļu un muitas iestāžu stiprināšana, robežu drošības pasākumu noteikšana)

4.2. Kopienas noteikumu īstenošana (konkurence, konkurētspēja, intelektuālais īpašums, cīņa pret nelegālo tirdzniecību, pirātisms, publiskais iepirkums, pakalpojumi, ieguldījumi)

4.3. Nodokļu un muitas iestāžu kapacitātes stiprināšana

4.4. Atbalsts reģiona standartu un sertifikācijas programmai

4.5. Atbalsts reģionālajām ekonomikas kopienām (programmu racionalizācija un saskaņošana)

4.6. Atbalsts preču, pakalpojumu, kapitāla un personu brīvai apritei

4.7. Atbalsts esošām un turpmākām reģionālām politikām

a) Priekšroka reģioniem saistībā ar EPN reģionālo integrāciju

b) Atbalsts kopīgas tirdzniecības politikas īstenošanai

c) Reģiona beztarifu barjeru samazināšana — piem., reģiona sanitāro noteikumu īstenošana (aplūkots programmas vajadzībām 3. punktā)

d) Kongo Demokrātiskās Republikas un Santome un Prinsipi iekļaušana reģiona
tirdzniecības integrācijas shēmā (90 miljoni patērētāju)

e) Impulss iekšējām reformām — brīva pārvietošanās/dubulti nodokļi, tranzīts, izcelsmes noteikumi, reģionālo tirdzniecības noteikumu ievērošana.

Piemērs. Muitas iestāžu atbalsts datorizācijai un tīklu savienošanai.

Piemērs. Reģiona standartu un kvalitātes programma, tostarp attiecīgās infrastruktūras (kontroles laboratorijas u.c.).

Piemērs. Atbalsts iestādēm Centrālāfrikas Monetārās un ekonomikas kopienas/Kongo Demokrātiskās Republikas/Santome un Prinsipi tarifu saskaņošanai.

Piemērs. Nodokļu un muitas iestāžu kapacitātes paaugstināšana.

Piemērs. Atbalsts reģiona ekonomikas kopienām.

Piemērs. Atbalsts tāda mehānisma izveidei, kas ļautu izvairīties no nodokļu dubultas uzlikšanas.

4.8. Reģiona nodokļa bāze un finanšu instruments

a) Paredzēt reģiona finanšu instrumenta īstenošanu. Kohēzijas fonds valsts finanšu atbalstam un mazāk labvēlīgu zonu attīstībai.

b) Atbalstīt nodokļu reformas (nodokļa bāzes uzlabošana, valsts nodokļu sistēmas saskaņošana utt.) un paaugstināt nodokļu administrācijas kapacitāti.

c) Turpināt darbu statistikas jomā, jo īpaši saistībā ar PAIRAC programmu.

5- Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un atbalsts uzņēmumiem5.1. Atbalsts privāto ieguldījumu juridiskās un tiesiskās drošības uzlabošanai

5.2. Atbalsts kopienas ieguldījumu hartas un nozaru kodeksu uzlabošanai

5.3. Atbalsts garantijas fondu un riska kapitāla struktūru izveidei

5.4. Iestāžu atbalsts reģiona starpniekorganizācijām

Pasākumi reģiona starpniekorganizāciju atbalstam.

Piemērs. Atbalsts tirdzniecības palātām.

Piemērs. Atbalsts profesionālajām un darba devēju organizācijām.

Piemērs. Atbalsts eksporta veicināšanas aģentūrām — APEX.

Piemērs. Atbalsts ieguldījumu veicināšanas aģentūrām — API.

Piemērs. Atbalsts reģiona privātā sektora un Eiropas privātā sektora dialoga strukturēšanai.

Piemērs. Atbalsts Centrālāfrikas reģiona ekonomikas kopienām ar EPN saistītajās jomās.

5.5. Uzņēmējdarbības vides uzlabošana

Atbalsts esošām un turpmākām reģionālās politikas jomām

– Konkurences politika

– OHADA tiesību akti

– Tiesības veikt uzņēmējdarbību

– Darba standarti

– Publiskais iepirkums

– Intelektuālais īpašums (cīņa pret nelegālo tirdzniecību, pirātismu, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes u.c.)

Sniegt attiecīgu atbalstu valstu un reģiona administrācijai, lai atbalstītu reģionālo un valsts reformu īstenošanu.

– Intelektuālā īpašums piemērs — atbalsts reģiona standartu, patentu un sertifikācijas programmai.

– Piemērs: Atbalsts kopienas ieguldījumu hartas un nozaru kodeksu uzlabošanai.

Pētījums par mehānismiem, kas paredzēti privāto ieguldījumu juridiskās un tiesiskās drošības uzlabošanai, jo īpaši, izmantojot garantiju sistēmas, kas varētu veicināt ieguldījumus (labākā prakse, pašreizējā prakse Centrālāfrikas valstīs, rekomendācijas u.c.) un tehnoloģiju nodošanu.

Ir ieteicams reģiona līmenī arī veicināt apmaiņu ar labāko praksi uzņēmējdarbības nodokļu jomā. Lai uzsāktu šīs debates, vispirms tiks veikta salīdzinoša valstu pieejas analīze šajā jomā.

6- EPN iestāžu izveidošanas atvieglināšanaAtbalsts institucionālajai sistēmai, kas vajadzīga gan tirdzniecības jautājumiem, gan attīstības jautājumiem, lai nodrošinātu patiesu šā nolīguma īstenošanu un līdz ar to EPN juridisko uzticamību un reģionālā reformu procesa uzticamību attiecībā pret valsts, reģiona un starptautisko privāto sektoru.

C. Partnerības finansēšana

Centrālāfrika līdzīgi kā citi reģioni uzskata, ka saistībā ar EPN potenciāla palielināšanas pasākumi un citi atbalsta pasākumi, kas vajadzīgi, lai ņemtu vērā pielāgošanas izmaksas, kā arī citus kompensācijas pasākumus, ir jāfinansē no īpašiem resursiem, kas nav saistīti ar fondiem, kurus parasti paredz klasiskajai ĀKK un ES sadarbībai saistībā ar valsts provizoriskajām programmām (VPP) un reģiona provizoriskajām programmām (RPP). Reģionālais EPN fonds ir instruments ES (EK un dalībvalstu), kā arī citu līdzekļu devēju atbalsta saskaņošanai, savukārt reģionālās nozīmes infrastruktūru vai savienojumu finansējums tiks veikts no Reģionālā EPN fonda.

Eiropas Līgumslēdzējas puses ierosinātajā finanšu shēmā ir šādi elementi:

i) RPP 9/10 EAF palielināšana, saskarne VPP/RPP, 10. EAF 2013. gada beigās, bet Kotonū līdz 2020. gada beigām (pēc Kongo Demokrātiskās Republikas iekļaušanas Centrālāfrikas reģionā);

ii) saikne ar Infrastruktūras partnerību (visu ĀKK valstu fondi);

iii) vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes (VLĀAP) 2006. gada oktobra secinājumi par atbalstu tirdzniecībai;

iv) EPN juridiskās saistības;

v) reģiona valstu brīvprātīgās iemaksas;

vi) pārējo partneru atbalsts attīstībai.

Atbalstu pamata infrastruktūrām, kā arī citām jomām, kas nav tieši saistītas ar EPN īstenošanu, sagatavo un sniedz, izmantojot attiecīgos instrumentus, jo īpaši saistībā ar Kotonū Nolīguma instrumentiem.

Eiropas Komisija precizē, ka prioritārās jomas šo līdzekļu izlietošanai saistībā ar EPNREF būs šādas:

i) atbalsts konkurētspējai vai to ražošanas nozaru diversifikācija, kas ir saistītas ar EPN gan primārajā un sekundārajā sektorā, gan arī terciārajā sektorā (piem., kvalitatīvu infrastruktūru nostiprināšana eksporta atbalstam; ekspertu biroji uzņēmumu apkalpošanai; uzņēmējdarbības inkubatoru izveidošana; pasākumi, kas paredzēti, lai uzlabotu reģiona uzņēmumu, jo īpaši MVU piekļuvi kredītiem; reģiona ražojumu un pakalpojumu noteikšana un veicināšana (pārtikas, tūrisma, kalnrūpniecības, uzņēmumiem sniegto pakalpojumu nozarēs);

ii) ieguldījums EPN fiskālās ietekmes mazināšanai, nodrošinot pilnīgu atbilstību nodokļu reformām;

iii) atbalsts EPN paredzēto noteikumu īstenošanai (piem., atbalsts EPN iestādēm; atbalsts reģionālajām politikas jomām, kuras ietilpst EPN, un citām darbībām, kas var uzlabot uzņēmējdarbības vidi; atbalsts nodokļu un muitas iestādēm un citas darbības, kas var palīdzēt izveidot Centrālāfrikas reģionālo tirgu). 

D. Grafiks

Tāda grafika izstrāde, kurā noteikta Centrālāfrikas ekonomikas potenciāla uzlabošanas un modernizēšanas pasākumu īstenošana.

Pielikums

Ministru sanāksmes 2007. gada 6. februāra kopīgais galīgais paziņojums.

 

II PIELIKUMS

 Muitas nodokļi ražojumiem ar izcelsmi Centrālāfrikas Līgumslēdzējā pusē

1. Ievērojot 2., 4., 5., 6. un 7. punktu, šā nolīguma spēkā stāšanās dienā pilnībā atceļ EK Līgumslēdzējas puses muitas nodokļus importam (turpmāk "EK muitas nodokļi") attiecībā uz visiem ražojumiem ar izcelsmi Centrālāfrikas Līgumslēdzējā pusē, kas minēti harmonizētās sistēmas 1. līdz 97. nodaļā, izņemot 93. nodaļu. Attiecībā uz ražojumiem, kas minēti 93. nodaļā, EK Līgumslēdzēja puse turpina piemērot vislielākās labvēlības režīma (turpmāk "VLR") nodokļus.

2. EK muitas nodokļus ražojumiem, kuri iekļauti tarifa pozīcijā 1006 un kuru izcelsme ir Centrālāfrikas Līgumslēdzējā pusē, atceļ no 2010. gada 1. janvāra, izņemot EK muitas nodokļus ražojumiem tarifa apakšpozīcijā 1006 10 10, kurus atceļ no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas.

3. Puses vienojas, ka Kotonū Nolīguma 3. protokola par ĀKK cukuru (turpmāk "Cukura protokols") noteikumus turpina piemērot līdz 2009. gada 30. septembrim. Pēc minētās dienas EK Līgumslēdzēja puse un attiecīgā Centrālāfrikas parakstītājvalsts vienojas, ka Cukura protokols starp tām vairs nebūs spēkā. Saskaņā ar Cukura protokola 4. panta 1. punktu 2008./2009. gada piegādes periods būs spēkā no 2008. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. septembrim. Garantētā cena laikposmā no 2008. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. septembrim tiks noteikta pēc sarunām, kas paredzētas Cukura protokola 5. panta 4. punktā.

4. EK muitas nodokļus ražojumiem, kuri iekļauti tarifa pozīcijā 1701 un kuru izcelsme ir Centrālāfrikas Līgumslēdzējā pusē, atceļ no 2009. gada 1. oktobra. Līdz EK muitas nodokļu pilnīgai atcelšanai un papildus Cukura protokolā paredzētajai beznodokļu tarifa kvotas piešķiršanai ražojumiem tarifa pozīcijā 1701 un ar izcelsmi Centrālāfrikas Līgumslēdzējā pusē 2008./2009. tirdzniecības gadam1 atver beznodokļa tarifa kvotu 0 tonnām, to izsakot kā baltā cukura ekvivalentu.


1 Saskaņā ar 4., 5., 6. un 7. punktu "tirdzniecības gads" ir periods no 1. oktobra līdz 30. septembrim.

5. a) Laikposmā no 2009. gada 1. oktobra līdz 2015. gada 30. septembrim EK Līgumslēdzēja puse var noteikt VLR nodokli tarifa pozīcijas 1701 ražojumiem ar izcelsmi Centrālāfrikas Līgumslēdzējā pusē, kuru imports pārsniedz turpmāk minētos daudzumus, izsakot tos kā baltā cukura ekvivalentu, un kurus tādēļ uzskata par iemeslu traucējumiem EK Līgumslēdzējas puses cukura tirgū:

i) 3,5 miljoni tonnu tirdzniecības gadā ražojumiem ar izcelsmi Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīs (ĀKK valstis), kas parakstījušas Kotonū Nolīgumu, un

ii) 1,38 miljoni tonnu 2009./2010. tirdzniecības gadā ražojumiem ar izcelsmi jebkurā no ĀKK valstīm, ko Apvienoto Nāciju Organizācija neatzīst par vismazāk attīstītu valsti. Daudzumu 1,38 miljoni tonnas 2010./2011. tirdzniecības gadam palielinās līdz 1,45 miljoniem tonnu un četriem turpmākajiem tirdzniecības gadiem līdz 1,6 miljoniem tonnu.

b) Šā punkta a) apakšpunkta noteikumi neattiecas uz tarifu pozīcijas 1701 ražojumu importu ar izcelsmi tādā Centrālāfrikas parakstītājvalstī, ko Apvienoto Nāciju Organizācija atzīst par vismazāk attīstīto valsti. Tomēr uz šo importu attiecas 31. panta noteikumi1.

c) VLR nodokli pārtrauc piemērot tā tirdzniecības gada beigās, kura laikā tas ir ieviests.

d) Visus pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, nekavējoties paziņo EPN komitejai, kura tos periodiski apspriež.


1 Šajā nolūkā, atkāpjoties no 31. panta, vienai no Centrālāfrikas parakstītājām valstīm, ko Apvienoto Nāciju Organizācija ir atzinusi par vismazāk attīstītu valsti, varēs piemērot aizsargpasākumus.

6. Piemērojot 31. panta noteikumus, no 2015. gada 1. oktobra var uzskatīt, ka tarifa pozīcijas 1701 ražojumu tirgū ir radušies traucējumi, ja baltā cukura Kopienas vidējā cena divus secīgus mēnešus ir zemāka par 80 % no baltā cukura Kopienas vidējās cenas iepriekšējā tirdzniecības gadā.

7. No 2008. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 30. septembrim ražojumiem tarifa pozīcijās 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 un 2106 90 98 piemēro īpašu uzraudzības mehānismu, lai nodrošinātu, ka netiek apieti 4. un 5. punkta noteikumi. Ja viena vai vairāku Centrālāfrikas Līgumslēdzējas puses izcelsmes ražojumu importa apjomu kumulatīvais pieaugums divpadsmit mēnešus pēc kārtas pārsniedz 20 %, salīdzinot ar vidējo ikgadējo importa apjomu rādītāju trīs iepriekšējos divpadsmit mēnešu periodos, EK Līgumslēdzēja puse analizē šādu importa apjomu tirdzniecības modeli, ekonomisko pamatojumu un cukura saturu un, ja tā uzskata, ka šādi importa apjomi ir izmantoti, lai apietu 4. un 5. punktā paredzētos noteikumus, tā var apturēt preferenciālā režīma piemērošanu un ieviest īpašus VLR nodokļus, ko piemēro importam saskaņā ar Eiropas Kopienas Kopējo muitas tarifu ražojumiem, kuri iekļauti tarifa pozīcijās 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 un 2106 90 98 un kuru izcelsme ir Centrālāfrikas Līgumslēdzējā pusē. Šajā punktā paredzētajiem pasākumiem mutatis mutandis piemēro 5. punkta b), c) un d) apakšpunktu.

8. Laikposmā no 2009. gada 1. oktobra līdz 2012. gada 30. septembrim tarifa pozīcijas 1701 ražojumiem importa atļauju piešķir tikai tad, ja importētājs apņemas iegādāties šādus ražojumus par cenu, kas nav zemāka par 90 % no references cenas, kuru attiecīgajam tirdzniecības gadam ir noteikusi EK Līgumslēdzēja puse.

9. Šā pielikuma 1. punkts neattiecas uz tarifa pozīcijas 0803 00 19 ražojumiem, kuru izcelsme ir Centrālāfrikas Līgumslēdzējā pusē un kuri laisti brīvā apgrozībā EK Līgumslēdzējas puses attālākajos reģionos. Šā pielikuma 1., 3. un 4. punkts neattiecas uz tarifa pozīcijas 1701 ražojumiem, kuru izcelsme ir Centrālāfrikas Līgumslēdzējā pusē un kuri laisti brīvā apgrozībā Francijas aizjūras departamentos. Šos noteikumus piemēro 10 gadus. Ja Līgumslēdzējas puses nevienojas citādi, šo periodu pagarinās par desmit gadiem.

 

III PIELIKUMS

 Muitas nodokļi ražojumiem ar izcelsmi Eiropas Kopienas Līgumslēdzējā pusē

Pozīcija HS 2002

Ražojumu apraksts

Maksimālie tarifi, ko piemēro 31/12/2007

Kategorija

CEMAC

010110

Tīršķirnes vaislas zirgi un ēzeļi

30%

1

010190

Dzīvi zirgi, ēzeļi, mūļi un zirgēzeļi (izņemot tīršķirnes vaislai)

30%

3

010210

Tīršķirnes vaislas liellopi

5%

1

010290

Dzīvi liellopi (izņemot tīršķirnes vaislai)

30%

3

010310

Tīršķirnes vaislas cūkas

5%

1

010391

Dzīvas tīršķirnes cūkas, kuru svars ir mazāks par 50 kg (izņemot tīršķirnes vaislai)

30%

3

010392

Dzīvas tīršķirnes cūkas, kuru svars ir 50 kg vai vairāk (izņemot tīršķirnes vaislai)

30%

3

010410

Dzīvas aitas

30%

3

010420

Dzīvas kazas

30%

3

010511

Dzīvi ‘Gallus domesticus’ sugas putni, kuru svars nepārsniedz 185 g (izņemot tītarus un pērļu vistiņas)

5%

1

010512

Dzīvi mājas tītari, kuru svars nepārsniedz 185 g

5%

1

010519

Dzīvas mājas pīles, zosis un pērļu vistiņas, kuru svars nepārsniedz 185 g

5%

1

010592

Dzīvi ‘Gallus domesticus’ sugas putni, kuru svars ir lielāks par 185 g, bet nepārsniedz 2 kg

30%

3

010593

Dzīvi ‘Gallus domesticus’ sugas putni, kuru svars ir lielāks par 2 kg

30%

3

010599

Dzīvas mājas pīles, zosis, tītari un pērļu vistiņas, kuru svars ir lielāks par 185 g

30%

3

010611

Dzīvi primāti

30%

1

010612

Dzīvi vaļi, delfīni un cūkdelfīni (vaļveidīgo kārtas zīdītāji), lamantīni un dugongi (jūrassirēnu kārtas zīdītāji)

30%

1

010619

Dzīvi zīdītāji (izņemot primātus, vaļus, delfīnus un cūkdelfīnus (vaļveidīgo kārtas zīdītājus), lamantīnus un dugongus (jūrassirēnu kārtas zīdītājus), un zirgus, ēzeļus, mūļus, zirgēzeļus, liellopus, cūkas, aitas un kazas)

30%

1

010620

Dzīvi rāpuļi, piemēram, čūskas, bruņurupuči, aligatori, kaimani, iguānas, gaviāli un ķirzakas

30%

1

010631

Dzīvi plēsīgie putni

30%

3

010632

Dzīvi papagaiļveidīgie, tostarp papagaiļi, mazie garastainie papagaiļi, makao papagaiļi un kakadū

30%

3

010639

Dzīvi putni (izņemot plēsīgos putnus un papagaiļveidīgos, tostarp papagaiļus, mazos garastainos papagaiļus, makao papagaiļus un kakadū)

30%

3

010690

Dzīvi dzīvnieki (izņemot zīdītājus, rāpuļus, putnus, zivis, vēžveidīgos, mīkstmiešus un citus ūdens bezmugurkaulniekus un mikroorganismu kultūras utt.)

30%

3

020110

Svaigi vai dzesināti liellopu liemeņi vai pusliemeņi

20%

5

020120

Svaigi vai dzesināti liellopu izcirtņi ar kauliem (izņemot liemeņus un pusliemeņus)

20%

5

020130

Svaiga vai dzesināta liellopu gaļa bez kauliem

20%

5

020210

Saldēti liellopu liemeņi un pusliemeņi

20%

5

020220

Saldēti liellopu izcirtņi ar kauliem (izņemot liemeņus un pusliemeņus)

20%

5

020230

Saldēta liellopu gaļa bez kauliem

20%

5

020311

Svaigi vai dzesināti cūku liemeņi un pusliemeņi

20%

5

020312

Svaigi vai dzesināti cūku šķiņķi, plecu daļas un to izcirtņi ar kauliem

20%

5

020319

Svaiga vai dzesināta cūkgaļa (izņemot liemeņus un pusliemeņus un šķiņķus, plecu daļas un to izcirtņus ar kauliem)

20%

5

020321

Saldēti cūku liemeņi un pusliemeņi

20%

5

020322

Saldēti cūku šķiņķi, plecu daļas un to izcirtņi bez kauliem

20%

5

020329

Saldēta cūkgaļa (izņemot liemeņus un pusliemeņus un šķiņķus, plecu daļas un to izcirtņus bez kauliem)

20%

5

020410

Svaigi vai dzesināti jēru liemeņi un pusliemeņi

20%

5

020421

Svaigi vai dzesināti aitu liemeņi un pusliemeņi (izņemot jērus)

20%

5

020422

Svaigi vai dzesināti aitas gaļas izcirtņi ar kauliem (izņemot liemeņus un pusliemeņus)

20%

5

020423

Svaigi vai dzesināti aitas gaļas izcirtņi bez kauliem

20%

5

020430

Saldēti jēru liemeņi un pusliemeņi

20%

5

020441

Saldēti aitu liemeņi un pusliemeņi (izņemot jērus)

20%

5

020442

Saldēti aitas gaļas izcirtņi ar kauliem (izņemot liemeņus un pusliemeņus)

20%

5

020443

Saldēti aitas gaļas izcirtņi bez kauliem

20%

5

020450

Svaiga, dzesināta vai saldēta kazu gaļa

20%

5

020500

Svaiga, dzesināta vai saldēta zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu gaļa

20%

5

020610

Svaigi vai dzesināti ēdami liellopu subprodukti

20%

5

020621

Saldētas ēdamas liellopu mēles

20%

5

020622

Saldētas ēdamas liellopu aknas

20%

5

020629

Saldēti ēdami liellopu subprodukti (izņemot mēles un aknas)

20%

5

020630

Svaigi vai dzesināti ēdami cūku subprodukti

20%

5

020641

Saldētas ēdamas cūku aknas

20%

5

020649

Saldēti ēdami cūku subprodukti (izņemot aknas)

20%

5

020680

Svaigi vai dzesināti ēdami aitu, kazu, zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu subprodukti

20%

5

020690

Saldēti ēdami aitu, kazu, zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu subprodukti

20%

5

020711

Svaigi vai dzesināti ‘Gallus domesticus’ sugas putni, nesadalīti

20%

5

020712

Saldēti ‘Gallus domesticus’ sugas putni, nesadalīti

20%

5

020713

Svaigi vai dzesināti ‘Gallus domesticus’ sugas putnu izcirtņi un ēdami subprodukti

20%

5

020714

Saldēti 'Gallus domesticus' sugas putnu izcirtņi un ēdami subprodukti

20%

5

020724

Svaigi vai dzesināti mājputnu tītari, nesadalīti

20%

5

020725

Saldēti mājputnu tītari, nesadalīti

20%

5

020726

Svaigi vai dzesināti mājputnu tītaru izcirtņi un ēdami subprodukti

20%

5

020727

Saldēti mājputnu tītaru izcirtņi un ēdami subprodukti

20%

5

020732

Svaigas vai dzesinātas mājputnu pīles, zosis un pērļu vistiņas, nesadalītas

20%

5

020733

Saldētas mājputnu pīles, zosis un pērļu vistiņas, nesadalītas

20%

5

020734

Svaigas vai dzesinātas mājputnu pīļu vai zosu treknās aknas

20%

3

020735

Svaigi vai dzesināti mājputnu pīļu, zosu un pērļu vistiņu izcirtņi un ēdami subprodukti (izņemot treknās aknas)

20%

5

020736

Saldēti mājputnu pīļu, zosu vai pērļu vistiņu izcirtņi un ēdami subprodukti

20%

5

020810

Svaiga, dzesināta vai saldēta trušu vai zaķu gaļa un ēdami subprodukti

20%

5

020820

Svaigas, dzesinātas vai saldētas varžu kājiņas

20%

3

020830

Svaiga, dzesināta vai saldēta primātu gaļa un ēdami subprodukti

20%

3

020840

Svaiga, dzesināta vai saldēta vaļu, delfīnu un cūkdelfīnu (vaļveidīgo kārtas zīdītāju), lamantīnu un jūrasgovju (jūrassirēnu kārtas zīdītāju) gaļa un ēdami subprodukti

20%

3

020850

Svaiga, dzesināta vai saldēta rāpuļu (piemēram, čūsku, bruņurupuču, krokodilu) gaļa un ēdami subprodukti

20%

3

020890

Svaiga, dzesināta vai saldēta baložu, roņu, medījumu, ziemeļbriežu un citu dzīvnieku gaļa un ēdami subprodukti (izņemot liellopus, cūkas, aitas, kazas, zirgus, ēzeļus, mūļus, zirgēzeļus, putnus (Gallus domesticus sugas putnus, pīles, zosis, tītarus, pērļu vistiņas), trušus, zaķus, primātus, vaļus, delfīnus un cūkdelfīnus (vaļveidīgo kārtas zīdītājus), lamantīnus un jūrasgovis (jūrassirēnu kārtas zīdītājus), rāpuļus un varžu kājiņas)

20%

3

020900

Nepārstrādāti vai nekausēti, svaigi, dzesināti, saldēti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti cūku tauki bez liesuma un mājputnu tauki

20%

5

021011

Sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti cūku šķiņķi, plecu daļas un to izcirtņi ar kauliem

20%

5

021012

Sālītas, sālījumā, žāvētas vai kūpinātas cūku vēdera daļas (cauraugušas) un to izcirtņi

20%

5

021019

Sālīta, sālījumā, žāvēta vai kūpināta cūkgaļa (izņemot šķiņķus, plecu daļas un to izcirtņus ar kauliem, un vēdera daļas un to izcirtņus)

20%

5

021020

Sālīta, sālījumā, žāvēta vai kūpināta liellopu gaļa

20%

5

021091

Gaļa un ēdami subprodukti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti, primātu gaļas vai gaļas subproduktu pārtikas milti un rupja maluma milti

20%

3

021092

Gaļa un ēdami subprodukti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti, un vaļu, delfīnu un cūkdelfīnu (vaļveidīgo kārtas zīdītāju), un lamantīnu un jūrasgovju (jūrassirēnu kārtas zīdītāju) gaļas vai gaļas subproduktu pārtikas milti un rupja maluma milti

20%

3

021093

Gaļa un ēdami subprodukti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti, un rāpuļu (piemēram, čūsku, bruņurupuču, aligatoru) gaļas vai gaļas subproduktu pārtikas milti un rupja maluma milti

20%

3

021099

Gaļa un ēdami subprodukti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti, un gaļas vai gaļas subproduktu pārtikas milti un rupja maluma milti (izņemot liellopu gaļu un cūkgaļu, primātu, vaļu, delfīnu un cūkdelfīnu (vaļveidīgo kārtas zīdītāju), lamantīnu un jūrasgovju (jūrassirēnu kārtas zīdītāju) un rāpuļu gaļu un ēdamus subproduktus)

20%

5

030110

Dzīvas dekoratīvās zivis

30%

3

030191

Dzīvas foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster)

30%

3

030192

Dzīvi zuši (Anguilla spp.)

30%

3

030193

Dzīvas karpas

30%

3

030199

Dzīvas zivis (izņemot dekoratīvās zivis, foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster), zušus (Anguilla spp.) un karpas)

30%

3

030211

Svaigas vai dzesinātas foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster)

20%

3

030212

Svaigs vai dzesināts Klusā okeāna lasis (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas lasis (Salmo salar) un Donavas lasis (Hucho hucho)

20%

5

030219

Svaigas vai dzesinātas lašu dzimtas zivis (izņemot foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster), Klusā okeāna lasi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas lasi (Salmo salar) un Donavas lasi (Hucho hucho))

20%

5

030221

Svaigs vai dzesināts melnais jeb Grenlandes paltuss (Reinhardtius hippoglossoides), Atlantijas paltuss (Hippoglossus hippoglossus) un Klusā okeāna paltuss (Hippoglossus stenolepsis)

20%

5

030222

Svaigas vai dzesinātas jūras zeltplekstes (Pleuronectes platessa)

20%

5

030223

Svaigas vai dzesinātas jūrasmēles (Solea spp.)

20%

5

030229

Svaigas vai dzesinātas plekstveidīgās zivis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae un Catharidae), izņemot paltusus (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus un Hippoglossus stenolepsis), jūras zeltpleksti (Pleuronectes platessa) un jūrasmēles (Solea spp.)

20%

5

030231

Svaigas vai dzesinātas garspuru tunzivis (Thunnus alalunga)

20%

5

030232

Svaigas vai dzesinātas dzeltenspuru tunzivis (Thunnus albacares)

20%

5

030233

Svaigas vai dzesinātas svītrainās tunzivis jeb svītrainās bonitas

20%

5

030234

Svaigas vai dzesinātas lielacu tunzivis (Thunnus obesus)

20%

5

030235

Svaigas vai dzesinātas zilās tunzivis (Thunnus thynnus)

20%

5

030236

Svaigas vai dzesinātas dienvidu tunzivis (Thunnus maccoyii)

20%

5

030239

Svaigas vai dzesinātas (Thunnus) ģints tunzivis (izņemot (Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus un Thunnus maccoyii))

20%

5

030240

Svaigas vai dzesinātas siļķes (Clupea harengus, clupea pallasii)

20%

5

030250

Svaigas vai dzesinātas mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

20%

5

030261

Svaigas vai dzesinātas sardīnes (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinellas (Sardinella spp.), brētliņas vai šprotes (Sprattus sprattus)

20%

5

030262

Svaigas vai dzesinātas pikšas (Melanogrammus aeglefinus)

20%

5

030263

Svaigas vai dzesinātas saidas (Pollachius virens)

20%

5

030264

Svaigas vai dzesinātas makreles (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

20%

5

030265

Svaigas vai dzesinātas dzelkņhaizivis un citas haizivis

20%

5

030266

Svaigi vai dzesināti zuši (Anguilla spp.)

20%

5

030269

Svaigas vai dzesinātas saldūdens un jūras zivis (izņemot lašu dzimtas zivis, plekstveidīgās zivis, tunzivis, svītrainās tunzivis jeb svītrainās bonitas, siļķes, mencas, sardīnes, sardinellas, brētliņas vai šprotes, pikšas, saidas, makreles, haizivis un zušus)

20%

5

030270

Svaigas vai dzesinātas zivju aknas un ikri

20%

3

030311

Saldēts zilmuguras lasis [sarkanais lasis] (Oncorhynchus nerka)

20%

5

030319

Saldēts Klusā okeāna lasis (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), izņemot zilmuguras lasi [sarkano lasi] (Oncorhynchus nerka)

20%

5

030321

Saldētas foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster)

20%

5

030322

Saldēts Atlantijas lasis (Salmo salar) un Donavas lasis (Hucho hucho)

30%

5

030329

Saldētas lašu dzimtas zivis (izņemot Klusā okeāna lasi, Atlantijas lasi, Donavas lasi un foreles)

20%

5

030331

Saldēts melnais jeb Grenlandes paltuss (Reinhardtius hippoglossoides), Atlantijas paltuss (Hippoglossus hippoglossus) un Klusā okeāna paltuss (Hippoglossus stenolepis)

20%

5

030332

Saldētas jūras zeltplekstes (Pleuronectes platessa)

20%

5

030333

Saldētas jūrasmēles (Solea spp.)

20%

5

030339

Saldētas plekstveidīgās zivis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae un Citharidae) (izņemot paltusus, jūras zeltplekstes un jūrasmēles)

20%

5

030341

Saldētas garspuru tunzivis (Thunnus alalunga)

20%

5

030342

Saldētas dzeltenspuru tunzivis (Thunnus albacares)

20%

5

030343

Saldētas svītrainās tunzivis jeb svītrainās bonitas (Euthynnus -Katsuwonus- pelamis)

20%

5

030344

Saldētas lielacu tunzivis (Tunnus obesus)

20%

5

030345

Saldētas zilās tunzivis (Thunnus thynnus)

20%

5

030346

Saldētas dienvidu tunzivis (Thunnus maccoyii)

20%

5

030349

Saldētas ‘Thunnus’ ģints tunzivis (izņemot Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus un Thunnus maccoyii)

20%

5

030350

Saldētas siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii)

20%

5

030360

Saldētas mencas (Gadus morhua, Gadus ogac un Gadus macrocephalus)

20%

5

030371

Saldētas sardīnes (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinellas (Sardinella spp.), brētliņas vai šprotes (Sprattus sprattus)

20%

3

030372

Saldētas pikšas (Melanogrammus aeglefinus)

20%

5

030373

Saldētas saidas (Pollachius virens)

20%

5

030374

Saldētas makreles (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

20%

3

030375

Saldētas dzelkņhaizivis un citas haizivis

20%

5

030376

Saldēti zuši (Anguilla spp.)

20%

5

030377

Saldēti jūras asari (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

20%

5

030378

Saldēti heki (Merluccius spp., Urophycis spp.)

20%

3

030379

Saldētas saldūdens un jūras zivis (izņemot lašu dzimtas zivis, plekstveidīgās zivis, tunzivis, svītrainās tunzivis jeb svītrainās bonitas, siļķes, mencas, sardīnes, sardinellas, brētliņas vai šprotes, pikšas, saidas, makreles, dzelkņhaizivis un citas haizivis, zušus, jūras asarus un hekus)

20%

5

030380

Saldētas zivju aknas un ikri

30%

3

030410

Svaigas vai dzesinātas zivju filejas un citāds zivju mīkstums, malts vai nemalts

30%

5

030420

Saldētas zivju filejas

30%

5

030490

Saldēts zivju mīkstums, malts vai nemalts (izņemot filejas)

30%

5

030510

Zivju milti, rupja maluma milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

20%

5

030520

Zivju aknas un ikri, žāvēti, kūpināti, sālīti vai sālījumā

20%

5

030530

Zivju filejas, žāvētas, sālītas vai sālījumā, bet ne kūpinātas

20%

5

030541

Klusā okeāna lasis (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas lasis (Salmo salar) un Donavas lasis (Hucho hucho), kūpināts, tostarp filejas

20%

3

030542

Kūpinātas siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii), tostarp filejas

20%

5

030549

Kūpinātas zivis, tostarp filejas (izņemot Klusā okeāna lasi, Atlantijas lasi, Donavas lasi un siļķes)

20%

5

030551

Žāvētas mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), sālītas vai nesālītas, bet ne kūpinātas (izņemot filejas)

20%

3

030559

Žāvētas zivis, sālītas, nekūpinātas (izņemot mencas un citu zivju filejas)

20%

3

030561

Siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii), sālītas vai tikai sālījumā (izņemot filejas)

20%

5

030562

Mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), sālītas vai tikai sālījumā (izņemot filejas)

20%

5

030563

Anšovi (Engraulis spp.), sālīti vai tikai sālījumā (izņemot filejas)

20%

5

030569

Zivis, sālītas vai tikai sālījumā (izņemot siļķes, mencas, anšovus un filejas)

20%

5

030611

Saldēti langusti un citi jūras vēži (Palinurus spp., Panulirus spp. un Jasus spp.), čaulā vai bez tās, tostarp langusti un citi jūras vēži čaulā, termiski apstrādāti tvaicējot vai vārot ūdenī

30%

5

030612

Saldēti omāri (Homarus spp.), čaulā vai bez tās, tostarp omāri čaulā, iepriekš termiski apstrādāti tvaicējot vai vārot ūdenī

30%

5

030613

Saldētas garneles un ziemeļgarneles, čaulā vai bez tās, tostarp garneles un ziemeļgarneles čaulā, termiski apstrādātas tvaicējot vai vārot ūdenī

30%

5

030614

Saldēti krabji, čaulā vai bez tās, tostarp krabji čaulā, termiski apstrādāti tvaicējot vai vārot ūdenī

30%

3

030619

Saldēti vēžveidīgie, derīgi lietošanai pārtikā, čaulā vai bez tās, tostarp vēžveidīgie čaulā, iepriekš termiski apstrādāti tvaicējot vai vārot ūdenī (izņemot langustus un citus jūras vēžus, omārus, garneles, ziemeļgarneles un krabjus); saldēti vēžveidīgo milti, rupja maluma milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

30%

5

030621

Langusti un citi jūras vēži (Palinurus spp., Panulirus spp. un Jasus spp.), čaulā vai bez tās, dzīvi, žāvēti, sālīti vai sālījumā, tostarp čaulā, termiski apstrādāti tvaicējot vai vārot ūdenī

30%

3

030622

Omāri (Homarus spp.), čaulā vai bez tās, dzīvi, žāvēti, sālīti vai sālījumā, tostarp omāri čaulā, termiski apstrādāti tvaicējot vai vārot ūdenī

30%

3

030623

Garneles un ziemeļgarneles, čaulā vai bez tās, dzīvas, žāvētas, sālītas vai sālījumā, tostarp garneles un ziemeļgarneles čaulā, termiski apstrādātas tvaicējot vai vārot ūdenī

30%

5

030624

Krabji, čaulā vai bez tās, dzīvi, žāvēti, sālīti vai sālījumā, tostarp krabji čaulā, termiski apstrādāti tvaicējot vai vārot ūdenī

30%

3

030629

Vēžveidīgie, derīgi lietošanai pārtikā, čaulā vai bez tās, dzīvi, dzesināti, žāvēti, sālīti vai sālījumā, tostarp vēžveidīgie čaulā, iepriekš termiski apstrādāti tvaicējot vai vārot ūdenī (izņemot langustus un citus jūras vēžus, omārus, garneles un ziemeļgarneles, un krabjus); vēžveidīgo milti, rupja maluma milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

30%

3

030710

Austeres, dzīvas, svaigas, dzesinātas, saldētas, žāvētas, sālītas vai sālījumā

30%

3

030721

Dzīvas, svaigas vai dzesinātas ķemmīšgliemenes, tostarp ‘Pecten’, ‘Chlamys’ vai ‘Placopecten’ ģints karaliskās vēdekļgliemenes, čaulā vai bez tās

30%

3

030729

Ķemmīšgliemenes, tostarp ‘Pecten’, ‘Chlamys’ vai ‘Placopecten’ ģints karaliskās vēdekļgliemenes, saldētas, žāvētas, sālītas vai sālījumā, čaulā vai bez tās

30%

3

030731

Dzīvas, svaigas vai dzesinātas mīdijas (Mytilus spp., Perna spp.), čaulā vai bez tās

30%

3

030739

Mīdijas (Mytilus spp., Perna spp.), saldētas, žāvētas, sālītas vai sālījumā, čaulā vai bez tās

30%

3

030741

Dzīvas, svaigas vai dzesinātas tinteszivis (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) un kalmāri (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), čaulā vai bez tās

30%

3

030749

Sēpijas (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) un kalmāri (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā, čaulā vai bez tās

30%

3

030751

Dzīvi, svaigi vai dzesināti astoņkāji (Octopus spp.), čaulā vai bez tās

30%

3

030759

Astoņkāji (Octopus spp.), saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā, čaulā vai bez tās

30%

3

030760

Gliemeži, dzīvi, svaigi, dzesināti, saldēti, sālīti, žāvēti vai sālījumā, čaulā vai bez tās (izņemot jūras gliemežus)

30%

3

030791

Dzīvi, svaigi vai dzesināti mīkstmieši, derīgi lietošanai pārtikā, čaulā vai bez tās, tostarp jūras eži, jūrasgurķi un citi ūdens bezmugurkaulnieki, kas nav vēžveidīgie; svaigi vai dzesināti ūdens bezmugurkaulnieku, kas nav vēžveidīgie, milti, rupja maluma milti vai granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā (izņemot austeres, ķemmīšgliemenes, karaliskās vēdekļgliemenes, mīdijas, tinteszivis, kalmārus, astoņkājus un gliemežus, kas nav jūras gliemeži)

30%

3

030799

Mīkstmieši, derīgi lietošanai pārtikā, čaulā vai bez tās, saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā, tostarp jūras eži, jūrasgurķi un citi ūdens bezmugurkaulnieki, kas nav vēžveidīgie; svaigi vai dzesināti citu ūdens bezmugurkaulnieku (kas nav vēžveidīgie) milti, rupja maluma milti vai granulas, derīgas lietošanai pārtikā (izņemot dzesinātas, un austeres, ķemmīšgliemenes, karaliskās vēdekļgliemenes, mīdijas, tinteszivis, kalmārus, astoņkājus un gliemežus, kas nav jūras gliemeži)

30%

3

040110

Piens un krējums, kura tauku saturs nepārsniedz 1 % no svara, nav iebiezināts un nesatur cukura vai citas saldinātājvielas piedevu

5%

5

040120

Piens un krējums, kura tauku saturs ir lielāks par 1 %, bet nepārsniedz 6 % no svara, nav iebiezināts un nesatur cukura vai citas saldinātājvielas piedevu

5%

5

040130

Piens un krējums, kura tauku saturs ir lielāks par 6 % no svara, nav iebiezināts un nesatur cukura vai citas saldinātājvielas piedevu

5%

5

040210

Piens un krējums cietā veidā, kura tauku saturs nepārsniedz 1,5 % no svara

5%

5

040221

Piens un krējums cietā veidā, kura tauku saturs ir lielāks par 1,5 % no svara, nesaldināts

5%

5

040229

Piens un krējums cietā veidā, kura tauku saturs ir lielāks par 1,5 % no svara, saldināts

5%

5

040291

Piens un krējums, iebiezināts, bet nesaldināts (izņemot cietā veidā)

5%

5

040299

Piens un krējums, iebiezināts un saldināts (izņemot cietā veidā)

5%

5

040310

Jogurts, aromatizēts vai nearomatizēts, ar vai bez cukura vai citas saldinātājvielas, augļu, riekstu vai kakao piedevas

30%

5

040390

Paniņas, rūgušpiens un krējums, kefīrs un citi raudzēti vai paskābināti piena un krējuma produkti, iebiezināti vai neiebiezināti, aromatizēti vai nearomatizēti, ar vai bez cukura vai citas saldinātājvielas, augļu, riekstu vai kakao piedevas (izņemot jogurtu)

30%

5

040410

Sūkalas un pārveidotas sūkalas, iebiezinātas vai neiebiezinātas, ar vai bez cukura vai citas saldinātājvielas piedevas

30%

5

040490

Produkti, kas satur dabiskās piena sastāvdaļas, saldināti vai nesaldināti, kas nav minēti citur

30%

5

040510

Sviests (izņemot atūdeņotu sviestu un kausētu sviestu)

30%

5

040520

Piena tauku pastas ar tauku saturu 39 % vai vairāk, bet mazāk par 80 % no svara

30%

5

040590

Piena tauki un eļļas, atūdeņots sviests un kausēts sviests (izņemot dabīgo sviestu, atjaunoto sviestu un sūkalu sviestu)

30%

5

040610

Svaigs siers, t.i., nenogatavināts vai negatavs siers, tostarp sūkalu siers, un rūgušpiena biezmasa

30%

5

040620

Rīvētais vai pulverveida siers

30%

5

040630

Kausētais siers, nerīvēts un nesaberzts pulverī

30%

5

040640

Zilie sieri

30%

5

040690

Siers (izņemot svaigos sierus, tostarp neraudzētu sūkalu sieru, rūgušpiena biezmasu, kausēto sieru, zilos sierus un rīvēto vai pulverveida sieru)

30%

5

040700

Putnu olas, ar čaumalu, svaigas, konservētas vai termiski apstrādātas

30%

3

040811

Žāvēti olu dzeltenumi, saldināti vai nesaldināti

30%

3

040819

Svaigi olu dzeltenumi, termiski apstrādāti tvaicējot vai vārot ūdenī, sakulti, saldēti vai citādi konservēti, saldināti vai nesaldināti (izņemot žāvētus)

30%

3

040891

Žāvētas putnu olas, bez čaumalas, saldinātas vai nesaldinātas (izņemot olu dzeltenumus)

30%

3

040899

Putnu olas, bez čaumalas, svaigas, termiski apstrādātas, tvaicējot vai vārot ūdenī, sakultas, saldētas vai citādi konservētas, saldinātas vai nesaldinātas (izņemot žāvētas)

30%

3

040900

Dabiskais medus

30%

5

041000

Bruņurupuču olas, putnu ligzdas un citi ēdami dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas nav minēti citur

30%

3

050100

Cilvēku mati, neapstrādāti, mazgāti vai nemazgāti, sukāti vai nesukāti; cilvēku matu atkritumi

10%

1

050210

Mājas cūku vai mežacūku sari un šādu saru atkritumi

10%

1

050290

Āpša un citu dzīvnieku spalvas suku izgatavošanai un to atkritumi

10%

1

050300

Zirgu astri un to atkritumi, salikti vai nesalikti kārtās, ar atbalsta materiālu vai bez tā

10%

1

050400

Dzīvnieku (izņemot zivju) zarnas, pūšļi un kuņģi un to gabali, svaigi, dzesināti, saldēti, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti

30%

3

050510

Spalvas, ko izmanto pildīšanai, un dūnas, bez tālākas apstrādes, izņemot tīrīšanu, dezinficēšanu vai apstrādāšanu uzglabāšanai

10%

1

050590

Putnu ādas un citas ķermeņa daļas ar spalvām vai dūnām, spalvas un to daļas, ar apgrieztām vai neapgrieztām malām, bez tālākas apstrādes, izņemot tīrīšanu, dezinficēšanu vai apstrādāšanu uzglabāšanai; putnu spalvu vai to daļu pulveris un atkritumi (izņemot spalvas, ko izmanto pildīšanai, un dūnas)

30%

3

050610

Ar skābi apstrādāts kaulu želatīns un kauli

30%

3

050690

Kauli un ragu serdeņi un to pulveris un atkritumi, neapstrādāti, attaukoti, atželatinēti vai vienkārši sagatavoti (izņemot kaulu želatīnu un kaulus, kas apstrādāti ar skābi un piegriezti pēc formas)

30%

3

050710

Ziloņkauls, neapstrādāts vai vienkārši sagatavots; tā pulveris un atkritumi (izņemot piegrieztu pēc formas)

30%

3

050790

Bruņurupuča bruņas, vaļa bārda un vaļa bārdas sari, ragi, brieža ragi, nagi, spīles un knābji, neapstrādāti vai vienkārši sagatavoti, to pulveris un atkritumi (izņemot piegrieztus pēc formas un ziloņkaulu)

30%

3

050800

Koraļļi un tamlīdzīgi materiāli, mīkstmiešu, vēžveidīgo vai adatādaiņu čaulas, tinteszivju asakas, to pulveris un atkritumi, neapstrādāti vai vienkārši sagatavoti, bet ne citādi apstrādāti vai piegriezti pēc formas

30%

3

050900

Dabīgie dzīvnieku izcelsmes sūkļi

30%

3

051000

Pelēkā ambra, bebru dziedzeru sekrēts, cibetīns un muskuss; spāņu mušiņas; žults, kaltēta vai nekaltēta; dziedzeri un citi dzīvnieku produkti, ko izmanto farmaceitisku preparātu izgatavošanai, svaigi, dzesināti, saldēti vai citādi konservēti īslaicīgai glabāšanai

30%

3

051110

Liellopu sperma

30%

1

051191

Zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku produkti; beigtas zivis, vēžveidīgie, mīkstmieši vai citi ūdens bezmugurkaulnieki, kas nav derīgi lietošanai pārtikā

30%

5

051199

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti, beigti dzīvnieki, kas nav derīgi lietošanai pārtikā (izņemot zivis, vēžveidīgos, mīkstmiešus vai citus ūdens bezmugurkaulniekus)

30%

3

060110

Sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, bumbuļsīpoli, saknes ar lapu rozetēm un sakneņi veģetatīvā miera stāvoklī (izņemot tādus, kas derīgi lietošanai pārtikā, un cigoriņu augus un saknes)

5%

1

060120

Sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, bumbuļsīpoli, saknes ar lapu rozetēm un sakneņi, veģetējoši vai ziedos; cigoriņu augi un saknes (izņemot tādus, kas derīgi lietošanai pārtikā, un ‘cichorium intybus sativum’ sugas cigoriņu saknes)

5%

1

060210

Neapsakņoti spraudeņi un potzari

5%

1

060220

Uzturā derīgi augļu vai riekstu koki, krūmi un krūmāji, potēti vai nepotēti

5%

1

060230

Rododendri un acālijas, potētas vai nepotētas

5%

1

060240

Rozes, potētas vai nepotētas

5%

1

060290

Veģetējoši augi, tostarp to saknes, un sēņu micēlijs (izņemot sīpolus, gumus, bumbuļveida sakneņus, bumbuļsīpolus, saknes ar lapu rozetēm un sakneņus, tostarp cigoriņu augus un saknes, neapsakņotus spraudeņus un potzarus, augļu vai riekstu kokus, rododendrus, acālijas un rozes)

5%

1

060310

Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem svaigi griezti ziedi un ziedpumpuri

30%

5

060390

Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem kaltēti, krāsoti, balināti, piesūcināti vai citādi apstrādāti griezti ziedi un ziedpumpuri

30%

3

060410

Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem piemērotas svaigas, kaltētas, krāsotas, balinātas, piesūcinātas vai citādi apstrādātas sūnas un ķērpji

30%

2

060491

Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem piemērotas svaigas lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem vai ziedpumpuriem, stiebrzāles

30%

3

060499

Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem piemērotas kaltētas, krāsotas, balinātas, piesūcinātas vai citādi apstrādātas lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem vai ziedpumpuriem, stiebrzāles

30%

3

070110

Sēklas kartupeļi

5%

1

070190

Svaigi vai dzesināti kartupeļi (izņemot sēklas)

30%

5

070200

Tomāti, svaigi vai dzesināti

30%

5

070310

Svaigi vai dzesināti sīpoli un šalotes

30%

5

070320

Ķiploki, svaigi vai dzesināti

30%

5

070390

Puravi un citi sīpolu dārzeņi, svaigi vai dzesināti (izņemot sīpolus, šalotes un ķiplokus)

30%

5

070410

Svaigi vai dzesināti ziedkāposti un brokoļi

30%

5

070420

Rožkāposti (Briseles kāposti), svaigi vai dzesināti

30%

5

070490

Svaigi vai dzesināti baltie galviņkāposti, kolrābji, lapu kāposti un tamlīdzīgi uzturā derīgi kāpostaugi (izņemot ziedkāpostus, brokoļus un rožkāpostus (Briseles kāpostus))

30%

5

070511

Svaigi vai dzesināti galviņsalāti

30%

5

070519

Svaigi vai dzesināti dārza salāti (izņemot galviņsalātus)

30%

5

070521

Svaigi vai dzesināti lapu cigoriņi

30%

5

070529

Svaigi vai dzesināti cigoriņi (izņemot lapu cigoriņus)

30%

5

070610

Svaigi vai dzesināti burkāni un rāceņi

30%

5

070690

Svaigas vai dzesinātas galda bietes, puravlapu plostbārdis, sakņu selerijas, redīsi un tamlīdzīgi uzturā derīgi sakņaugi (izņemot burkānus un rāceņus)

30%

5

070700

Garaugļu un īsaugļu gurķi, svaigi vai dzesināti

30%

5

070810

Svaigi vai dzesināti zirņi (Pisum sativum), lobīti vai nelobīti

30%

5

070820

Svaigas vai dzesinātas pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.), lobītas vai nelobītas

30%

5

070890

Svaigi vai dzesināti pākšu dārzeņi, lobīti vai nelobīti (izņemot zirņus (Pisum sativum) un pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.))

30%

5

070910

Svaigi vai dzesināti artišoki

30%

5

070920

Svaigi vai dzesināti sparģeļi

30%

5

070930

Svaigi vai dzesināti baklažāni

30%

5

070940

Svaigas vai dzesinātas selerijas (izņemot sakņu selerijas)

30%

5

070951

Svaigas vai dzesinātas ‘Agaricus’ ģints sēnes

30%

5

070952

Svaigas vai dzesinātas trifeles

30%

5

070959

Svaigas vai dzesinātas ēdamās sēnes (izņemot ‘Agaricus’ ģints sēnes un trifeles)

30%

5

070960

Svaigi vai dzesināti ‘Capsicum’ ģints vai ‘Pimenta’ ģints augļi

30%

5

070970

Svaigi vai dzesināti spināti, Jaunzēlandes spināti un dārza balodenes

30%

5

070990

Svaigi vai dzesināti dārzeņi (izņemot kartupeļus, tomātus, Allium spp. sugas dārzeņus, krustziežu ģints galviņkāpostus, ‘Lactuca sativa’ un ‘Cichorium’ sugas dārza salātus, burkānus, rāceņus, galda bietes, puravlapu plostbārdi, sakņu selerijas, redīsus un tamlīdzīgus uzturā derīgus sakņaugus, garaugļu un īsaugļu gurķus, pākšu dārzeņus, artišokus, sparģeļus, baklažānus, sēnes, trifeles, ‘Capsicum’ ģints vai ‘Pimenta’ ģints augļus, spinātus, Jaunzēlandes spinātus un dārza balodenes)

30%

5

071010

Kartupeļi, termiski neapstrādāti vai apstrādāti tvaicējot vai vārot ūdenī, saldēti

30%

5

071021

Lobīti vai nelobīti zirņi (Pisum sativum), termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, saldēti

30%

5

071022

Lobītas vai nelobītas pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.), termiski neapstrādātas vai apstrādātas, tvaicējot vai vārot ūdenī, saldētas

30%

5

071029

Pākšu dārzeņi, lobīti vai nelobīti, termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, saldēti (izņemot zirņus, pupas un pupiņas)

30%

5

071030

Spināti, Jaunzēlandes spināti un dārza balodenes, termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, saldēti

30%

5

071040

Cukurkukurūza, termiski neapstrādāta vai apstrādāta, tvaicējot vai vārot ūdenī, saldēta

30%

5

071080

Dārzeņi, termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, saldēti (izņemot kartupeļus, pākšu dārzeņus, spinātus, Jaunzēlandes spinātus, dārza balodenes un cukurkukurūzu)

30%

5

071090

Dārzeņu maisījumi, termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, saldēti

30%

5

071120

Olīvas, kas iekonservētas īslaicīgai glabāšanai, piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservantu šķīdumā, bet kas nav derīgas tūlītējai lietošanai pārtikā

30%

3

071130

Kaperi, kas iekonservēti īslaicīgai glabāšanai, piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservantu šķīdumā, bet kas nav derīgi tūlītējai lietošanai pārtikā

30%

3

071140

Garaugļu un īsaugļu gurķi, kas iekonservēti īslaicīgai glabāšanai, piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservantu šķīdumā, bet kas nav derīgi tūlītējai lietošanai pārtikā

30%

5

071151

Agaricus’ ģints sēnes, kas iekonservētas īslaicīgai glabāšanai, piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservantu šķīdumā, bet kas nav derīgas tūlītējai lietošanai pārtikā

30%

3

071159

Sēnes un trifeles, kas iekonservētas īslaicīgai glabāšanai, piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservantu šķīdumā, bet kas nav derīgas tūlītējai lietošanai pārtikā (izņemot ‘Agaricus’ ģints sēnes)

30%

3

071190

Dārzeņi un dārzeņu maisījumi, kas iekonservēti īslaicīgai glabāšanai, piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservantu šķīdumā, bet kas nav derīgi tūlītējai lietošanai pārtikā (izņemot sīpolus, olīvas, kaperus, garaugļu un īsaugļu gurķus, kas nav jaukti)

30%

5

071220

Kaltēti sīpoli, veseli, sagriezti gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcināti vai saberzti pulverī, bet tālāk neapstrādāti

30%

5

071231

Kaltētas ‘Agaricus’ ģints sēnes, veselas, sagrieztas gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcinātas vai saberztas pulverī, bet tālāk neapstrādātas

30%

3

071232

Kaltētas sēnes-ausaines ‘Auricularia spp.’, veselas, sagrieztas gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcinātas vai saberztas pulverī, bet tālāk neapstrādātas

30%

3

071233

Kaltētas sēnes-receklenes ‘Tremella spp.’, veselas, sagrieztas gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcinātas vai saberztas pulverī, bet tālāk neapstrādātas

30%

3

071239

Kaltētas sēnes un trifeles, veselas, sagrieztas gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcinātas vai saberztas pulverī, bet tālāk neapstrādātas (izņemot ‘Agaricus’ ģints sēnes, ausaines ‘Auricularia spp.’ un receklenes ‘Tremella spp.’)

30%

3

071290

Kaltēti dārzeņi un dārzeņu maisījumi, veseli, sagriezti gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcināti vai saberzti pulverī, bet tālāk neapstrādāti (izņemot sīpolus, sēnes un trifeles, kas nav jauktas)

30%

5

071310

Kaltēti, lobīti zirņi (Pisum sativum), mizoti vai nemizoti, šķelti vai nešķelti

30%

5

071320

Kaltēti, lobīti aunazirņi (garbanzos), mizoti vai nemizoti, šķelti vai nešķelti

30%

5

071331

Kaltētas, lobītas (Vigna mungo [L.] Hepper vai Vigna radiata [L.] Wilczek) šķirnes pupiņas, mizotas vai nemizotas, šķeltas vai nešķeltas

30%

5

071332

Kaltētas, lobītas šķautnainās pupiņas (Phaseolus vai Vigna angularis), mizotas vai nemizotas, šķeltas vai nešķeltas

30%

5

071333

Kaltētas, lobītas dārza pupiņas (Phaseolus vulgaris), mizotas vai nemizotas, šķeltas vai nešķeltas

30%

5

071339

Kaltētas, lobītas (Vigna un Phaseolus) šķirnes pupiņas, mizotas vai nemizotas, šķeltas vai nešķeltas (izņemot (Vigna mungo [L.] Hepper vai Vigna radiata [L.] Wilczek) šķirnes pupiņas, šķautnainās pupiņas un dārza pupiņas)

30%

5

071340

Kaltētas, lobītas lēcas, mizotas vai nemizotas, šķeltas vai nešķeltas

30%

3

071350

Kaltētas, lobītas dārza (cūku) pupas (Vicia faba var. major) un lauka pupas (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor), mizotas vai nemizotas, šķeltas vai nešķeltas

30%

3

071390

Kaltēti, lobīti pākšu dārzeņi, mizoti vai nemizoti, šķelti vai nešķelti (izņemot zirņus, aunaziņus, pupas un pupiņas, lēcas, dārza (cūku) pupas un lauka pupas)

30%

3

071410

Svaigas, dzesinātas, saldētas vai kaltētas manioka saknes un bumbuļi, arī sagriezti šķēlītēs vai granulu veidā

30%

1

071420

Batātes, svaigas, dzesinātas, saldētas vai kaltētas, arī sagrieztas šķēlītēs vai granulu veidā

30%

1

071490

Niedru marantas, salepa, topinambūra saknes un bumbuļi, un tamlīdzīgas saknes un bumbuļi ar augstu cietes vai inulīna saturu, svaigi, dzesināti, saldēti vai kaltēti, arī sagriezti šķēlītēs vai granulu veidā un sāgo palmas serdes (izņemot manioka saknes un batātes)

30%

1

080111

Kaltēti kokosrieksti

30%

3

080119

Svaigi kokosrieksti, lobīti vai nelobīti, tīrīti vai netīrīti

30%

3

080121

Svaigi vai kaltēti nelobīti Brazīlijas rieksti

30%

3

080122

Svaigi vai kaltēti lobīti Brazīlijas rieksti

30%

3

080131

Svaigi vai kaltēti nelobīti Indijas rieksti

30%

3

080132

Svaigi vai kaltēti lobīti Indijas rieksti

30%

3

080211

Svaigas vai kaltētas nelobītas mandeles

30%

3

080212

Svaigas vai kaltētas lobītas un tīrītas mandeles

30%

3

080221

Svaigi vai kaltēti nelobīti lazdu vai dižlazdu rieksti "Corylus spp."

30%

3

080222

Svaigi vai kaltēti lazdu vai dižlazdu rieksti "Corylus spp.", lobīti un tīrīti

30%

3

080231

Svaigi vai kaltēti nelobīti valrieksti

30%

3

080232

Svaigi vai kaltēti lobīti un tīrīti valrieksti

30%

3

080240

Svaigi vai kaltēti ēdamie kastaņi "Castania spp.", lobīti vai nelobīti, tīrīti vai netīrīti

30%

3

080250

Svaigas vai kaltētas pistācijas, lobītas vai nelobītas, tīrītas vai netīrītas

30%

5

080290

Svaigi vai kaltēti, lobīti vai nelobīti, tīrīti vai netīrīti rieksti (izņemot kokosriekstus, Brazīlijas riekstus, Indijas riekstus, mandeles, lazdu riekstus, valriekstus, ēdamos kastaņus (Castania spp.) un pistācijas)

30%

3

080300

Svaigi vai žāvēti banāni, tostarp miltu banāni

30%

2

080410

Svaigas vai žāvētas dateles

30%

3

080420

Svaigas vai žāvētas vīģes

30%

3

080430

Svaigi vai žāvēti ananasi

30%

2

080440

Svaigi vai žāvēti avokado

30%

2

080450

Svaigas vai žāvētas gvajaves, mango un mangostāni

30%

2

080510

Svaigi vai žāvēti apelsīni

30%

5

080520

Svaigi vai žāvēti mandarīni, tostarp tanžerīni un satsumas, klementīni, vilkingi un tamlīdzīgi citrusu hibrīdi

30%

5

080540

Svaigi vai žāvēti greipfrūti

30%

5

080550

Svaigi vai žāvēti citroni (Citrus limon, Citrus limonum) un laimi (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

30%

5

080590

Svaigi vai žāvēti citrusaugļi (izņemot apelsīnus, citronus (Citrus limon, Citrus limonum), laimus (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), greipfrūtus, mandarīnus, tostarp tanžerīnus un satsumas, klementīnus, vilkingus un tamlīdzīgus citrusu hibrīdus)

30%

5

080610

Svaigas vīnogas

30%

3

080620

Rozīnes

30%

3

080711

Svaigi arbūzi

30%

3

080719

Svaigas melones (izņemot arbūzus)

30%

3

080720

Svaigas papaijas

30%

2

080810

Svaigi āboli

30%

5

080820

Svaigi bumbieri un cidonijas

30%

3

080910

Svaigas aprikozes

30%

3

080920

Svaigi ķirši

30%

3

080930

Svaigi persiki, tostarp nektarīni

30%

3

080940

Svaigas plūmes un ēkšķu plūmes

30%

3

081010

Svaigas zemenes

30%

3

081020

Svaigas avenes, kazenes, kazenes un kazeņavenes

30%

3

081030

Svaigas upenes, jāņogas vai baltās jāņogas un ērkšķogas

30%

3

081040

Svaigas dzērvenes, mellenes un citas ‘Vaccinium’ ģints ogas

30%

3

081050

Svaigi kivi

30%

3

081060

Svaigi duriāni

30%

3

081090

Svaigi tamarindi, kešjukoku augļi, džekfrūti, ličī, sapodillas, pasifloru augļi, karambolas, pitahajas un citi ēdami augļi (izņemot riekstus, banānus, dateles, vīģes, ananasus, avokado, gvajaves, mango, mangostānus, papaijas, citrusaugļus, vīnogas, melones, ābolus, bumbierus, cidonijas, aprikozes, ķiršus, persikus, plūmes, ēkšķu plūmes, zemenes, avenes, zīdkoka ogas, kazenes, kazeņavenes, upenes, jāņogas vai baltās jāņogas, ērkšķogas, dzērvenes, ‘Vaccinium’ ģints ogas, kivi un duriānus)

30%

3

081110

Saldētas zemenes, termiski neapstrādātas vai apstrādātas, tvaicējot vai vārot ūdenī, saldinātas vai nesaldinātas

30%

3

081120

Saldētas avenes, kazenes, zīdkoka ogas, kazeņavenes, upenes, jāņogas vai baltās jāņogas un ērkšķogas, termiski neapstrādātas vai apstrādātas, tvaicējot vai vārot ūdenī, saldinātas vai nesaldinātas

30%

3

081190

Saldēti augļi un rieksti, termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, saldināti vai nesaldināti (izņemot zemenes, avenes, kazenes, zīdkoka ogas, kazeņavenes, upenes, jāņogas vai baltās jāņogas un ērkšķogas)

30%

3

081210

Kirši, kas iekonservēti īslaicīgai glabāšanai, piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservantu šķīdumā, bet kas nav derīgi tūlītējai lietošanai pārtikā

30%

3

081290

Augļi un rieksti, kas iekonservēti īslaicīgai glabāšanai, piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservantu šķīdumā, bet kas nav derīgi tūlītējai lietošanai pārtikā (izņemot ķiršus)

30%

3

081310

Žāvētas aprikozes

30%

3

081320

Žāvētas plūmes

30%

3

081330

Žāvēti āboli

30%

3

081340

Žāvēti persiki, bumbieri, papaijas, tamarindi un citi ēdami augļi (izņemot nejauktus riekstus, banānus, dateles, vīģes, ananasus, avokado, gvajaves, mango, mangostānus, citrusaugļus, vīnogas, aprikozes, žāvētas plūmes un ābolus)

30%

3

081350

Riekstu vai žāvētu augļu maisījumi

30%

3

081400

Citrusaugļu vai meloņu, tostarp arbūzu, mizas, svaigas, saldētas, kaltētas vai īslaicīgai glabāšanai iekonservētas sālījumā vai ūdenī ar citām piedevām

30%

3

090111

Kafija (izņemot grauzdētu un bez kofeīna)

30%

5

090112

Kafija bez kofeīna (izņemot grauzdētu)

30%

5

090121

Grauzdēta kafija (izņemot bez kofeīna)

30%

5

090122

Grauzdēta kafija bez kofeīna

30%

5

090190

Kafijas pupiņu čaumalas un apvalki; kafijas aizstājēji, kas satur kafiju jebkurā samērā

30%

5

090210

Zaļā tēja tiešajos iesaiņojumos ar svaru 3 kg vai mazāk

30%

5

090220

Zaļā tēja tiešajos iesaiņojumos ar svaru lielāku par 3 kg

30%

5

090230

Fermentēta melnā tēja un daļēji fermentēta tēja, arī aromatizēta, tiešajos iesaiņojumos ar svaru 3 kg vai mazāk

30%

5

090240

Fermentēta melnā tēja un daļēji fermentēta tēja, arī aromatizēta, tiešajos iesaiņojumos ar svaru lielāku par 3 kg

30%

5

090300

Mate

30%

5

090411

Piper’ ģints pipari, kas nav smalcināti vai malti

30%

3

090412

Smalcināti vai malti ‘Piper’ ģints pipari

30%

3

090420

Capsicum’ ģints vai ‘Pimenta’ ģints augļi, kaltēti vai smalcināti, vai malti

30%

3

090500

Vaniļa

30%

5

090610

Kanēlis un kanēļkoka ziedi (izņemot smalcinātus un maltus)

30%

5

090620

Smalcināts vai malts kanēlis un kanēļkoka ziedi

30%

5

090700

Krustnagliņas, veseli augļi, ziedi un stublāji

30%

5

090810

Muskatrieksti

30%

3

090820

Muskatriekstu žāvētas mizas

30%

3

090830

Kardamons

30%

3

090910

Anīsa vai zvaigžņotā anīsa sēklas

30%

3

090920

Koriandra sēklas

30%

3

090930

Romiešu ķimeņu sēklas

30%

3

090940

Ķimeņu sēklas

30%

3

090950

Fenheļa sēklas; kadiķogas

30%

3

091010

Ingvers

30%

5

091020

Safrāns

30%

5

091030

Kurkuma

30%

5

091040

Timiāns un lauru lapas

30%

3

091050

Karijs

30%

5

091091

Dažādu garšvielu maisījumi

30%

5

091099

Garšvielas (izņemot ‘Piper’ ģints piparus, ‘Capsicum’ ģints vai ‘Pimenta’ ģints augļus, vaniļu, kanēli, kanēļkoka ziedus, krustnagliņas (veselus augļus), krustnagliņu stublājus, muskatriekstus, muskatriekstu žāvētas mizas, kardamonu, anīsa, zvaigžņotā anīsa, fenheļa, koriandra, romiešu ķimeņu un ķimeņu sēklas, kadiķogas, ingveru, safrānu, kurkumu, timiānu, lauru lapas, kariju un dažādu garšvielu maisījumus)

30%

5

100110

Cietie kvieši

5%

3

100190

Kvieši un kviešu un rudzu maisījums (izņemot cietos kviešus)

10%

3

100200

Rudzi

10%

3

100300

Mieži

10%

3

100400

Auzas

10%

1

100510

Kukurūzas sēklas

5%

1

100590

Kukurūza (izņemot sēklas)

30%

5

100610

Nelobīti rīsi

20%

5

100620

Lobīti rīsi

20%

3

100630

Daļēji vai pilnīgi slīpēti rīsi, arī pulēti vai glazēti

20%

3

100640

Šķeltie rīsi

5%

3

100700

Graudu sorgo

30%

3

100810

Griķi

30%

3

100820

Prosa (izņemot graudu sorgo)

30%

3

100830

Kanāriju spulgzāles sēklas

30%

3

100890

Graudaugi (izņemot kviešus un graudu maisījumu, rudzus, miežus, auzas, kukurūzu, rīsus, griķus, prosu, Kanāriju spulgzāles sēklas un graudu sorgo)

30%

5

110100

Kviešu vai graudu maisījuma milti

30%

5

110210

Rudzu milti

30%

5

110220

Kukurūzas milti

30%

5

110230

Rīsu milti

30%

5

110290

Graudaugu milti (izņemot kviešu, graudu maisījuma, rudzu, kukurūzas un rīsu miltus)

30%

5

110311

Kviešu putraimi un rupja maluma milti

10%

5

110313

Kukurūzas putraimi un rupja maluma milti

10%

5

110319

Graudaugu putraimi un rupja maluma milti (izņemot kviešu miltus un kukurūzas miltus)

20%

5

110320

Granulas

30%

5

110412

Placināti auzu graudi vai graudu pārslas

20%

5

110419

Placināti graudaugu graudi vai graudu pārslas (izņemot miežus un auzas)

20%

5

110422

Atsēnaloti, grūbās, šķelti, drupināti vai citādi apstrādāti auzu graudi, izņemot auzu miltus

20%

5

110423

Atsēnaloti, grūbās, šķelti, drupināti vai citādi apstrādāti kukurūzas graudi (izņemot kukurūzas miltus)

20%

5

110429

Graudaugu graudi, atsēnaloti, grūbās, šķelti, drupināti vai citādi apstrādāti (izņemot auzas un kukurūzu, graudu miltus, lobītus un daļēji vai pilnīgi slīpētus rīsus un šķeltos rīsus)

20%

5

110430

Graudaugu dīgļi, veseli, placināti, pārslās vai sasmalcināti

20%

5

110510

Kartupeļu milti, rupja maluma milti un pulveris

30%

5

110520

Kartupeļu pārslas, garenas vai apaļas formas granulas

30%

5

110610

Milti, rupja maluma milti un pulveris no zirņiem, pupām un pupiņām, lēcām un citiem 0713. pozīcijā minētajiem kaltētajiem pākšu dārzeņiem

30%

5

110620

Milti, rupja maluma milti un pulveris no sāgo vai no manioka saknēm vai bumbuļiem, niedru marantas un salepa, batātes un tamlīdzīgām saknēm un bumbuļiem ar augstu cietes vai inulīna saturu, kas norādīti 0714. pozīcijā

30%

5

110630

Milti, rupja maluma milti un pulveris no 8. nodaļā "Ēdami augļi un rieksti; citrusaugļu vai meloņu mizas" minētajiem produktiem

30%

5

110710

Iesals (izņemot grauzdētu)

10%

5

110720

Grauzdēts iesals

10%

5

110811

Kviešu ciete

30%

5

110812

Kukurūzas ciete

10%

5

110813

Kartupeļu ciete

10%

5

110814

Manioka ciete

30%

5

110819

Ciete (izņemot kviešu, kukurūzas, kartupeļu un manioka)

30%

5

110820

Inulīns

10%

1

110900

Kviešu lipeklis, arī kaltēts

10%

3

120100

Sojas pupas, šķeltas vai nešķeltas

10%

3

120210

Nelobīti, negrauzdēti vai citādi termiski neapstrādāti zemesrieksti

30%

5

120220

Lobīti zemesrieksti, arī šķelti (izņemot grauzdētus vai citādi termiski apstrādātus)

30%

5

120300

Kopra

30%

3

120400

Linsēklas, šķeltas vai nešķeltas

10%

1

120510

Rapšu vai ripšu sēklas ar zemu erukskābes saturu, no kurām iegūst negaistošu eļļu, kurā ir mazāk kā 2 % erukskābes, un glikozinolātu cieto komponentu mazāku par 30 mikromoliem vienā gramā

10%

1

120590

Rapšu vai ripšu sēklas ar augstu erukskābes saturu, no kurām iegūst negaistošu eļļu, kurā erukskābes saturs ir 2 % vai vairāk, un glikozinolātu cieto komponentu 30 mikromoli vienā gramā vai vairāk, šķeltas vai nešķeltas

10%

1

120600

Saulespuķu sēklas, šķeltas vai nešķeltas

10%

1

120710

Palmu rieksti un kodoli, šķelti vai nešķelti

10%

1

120720

Kokvilnas sēklas, šķeltas vai nešķeltas

10%

1

120730

Rīcinauga sēklas, šķeltas vai nešķeltas

10%

1

120740

Sezama sēklas, šķeltas vai nešķeltas

10%

1

120750

Sinepju sēklas, šķeltas vai nešķeltas

10%

1

120760

Saflora sēklas, šķeltas vai nešķeltas

10%

1

120791

Magoņu sēklas, šķeltas vai nešķeltas

10%

1

120799

Eļļas augu sēklas un augļi, šķelti vai nešķelti (izņemot ēdamos riekstus, olīvas, sojas pupas, zemesriekstus, kopru, linsēklas, rapšu vai ripšu sēklas, saulespuķu sēklas, palmu riekstus un kodolus, kokvilnas, rīcinauga, sezama, sinepju, saflora un magoņu sēklas)

10%

1

120810

Sojas pupu milti un rupja maluma milti

10%

5

120890

Eļļas augu sēklu vai augļu milti un rupja maluma milti (izņemot sojas un sinepju)

10%

5

120910

Cukurbiešu sēklas sējai

5%

1

120921

Zilās lucernas sēklas sējai

5%

1

120922

Āboliņa ‘Trifolium spp.’ sēklas sējai

5%

1

120923

Auzenes sēklas sējai

5%

1

120924

Pļavas skarenes ‘Poa pratensis L.’ sēklas sējai

5%

1

120925

Aireņu ‘Lolium multiflorum Lam.’, ‘Lolium perenne L.’ sēklas sējai

5%

1

120926

Pļavas timotiņa sēklas sējai

5%

1

120929

Lopbarības augu sēklas sējai (izņemot graudaugu un cukurbiešu sēklas, zilās lucernas, āboliņa ‘Trifolium spp.’, auzenes, pļavas skarenes ‘Poa pratensis L.’, aireņu ‘Lolium multiflorum lam.’, ‘Lolium perenne L.’ un pļavas timotiņa sēklas)

5%

1

120930

Zālaugu sēklas sējai, kas audzētas galvenokārt ziedu iegūšanai

5%

1

120991

Dārzeņu sēklas sējai

5%

1

120999

Sēklas, augļi un sporas sējai (izņemot pākšu dārzeņus un cukurkukurūzu, kafiju, tēju, mate un garšvielas, graudaugus, eļļas augu sēklas un augļus, bietes, lopbarības augus, dārzeņu sēklas, zālaugu sēklas, kas audzētas galvenokārt ziedu iegūšanai vai sēklas, ko izmanto galvenokārt parfimērijā, farmācijā vai insekticīdu un fungicīdu pagatavošanai vai tamlīdzīgiem mērķiem)

5%

1

121010

Apiņu rogas, svaigas vai žāvētas (izņemot sasmalcinātas, saberztas pulverī vai granulu veidā)

10%

3

121020

Apiņu rogas, sasmalcinātas, saberztas pulverī vai granulu veidā; lupulīns

10%

3

121110

Lakricas saknes, svaigas vai žāvētas, sagrieztas vai nesagrieztas, sagrūstas vai saberztas pulverī

10%

1

121120

Žeņšeņa saknes, svaigas vai žāvētas, sagrieztas vai nesagrieztas, sagrūstas vai saberztas pulverī

10%

1

121130

Kokas lapas, svaigas vai žāvētas, sagrieztas vai nesagrieztas, sagrūstas vai saberztas pulverī

10%

5

121140

Magoņu stiebri, svaigi vai žāvēti, sagriezti vai nesagriezti, sagrūsti vai saberzti pulverī

10%

5

121190

Augi, augu daļas, tostarp sēklas un augļi, ko izmanto galvenokārt parfimērijā, farmācijā vai insekticīdu un fungicīdu pagatavošanai vai tamlīdzīgiem mērķiem, svaigi vai kaltēti, sagriezti vai nesagriezti, sagrūsti vai saberzti pulverī (izņemot lakricas un žeņšeņa saknes, kokas lapas un magoņu stiebrus)

10%

1

121210

Ceratonijas augļi, tostarp ceratoniju sēklas, svaigas, dzesinātas, saldētas vai kaltētas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas

10%

1

121220

Jūras aļģes un citas aļģes, svaigas, dzesinātas, saldētas vai kaltētas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas

10%

1

121230

Aprikožu, persiku, arī nektarīnu, vai plūmju kauliņi un kodoli

10%

1

121291

Cukurbietes, svaigas, dzesinātas, saldētas vai žāvētas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas

10%

2

121299

Augļu kauliņi un kodoli un citi augu valsts produkti, tostarp negrauzdētas ‘Chycorium intybus sativum’ šķirnes cigoriņu saknes, ko galvenokārt izmanto pārtikā un kas citur nav minēti

10%

1

121300

Neapstrādāti graudaugu salmi un sēnalas, arī sakapātas, smalcinātas, presētas vai granulu veidā

10%

1

121410

Zilās lucernas rupja maluma milti un granulas

10%

5

121490

Lopbarības kāļi, bietes (runkuļi) un saknes, siens, zilā lucerna, āboliņš, sējas esparsete, lopbarības kāposti, lupīna, vīķi un tamlīdzīgi lopbarības produkti, arī granulu veidā (izņemot zilās lucernas rupja maluma miltus un granulas)

10%

1

130110

Dabīgā šellaka

10%

5

130120

Dabīgais gumiarābiks

10%

5

130190

Dabīgie sveķi, sveķainas vielas, gumijas sveķi, balzami un citi dabīgie oleosveķi (izņemot gumiarābiku)

10%

2

130211

Opijs

10%

5

130212

Lakricas ekstrakti (izņemot ekstraktus, kuros saharozes saturs pārsniedz 10 % no svara vai konditorejas izstrādājumu veidā)

10%

5

130213

Apiņu ekstrakti

10%

2

130214

Piretras un rotenonu saturošu augu sakņu ekstrakti

10%

1

130219

Augu sulas un ekstrakti (izņemot lakricas, apiņu, piretras, rotenonu saturošu augu sakņu un opija ekstraktus)

10%

5

130220

Pektīnu saturošas vielas, pektināti un pektāti

10%

1

130231

Agars, arī modificēts

10%

1

130232

Recinātāji un biezinātāji, kas iegūti no ceratonijas augļiem, ceratoniju sēklām vai guāra sēklām, arī modificēti

10%

1

130239

Recinātāji un biezinātāji, kas iegūti no augu valsts produktiem, arī modificēti (izņemot no ceratonijas augļiem, ceratoniju sēklām, guāra sēklām un agara)

10%

1

140110

Bambusi

10%

1

140120

Rotangpalmas

10%

1

140190

Niedres, meldri, kārkli, rafija, attīrīti, balināti vai krāsoti graudaugu salmi, liepu mizas un citi augu materiāli, kurus galvenokārt izmanto pīšanai (izņemot bambusus un rotangpalmas)

10%

1

140200

Augu materiāli, kurus galvenokārt izmanto pildījumam vai polsterējumam, piemēram, kapoks, augu šķiedras un jūraszāle, arī kārtās, ar atbalsta materiāliem vai bez tiem

10%

1

140300

Augu materiāli, piemēram, parastais sorgo, palmu kātšķiedra, ložņu vārpata un bromēlija, kurus galvenokārt izmanto slotu vai suku izgatavošanai, arī šķeterēs vai saišķos

10%

5

140410

Neapstrādāti augu materiāli, kurus galvenokārt izmanto krāsošanai vai miecēšanai, kas citur nav minēti

10%

1

140420

Kokvilnas īsšķiedras

10%

3

140490

Augu valsts produkti, kas citur nav minēti

10%

5

150100

Cūku tauki, tostarp kausēti tauki, un mājputnu tauki, kausēti vai citādi iegūti (izņemot tauku stearīnu un tauku eļļu)

30%

5

150200

Liellopu, aitu vai kazu tauki (izņemot tauku stearīnu, tauku eļļu, oleostearīnu, oleoeļļu un taleļļu, kas nav emulģēta vai jaukta, vai citādi sagatavota)

30%

5

150300

Tauku stearīns, tauku eļļa, oleostearīns, oleoeļļa un taleļļa (izņemot emulģētu, jauktu vai citādi sagatavotu)

10%

1

150410

Zivju aknu eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas (izņemot ar ķīmiskā sastāva izmaiņām)

30%

3

150420

Zivju un to frakciju tauki un eļļas, rafinētas vai nerafinētas (izņemot zivju aknu eļļas un ar ķīmiskā sastāva izmaiņām)

10%

1

150430

Jūras zīdītāju tauki un eļļas un to frakcijas, rafinēti vai nerafinēti (izņemot ar ķīmiskā sastāva izmaiņām)

30%

3

150500

Vilnas tauki un no tiem iegūtas taukvielas, tostarp lanolīns

30%

3

150600

Citi dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām (izņemot cūku taukus, mājputnu taukus, liellopu, aitu un kazu taukus, zivju un citu jūras dzīvnieku taukus, tauku stearīnu, tauku eļļu, oleostearīnu, oleoeļļu, taleļļu, vilnas taukus un un no tiem iegūtas taukvielas)

30%

5

150710

Neapstrādāta sojas pupu eļļa, attīrīta vai neattīrīta no līmvielām

30%

5

150790

Sojas pupu eļļa un tās frakcijas, rafinēta vai nerafinēta (izņemot neapstrādātu un ar ķīmiskā sastāva izmaiņām)

30%

5

150810

Neapstrādāta zemesriekstu eļļa

30%

5

150890

Zemesriekstu eļļa un tās frakcijas, rafinēta vai nerafinēta (izņemot neapstrādātu un ar ķīmiskā sastāva izmaiņām)

30%

5

150910

Neapstrādāta olīveļļa un tās frakcijas, kas iegūtas no olīvkoka augļiem, izmantojot vienīgi mehāniskus vai citus fiziskus līdzekļus, ja tie nepasliktina eļļas kvalitāti

30%

5

150990

Olīveļļa un tās frakcijas, kas iegūtas no olīvkoka augļiem, izmantojot vienīgi mehāniskus vai citus fiziskus līdzekļus, ja tie nepasliktina eļļas kvalitāti (izņemot neapstrādātu eļļu bez ķīmiskā sastāva izmaiņām)

30%

5

151000

Citādas eļļas un to frakcijas, kas iegūtas vienīgi no olīvām, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, tostarp šo eļļu vai frakciju, vai 1509. pozīcijā norādīto eļļu vai frakciju maisījumi

30%

5

151110

Neapstrādāta palmu eļļa

30%

5

151190

Palmu eļļa un tās frakcijas, rafinēta vai nerafinēta (izņemot ar ķīmiskā sastāva izmaiņām un neapstrādātu)

30%

5

151211

Neapstrādāta saulespuķu sēklu eļļa vai saflora eļļa

30%

5

151219

Saulespuķu sēklu eļļa vai saflora eļļa un tās frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām (izņemot neapstrādātu)

30%

5

151221

Neapstrādāta kokvilnas sēklu eļļa

30%

5

151229

Kokvilnas sēklu eļļa un tās frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām (izņemot neapstrādātu)

30%

5

151311

Neapstrādāta kokosriekstu eļļa

30%

5

151319

Kokosriekstu eļļa un tās frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām (izņemot neapstrādātu)

30%

5

151321

Neapstrādāta palmu kodolu un babasū eļļa

10%

5

151329

Palmu kodolu un babasū eļļa un tās frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām (izņemot neapstrādātu)

30%

5

151411

Rapšu vai ripšu eļļa ar zemu erukskābes saturu (negaistoša eļļa ar erukskābes saturu mazāku par 2 %), neapstrādāta

30%

5

151419

Rapšu vai ripšu eļļa ar zemu erukskābes saturu (negaistoša eļļa ar erukskābes saturu mazāku par 2 %) un tās frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām (izņemot neapstrādātu)

30%

5

151491

Rapšu vai ripšu eļļa ar augstu erukskābes saturu (negaistoša eļļa ar erukskābes saturu 2 % vai lielāku) un sinepju eļļa, neapstrādāta

30%

5

151499

Rapšu vai ripšu eļļa ar augstu erukskābes saturu (negaistoša eļļa ar erukskābes saturu 2 % vai lielāku) un sinepju eļļa, un to frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām (izņemot neapstrādātu)

30%

5

151511

Neapstrādāta linsēklu eļļa

10%

1

151519

Linsēklu eļļa un tās frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām (izņemot neapstrādātu)

30%

5

151521

Neapstrādāta kukurūzas eļļa

30%

5

151529

Kukurūzas eļļa un tās frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām (izņemot neapstrādātu)

30%

5

151530

Rīcineļļa un tās frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10%

1

151540

Tungas koku eļļa un tās frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

30%

5

151550

Sezama eļļa un tās frakcijas, rafinēta vai nerafinēta, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

30%

5

151590

Negaistoši augu tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām (izņemot sojas pupu, zemesriekstu, olīvu, palmu, saulespuķu sēklu, saflora, kokvilnas sēklu, kokosriekstu, palmu kodolu, babasū, rapšu, ripšu un sinepju, linsēklu, kukurūzas eļļu, rīcineļļu, tungas koku un sezama eļļu)

30%

5

151610

Dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, daļēji vai pilnīgi hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas

30%

5

151620

Augu tauki un eļļas un to frakcijas, daļēji vai pilnīgi hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas

30%

5

151710

Margarīns (izņemot šķidro margarīnu)

30%

5

151790

Pārtikas maisījumi vai izstrādājumi no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām un dažādu tauku vai eļļu pārtikā lietojamas frakcijas (izņemot taukus, eļļas un to frakcijas, daļēji vai pilnīgi hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas, olīveļļu un to frakciju maisījumus, un cieto margarīnu)

10%

5

151800

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kausētas, oksidētas, attūdeņotas, sulfurētas, caurpūstas, polimerizētas ar karstumu vakuumā vai inertā gāzē vai citādi ķīmiski pārveidotas, pārtikā nelietojami maisījumi vai izstrādājumi no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu tauku vai eļļu frakcijām, kas citur nav minēti

10%

2

152000

Neattīrīts glicerīns; glicerīnūdens un glicerīna sārmi

10%

3

152110

Augu vaski, rafinēti vai nerafinēti, krāsoti vai nekrāsoti (izņemot triglicerīdus)

10%

1

152190

Bišu vasks, citu kukaiņu vaski un spermacets, rafinēts vai nerafinēts, krāsots vai nekrāsots

10%

1

152200

Degra; taukvielu vai dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atlikumi

10%

1

160100

Desas un tamlīdzīgi produkti no gaļas, subproduktiem vai asinīm; pārtikas izstrādājumi uz šo produktu bāzes

30%

5

160210

Sagatavota homogenizēta gaļa, subprodukti vai asinis, kas safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā kā zīdaiņu barība vai diētiskie produkti, iepakojumos ar svaru 250 g vai mazāk

30%

5

160220

Dažādu dzīvnieku aknu izstrādājumi (izņemot desas un tamlīdzīgus izstrādājumus un pilnībā homogenizētus izstrādājumus, kas safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā kā zīdaiņu barība vai diētiskie produkti, iepakojumos ar svaru 250 g vai mazāk)

30%

5

160231

Gallus domesticus’ sugas tītaru gaļa vai subprodukti, sagatavoti vai konservēti (izņemot desas un tamlīdzīgus produktus, un pilnībā homogenizētus izstrādājumus, kas safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā kā zīdaiņu barība vai diētiskie produkti, iepakojumos ar svaru 250 g vai mazāk, aknu izstrādājumus un gaļas ekstraktus un sulas)

30%

5

160232

Gallus domesticus’ sugas putnu gaļa vai subprodukti, sagatavoti vai konservēti (izņemot ‘Gallus domesticus’ sugas tītaru vai pērļu vistiņu gaļu vai subproduktus, desas un tamlīdzīgus produktus, pilnībā homogenizētus izstrādājumus, kas safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā kā zīdaiņu barība vai diētiskie produkti, iepakojumos ar svaru 250 g vai mazāk, aknu izstrādājumus un gaļas ekstraktus un sulas)

30%

5

160239

Sagatavota vai konservēta mājputnu pīļu, zosu un pērļu vistiņu gaļa vai gaļas subprodukti (izņemot desas un tamlīdzīgus produktus, pilnībā homogenizētus izstrādājumus, kas safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā kā zīdaiņu barība vai diētiskie produkti, iepakojumos ar svaru 250 g vai mazāk, aknu izstrādājumus un gaļas ekstraktus un sulas)

30%

5

160241

Šķiņķi un to izcirtņi, sagatavoti vai konservēti

30%

5

160242

Sagatavotas vai konservētas cūku plecu daļas un to izcirtņi

30%

5

160249

Sagatavota vai konservēta cūkgaļa un tās subprodukti, tostarp maisījumi (izņemot šķiņķus, plecu daļas un to izcirtņus, desas un tamlīdzīgus produktus, pilnībā homogenizētus izstrādājumus, kas safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā kā zīdaiņu barība vai diētiskie produkti, iepakojumos ar svaru 250 g vai mazāk, aknu izstrādājumus un gaļas ekstraktus un sulas)

30%

5

160250

Sagatavota vai konservēta liellopu gaļa vai tās subprodukti (izņemot desas un tamlīdzīgus produktus, pilnībā homogenizētus izstrādājumus, kas safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā kā zīdaiņu barība vai diētiskie produkti, iepakojumos ar svaru 250 g vai mazāk, aknu izstrādājumus un gaļas ekstraktus un sulas)

30%

5

160290

Sagatavota vai konservēta gaļa, subprodukti vai asinis (izņemot mājputnu gaļu, cūkgaļu un liellopu gaļu vai subproduktus, desas un tamlīdzīgus produktus, pilnībā homogenizētus izstrādājumus, kas safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā kā zīdaiņu barība vai diētiskie produkti, iepakojumos ar svaru 250 g vai mazāk, aknu izstrādājumus un gaļas ekstraktus un sulas)

30%

5

160300

Gaļas, zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu un citu ūdens bezmugurkaulnieku ekstrakti un sulas

30%

5

160411

Sagatavots vai konservēts lasis, vesels vai gabalos (izņemot maltu)

30%

3

160412

Sagatavotas vai konservētas siļķes, veselas vai gabalos (izņemot maltas)

30%

3

160413

Sagatavotas vai konservētas sardīnes, sardinellas un brētliņas vai šprotes, nesadalītas vai gabalos (izņemot maltas)

30%

5

160414

Sagatavotas vai konservētas tunzivis, svītrainās tunzivis un pelamīdas, veselas vai gabalos (izņemot maltas)

30%

5

160415

Sagatavotas vai konservētas makreles, veselas vai gabalos (izņemot maltas)

30%

5

160416

Sagatavoti vai konservēti anšovi, veseli vai gabalos (izņemot maltus)

30%

3

160419

Sagatavotas vai konservētas zivis, veselas vai gabalos (izņemot maltas un lasi, siļķes, sardīnes, sardinellas, brētliņas vai šprotes, tunzivis, svītrainās tunzivis un pelamīdas, pelamīdas ‘Sarda spp.’, makreles un anšovus)

30%

5

160420

Sagatavotas vai konservētas zivis (izņemot veselas vai gabalos)

30%

5

160430

No zivju ikriem gatavots kaviārs un kaviāra aizstājēji

30%

5

160510

Sagatavots vai konservēts krabis

30%

5

160520

Garneles un ziemeļgarneles, sagatavotas vai konservētas

30%

5

160530

Sagatavots vai konservēts omārs

30%

5

160540

Vēžveidīgie, sagatavoti vai konservēti (izņemot krabjus, garneles, ziemeļgarneles un omārus)

30%

5

160590

Mīkstmieši un ūdens bezmugurkaulnieki, sagatavoti vai konservēti

30%

5

170111

Cukurniedru jēlcukurs (izņemot ar aromatizētāju vai krāsvielu piedevu)

30%

5

170112

Cukurbiešu jēlcukurs (izņemot ar aromatizētāju vai krāsvielu piedevu)

30%

5

170191

Rafinēts cukurniedru vai cukurbiešu cukurs, kas satur aromatizētāju vai krāsvielu piedevu, cietā veidā

30%

5

170199

Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze cietā veidā (izņemot cukurniedru un cukurbiešu cukuru, kuram pievienoti aromatizētāji vai krāsvielas, un jēlcukuru)

30%

5

170211

Laktoze cietā veidā un laktozes sīrups, kas nesatur aromatizētāju vai krāsvielu piedevu, satur 99 % vai vairāk laktozes no svara, izteikta kā bezūdens laktoze, kas aprēķināta sausnā

10%

3

170219

Laktoze cietā veidā un laktozes sīrups, kas nesatur aromatizētāju vai krāsvielu piedevu, satur mazāk nekā 99 % laktozes no svara, izteikta kā bezūdens laktoze, kas aprēķināta sausnā

10%

3

170220

Kļavu cukurs cietā veidā un kļavu sīrups (izņemot ar aromatizētājiem vai krāsvielām)

10%

5

170230

Glikoze cietā veidā un glikozes sīrups, nesatur aromatizētāju vai krāsvielu piedevu un nesatur fruktozi vai satur fruktozi sausnā mazāk nekā 20 % no svara

10%

3

170240

Glikoze cietā veidā un glikozes sīrups, nesatur aromatizētāju vai krāsvielu piedevu un nesatur fruktozi vai satur fruktozi sausnā 20 % vai vairāk, bet mazāk nekā 50 % fruktozes no svara (izņemot invertcukuru)

10%

3

170250

Ķīmiski tīra fruktoze cietā veidā

10%

3

170260

Fruktoze cietā veidā un fruktozes sīrups, kas nesatur aromatizētāju vai krāsvielu piedevu un satur fruktozi sausnā vairāk nekā 50 % no svara (izņemot ķīmiski tīru fruktozi un invertcukuru)

10%

5

170290

Cukurs cietā veidā, tostarp invertcukurs un ķīmiski tīrs iesala cukurs, un cukurs un cukura sīrupa maisījumi, kas satur fruktozi sausnā 50 % no svara, nesatur aromatizētājus vai krāsvielas, mākslīgais medus, arī maisījumā ar dabisko medu un grauzdētu cukuru (izņemot cukurniedru vai cukurbiešu cukuru, ķīmiski tīru saharozi, laktozi, kļavu cukuru, glikozi, fruktozi un no tiem izgatavotus sīrupus)

10%

5

170310

Cukurniedru melase, kas iegūta, ekstrahējot vai rafinējot cukuru

30%

3

170390

Cukurbiešu melase, kas iegūta, ekstrahējot vai rafinējot cukuru

30%

3

170410

Košļājamā gumija, ar cukura pārklājumu vai bez tā

30%

5

170490

Cukura konditorejas izstrādājumi, kas nesatur kakao, tostarp baltā šokolāde (izņemot košļājamo gumiju)

30%

5

180100

Kakao pupiņas, veselas vai šķeltas, negrauzdētas vai grauzdētas

30%

3

180200

Kakao pupiņu čaumalas, apvalki, miziņas un citi kakao atkritumi

30%

5

180310

Kakao pasta (izņemot attaukotu)

30%

5

180320

Kakao pasta, pilnīgi vai daļēji attaukota

30%

5

180400

Kakao sviests, tauki un eļļa

30%

5

180500

Kakao pulveris, kas nesatur cukuru vai citas saldinātājvielas piedevu

30%

5

180610

Kakao pulveris, saldināts

30%

5

180620

Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi, kas satur kakao, briketēs, plātnītēs vai tāfelītēs ar svaru lielāku par 2 kg vai šķidrā, pastas, pulvera, granulu veidā vai citādā nefasētā veidā konteineros vai tiešajā iepakojumā ar svaru lielāku par 2 kg (izņemot kakao pulveri)

30%

5

180631

Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi, kas satur kakao, briketēs, plātnītēs vai tāfelītēs ar svaru 2 kg vai mazāk, ar pildījumu

30%

5

180632

Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi, kas satur kakao, briketēs, plātnītēs vai tāfelītēs ar svaru 2 kg vai mazāk (izņemot ar pildījumu)

30%

5

180690

Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi, kas satur kakao, konteineros vai tiešajā iepakojumā ar svaru 2 kg vai mazāk (izņemot briketēs, plātnītēs vai tāfelītēs un kakao pulveri)

30%

5

190110

Pārtikas izstrādājumi zīdaiņu barībai, kas safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā, no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 40 % kakao no svara, kas citur nav minēti, un pārtikas izstrādājumi no piena, skābā krējuma, sūkalām, jogurta, kefīra vai tamlīdzīgiem 0401.–0404. pozīcijā minētajiem produktiem, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 5 % kakao no svara, kas citur nav minēti

5%

3

190120

Maisījumi un mīkla no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 40 % kakao no svara, kas citur nav minēti, un maisījumi un mīkla no piena, krējuma, paniņām, skābpiena, skābā krējuma, sūkalām, jogurta, kefīra vai tamlīdzīgiem 0401.–0404. pozīcijā minētajiem produktiem, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 5 % kakao no svara, kas citur nav minēti, 1905. pozīcijā minēto konditorejas izstrādājumu ražošanai

30%

5

190190

Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 40 % kakao no svara, kas citur nav minēti, un pārtikas izstrādājumi no piena, krējuma, paniņām, skābpiena, skābā krējuma, sūkalām, jogurta, kefīra vai tamlīdzīgiem 0401.–0404. pozīcijā minētajiem produktiem, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 5 % kakao no svara, kas citur nav minēti (izņemot pārtikas izstrādājumus zīdaiņiem, kas safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā, un maisījumus un mīklu 1905. pozīcijā minēto konditorejas izstrādājumu ražošanai)

30%

5

190211

Termiski neapstrādāti makaronu izstrādājumi, bez pildījuma vai citādi nesagatavoti, kas satur olas

30%

5

190219

Termiski neapstrādāti makaronu izstrādājumi, bez pildījuma vai citādi nesagatavoti, kas nesatur olas

30%

5

190220

Makaronu izstrādājumi, ar gaļas vai citu produktu pildījumu, termiski apstrādāti vai neapstrādāti, vai citādi sagatavoti

30%

5

190230

Makaronu izstrādājumi, termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti (izņemot ar pildījumu)

30%

5

190240

Kuskuss, arī sagatavots

30%

3

190300

Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes, pārslu, graudu, putraimu, atsiju vai tamlīdzīgā veidā

30%

5

190410

Sagatavoti pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai grauzdējot graudus vai graudaugu produktus, piemēram, kukurūzas pārslas

30%

5

190420

Sagatavoti pārtikas produkti, kas iegūti no neapgrauzdētām graudu pārslām vai no neapgrauzdētu graudu pārslu un grauzdētu graudu pārslu maisījumiem, vai no uzpūstiem graudiem

30%

5

190430

Bulgurs pārstrādātu graudu veidā, kas iegūts lielā karstumā termiski apstrādājot kviešu graudus

30%

5

190490

Graudaugi (izņemot kukurūzu) graudu vai pārslu veidā, vai citādi pārstrādātu graudu veidā, iepriekš termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti, kas citur nav minēti (izņemot miltus, putraimus un rupja maluma miltus, pārtikas izstrādājumus, kas iegūti, uzpūšot vai grauzdējot graudus, vai no neapgrauzdētu graudu pārslu vai neapgrauzdētu graudu pārslu un grauzdētu graudu pārslu maisījumiem, vai no uzpūstiem graudiem un bulgura)

30%

5

190510

Sausmaizītes

30%

5

190520

Piparkūkas un tamlīdzīgi izstrādājumi, ar kakao piedevu vai bez tās

30%

5

190531

Saldie cepumi

30%

5

190532

Vafeles un oblātas

30%

5

190540

Sausiņi, grauzdiņi un tamlīdzīgi grauzdēti izstrādājumi

30%

3

190590

Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi konditorejas izstrādājumi, ar kakao piedevu vai bez tās; dievmaizītes, tukšas kapsulas, kuras izmanto farmācijā, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti (izņemot sausmaizītes, piparkūkas un tamlīdzīgus izstrādājumus, saldos cepumus, vafeles un oblātas, kas satur ūdeni 10 % vai mazāk, sausiņus, grauzdiņus un tamlīdzīgus grauzdētus izstrādājumus)

30%

5

200110

Garaugļu un īsaugļu gurķi, kas sagatavoti vai konservēti ar etiķi vai etiķskābi

30%

5

200190

Dārzeņi, augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas, kas sagatavotas vai konservētas ar etiķi vai etiķskābi (izņemot garaugļu un īsaugļu gurķus)

30%

5

200210

Tomāti, veseli vai gabalos, kas sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes

30%

5

200290

Tomāti, kas sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes (izņemot veselus vai gabalos)

30%

5

200310

Agaricus’ ģints sēnes, kas sagatavotas vai konservētas bez etiķa vai etiķskābes

30%

5

200320

Trifeles, kas sagatavotas vai konservētas bez etiķa vai etiķskābes

30%

3

200390

Sēnes, kas sagatavotas vai konservētas bez etiķa vai etiķskābes (izņemot ‘Agaricus’ ģints sēnes)

30%

3

200410

Saldēti kartupeļi, kas sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes

30%

3

200490

Saldēti dārzeņi un dārzeņu maisījumi, kas sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes (izņemot dārzeņus, kas konservēti ar cukuru, un tomātus, sēnes, trifeles un kartupeļus, nejauktus)

30%

5

200510

Homogenizēti dārzeņi, kas safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā kā zīdaiņu barība vai diētiskie produkti, iepakojumos ar svaru 250 g vai mazāk

30%

5

200520

Kartupeļi, kas sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes (izņemot saldētus)

30%

3

200540

Zirņi ‘Pisum sativum’, kas sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes (izņemot saldētus)

30%

5

200551

Lobītas pupiņas ‘Vigna spp.’, ‘Phaseolus spp.’, kas sagatavotas vai konservētas bez etiķa vai etiķskābes (izņemot saldētas)

30%

5

200559

Nelobītas pupiņas ‘Vigna spp.’, ‘Phaseolus spp.’, kas sagatavotas vai konservētas bez etiķa vai etiķskābes (izņemot saldētas)

30%

5

200560

Sparģeļi, kas sagatavoti vai konservēti bez etiķa vai etiķskābes (izņemot saldētus)

30%

3

200570

Olīvas, kas sagatavotas vai konservētas bez etiķa vai etiķskābes (izņemot saldētas)

30%

3

200580

Cukurkukurūza ‘Zea Mays var. Saccharata’, kas sagatavota vai konservēta bez etiķa vai etiķskābes (izņemot saldētu)

30%

5

200590

Nesaldēti dārzeņi un dārzeņu maisījumi, kas sagatavoti vai konservēti bez etiķa (izņemot, kas konservēti ar cukuru, 2005.10. apakšpozīcijā minētos homogenizētos dārzeņus, un tomātus, sēnes, trifeles, kartupeļus, zirņus ‘Pisum sativum’, pupiņas ‘Vigna’, ‘Phaseolus’, sparģeļus, olīvas un cukurkukurūzu ‘Zea Mays var. Saccharata’, nejauktus)

30%

5

200600

Dārzeņi, augļi, rieksti, augļu mizas un citādas ēdamas augu daļas, kas konservētas ar cukuru, žāvētas, glazētas vai iecukurotas

30%

5

200710

Homogenizēti džema, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezeņa un augļu vai riekstu pastas izstrādājumi, termiski apstrādāti, arī ar cukura vai citas saldinātājvielas piedevu, kas safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā kā zīdaiņu barība vai diētiskie produkti, iepakojumos ar svaru 250 g vai mazāk

30%

5

200791

Termiski apstrādāti citrusaugļu džemi, želejas, marmelādes, biezeņi vai pastas, arī ar cukura vai citas saldinātājvielas piedevu (izņemot 2007 10. apakšpozīcijā minētos homogenizētos izstrādājumus)

30%

5

200799

Termiski apstrādāti augļu džemi, želejas, marmelādes, biezeņi vai pastas, arī ar cukura vai citas saldinātājvielas piedevu (izņemot citrusaugļus un 2007 10. apakšpozīcijā minētos homogenizētos izstrādājumus)

30%

5

200811

Zemesrieksti, sagatavoti vai konservēti (izņemot zemesriekstus, kas konservēti ar cukuru)

30%

5

200819

Rieksti un citas sēklas, tostarp maisījumi, sagatavoti vai konservēti (izņemot, kas sagatavoti vai konservēti ar etiķi, konservēti ar cukuru, bet ne cukura sīrupā, un termiski apstrādātus džemus, augļu želejas, marmelādes, augļu biezeņus un pastas, un zemesriekstus)

30%

5

200820

Ananasi, sagatavoti vai konservēti, arī ar cukura vai citas saldinātājvielas vai spirta piedevu (izņemot, kas konservēti ar cukuru, bet ne cukura sīrupā, un termiski apstrādātus džemus, augļu želejas, marmelādes, augļu biezeņus un pastas)

30%

5

200830

Citrusaugļi, sagatavoti vai konservēti, arī ar cukura vai citas saldinātājvielas vai spirta piedevu, kas citur nav minēti

30%

5

200840

Bumbieri, sagatavoti vai konservēti, arī ar cukura vai citas saldinātājvielas vai spirta piedevu, kas citur nav minēti

30%

3

200850

Aprikozes, sagatavotas vai konservētas, arī ar cukura vai citas saldinātājvielas vai spirta piedevu (izņemot aprikozes, kas konservētas ar cukuru, bet ne cukura sīrupā, termiski apstrādātus džemus, augļu želejas, marmelādes, augļu biezeņus un pastas)

30%

3

200860

Ķirši, sagatavoti vai konservēti, arī ar cukura vai citas saldinātājvielas vai spirta piedevu (izņemot ķiršus, kas konservēti ar cukuru, bet ne cukura sīrupā, termiski apstrādātus džemus, augļu želejas, marmelādes, augļu biezeņus un pastas)

30%

3

200870

Persiki, tostarp nektarīni, sagatavoti vai konservēti, arī ar cukura vai citas saldinātājvielas vai spirta piedevu (izņemot persikus, kas konservēti ar cukuru, bet ne cukura sīrupā, termiski apstrādātus džemus, augļu želejas, marmelādes, augļu biezeņus un pastas)

30%

3

200880

Zemenes, sagatavotas vai konservētas, arī ar cukura vai citas saldinātājvielas vai spirta piedevu, kas citur nav minētas

30%

5

200891

Palmu serdes, sagatavotas vai konservētas, arī ar cukura vai citas saldinātājvielas vai spirta piedevu (izņemot palmu serdes, kas sagatavotas vai konservētas ar etiķi)

30%

3

200892

Augļu, riekstu un citu ēdamu augļu daļu maisījumi, sagatavoti vai konservēti, arī ar cukura vai citas saldinātājvielas vai spirta piedevu (izņemot riekstu, zemesriekstu un citu sēklu maisījumus un Musli veida maisījumu izstrādājumus, kuru pamatā ir 1904.20.10 apakšpozīcijā minētās negrauzdētās graudu pārslas un kuri sagatavoti vai konservēti ar etiķi, konservēti ar cukuru, bet ne cukura sīrupā, termiski apstrādātus džemus, augļu želejas, marmelādes, augļu biezeņus un pastas)

30%

5

200899

Augļi un citu ēdamu augļu daļas, sagatavotas vai konservētas, arī ar cukura vai citas saldinātājvielas vai spirta piedevu (izņemot tādus, kas sagatavoti vai konservēti ar etiķi, konservēti ar cukuru, bet ne cukura sīrupā, termiski apstrādātus džemus, augļu želejas, marmelādes, augļu biezeņus un pastas, un riekstus, zemesriekstus un citas sēklas, ananasus, citrusaugļus, bumbierus, aprikozes, ķiršus, persikus un zemenes)

30%

5

200911

Saldēta apelsīnu sula, neraudzēta, arī ar cukura vai citas saldinātājvielas piedevu (izņemot ar spirta piedevu)

30%

5

200912

Apelsīnu sula, neraudzēta, kuras Briksa vērtība 20 grādos pēc Celsija nav lielāka par 20 (ieskaitot), arī ar cukura vai citas saldinātājvielas piedevu (izņemot ar spirta piedevu un saldētu)

30%

5

200919

Apelsīnu sula, neraudzēta, arī ar cukura vai citas saldinātājvielas piedevu (izņemot sulu ar spirta piedevu, saldētu, kuras Briksa vērtība 20 grādos pēc Celsija nav lielāka par 20 (ieskaitot))

30%

5

200921

Greipfrūtu sula, neraudzēta, kuras Briksa vērtība 20 grādos pēc Celsija nav lielāka par 20 (ieskaitot), arī ar cukura vai citas saldinātājvielas piedevu (izņemot ar spirta piedevu)

30%

5

200929

Greipfrūtu sula, neraudzēta, kuras Briksa vērtība 20 grādos pēc Celsija ir lielāka par 20, arī ar cukura vai citas saldinātājvielas piedevu (izņemot ar spirta piedevu)

30%

5

200931

Viena veida citrusaugļu sula, neraudzēta, kuras Briksa vērtība 20 grādos pēc Celsija nav lielāka par 20 (ieskaitot), arī ar cukura vai citas saldinātājvielas piedevu (izņemot ar spirta piedevu, maisījumus, apelsīnu un greipfrūtu sulu)

30%

5

200939

Viena veida citrusaugļu sula, neraudzēta, kuras Briksa vērtība 20 grādos pēc Celsija ir lielāka par 20, arī ar cukura vai citas saldinātājvielas piedevu (izņemot ar spirta piedevu, maisījumus, apelsīnu un greipfrūtu sulu)

30%

5

200941

Ananasu sula, neraudzēta, kuras Briksa vērtība 20 grādos pēc Celsija nav lielāka par 20 (ieskaitot), arī ar cukura vai citas saldinātājvielas piedevu (izņemot ar spirta piedevu)

30%

5

200949

Ananasu sula, neraudzēta, kuras Briksa vērtība 20 grādos pēc Celsija ir lielāka par 20, arī ar cukura vai citas saldinātājvielas piedevu (izņemot ar spirta piedevu)

30%

5

200950

Tomātu sula, neraudzēta, arī ar cukura vai citas saldinātājvielas piedevu (izņemot ar spirta piedevu)

30%

5

200961

Vīnogu sula, tostarp vīnogu misa, neraudzēta, kuras Briksa vērtība 20 grādos pēc Celsija nav lielāka par 30 (ieskaitot), arī ar cukura vai citas saldinātājvielas piedevu (izņemot ar spirta piedevu)

30%

5

200969

Vīnogu sula, tostarp vīnogu misa, neraudzēta, kuras Briksa vērtība 20 grādos pēc Celsija ir lielāka par 30, arī ar cukura vai citas saldinātājvielas piedevu (izņemot ar spirta piedevu)

30%

5

200971

Ābolu sula, neraudzēta, kuras Briksa vērtība 20 grādos pēc Celsija nav lielāka par 20 (ieskaitot), arī ar cukura vai citas saldinātājvielas piedevu (izņemot ar spirta piedevu)

30%

5

200979

Ābolu sula, neraudzēta, kuras Briksa vērtība 20 grādos pēc Celsija ir lielāka par 20, arī ar cukura vai citas saldinātājvielas piedevu (izņemot ar spirta piedevu)

30%

5

200980

Augļu vai dārzeņu sula, neraudzēta, arī ar cukura vai citas saldinātājvielas piedevu (izņemot ar spirta piedevu, maisījumus, citrusaugļu, ananasu, tomātu, vīnogu, tostarp vīnogu misas, un ābolu sulu)

30%

5

200990

Augļu sulu, tostarp vīnogu misas, maisījumi un dārzeņu sulas, neraudzētas, arī ar cukura vai citas saldinātājvielas piedevu (izņemot ar spirta piedevu)

30%

5

210111

Kafijas ekstrakti, esences un koncentrāti

30%

5

210112

Izstrādājumi, kuru pamatā ir kafijas ekstrakti, esences un koncentrāti vai kafija

30%

5

210120

Tējas vai mate ekstrakti, esences un koncentrāti, un izstrādājumi, kuru pamatā ir šie ekstrakti, esences un koncentrāti, vai kuru pamatā ir tēja vai mate

30%

5

210130

Grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti

30%

5

210210

Aktīvie raugi

10%

2

210220

Neaktīvie raugi; citi nedzīvi vienšūnas mikroorganismi (izņemot medikamentu iesaiņojumā)

10%

2

210230

Sagatavoti cepamie pulveri

10%

2

210310

Sojas mērce

30%

5

210320

Tomātu kečups un citas tomātu mērces

30%

3

210330

Rupja un smalka maluma sinepju pulveris, arī gatavs, un sinepes

30%

3

210390

Izstrādājumi mērču pagatavošanai un gatavas mērces; jauktas piedevas un garšvielas (izņemot sojas mērci, tomātu kečupu un citas tomātu mērces, sinepes un rupja un smalka maluma sinepju pulveri)

30%

5

210410

Zupas un buljoni, un to izstrādājumi

30%

3

210420

Pārtikas izstrādājumi, kas sastāv no gataviem homogenizētiem maisījumiem, kuru pamatā ir divas vai vairākas pamatsastāvdaļas, piemēram, gaļa, zivis, dārzeņi vai augļi, kas safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā kā zīdaiņu barība vai diētiskie produkti, iepakojumos ar svaru 250 g vai mazāk

30%

5

210500

Saldējums un cits ēdamais ledus, ar kakao piedevu vai bez tās

30%

3

210610

Proteīna koncentrāti un strukturētas olbaltumvielas

10%

2

210690

Pārtikas izstrādājumi, kas citur nav minēti

30%

5

220110

Minerālūdeņi un gāzētie ūdeņi, kas nesatur cukura, citas saldinātājvielas piedevu vai aromatizētājus

30%

5

220190

Parastais dabīgais ūdens, kas nesatur cukura, citas saldinātājvielas piedevu vai aromatizētājus; ledus un sniegs (izņemot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, jūras ūdeni, destilētu ūdeni, vadītspējīgu ūdeni vai tamlīdzīgas tīrības ūdeni)

30%

5

220210

Ūdeņi, tostarp minerālūdeņi un gāzētie ūdeņi, ar cukura, saldinātājvielas vai aromatizētāju piedevu, kurus lieto kā dzērienus

30%

5

220290

Bezalkoholiskie dzērieni (izņemot ūdeni, augļu vai dārzeņu sulas un pienu)

30%

5

220300

Iesala alus

30%

5

220410

Dzirkstošs svaigu vīnogu vīns

30%

5

220421

Svaigu vīnogu vīns, tostarp stiprinātie vīni, un vīnogu misa, kurai rūgšanas process apturēts, pievienojot spirtu, traukos ar tilpumu 2 l vai mazāk (izņemot dzirkstošo vīnu)

30%

5

220429

Svaigu vīnogu vīns, tostarp stiprinātie vīni, un vīnogu misa, kurai rūgšanas process apturēts, pievienojot spirtu, traukos ar tilpumu lielāku par 2 l (izņemot dzirkstošo vīnu)

30%

5

220430

Vīnogu misa ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju lielāku par 0,5 % (izņemot vīnogu misu, kurai rūgšanas process apturēts, pievienojot spirtu)

30%

3

220510

Vermuts un citi svaigu vīnogu vīni, kas aromatizēti ar augiem vai aromātiskām vielām, traukos ar tilpumu 2 l vai mazāk

30%

5

220590

Vermuts un citi svaigu vīnogu vīni, kas aromatizēti ar augiem vai aromātiskām vielām, traukos ar tilpumu lielāku par 2 l

30%

5

220600

Sidrs, bumbieru vīns, medalus un citi raudzēti dzērieni, un raudzēto dzērienu un bezalkoholisko dzērienu maisījumi, kas citur nav minēti (izņemot alu, svaigu vīnogu vīnu, vīnogu misu, vermutu un citus svaigu vīnogu vīnus, kas aromatizēti ar augiem vai aromātiskām vielām)

30%

5

220710

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 % vai vairāk

20%

5

220720

Denaturēts etilspirts un citi jebkura stipruma spirti

20%

5

220820

Spirti, kas iegūti, destilējot vīnogu vīnu vai vīnogu čagas

30%

5

220830

Viskiji

30%

5

220840

Rums un tafija

30%

5

220850

Džins un kadiķu degvīns (Geneva)

30%

5

220860

Degvīns

30%

5

220870

Liķieri un kordiāli

30%

5

220890

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju mazāku par 80 %; spirti un citi alkoholiskie dzērieni (izņemot jauktus alkoholiskos izstrādājumus, kurus izmanto dzērienu ražošanā, spirtus, kas iegūti, destilējot vīnogu vīnu vai vīnogu čagas, viskijus, rumu, tafiju, džinu, kadiķu degvīnu, degvīnu, liķierus un kordiālus)

30%

5

220900

Etiķis, raudzēts etiķis un etiķa aizvietotāji, kas iegūti no etiķskābes

30%

5

230110

Milti, rupja maluma milti un granulas no gaļas vai subproduktiem, kas nav derīgi lietošanai pārtikā; dradži

5%

1

230120

Milti, rupja maluma milti un granulas no zivīm vai vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem vai citiem ūdens bezmugurkaulniekiem, kas nav derīgi lietošanai pārtikā

5%

1

230210

Kukurūzas klijas, atsijas un citādi atlikumi, granulēti vai negranulēti, kas iegūti, sijājot, maļot vai citādi apstrādājot kukurūzu

10%

1

230220

Rīsu klijas, atsijas un citādi atlikumi, granulēti vai negranulēti, kas iegūti, sijājot, maļot vai citādi apstrādājot rīsus

5%

1

230230

Kviešu klijas, atsijas un citādi atlikumi, granulēti vai negranulēti, kas iegūti, sijājot, maļot vai citādi apstrādājot kviešus

5%

1

230240

Graudaugu klijas, atsijas un citādi atlikumi, granulēti vai negranulēti, kas iegūti, sijājot, maļot vai citādi apstrādājot graudaugus (izņemot kukurūzu, rīsus un kviešus)

5%

1

230250

Pākšaugu klijas, atsijas un citādi atlikumi, granulēti vai negranulēti, kas iegūti, sijājot, maļot vai citādi apstrādājot pākšaugus

5%

1

230310

Cietes ražošanas atlikumi un tamlīdzīgi atlikumi

10%

1

230320

Biešu sausna, cukurniedru rauši un citi cukura ražošanas atkritumi

10%

1

230330

Alus vai spirta rūpniecības atlikumi un atkritumi

10%

1

230400

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, sasmalcināti vai nesasmalcināti, granulēti vai negranulēti, kas iegūti, ekstrahējot sojas pupu eļļu

5%

3

230500

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, sasmalcināti vai nesasmalcināti, granulēti vai negranulēti, kas iegūti, ekstrahējot zemesriekstu eļļu

10%

1

230610

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, sasmalcināti vai nesasmalcināti, granulēti vai negranulēti, kas iegūti ekstrahējot kokvilnas sēklas

10%

1

230620

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, sasmalcināti vai nesasmalcināti, granulēti vai negranulēti, kas iegūti ekstrahējot linsēklas

5%

1

230630

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, sasmalcināti vai nesasmalcināti, granulēti vai negranulēti, kas iegūti, ekstrahējot saulespuķu sēklas

5%

1

230641

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, sasmalcināti vai nesasmalcināti, granulēti vai negranulēti, kas iegūti, ekstrahējot rapšu vai ripšu sēklas ar zemu erukskābes saturu, no kurām iegūst negaistošu eļļu ar erukskābes saturu mazāku par 2 %, un cieto komponentu, kas mazāks par 30 mikromoliem glikozinolāta vienā gramā

5%

1

230649

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, sasmalcināti vai nesasmalcināti, granulēti vai negranulēti, kas iegūti, ekstrahējot rapšu vai ripšu sēklas ar augstu erukskābes saturu, no kurām iegūst negaistošu eļļu ar erukskābes saturu 2 % vai vairāk, un cieto komponentu, kas vienāds vai lielāks par 30 mikromoliem glikozinolāta vienā gramā

5%

1

230650

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, sasmalcināti vai nesasmalcināti, granulēti vai negranulēti, kas iegūti, ekstrahējot kokosriekstus vai kopru

5%

1

230660

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, sasmalcināti vai nesasmalcināti, granulēti vai negranulēti, kas iegūti ekstrahējot palmu riekstus vai kodolus

10%

1

230670

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, sasmalcināti vai nesasmalcināti, granulēti vai negranulēti, kas iegūti ekstrahējot augu taukus vai eļļas no kukurūzas dīgļiem

10%

1

230690

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, sasmalcināti vai nesasmalcināti, granulēti vai negranulēti, kas iegūti, ekstrahējot augu taukus vai eļļas (izņemot kokvilnas sēklas, linsēklas, saulespuķu sēklas, rapšu vai ripšu sēklas, kokosriekstus vai kopru, palmu riekstus vai kodolus, kukurūzas dīgļus vai ekstrahējot sojas pupu eļļu vai zemesriekstu eļļu)

5%

1

230700

Vīna nogulsnes; vīnakmens

10%

1

230800

Ozolzīles, zirgkastaņi, čagas un citi augu materiāli un augu atkritumi, augu atlikumi un blakusprodukti, kurus izmanto dzīvnieku barībā, granulēti vai negranulēti, kas citur nav minēti

10%

1

230910

Suņu vai kaķu barība, kas safasēta pārdošanai mazumtirdzniecībā

30%

5

230990

Izstrādājumi, kurus izmanto dzīvnieku barībā (izņemot suņu vai kaķu barību, kas safasēta pārdošanai mazumtirdzniecībā)

30%

3

240110

Tabaka ar neizgrieztu vidējo dzīslu

10%

5

240120

Tabaka ar daļēji vai pilnīgi izgrieztu vidējo dzīslu, citādi neapstrādāta tabaka

10%

5

240130

Tabakas atkritumi

10%

5

240210

Cigāri, cigāri ar apgrieztiem galiem un cigarillas, kas satur tabaku

30%

5

240220

Cigaretes, kas satur tabaku

30%

5

240290

Cigāri, cigāri ar apgrieztiem galiem, cigarillas un cigaretes, kas satur vienīgi tabakas aizstājējus

30%

5

240310

Smēķējamā tabaka, kas satur vai nesatur tabakas aizstājējus jebkurā samērā

10%

5

240391

Tabaka, kas "homogenizēta" vai "atjaunota" no pilnībā sasmalcinātām tabakas lapām, tabakas atkritumiem vai tabakas putekļiem

10%

5

240399

Košļājamā tabaka, šņaucamā tabaka un citādi tabakas izstrādājumi un rūpnieciski tabakas aizstājēji, tabakas pulveris, tabakas ekstrakti un esences (izņemot cigārus, cigārus ar apgrieztiem galiem, cigarillas un cigaretes, smēķējamo tabaku, kas satur vai nesatur tabakas aizstājējus jebkurā samērā, "homogenizētu" vai "atjaunotu" tabaku, nikotīnu, kas ekstrahēts no tabakas auga, un insekticīdus, kas rūpnieciski iegūti no tabakas ekstraktiem un esencēm)

30%

5

250100

Sāls, tostarp galda sāls un denaturēts sāls, un tīrs nātrija hlorīds, ūdens šķīdumā vai neizšķīdināts vai ar pievienotām pretsalipes vielām vai nesējvielām; jūras ūdens

20%

5

250200

Neapdedzināti dzelzs pirīti

10%

1

250300

Visu veidu sērs (izņemot sublimēto, nogulsnēto un koloidālo sēru)

10%

1

250410

Dabiskais grafīts pulvera vai pārslu veidā

10%

1

250490

Dabiskais grafīts (izņemot pulvera vai pārslu veidā)

10%

1

250510

Silīcijsmiltis un kvarca smiltis, krāsotas vai nekrāsotas

10%

1

250590

Visu veidu dabiskās smiltis, krāsotas vai nekrāsotas (izņemot silīcijsmiltis, kvarca smiltis, smiltis ar zelta vai platīna piejaukumu, cirkona, rutila un ilmenīta smiltis, monacīta smiltis, un darvas smiltis vai smilšu asfaltu)

10%

1

250610

Kvarcs (izņemot kvarca smiltis)

10%

1

250621

Neapstrādāts vai rupji apstrādāts kvarcīts

10%

1

250629

Kvarcīts, sazāģēts vai nesazāģēts vai citādi sadalīts kvadrātveida vai taisnstūrveida blokos vai plāksnēs (izņemot rupji apstrādātu)

10%

1

250700

Kaolīns un citādi kaolīnmāli, karsēti vai nekarsēti

10%

1

250810

Bentonīts

10%

1

250820

Balinošās zemes un kāršamās zemes

10%

1

250830

Ugunsizturīgs māls (izņemot kaolīnu un citādus kaolīnmālus, un uzpūstos mālus)

10%

1

250840

Māli (izņemot ugunsizturīgo mālu, kaolīnu un citādus kaolīnmālus, un uzpūstos mālus)

10%

1

250850

Andaluzīts, kianīts un silimanīts

10%

1

250860

Mullīts

10%

1

250870

Šamots vai dinasa zemes

10%

1

250900

Krīts

10%

1

251010

Dabiskie kalcija fosfāti un dabiskie alumīnija kalcija fosfāti, dabiskais un fosfātu krīts, nesasmalcināts

10%

1

251020

Dabiskie kalcija fosfāti un dabiskie alumīnija kalcija fosfāti, dabiskais un fosfātu krīts, sasmalcināts

10%

1

251110

Dabiskais bārija sulfāts (barīts)

5%

1

251120

Dabiskais bārija karbonāts (viterīts), karsēts vai nekarsēts (izņemot bārija oksīdu)

10%

1

251200

Infuzoriju silīcijzemes, piemēram, kalnu milti jeb kīzelgūrs, trepelis un diatomīts, un tamlīdzīgas silīcijzemes, karsētas vai nekarsētas, ar īpatsvaru 1 vai mazāk

10%

1

251311

Pumeks, neapstrādāts vai neregulāras formas gabalos, tostarp sasmalcināts pumeks (pumeka grants)

10%

1

251319

Pumeks, drupināts vai sasmalcināts

10%

1

251320

Smirģelis; dabiskais korunds, dabiskais granāts un citi dabiskie abrazīvie materiāli, termiski apstrādāti vai neapstrādāti

10%

1

251400

Slāneklis, rupji apstrādāts vai neapstrādāts, sazāģēts vai nesazāģēts vai citādi sadalīts kvadrātveida vai taisnstūrveida blokos vai plāksnēs; slānekļa pulveris un slānekļa atkritumi

10%

1

251511

Marmors un travertīns, neapstrādāts vai rupji apstrādāts

10%

2

251512

Marmors un travertīns, sazāģēts vai nesazāģēts vai citādi sadalīts kvadrātveida vai taisnstūrveida blokos vai plāksnēs

10%

5

251520

Ekausīns un citi kaļķa ieži pieminekļiem vai būvniecībai ar īpatsvaru 2,5 vai vairāk, un alabastrs, rupji apstrādāts vai neapstrādāts, sazāģēts vai nesazāģēts vai citādi sadalīts kvadrātveida vai taisnstūrveida blokos vai plāksnēs (izņemot granulu, izsiju vai pulvera veidā, un marmoru un travertīnu)

10%

2

251611

Granīts, neapstrādāts vai rupji apstrādāts (izņemot akmeņus ar bruģakmenim, ietves malas akmeņiem un akmens plāksnēm raksturīgām īpašībām)

10%

2

251612

Granīts, sazāģēts vai nesazāģēts vai citādi sadalīts kvadrātveida vai taisnstūrveida blokos vai plāksnēs (izņemot akmeņus ar bruģakmenim, ietves malas akmeņiem un akmens plāksnēm raksturīgām īpašībām)

10%

2

251621

Smilšakmens, neapstrādāts vai rupji apstrādāts (izņemot akmeņus ar bruģakmenim, ietves malas akmeņiem un akmens plāksnēm raksturīgām īpašībām)

10%

2

251622

Smilšakmens, sazāģēts vai nesazāģēts vai citādi sadalīts kvadrātveida vai taisnstūrveida blokos vai plāksnēs (izņemot akmeņus ar bruģakmenim, ietves malas akmeņiem un akmens plāksnēm raksturīgām īpašībām)

10%

2

251690

Porfīrs, bazalts un citādi akmeņi pieminekļiem vai būvniecībai, rupji apstrādāti vai neapstrādāti, sazāģēti vai nesazāģēti vai citādi sadalīti kvadrātveida vai taisnstūrveida blokos vai plāksnēs (izņemot granulu, izsiju vai pulvera veidā, vai akmeņus ar bruģakmenim, ietves malas akmeņiem un akmens plāksnēm raksturīgām īpašībām un akmeņus pieminekļiem vai būvniecībai ar īpatsvaru 2,5 vai vairāk, granītu un smilšakmeni)

10%

2

251710

Oļi, grants, šķelts vai drupināts akmens betona masai, ceļu šosēšanai vai dzelzceļu vai citādam balastam, oļi un krams, termiski apstrādāts vai neapstrādāts

10%

2

251720

Izdedžu, sārņu vai tamlīdzīgu rūpniecības atkritumu makadams, kas satur vai nesatur oļus, granti, oļus un kramu betona masai, ceļu šosēšanai vai dzelzceļu vai citādam balastam

10%

2

251730

Darvotais makadams

10%

2

251741

Marmora granulas, izsijas un pulveris, termiski apstrādāts vai neapstrādāts

10%

1

251749

Travertīna, ekausīna, alabastra, bazalta, granīta, smilšakmens, porfirīta, sienīta, lavas, gneisa, trahīta un citu 2515. un 2516. pozīcijā minēto akmeņu granulas, izsijas un pulveris, termiski apstrādāts vai neapstrādāts (izņemot marmoru)

10%

1

251810

Neapstrādāts dolomīts, nekarsēts vai nededzināts, tostarp dolomīts, kas ir rupji apstrādāts, sazāģēts vai nesazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūrveida, tostarp kvadrātveida, blokos vai plāksnēs (izņemot šķeltu vai drupinātu dolomītu betona masai, ceļu šosēšanai vai dzelzceļu vai citādam balastam)

10%

2

251820

Karsēts vai dedzināts dolomīts (izņemot šķeltu vai drupinātu dolomītu betona masai, ceļu šosēšanai vai dzelzceļu vai citādam balastam)

10%

2

251830

Dolomīta blietējums

10%

2

251910

Dabiskais magnija karbonāts "magnezīts"

10%

1

251990

Kausētais magnēzijs; pārdedzināts "aglomerētais" magnēzijs, kas satur vai nesatur pirms aglomerēšanas nelielos daudzumos pievienotus citus oksīdus; citāds magnija oksīds (izņemot dabisko magnija karbonātu (magnezītu))

10%

1

252010

Ģipsis; anhidrīts

10%

1

252020

Apmetums no kalcinēta ģipša vai kalcija sulfāta, krāsots vai nekrāsots, kas satur vai nesatur nelielu daudzumu paātrinātāju vai palēninātāju

10%

2

252100

Kaļķakmens kušņi; kaļķakmens un citi kaļķa ieži, ko izmanto kaļķu vai cementa ražošanai

10%

1

252210

Nedzēstie kaļķi

5%

1

252220

Dzēstie kaļķi

5%

1

252230

Hidrauliskie kaļķi (izņemot tīru kalcija oksīdu un kalcija hidroksīdu)

10%

2

252310

Cementa klinkeri

10%

2

252321

Baltais portlandcements, mākslīgi krāsots vai nekrāsots

20%

3

252329

Portlandcements (izņemot balto, mākslīgi krāsotu vai nekrāsotu)

20%

3

252330

Aluminātcements

20%

3

252390

Cements, krāsots vai nekrāsots (izņemot aluminātcementu un portlandcementu)

20%

3

252400

Azbests (izņemot no azbesta ražotus produktus)

10%

5

252510

Neapstrādāta vizla un plāksnītēs vai zvīņās sašķelta vizla

10%

2

252520

Vizlas pulveris

10%

2

252530

Vizlas atkritumi

10%

2

252610

Dabiskais steatīts, rupji apstrādāts vai neapstrādāts, sazāģēts vai nesazāģēts vai citādi sadalīts kvadrātveida vai taisnstūrveida blokos vai plāksnēs, un talks, nedrupināts vai nesaberzts pulverī

10%

1

252620

Dabiskais steatīts un talks, sadrupināts vai saberzts pulverī

10%

1

252810

Dabiskie nātrija borāti un to koncentrāti, kalcinēti vai nekalcinēti (izņemot nātrija borātus, kas atdalīti no sālsūdens)

10%

1

252890

Dabiskie borāti un to koncentrāti, kalcinēti vai nekalcinēti, un dabiskās borskābes, kas satur 85 % vai mazāk H3BO3, kas aprēķināta sausnā (izņemot nātrija borātus un to koncentrātus un borātus, kas atdalīti no sālsūdens)

10%

1

252910

Laukšpats

10%

1

252921

Fluoršpats, kas satur 97 % vai mazāk kalcija fluorīda no svara

10%

1

252922

Fluoršpats, kas satur vairāk nekā 97 % kalcija fluorīda no svara

10%

1

252930

Leicīts, nefelīns un nefelīna sienīts

10%

1

253010

Nepaplašināts vermikulīts, perlīts un hlorīti

10%

1

253020

Kizerīts un epsomīts (dabiskie magnija sulfāti)

10%

1

253090

Arsēna sulfīdi, alunīts, pucolāns, krāszemes un citi minerāli, kas citur nav minēti

10%

3

260111

Neaglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti "ECSC" (izņemot apdedzinātus dzelzs pirītus)

10%

1

260112

Aglomerētas dzelzs rūdas un koncentrāti "ECSC" (izņemot apdedzinātus dzelzs pirītus)

10%

1

260120

Apdedzināti dzelzs pirīti

10%

1

260200

Mangāna rūdas un koncentrāti, tostarp dzelzi saturošas mangāna rūdas un koncentrāti, kas satur 20 % vai vairāk mangāna no svara, kas aprēķināts sausnā "ECSC"

10%

1

260300

Vara rūdas un koncentrāti

10%

1

260400

Niķeļa rūdas un koncentrāti

10%

1

260500

Kobalta rūdas un koncentrāti

10%

1

260600

Alumīnija rūdas un to koncentrāti

10%

1

260700

Svina rūdas un koncentrāti

10%

1

260800

Cinka rūdas un koncentrāti

10%

1

260900

Alvas rūdas un koncentrāti

10%

1

261000

Hroma rūdas un koncentrāti

10%

1

261100

Volframa rūdas un koncentrāti

10%

1

261210

Urāna rūdas un koncentrāti

10%

1

261220

Torija rūdas un koncentrāti

10%

1

261310

Apdedzinātas molibdēna rūdas un koncentrāti

10%

1

261390

Molibdēna rūdas un koncentrāti (izņemot apdedzinātas)

10%

1

261400

Titāna rūdas un koncentrāti

10%

1

261510

Cirkonija rūdas un koncentrāti

10%

1

261590

Niobija, tantala vai vanādija rūdas un koncentrāti

10%

1

261610

Sudraba rūdas un koncentrāti

10%

1

261690

Dārgmetālu rūdas un koncentrāti (izņemot sudraba rūdas un koncentrātus)

10%

1

261710

Antimona rūdas un koncentrāti

10%

1

261790

Rūdas un koncentrāti (izņemot dzelzs, mangāna, vara, niķeļa, kobalta, alumīnija, svina, cinka, alvas, hroma, volframa, urāna, torija, molibdēna, titāna, niobija, tantala, vanādija, cirkonija, dārgmetālu vai antimona rūdas un koncentrātus)

10%

1

261800

Dzelzs vai tērauda ražošanas procesā iegūstami granulētie sārņi (sārņu smilts)

10%

1

261900

Dzelzs vai tērauda ražošanas procesā iegūstami granulētie sārņi, izdedži, plāva un citādi atkritumi (izņemot granulētos sārņus)

10%

1

262011

Tehniskais cinks

10%

1

262019

Pelni un atlikumi, kas satur galvenokārt cinku (izņemot tehnisko cinku)

10%

1

262021

Svinu saturoša benzīna nosēdumi un svinu saturoša antidetonatora savienojumu nosēdumi, kas rodas svinu saturošu benzīnu un svinu saturoša antidetonatora savienojumus uzglabājot cisternās, un kas satur galvenokārt svinu, svina savienojumus un dzelzs oksīdu

10%

5

262029

Pelni un atlikumi, kas satur galvenokārt svinu (izņemot svinu saturoša benzīna un svinu saturoša antidetonatora savienojumu nosēdumus)

10%

5

262030

Pelni un atlikumi, kas satur galvenokārt varu

10%

5

262040

Pelni un atlikumi, kas satur galvenokārt alumīniju

10%

5

262060

Pelni un atlikumi, kas satur arsēnu, dzīvsudrabu, talliju vai to maisījumus, ko izmanto arsēna vai minēto metālu iegūšanai vai to ķīmisko savienojumu ražošanai (izņemot tādus, kas iegūstami dzelzs vai tērauda ražošanas procesā)

10%

5

262091

Pelni un atlikumi, kas satur antimonu, berilu, kadmiju, hromu vai to maisījumus (izņemot tādus, kas iegūstami dzelzs vai tērauda ražošanas procesā)

10%

5

262099

Pelni un atlikumi, kas satur metālus un metāla savienojumus (izņemot, kas iegūstami dzelzs vai tērauda ražošanas procesā, kas satur galvenokārt cinku, svinu, varu vai alumīniju, kas satur arsēnu, dzīvsudrabu, talliju vai to maisījumus, ko izmanto arsēna vai minēto metālu iegūšanai vai to ķīmisko savienojumu ražošanai un kas satur antimonu, berilu, kadmiju, hromu vai to maisījumus)

10%

5

262110

Pelni un atlikumi, kas rodas, sadedzinot sadzīves atkritumus

10%

5

262190

Izdedži un pelni, tostarp jūraszāļu pelni (brūnaļģu pelni) (izņemot izdedžus, tostarp granulētus, kas iegūstami dzelzs vai tērauda ražošanas procesā, pelnus un atlikumus, kas satur arsēnu, metālus vai metāla savienojumus un kas rodas, sadedzinot sadzīves atkritumus)

10%

3

270111

Antracīts "ECSC", pulverizēts vai nepulverizēts, neaglomerēts

10%

1

270112

Bitumenogles "ECSC", pulverizētas vai nepulverizētas, neaglomerētas

10%

1

270119

Akmeņogles "ECSC", pulverizētas vai nepulverizētas, neaglomerētas (izņemot antracītu un bitumenogles)

10%

1

270120

Briketes, olveida un tamlīdzīgs cietais kurināmais, kas iegūts no akmeņoglēm "ECSC"

10%

1

270210

Lignīts "ECSC", pulverizēts vai nepulverizēts, neaglomerēts (izņemot cietogli)

10%

1

270220

Aglomerēts lignīts "ECSC" (izņemot cietogli)

10%

1

270300

Kūdra, tostarp kūdras drupni, aglomerēta vai neaglomerēta

10%

1

270400

Aglomerēts vai nealgomerēts akmeņogļu, lignīta vai kūdras kokss un puskokss; retortogles

10%

1

270500

Akmeņogļu gāze, ūdens gāze, ģeneratorgāze, zemas kaloritātes gāze un tamlīdzīgas gāzes (izņemot naftas gāzes un citādus gāzveida ogļūdeņražus)

10%

1

270600

Darva, destilēta no akmeņoglēm, lignīta vai kūdras, un citādas minerāldarvas, arī atūdeņotas vai daļēji destilētas, tostarp atjaunotas darvas

10%

1

270710

Benzols (benzēns), kas satur vairāk nekā 50 % benzēna (izņemot ar noteiktu ķīmisko sastāvu)

10%

2

270720

Toluols (toluēns), kas satur vairāk nekā 50 % toluēna (izņemot ar noteiktu ķīmisko sastāvu)

10%

2

270730

Ksilols (ksilēns), kas satur vairāk nekā 50 % ksilēna (izņemot ar noteiktu ķīmisko sastāvu)

10%

2

270740

Naftalīns, kas satur vairāk nekā 50 % naftēna (izņemot ar noteiktu ķīmisko sastāvu)

10%

2

270750

Aromātiskie ogļūdeņraža maisījumi, no kuru tilpuma 65 % vai vairāk, tostarp zudumus, destilē 250 grādu temperatūrā pēc Celsija, izmantojot ASTM D 86 metodi (izņemot savienojumus ar noteiktu ķīmisko sastāvu)

10%

2

270760

Fenoli, kas satur vairāk nekā 50 % fenolu (izņemot ar noteiktu ķīmisko sastāvu)

10%

2

270791

Kreozota eļļas (izņemot ar noteiktu ķīmisko sastāvu)

10%

2

270799

Akmeņogļu darvas eļļas un citi produkti, kas iegūti augsttemperatūras pārtvaicē; tamlīdzīgi produkti, kuros aromātisko sastāvdaļu svars pārsniedz nearomātisko sastāvdaļu svaru (izņemot savienojumus ar noteiktu ķīmisko sastāvu, benzolu (benzēnu), toluolu (toluēnu), ksilolu (ksilēnu), naftalīnu, 2707.50. apakšpozīcijā norādītos aromātiskos ogļūdeņraža maisījumus, fenolu un kreozota eļļas)

10%

2

270810

Piķis, kas iegūts no akmeņogļu darvas vai citām minerāldarvām

10%

2

270820

Piķa kokss, kas iegūts no akmeņogļu darvas vai citām minerāldarvām

10%

2

270900

Neapstrādātas naftas eļļas un eļļas, kas iegūtas no bitumena minerāliem

10%

2

271011

Naftas vai bitumena minerālu vieglās eļļas un izstrādājumi, kuriem 90 % vai vairāk no to tilpuma destilē 210 grādu temperatūrā pēc Celsija (metode ASTM D 86)

10%

3

271019

Naftas vai bitumena minerālu vidējās eļļas un izstrādājumi, kas citur nav minēti

10%

3

271091

Eļļas atkritumi, kas satur polihlorbifenilus (PCB), polihlorterfenilus (PCT) vai polibrombifenilus (PBB)

10%

3

271099

Eļļas atkritumi, kas satur galvenokārt naftu vai bitumena minerālus (izņemot tādus, kas satur polihlorbifenilus (PCB), polihlorterfenilus (PCT) vai polibrombifenilus (PBB))

10%

3

271111

Sašķidrināta dabasgāze

10%

1

271112

Sašķidrināts propāns

10%

1

271113

Sašķidrināts butāns (izņemot N-butānu vai izobutānu ar tīrības pakāpi 95 % vai vairāk)

10%

1

271114

Sašķidrināts etilēns, propilēns, butilēns un butadiēns (izņemot etilēnu ar tīrības pakāpi 95 % vai vairāk un propilēnu, butilēnu un butadiēnu ar tīrības pakāpi 90 % vai vairāk)

10%

1

271119

Sašķidrināti gāzveida ogļūdeņraži, kas citur nav minēti (izņemot dabasgāzi, propānu, butānu, etilēnu, propilēnu, butilēnu un butadiēnu)

10%

1

271121

Dabasgāze gāzveidā

10%

1

271129

Ogļūdeņraži gāzveidā, kas citur nav minēti (izņemot dabasgāzi)

10%

1

271210

Vazelīns

20%

5

271220

Parafīna vasks, kas satur mazāk nekā 0,75 % eļļas no svara

10%

1

271290

Parafīna vasks, mikrokristāliskais naftas vasks, ogļu putekļu vasks, ozokerīts, lignītvasks, kūdras vasks, citādi minerālvaski un tamlīdzīgi produkti, kas iegūti sintēzē vai citos procesos, krāsoti vai nekrāsoti (izņemot vazelīnu un parafīna vasku, kas satur mazāk nekā 0,75 % eļļas no svara)

10%

1

271311

Naftas kokss, nekalcinēts

10%

1

271312

Naftas kokss, kalcinēts

10%

1

271320

Naftas bitumens

10%

1

271390

Naftas eļļas vai eļļas, kas iegūta no bitumena minerāliem, atlikumi (izņemot naftas koksu un naftas bitumenu)

10%

1

271410

Bitumena vai naftas slāneklis un darvas smiltis

10%

1

271490

Dabiskais bitumens un asfalts; asfaltīti un asfalta ieži

10%

1

271500

Bitumena mastika, lakas un citādi bitumena maisījumi, kuru pamatā ir dabiskais asfalts, dabiskais bitumens, naftas bitumens, minerāldarva vai minerāldarvas piķis

10%

1

271600

Elektroenerģija

10%

1

280110

Hlors

10%

1

280120

Jods

10%

1

280130

Fluors; broms

10%

1

280200

Sērs, sublimēts vai nogulsnēts; koloidālais sērs

10%

1

280300

Ogleklis (sodrēji un citādi oglekļa veidi), kas citur nav minēti

10%

1

280410

Ūdeņradis

10%

1

280421

Argons

10%

1

280429

Inertās gāzes (izņemot argonu)

10%

1

280430

Slāpeklis

10%

1

280440

Skābeklis

10%

1

280450

Bors; telūrs

10%

1

280461

Silīcijs, kas satur 99,99 % vai vairāk silīcija no svara

10%

1

280469

Silīcijs, kas satur mazāk nekā 99,99 % silīcija no svara

10%

1

280470

Fosfors

10%

1

280480

Arsēns

10%

1

280490

Selēns

10%

1

280511

Nātrijs

10%

1

280512

Kalcijs

10%

1

280519

Sārmu vai sārmzemju metāli (izņemt nātriju un kalciju)

10%

1

280530

Retzemju metāli, skandijs un itrijs, atsevišķi vai maisījumos un sakausējumos

10%

1

280540

Dzīvsudrabs

10%

1

280610

Ūdeņraža hlorīds (sālsskābe)

10%

1

280620

Hlorsulfoskābe

10%

1

280700

Sērskābe; oleums

10%

1

280800

Slāpekļskābe; sulfoslāpekļskābes

10%

1

280910

Difosfora pentoksīds

10%

1

280920

Fosforskābe; polifosforskābes, ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu

10%

1

281000

Bora oksīdi; borskābes

10%

1

281111

Fluorūdeņradis (fluorūdeņražskābe)

10%

1

281119

Neorganiskās skābes (izņemot ūdeņraža hlorīdu (sālsskābi), hlorsulfoskābi, sērskābi, oleumu, slāpekļskābi, sulfoslāpekļskābes, fosforskābi, polifosforskābes, borskābes and fluorūdeņradi (fluorūdeņražskābi)

10%

1

281121

Oglekļa dioksīds

10%

1

281122

Silīcija dioksīds

10%

1

281123

Sēra dioksīds

10%

1

281129

Neorganiskie nemetālu skābekļa savienojumi (izņemot difosfora pentoksīdu, bora oksīdus, oglekļa dioksīdu, silīcija dioksīdu un sēra dioksīdu)

10%

1

281210

Hlorīdi un oksihlorīdi

10%

1

281290

Nemetālu halogenīdi un oksihalogenīdi (izņemot hlorīdus un oksihlorīdus)

10%

1

281310

Oglekļa disulfīds

10%

1

281390

Nemetālu sulfīdi (izņemot oglekļa disulfīdu); tehniskais fosfora trisulfīds

10%

1

281410

Bezūdens amonjaks

10%

1

281420

Amonjaka ūdens šķīdums

10%

1

281511

Nātrija hidroksīds (kaustiskā soda) cietā veidā

10%

1

281512

Nātrija hidroksīds (kaustiskā soda) ūdens šķīdumā (nātrija sārms jeb šķidrā soda)

10%

1

281520

Kālija hidroksīds (kaustiskais potašs)

10%

1

281530

Nātrija vai kālija peroksīdi

10%

1

281610

Magnija hidroksīds un peroksīds

10%

1

281640

Stroncija un bārija oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi

10%

1

281700

Cinka oksīds; cinka peroksīds

10%

1

281810

Mākslīgais korunds, ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu

10%

1

281820

Alumīnija oksīds (izņemot mākslīgo korundu)

10%

1

281830

Alumīnija hidroksīds

10%

1

281910

Hroma trioksīds

10%

1

281990

Hroma oksīdi un hidroksīdi (izņemot hroma trioksīdu)

10%

1

282010

Mangāna dioksīds

10%

1

282090

Mangāna oksīdi (izņemot mangāna dioksīdu)

10%

1

282110

Dzelzs oksīdi un hidroksīdi

10%

1

282120

Krāszemes, kas satur 70 % vai vairāk saistītā dzelzs no svara, kas izteikts kā Fe2O3

10%

1

282200

Kobalta oksīdi un hidroksīdi; tehniskie kobalta oksīdi

10%

1

282300

Titāna oksīdi

10%

1

282410

Svina monoksīds (glets, svina oksīds)

10%

1

282420

Svina mīnijs, sarkanais un oranžais

10%

1

282490

Svina oksīdi (izņemot monoksīdu (gletu, svina oksīdu))

10%

1

282510

Hidrazīns un hidroksilamīns un to neorganiskie sāļi

10%

1

282520

Litija oksīds un hidroksīds

10%

1

282530

Vanādija oksīdi un hidroksīdi

10%

1

282540

Niķeļa oksīdi un hidroksīdi

10%

1

282550

Vara oksīdi un hidroksīdi

10%

1

282560

Germānija oksīdi un cirkonija dioksīds

10%

1

282570

Molibdēna oksīdi un hidroksīdi

10%

1

282580

Antimona oksīdi

10%

1

282590

Neorganiskās bāzes un metāla oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi, kas citur nav minēti

10%

1

282611

Amonija vai nātrija fluorīdi

10%

1

282612

Alumīnija fluorīdi

10%

1

282619

Fluorīdi (izņemot amonija, nātrija un alumīnija)

10%

1

282620

Nātrija vai kālija fluorosilikāti

10%

1

282630

Nātrija heksafluoralumināts (sintētiskais kriolīts)

10%

1

282690

Fluorsilikāti, fluoralumināti un citi kompleksie fluora sāļi (izņemot nātrija vai kālija fluorosilikātus un nātrija heksafluoraluminātu (sintētisko kriolītu))

10%

1

282710

Amonija hlorīds

10%

1

282720

Kalcija hlorīds

10%

1

282731

Magnija hlorīds

10%

1

282732

Alumīnija hlorīds

10%

1

282733

Dzelzs hlorīdi

10%

1

282734

Kobalta hlorīdi

10%

1

282735

Niķeļa hlorīds

10%

1

282736

Cinka hlorīds

10%

1

282739

Hlorīdi (izņemot amonija, kalcija, magnija, alumīnija, dzelzs, kobalta, niķeļa un cinka hlorīdu)

10%

1

282741

Vara oksihlorīdi un hidroksihlorīdi

10%

1

282749

Oksihlorīdi un hidroksihlorīdi (izņemot vara)

10%

1

282751

Nātrija vai kālija bromīdi

10%

1

282759

Bromīdi un oksibromīdi (izņemot nātrija un kālija)

10%

1

282760

Jodīdi un oksijodīdi

10%

1

282810

Kalcija hipohlorīti, tostarp tehniskais kalcija hipohlorīts

10%

1

282890

Hipohlorīti; hlorīti un hipobromīti (izņemot kalcija hipohlorītus)

20%

3

282911

Nātrija hlorāts

10%

1

282919

Hlorāti (izņemot nātrija)

10%

1

282990

Perhlorāti; bromāti un perbromāti; jodāti un perjodāti

10%

1

283010

Nātrija sulfīdi

10%

1

283020

Cinka sulfīds

10%

1

283030

Kadmija sulfīds

10%

1

283090

Sulfīdi (izņemot nātrija, cinka un kadmija); polisulfīdi, ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu

10%

1

283110

Nātrija ditionīts un sulfoksilāts

10%

1

283190

Ditionīti un sulfoksilāti (izņemot nātrija)

10%

1

283210

Nātrija sulfīti

10%

1

283220

Sulfīti (izņemot nātrija)

10%

1

283230

Tiosulfāti

10%

1

283311

Dinātrija sulfāts

10%

1

283319

Nātrija sulfāti (izņemot dinātrija)

10%

1

283321

Magnija sulfāts

10%

1

283322

Alumīnija sulfāts

10%

1

283323

Hroma sulfāti

10%

1

283324

Niķeļa sulfāti

10%

1

283325

Vara sulfāti

10%

1

283326

Cinka sulfāts

10%

1

283327

Bārija sulfāts

10%

1

283329

Sulfāti (izņemot nātrija, magnija, alumīnija, hroma, niķeļa, vara, cinka un bārija)

10%

1

283330

Alauni

10%

1

283340

Peroksisulfāti (persulfāti)

10%

1

283410

Nitrīti

10%

1

283421

Kālija nitrāts

10%

1

283429

Nitrāti (izņemot kālija)

10%

1

283510

Fosfināti (hipofosfīti) un fosfonāti (fosfīti)

10%

1

283522

Mono– vai dinātrija fosfāts

10%

1

283523

Trinātrija fosfāts

10%

1

283524

Kālija fosfāti

10%

1

283525

Kalcija hidrogēnortofosfāts (dikalcija fosfāts)

10%

1

283526

Kalcija fosfāti (izņemot kalcija hidrogēnortofosfātu (dikalcija fosfātu))

10%

1

283529

Fosfāti (izņemot mononātrija, dinātrija, trinātrija, kālija un kalcija fosfātus)

10%

1

283531

Nātrija trifosfāts (nātrija tripolifosfāts), ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu

10%

1

283539

Polifosfāti, ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu (izņemot nātrija trifosfātu (nātrija tripolifosfātu))

10%

1

283610

Tehniskais amonija karbonāts un citi amonija karbonāti

10%

1

283620

Dinātrija karbonāts

10%

1

283630

Nātrija hidrogēnkarbonāts (nātrija bikarbonāts)

10%

1

283640

Kālija karbonāti

10%

1

283650

Kalcija karbonāts

10%

1

283660

Bārija karbonāts

10%

1

283670

Svina karbonāti

10%

1

283691

Litija karbonāti

10%

1

283692

Stroncija karbonāts

10%

1

283699

Karbonāti un peroksikarbonāti (perkarbonāti) (izņemot tehnisko amonija karbonātu un citus amonija karbonātus, dinātrija karbonātu, nātrija hidrogēnkarbonātu (nātrija bikarbonātu), kālija karbonātus, kalcija karbonātu, bārija karbonātu, svina karbonātu, litija karbonātus un stroncija karbonātu)

10%

1

283711

Nātrija cianīds

10%

1

283719

Cianīdi un oksicianīdi (izņemot nātrija)

10%

1

283720

Kompleksie cianīdi

10%

1

283800

Fulmināti, cianāti un tiocianāti

10%

1

283911

Nātrija metasilikāti, tostarp tehniskie metasilikāti

10%

1

283919

Nātrija silikāti, tostarp tehniskie silikāti (izņemot nātrija metasilikātus)

10%

1

283920

Kālija silikāti, tostarp tehniskie silikāti

10%

1

283990

Silikāti, tostarp tehniskie sārmu metālu silikāti (izņemot nātrija un kālija silikātus)

10%

1

284011

Bezūdens dinātrija tetraborāts (attīrīts boraks)

10%

1

284019

Dinātrija tetraborāts (attīrīts boraks) (izņemot bezūdens)

10%

1

284020

Borāti (izņemot dinātrija tetraborātu (attīrīts boraku))

10%

1

284030

Peroksiborāti (perborāti)

10%

1

284110

Alumināti

10%

1

284120

Cinka vai svina hromāti

10%

1

284130

Nātrija dihromāts

10%

1

284150

Hromāti un dihromāti; peroksihromāti (izņemot cinka vai svina hromātus un nātrija dihromātu)

10%

1

284161

Kālija permanganāts

10%

1

284169

Manganīti, manganāti un permanganāti (izņemot kālija permanganātu)

10%

1

284170

Molibdāti

10%

1

284180

Tungstāti (volframāti)

10%

1

284190

Oksimetālisko vai peroksimetālisko skābju sāļi (izņemot aluminātus, hromātus, dihromātus, peroksihromātus, manganītus, manganātus, permanganātus, molibdātus un tungstātus (volframātus))

10%

1

284210

Neorganisko skābju vai peroksiskābju divkāršie vai kompleksie silikāti, tostarp alumosilikāti, ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu

10%

1

284290

Neorganisko skābju vai peroksiskābju sāļi (izņemot oksimetālisko vai peroksimetālisko skābju, divkāršo vai komplekso silikātu (tostarp alumosilikātu, ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu) un azīdu sāļus)

10%

1

284310

Koloidālie dārgmetāli

10%

1

284321

Sudraba nitrāts

10%

1

284329

Sudraba savienojumi, neorganiskie vai organiskie, ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu (izņemot sudraba nitrātu)

10%

1

284330

Zelta savienojumi, neorganiskie vai organiskie, ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu

10%

1

284390

Dārgmetālu neorganiskie vai organiskie savienojumi, ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu (izņemot sudrabu un zeltu); dārgmetālu amalgamas

10%

1

284410

Dabiskais urāns un tā savienojumi; sakausējumi, dispersijas, tostarp metālkeramika, keramikas produkti un maisījumi, kas satur dabisko urānu vai dabiskā urāna savienojumus (Euratom)

10%

1

284420

Urāns, kas bagātināts ar urānu-235 un tā savienojumi; plutonijs un tā savienojumi; sakausējumi, dispersijas, tostarp metālkeramika, keramikas produkti un maisījumi, kas satur urānu, kas bagātināts ar urānu-235, plutoniju vai šo produktu savienojumus (Euratom)

10%

1

284430

Urāns ar samazinātu urāna-235 saturu un tā savienojumi; torijs un tā savienojumi, sakausējumi, dispersijas, tostarp metālkeramika, keramikas produkti un maisījumi, kas satur urānu ar samazinātu urāna-235 saturu, toriju vai šo produktu savienojumus

10%

1

284440

Radioaktīvie elementi, izotopi un savienojumi, sakausējumi un dispersijas, tostarp metālkeramika, keramikas produkti un maisījumi, kas satur šos elementus, izotopi un savienojumi; radioaktīvie atlikumi (izņemot dabisko urānu, urānu, kas bagātināts ar urānu-235 vai urānu ar samazinātu urāna-235 saturu; plutoniju, toriju un šo produktu savienojumus)

10%

1

284450

Kodolreaktoru izlietotie (ar samazinātu radioaktivitāti) degvielas elementi (kasetes) (Euratom)

10%

1

284510

Smagais ūdens (deitērija oksīds) (Euratom)

10%

1

284590

Neradioaktīvie izotopi; šo izotopu neorganiskie vai organiskie savienojumi, ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu (izņemot smago ūdeni (deitērija oksīdu))

10%

1

284610

Cērija savienojumi

10%

1

284690

Retzemju metālu, itrija vai skandija vai šo metālu maisījumu neorganiskie vai organiskie savienojumi (izņemot cēriju)

10%

1

284700

Ūdeņraža peroksīds, arī stabilizēts ar urīnvielu

10%

1

284800

Fosfīdi, ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu (izņemot dzelzs fosforus)

10%

1

284910

Kalcija karbīdi, ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu

10%

1

284920

Silīcija karbīdi, ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu

10%

1

284990

Karbīdi, ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu (izņemot kalcija vai silīcija)

10%

1

285000

Hidrīdi, nitrīdi, azīdi, silicīdi un borīdi, ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu (izņemot savienojumus, kas ir arī 2849. pozīcijā minētie karbīdi)

10%

1

285100

Neorganiskie savienojumi, tostarp destilētais vai vadītspējīgais ūdens un tamlīdzīgas tīrības ūdens, kas citur nav minēts; sašķidrināts gaiss, arī atbrīvots no inertajām gāzēm; saspiests gaiss; amalgamas (izņemot dārgmetālu amalgamas)

10%

1

290110

Piesātinātie acikliskie ogļūdeņraži

10%

1

290121

Etilēns

10%

1

290122

Propēns (propilēns)

10%

1

290123

Butēns (butilēns) un tā izomēri

10%

1

290124

Buta-1,3-diēns un izoprēns

10%

1

290129

Acikliskie nepiesātinātie ogļūdeņraži (izņemot etilēnu, propēnu (propilēnu), butēnu (butilēnu) un tā izomērus un buta-1,3-diēnu un izoprēnu)

10%

1

290211

Cikloheksāns

10%

1

290219

Ciklāni, ciklēni un cikloterpēni (izņemot cikloheksānu)

10%

1

290220

Benzols

10%

1

290230

Toluols

10%

1

290241

o-ksilols

10%

1

290242

m-ksilols

10%

1

290243

p-ksilols

10%

1

290244

Ksilola izomēru maisījums

10%

1

290250

Stirols

10%

1

290260

Etilbenzols

10%

1

290270

Kumols

10%

1

290290

Cikliskie ogļūdeņraži (izņemot ciklānus, ciklēnus, benzolu, toluolu, ksilolus, stirolu, etilbenzolu un kumolu)

10%

1

290311

Hlormetāns (metilhlorīds) un hloretāns (etilhlorīds)

10%

1

290312

Dihlormetāns (metilēnhlorīds)

10%

1

290313

Hloroforms (trihlormetāns)

10%

1

290314

Tetrahlorogleklis

10%

1

290315

1,2-dihloretāns (etilēna dihlorīds)

10%

1

290319

Aciklisko ogļūdeņražu piesātinātie hloratvasinājumi (izņemot hlormetānu (metilhlorīdu), hloretānu (etilhlorīdu), dihlormetānu (metilēnhlorīdu), hloroformu (trihlormetānu), tetrahloroglekli un 1,2-dihloretānu (etilēndihlorīdu))

10%

1

290321

Vinilhlorīds (hloretilēns)

10%

1

290322

Trihloretilēns

10%

1

290323

Tetrahloretilēns (perhloretilēns)

10%

1

290329

Aciklisko ogļūdeņražu nepiesātinātie hloratvasinājumi (izņemot vinilhlorīdu (hloretilēnu), trihloretilēnu un tetrahloretilēnu (perhloretilēnu))

10%

1

290330

Fluorizēti, brominizēti vai jodizēti aciklisko ogļūdeņražu atvasinājumi

10%

1

290341

Trihlorfluormetāns

10%

1

290342

Dihlordifluormetāns

10%

1

290343

Trihlortrifluoretāni

10%

1

290344

Dihlortetrafluoretāni un hlorpentafluoretāns

10%

1

290345

Aciklisko ogļūdeņražu atvasinājumi, kas perhalogenēti tikai ar fluoru un hloru (izņemot trihlorfluormetānu, dihlordifluormetānu, trihlortrifluoretānus, dihlortetrafluoretānus un hlorpentafluoretānu)

10%

1

290346

Bromhlordifluormetāns, bromtrifluormetāns un dibromtetrafluoretāni

10%

1

290347

Aciklisko ogļūdeņražu perhalogenētie atvasinājumi ar diviem vai vairākiem dažādiem halogēniem (izņemot tikai fluorētus un hlorētus, un bromhlordifluormetānu, bromtrifluormetānu un dibromtetrafluoretānus)

10%

1

290349

Aciklisko ogļūdeņražu halogenētie atvasinājumi ar diviem vai vairākiem dažādiem halogēniem (izņemot perhalogenētos atvasinājumus)

10%

1

290351

1,2,3,4,5,6-heksahlorcikloheksāns

10%

1

290359

Ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu ogļūdeņražu halogenētie atvasinājumi (izņemot 1,2,3,4,5,6- heksahlorcikloheksānu)

10%

1

290361

Hlorbenzols, o-dihlorbenzols un p-dihlorbenzols

10%

1

290362

Heksahlorbenzols un DDT (1,1,1-trihlor-2,2-bis(p-hlorfenil)etāns)

10%

1

290369

Aromātisko ogļūdeņražu halogenētie atvasinājumi (izņemot hlorbenzolu, o-dihlorbenzolu un p- dihlorbenzolu, heksahlorbenzolu un DDT (1,1,1-trihlor-2,2-bis(p-hlorfenil)etānu))

10%

1

290410

Ogļūdeņražu atvasinājumi, kas satur tikai sulfogrupas, to sāļi un etilesteri

10%

1

290420

Ogļūdeņražu atvasinājumi, kas satur tikai nitrogrupas vai tikai nitrozogrupas

10%

1

290490

Sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie ogļūdeņražu atvasinājumi, halogenēti vai nehalogenēti (izņemot, kas satur tikai sulfogrupas, nitrogrupas vai tikai nitrozogrupas)

10%

1

290511

Metanols (metilspirts)

10%

1

290512

Propan-1-ols (propilspirts) un propan-2-ols (izopropilspirts)

10%

1

290513

Butān-1-ols (n-butilspirts)

10%

1

290514

Butanoli (izņemot butān-1-olu (n-butilspirtu))

10%

1

290515

Pentanols (amilspirts) un tā izomēri

10%

1

290516

Oktanols (oktilspirts) un tā izomēri

10%

1

290517

Dodekan-1-ols (laurilspirts), heksadekan-1-ols (cetilspirts) un oktadekan-1-ols (stearīnspirts)

10%

1

290519

Piesātinātie vienvērtīgie acikliskie spirti (izņemot metanolu (metilspirtu), propan-1-olu (propilspirtu), propan-2-olu (izopropilspirtu), butanolu, pentanolu (amilspirtu) un tā izomērus, oktanolu (oktilspirtu) un tā izomērus, dodekan-1-olu (laurilspirtu), heksadekan-1-olu (cetilspirtu) un oktadekan-1-olu (stearīnspirtu))

10%

1

290522

Acikliskie terpēnspirti

10%

1

290529

Nepiesātinātie vienvērtīgie acikliskie spirti (izņemot acikliskos terpēnspirtus)

10%

1

290531

Etilēnglikols (etāndiols)

10%

1

290532

Propilēnglikols (propān-1,2-diols)

10%

1

290539

Dioli (izņemot etilēnglikolu (etāndiolu) un propilēnglikolu (propān-1,2-diolu))

10%

1

290541

2-etil-2-(hidroksimetil)propān-1,3-diols (trimetilolpropāns)

10%

1

290542

Pentaeritrīts

10%

1

290543

Mannīts

10%

3

290544

D-glicīts (sorbīts)

10%

3

290545

Glicerīns

10%

3

290549

Trīsvērtīgie un citi daudzvērtīgie acikliskie spirti (izņemot 2-etil-2-(hidroksimetil)propān-1,3-diolu (trimetilolpropānu), pentaeritrītu, mannītu, d-glicītu (sorbītu) un glicerīnu)

10%

1

290551

Ethlorvinols (INN)

10%

1

290559

Halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi vai acikliskie spirti (izņemot ethlorvinolu (INN))

10%

1

290611

Mentols

10%

1

290612

Cikloheksanols, metilcikloheksanoli un dimetilcikloheksanoli

10%

1

290613

Sterīni un inozitoli

10%

1

290614

Terpineoli

10%

1

290619

Ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi (izņemot mentolu, cikloheksanolu, metilcikloheksanolus, dimetilcikloheksanolus, sterīnus, inozitolus un terpineolus)

10%

1

290621

Benzilspirts

10%

1

290629

Aromātiskie cikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi (izņemot benzilspirtu)

10%

1

290711

Fenols (hidroksibenzols) un tā sāļi

10%

1

290712

Krezoli un to sāļi

10%

1

290713

Oktilfenols, nonilfenols un to izomēri; šo savienojumu sāļi

10%

1

290714

Ksilenoli un to sāļi

10%

1

290715

Naftoli un to sāļi

10%

1

290719

Monofenoli (izņemot fenolu (hidroksibenzolu) un tā sāļus, krezolus un to sāļus, oktilfenolu, nonilfenolu un to izomērus, un šo savienojumu sāļus, ksilenolus un to sāļus, un naftolus un to sāļus)

10%

1

290721

Rezorcīns un tā sāļi

10%

1

290722

Hidrohinons (hinols) un tā sāļi

10%

1

290723

4,4'-izopropilidēndifenols (bisfenols A, difenilpropāns) un tā sāļi

10%

1

290729

Polifenoli un fenolu spirti (izņemot rezorcīnu un hidrohinonu (hinolu) un to sāļus, un 4,4'-izopropilidēndifenolu (bisfenolu A, difenilpropānu) un tā sāļus)

10%

1

290810

Fenolu vai fenolu spirtu atvasinājumi, kas satur tikai halogēnaizvietotājus un to sāļus

10%

1

290820

Fenolu vai fenolu spirtu sulfurētie atvasinājumi, to sāļi un esteri

10%

1

290890

Fenolu vai fenolu spirtu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi (izņemot atvasinājumus, kas satur tikai halogēnaizvietotājus un to sāļus vai tikai sulfogrupas, to sāļus un esterus)

10%

1

290911

Dietilēteris

10%

1

290919

Acikliskie ēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi (izņemot dietilēteri)

10%

1

290920

Ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu ēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

10%

1

290930

Aromātiskie ēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

10%

1

290941

2,2'-oksidietanols (dietilēnglikols, digols)

10%

1

290942

Etilēnglikola vai dietilēnglikola monometilēteri

10%

1

290943

Etilēnglikola vai dietilēnglikola monobutilēteri

10%

1

290944

Etilēnglikola vai dietilēnglikola monoalkilēteri (izņemot monometilēterus un monobutilēterus)

10%

1

290949

Hidroksiēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi (izņemot 2,2'-oksidietanolu (dietilēnglikolu, digolu) un etilēnglikola vai dietilēnglikola monoalkilēterus)

10%

1

290950

Alkoksifenoli, alkoksifenolspirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi

10%

1

290960

Spirtu, ēteru un ketonu peroksīdi un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

10%

1

291010

Oksirāns (etilēnoksīds)

10%

1

291020

Metiloksirāns (propilēnoksīds)

10%

1

291030

1-hlor-2,3-epoksipropāns (epihlorhidrīns)

10%

1

291090

Trīslocekļu cikla epoksīdi, epoksispirti, epoksifenoli un epoksiēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi (izņemot oksirānu (etilēna oksīdu), metiloksirānu (propilēnoksīdu) un 1-hlor-2,3-epoksipropānu (epihlorhidrīnu))

10%

1

291100

Acetāli un pusacetāli, kas satur vai nesatur citas skābekļa funkcionālās grupas, un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

10%

1

291211

Metanāls (formaldehīds)

10%

1

291212

Etanāls (acetaldehīds)

10%

1

291213

Butanāls (butiraldehīds, normālais izomērs)

10%

1

291219

Acikliskie aldehīdi, kas nesatur citas skābekļa funkcionālās grupas (izņemot metanālu (formaldehīdu), etanālu (acetaldehīdu) un butanālu (butiraldehīdu, normālo izomēru)

10%

1

291221

Benzaldehīds

10%

1

291229

Cikliskie aldehīdi, kas nesatur citas skābekļa funkcionālās grupas (izņemot benzaldehīdu)

10%

1

291230

Aldehīdspirti

10%

1

291241

Vanilīns (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehīds)

10%

1

291242

Etilvanilīns (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehīds)

10%

1

291249

Aldehīdēteri, aldehīdfenoli un aldehīdi, kas satur citas skābekļa funkcionālās grupas (izņemot etilvanilīnu (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehīdu) un vanilīnu (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehīdu))

10%

1

291250

Cikliskie aldehīdu polimēri

10%

1

291260

Paraformaldehīds

10%

1

291300

Ciklisko aldehīdu vai paraformaldehīdu polimēru halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

10%

1

291411

Acetons

10%

1

291412

Butanons (metiletilketons)

10%

1

291413

4-metil-2-pentān-2-ons (metilizobutilketons)

10%

1

291419

Acikliskie ketoni, kas nesatur citas skābekļa funkcionālās grupas (izņemot acetonu, butanonu (metiletilketonu) un 4-metil-2-pentān-2-onu (metilizobutilketonu))

10%

1

291421

Kampars

10%

1

291422

Cikloheksanons un metilcikloheksanoni

10%

1

291423

Jononi un metiljononi

10%

1

291429

Ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu ketoni, kas nesatur citas skābekļa funkcionālās grupas (izņemot kamparu, cikloheksanonu, metilcikloheksanonus, jononus un metiljononus)

10%

1

291431

Fenilacetons (fenilpropan-2-ons)

10%

1

291439

Aromātiskie ketoni, kas nesatur citas skābekļa funkcionālās grupas (izņemot fenilacetonu (fenilpropan-2-onu))

10%

1

291440

Ketospirti un ketoaldehīdi

10%

1

291450

Ketofenoli un ketoni, kas satur citas skābekļa funkcionālās grupas

10%

1

291461

Antrahinons

10%

1

291469

Hinoni (izņemot antrahinonu)

10%

1

291470

Ketonu vai hinonu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

10%

1

291511

Skudrskābe

10%

1

291512

Skudrskābes sāļi

10%

1

291513

Skudrskābes esteri

10%

1

291521

Etiķskābe

10%

1

291522

Nātrija acetāts

10%

1

291523

Kobalta acetāti

10%

1

291524

Etiķskābes anhidrīds

10%

1

291529

Etiķskābes sāļi (izņemot nātrija un kobalta)

10%

1

291531

Etilacetāts

10%

1

291532

Vinilacetāts

10%

1

291533

n-butilacetāts

10%

1

291534

Izobutilacetāts

10%

1

291535

2-etoksietilacetāts

10%

1

291539

Etiķskābes esteri (izņemot etil-, vinil-, n-butil-, izobutil- un 2-etoksietil-, acetātus)

10%

1

291540

Monohloretiķskābe, dihloretiķskābe vai trihloretiķskābe, to sāļi un esteri

10%

1

291550

Propionskābe, tās sāļi un esteri

10%

1

291560

Butānskābes, pentānskābes, to sāļi un esteri

10%

1

291570

Palmitīnskābe, stearīnskābe, to sāļi un esteri

10%

1

291590

Piesātinātās acikliskās monokarbonskābes, to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi (izņemot skudrskābi un etiķskābi, to sāļus un esterus; etiķskābes anhidrīdu, monohloroetiķskābi, dihloroetiķskābi vai trihloroetiķskābi, to sāļus un esterus; propionskābi, tās sāļus un esterus; butānskābes un pentānskābes, to sāļus un esterus; palmitīnskābes un stearīnskābes, to sāļus un esterus)

10%

1

291611

Akrilskābe un tās sāļi

10%

1

291612

Akrilskābes esteri

10%

1

291613

Metakrilskābe un tās sāļi

10%

1

291614

Metakrilskābes esteri

10%

1

291615

Oleīnskābe, linolskābe vai linolēnskābe, to sāļi un esteri

10%

1

291619

Nepiesātinātās acikliskās monokarbonskābes, to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi, peroksiskābes, un halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi (izņemot akrilskābi un tās sāļus un esterus, metakrilskābi un tās sāļus un esterus, un oleīnskābi, linolskābi vai linolēnskābi, to sāļus un esterus)

10%

1

291620

Ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu monokarbonskābes, to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi, peroksiskābes un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

10%

1

291631

Benzoskābe, tās sāļi un esteri

10%

1

291632

Benzoilperoksīds un benzoilhlorīds

10%

1

291634

Feniletiķskābe un tās sāļi

10%

1

291635

Feniletiķskābes esteri

10%

1

291639

Aromātiskās monokarbonskābes, to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi, peroksiskābes un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi (izņemot benzoskābi, tās sāļus un esterus, benzoilperoksīdu, benzoilhlorīdu un feniletiķskābi, tās sāļus un esterus)

10%

1

291711

Skābeņskābe, tās sāļi un esteri

10%

1

291712

Adipīnskābe, tās sāļi un esteri

10%

1

291713

Azelaīnskābe un sebacīnskābe, to sāļi un esteri

10%

1

291714

Maleīnskābes anhidrīds

10%

1

291719

Acikliskās polikarbonskābes, to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi, peroksiskābes un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi (izņemot skābeņskābi, tās sāļus un esterus, adipīnskābi, tās sāļus un esterus, azelaīnskābi, sebacīnskābi, to sāļus un esterus, un maleīnskābes anhidrīdu)

10%

1

291720

Ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu polikarbonskābes, to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi, peroksiskābes un šo savienojumu atvasinājumi

10%

1

291731

Dibutilortoftalāti

10%

1

291732

Dioktilortoftalāti

10%

1

291733

Dinonilortoftalāti vai didecilortoftalāti

10%

1

291734

Ortoftalskābju esteri (izņemot dibutilortoftalātus, dioktilortoftalātus, dinonilortoftalātus vai didecilortoftalātus)

10%

1

291735

Ftalskābes anhidrīds

10%

1

291736

Tereftalskābe un tās sāļi

10%

1

291737

Dimetiltereftalāts

10%

1

291739

Aromātiskās polikarbonskābes, to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi, peroksiskābes un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi (izņemot ortoftalskābju esterus, ftalskābju anhidrīdu, tereftalskābi un tās sāļus, un dimetiltereftalātu)

10%

1

291811

Pienskābe, tās sāļi un esteri

5%

1

291812

Vīnskābe

10%

1

291813

Vīnskābes sāļi un esteri

10%

1

291814

Citronskābe

10%

1

291815

Citronskābes sāļi un esteri

10%

1

291816

Glikonskābe, tās sāļi un esteri

10%

1

291819

Karbonskābes, kas satur papildu skābekļa funkcionālās grupas, un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi (izņemot pienskābi, vīnskābi, citronskābi, glikonskābi un to sāļus un esterus)

10%

1

291821

Salicilskābe un tās sāļi

10%

1

291822

o-acetilsalicilskābe, tās sāļi un esteri

10%

1

291823

Salicilskābes esteri un to sāļi (izņemot o-acetilsalicilskābi, tās sāļus un esterus)

10%

1

291829

Karbonskābes, kas satur fenola funkcionālo grupu, bet nesatur citas skābekļa funkcionālās grupas, to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi, peroksiskābes un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi (izņemot salicilskābi, o-acetilsalicilskābi un to sāļus un esterus)

10%

1

291830

Karbonskābes, kas satur aldehīda vai ketona funkcionālo grupu, bet nesatur citas skābekļa funkcionālās grupas, to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi, peroksiskābes un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

10%

1

291890

Karbonskābes, kas satur papildu skābekļa funkcionālās grupas, un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi (izņemot karbonskābes, kas satur tikai spirta, fenola, aldehīda vai ketona funkcionālo grupu)

10%

1

291900

Fosforskābes esteri un to sāļi, tostarp laktofosfāti; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

10%

1

292010

Thiofosfora esteri (fosforotioāti) un to sāļi; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

10%

1

292090

Nemetālu pārējie neorganisko skābju esteri un to sāļi; to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi (izņemot halogēnūdeņražu esterus un thiofosfora esterus (fosforotioātus), to sāļus un to halogenētos, sulfurētos, nitrētos vai nitrozētos atvasinājumus)

10%

1

292111

Metilamīns, dimetilamīns vai trimetilamīns un to sāļi

10%

1

292112

Dietilamīns un tā sāļi

10%

1

292119

Acikliskie monoamīni un to atvasinājumi; šo atvasinājumu sāļi (izņemot metilamīnu, dimetilamīnu, trimetilamīnu, dietilamīnu un to sāļus)

10%

1

292121

Etilēndiamīns un tā sāļi

10%

1

292122

Heksametilēndiamīns un tā sāļi

10%

1

292129

Acikliskie poliamīni un to atvasinājumi; šo atvasinājumu sāļi (izņemot etilēndiamīnu un heksametilēndiamīnu un to sāļus)

10%

1

292130

Ciklānu, ciklēnu vai cikloterpēnu monoamīni vai poliamīni un to atvasinājumi; šo atvasinājumu sāļi

10%

1

292141

Anilīns un tā sāļi

10%

1

292142

Anilīna atvasinājumi un to sāļi

10%

1

292143

Toluidīni un to atvasinājumi; šo atvasinājumu sāļi

10%

1

292144

Difenilamīns un tā atvasinājumi; šo atvasinājumu sāļi

10%

1

292145

1-naftilamīns (alfa-naftilamīns), 2-naftilamīns (beta-naftilamīns) un to atvasinājumi; šo atvasinājumu sāļi

10%

1

292146

Amfetamīns (INN), benzfetamīns (INN), deksamfetamīns (INN), etilamfetamīns (INN), fenkamfamīns (INN), lefetamīns (INN), levamfetamīns (INN), mefenorekss (INN) un fentermīns (INN), un to sāļi

10%

1

292149

Aromātiskie monoamīni un to atvasinājumi; šo atvasinājumu sāļi (izņemot anilīnu, toluidīnus, difenilamīnu, 1-naftilamīnu (alfa-naftilamīnu), 2-naftilamīnu (beta-naftilamīnu) un to atvasinājumus, un šo atvasinājumu sāļus un amfetamīnu (INN), benzfetamīnu (INN), deksamfetamīnu (INN), etilamfetamīnu (INN), fenkamfamīnu (INN), lefetamīnu (INN), levamfetamīnu (INN), mefenoreksu (INN) un fentermīnu (INN), un to sāļus)

10%

1

292151

o-fenilēndiamīns, m-fenilēndiamīns, p-fenilēndiamīns vai diaminotoluoli un to atvasinājumi; šo atvasinājumu sāļi

10%

1

292159

Aromātiskie poliamīni un to atvasinājumi; šo atvasinājumu sāļi (izņemot o-fenilēndiamīnu, m-fenilēndiamīnu, p-fenilēndiamīnu vai diaminotoluolus un to atvasinājumus, un šo atvasinājumu sāļus)

10%

1

292211

Monoetanolamīns un tā sāļi

10%

1

292212

Dietanolamīns un tā sāļi

10%

1

292213

Trietanolamīns un tā sāļi

10%

1

292214

Dekstropropoksifēns (INN) un tā sāļi

10%

1

292219

Aminospirti, to ēteri un esteri; šo savienojumu sāļi (izņemot, kas satur vairāk kā viena veida skābekļa funkcionālās grupas un monoetanolamīnu, dietanolamīnu, trietanolamīnu, dekstropropoksifēnu (INN) un to sāļus)

10%

1

292221

Aminohidroksinaftalīnsulfoskābes un to sāļi

10%

1

292222

Anisidīni, dianisidīni, fenetidīni un to sāļi

10%

1

292229

Aminonaftoli un citi aminofenoli, to ēteri un esteri (izņemot, kas satur vairāk kā viena veida skābekļa funkcionālās grupas; aminohidroksinaftalīnsulfoskābes, anisidīnus, dianisidīnus, fenetidīnus un to sāļus)

10%

1

292231

Amfepramons (INN), metadons (INN) un normetadons (INN), un to sāļi

10%

1

292239

Aminoaldehīdi, aminoketoni un aminohinoni; šo savienojumu sāļi (izņemot, kas satur vairāk kā viena veida skābekļa funkcionālās grupas, un amfepramonu (INN), metadonu (INN) un normetadonu (INN), un to sāļus)

10%

1

292241

Lizīns un tā esteri; šo atvasinājumu sāļi

10%

1

292242

Glutamīnskābe un tās sāļi

10%

1

292243

Antranilskābe un tās sāļi

10%

1

292244

Tilidīns (INN) un tā sāļi

10%

1

292249

Aminoskābes un to esteri; šo atvasinājumu sāļi (izņemot ar vairāk kā viena veida skābekļa funkcionālām grupām, lizīnu un tā esterus, šo atvasinājumu sāļus un glutamīnskābi, antranilskābi, tilidīnu (INN) un to sāļus)

10%

1

292250

Aminospirtu fenoli, aminoskābju fenoli un citi aminosavienojumi, kas satur skābekļa funkcionālās grupas (izņemot aminospirtus, aminonaftolus un citus aminofenolus, to ēterus un esterus un šo atvasinājumu sāļus, aminoaldehīdus, aminoketonus un aminohinonus, un šo savienojumu sāļus, aminoskābes un to esterus, un šo atvasinājumu sāļus)

10%

1

292310

Holīns un tā sāļi

10%

1

292320

Lecitīni un citādi fosfoaminolipīdi, ar noteiktu vai nenoteiktu ķīmisko sastāvu

10%

1

292390

Četraizvietotie amonija sāļi un hidroksīdi (izņemot holīnu un tā sāļus)

10%

1

292411

Meprobamāts (INN)

10%

1

292419

Acikliskie amīdi, tostarp acikliskie karbamāti, un to atvasinājumi, un šo atvasinājumu sāļi (izņemot meprobamātu (INN))

10%

1

292421

Ureīdi un to atvasinājumi; šo atvasinājumu sāļi

10%

1

292423

2-acetamidobenzoskābe (N-acetilantranilskābe) un tās sāļi

10%

1

292424

Etianamāts (INN)

10%

1

292429

Cikliskie amīdi, tostarp cikliskie karbamāti, un to atvasinājumi; šo atvasinājumu sāļi (izņemot ureīdus un to atvasinājumus, šo atvasinājumu sāļus, 2-acetamidobenzoskābi (N-acetilantranilskābi) un tās sāļus, un etianamātu (INN))

10%

1

292511

Saharīns un tā sāļi

10%

1

292512

Glutetimīds (INN)

10%

1

292519

Imīdi un to atvasinājumi; šo atvasinājumu sāļi (izņemot saharīnu, tā sāļus un glutetimīdu (INN))

10%

1

292520

Imīni un to atvasinājumi; šo atvasinājumu sāļi

10%

1

292610

Akrilnitrils

10%

1

292620

1-ciānguanidīns (diciāndiamīds)

10%

1

292630

Fenoproporekss (INN) un tā sāļi; metadona (INN) starpprodukts (4-ciān-2-dimetilamino-4,4-difenilbutāns)

10%

1

292690

Savienojumi, kas satur nitrila funkcionālo grupu (izņemot akrilonitrilu, 1-ciānguanidīnu (diciāndiamīdu), fenoproporekssu (INN) un tā sāļus, un metadonu (INN) starpproduktu (4-ciān-2-dimetilamino-4,4-difenilbutānu))

10%

1

292700

Diazosavienojumi, azosavienojumi vai azoksisavienojumi

10%

1

292800

Hidrazīna vai hidroksilamīna organiskie atvasinājumi

10%

1

292910

Izocianāti

10%

1

292990

Savienojumi, kas satur slāpekļa funkcionālās grupas (izņemot savienojumus, kas satur amīnu funkcionālo grupu; aminosavienojumus, kas satur skābekļa funkcionālās grupas; četraizvietotos amonija sāļus un hidroksīdus; lecitīnus un citus fosfoaminolipīdus; savienojumus, kas satur karboksiamīda funkcionālo grupu; ogļskābes savienojumus, kas satur amīdu funkcionālo grupu; savienojumus, kas satur karboksiamīda funkcionālo grupu, imīna funkcionālo grupu vai nitrila funkcionālo grupu; diazosavienojumus, azosavienojumus vai azoksisavienojumus; hidrazīna vai hidroksilamīna organiskos atvasinājumus un izocianātus)

10%

1

293010

Ditiokarbonāti (ksantāti)

10%

1

293020

Tiokarbamāti un ditiokarbamāti

10%

1

293030

Tiurāma monosulfīdi, -disulfīdi vai -tetrasulfīdi

10%

1

293040

Metionīns

10%

1

293090

Sērorganiskie savienojumi (izņemot ditiokarbonātus (ksantātus), tiokarbamātus un ditiokarbamātus, tiurāma monosulfīdus, -disulfīdus vai -tetrasulfīdus un metionīnu)

10%

1

293100

Atsevišķi elementorganiskie savienojumi ar noteiktu ķīmisko sastāvu, kas citur nav minēti

10%

1

293211

Tetrahidrofurāns

10%

1

293212

2-furaldehīds (furfuraldehīds)

10%

1

293213

Furfurilspirts un tetrahidrofurfurilspirts

10%

1

293219

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai skābekļa heteroatomu(-us), kuri satur nekondensētu furāna gredzenu, hidrogenētu vai nehidrogenētu (izņemot tetrahidrofurānu, 2-furaldehīdu (furfuraldehīdu), furfurilspirtu un tetrahidrofurfurilspirtu)

10%

1

293221

Kumarīns, metilkumarīni un etilkumarīni

10%

1

293229

Laktoni (izņemot kumarīnu, metilkumarīnus un etilkumarīnus)

10%

1

293291

Izosafrols

10%

1

293292

1-(1,3-benzodioksol-5-il)propan-2-ons

10%

1

293293

Piperonāls

10%

1

293294

Safrols

10%

1

293295

Tetrahidrokanabinols (visi izomēri)

10%

1

293299

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai skābekļa heteroatomu(-us) (izņemot savienojumus, kuri satur nekondensētu furāna gredzenu, hidrogenētu vai nehidrogenētu, un laktonus, izosafrolu, 1-(1,3-benzodioksol-5-il)propan-2-onu, piperonālu, safrolu un tetrahidrokanabinolu (visu izomērus))

10%

1

293311

Fenazons (antipirīns( un tā atvasinājumi

10%

1

293319

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu(-us), kuri satur nekondensētu pirazola gredzenu, hidrogenētu vai nehidrogenētu (izņemot fenazonu (antipirīnu) un tā atvasinājumus)

10%

1

293321

Hidantoīns un tā atvasinājumi

10%

1

293329

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu(-us), kuri satur nekondensētu imidazola gredzenu, hidrogenētu vai nehidrogenētu (izņemot hidantoīnu un tā atvasinājumus)

10%

1

293331

Piridīns un tā sāļi

10%

1

293332

Piperidīns un tā sāļi

10%

1

293333

Alfentanils (INN), anileridīns (INN), bezitramīds (INN), bromazepāms (INN), difenoksīns (INN), difenoksilāts (INN), dipipanons (INN), fentanils (INN), ketobemidons (INN), metilfenidāts (INN), pentazocīns (INN), pentidīns (INN), pentidīna (INN)starpprodukts A, fenciklidīns (INN) (PCP), fenoperidīns (INN), pipradols (INN), piritramīds (INN), propirāms (INN), trimeperidīns (INN) un to sāļi

10%

1

293339

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu(s), kuri satur nekondensētu piridīna gredzenu, hidrogenētu vai nehidrogenētu (izņemot piridīnu, piperidīnu, alfentanilu (INN), anileridīnu (INN), bezitramīdu (INN), bromazepāmu (INN), difenoksīnu (INN), difenoksilātu (INN), dipipanonu (INN), fentanilu (INN), ketobemidonu (INN), metilfenidātu (INN), pentazocīnu (INN), pentidīnu (INN), pentidīna (INN)starpproduktu A, fenciklidīnu (INN) (PCP), fenoperidīnu (INN), pipradolu (INN), piritramīdu (INN), propirāmu (INN), trimeperidīnu (INN) un to sāļus)

10%

1

293341

Levorfanols (INN) un tā sāļi

10%

1

293349

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu(-us), kuri satur hinolīna vai izohinolīna gredzenu, hidrogenētu vai nehidrogenētu, bet tālāk nekondensētu (izņemot levorfanolu (INN) un tā sāļus)

10%

1

293352

Malonilurīnviela (barbitūrskābe) un tās sāļi

10%

1

293353

Alobarbitāls (INN), amobarbitāls (INN), barbitāls (INN), butalbitāls (INN), butobarbitāls (INN), ciklobarbitāls (INN), metilfenobarbitāls (INN), pentobarbitāls (INN), fenobarbitāls (INN), sekbutabarbitāls (INN), sekobarbitāls (INN), vinilbitāls (INN) un to sāļi

10%

1

293354

Malonilurīnvielas (barbitūrskābes) atvasinājumi un to sāļi (izņemot malonilurīnvielas sāļus)

10%

1

293355

Loprazolāms (INN), meklokvalons (INN), metakvalons (INN) un zipeprols (INN), un to sāļi

10%

1

293359

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu(-us), kuri satur pirimidīna gredzenu, hidrogenētu vai nehidrogenētu, vai piperazīna gredzenu (izņemot malonilurīnvielu (barbitūrskābi) un tās atvasinājumus, alobarbitālu (INN), amobarbitālu (INN), barbitālu (INN), butalbitālu (INN), butobarbitālu (INN), ciklobarbitālu (INN), metilfenobarbitālu (INN), pentobarbitālu (INN), fenobarbitālu (INN), sekbutabarbitālu (INN), sekobarbitālu (INN), vinilbitālu (INN), loprazolāmu (INN), meklokvalonu(INN), metakvalonu (INN), zipeprolu (INN) un to sāļus)

10%

1

293361

Melamīns

10%

1

293369

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu(-us), kuri satur nekondensētu triazīna gredzenu, hidrogenētu vai nehidrogenētu (izņemot melamīnu)

10%

1

293371

6-heksalaktāms (epsilon-kaprolaktāms)

10%

1

293372

Klobazāms (INN) un metiprilons (INN)

10%

1

293379

Laktāmi (izņemot 6-heksalaktāmu (epsilon-kaprolaktāmu), klobazāmu (INN) un metiprilonu (INN))

10%

1

293391

Alprazolāms (INN), kamazepāms (INN), hlordiazepoksīds (INN), klonazepāms (INN), klorazepāts, delorazepāms (INN), diazepāms (INN), estazolāms (INN), etilloflazepāts (INN), fludiazepāms (INN), flunitrazepāms (INN), flurazepāms (INN), halazepāms (INN), lorazepāms (INN), lormetazepāms (INN), mazindols (INN), medazepāms (INN), midazolāms (INN), nimetazepāms (INN), nitrazepāms (INN), nordazepāms (INN), oksazepāms (INN), pinazepāms (INN), prazepāms (INN), pirovalerons (INN), temazepāms (INN), tetrazepāms (INN), triazolāms (INN) un to sāļi

10%

1

293399

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu(-us) (izņemot, kuri satur nekondensētus pirazola, imidazola, piridīna vai triazīna gredzenus, hidrogenētus vai nehidrogenētus, hinolīna vai izohinolīna gredzenu, tālāk nekondensētu, hidrogenētu vai nehidrogenētu, pirimidīna gredzenu, hidrogenētu vai nehidrogenētu, vai piperazīna gredzenu un laktāmus, alprazolāmu (INN), kamazepāmu (INN), hlordiazepoksīdu (INN), klonazepāmu (INN), klorazepātu, delorazepāmu (INN), diazepāmu (INN), estazolāmu (INN), etilloflazepātu (INN), fludiazepāmu (INN), flunitrazepāmu (INN), flurazepāmu (INN), halazepāmu (INN), lorazepāmu (INN), lormetazepāmu (INN), mazindolu (INN), medazepāmu (INN), midazolāmu (INN), nimetazepāmu (INN), nitrazepāmu (INN), nordazepāmu (INN), oksazepāmu (INN), pinazepāmu (INN), prazepāmu (INN), pirovaleronu (INN), temazepāmu (INN), tetrazepāmu (INN), triazolāmu (INN) un to sāļus)

10%

1

293410

Heterocikliskie savienojumi, kas satur nekondensētu tiazola gredzenu, hidrogenētu vai nehidrogenētu

10%

1

293420

Heterocikliskie savienojumi, kas satur benzotiazola gredzenu, hidrogenētu vai nehidrogenētu, bet tālāk nekondensētu

10%

1

293430

Heterocikliskie savienojumi, kas satur fenotiazīna gredzenu, hidrogenētu vai nehidrogenētu, bet tālāk nekondensētu

10%

1

293491

Aminorekss (INN), brotizolāms (INN), klotiazepāms (INN), kloksazolāms (INN), dekstromoramīds (INN), haloksazolāms (INN), ketazolāms (INN), mezokarbs (INN), oksazolāms (INN), pemolīns (INN), fendimetrazīns (INN), fenmetrazīns (INN), sufentanils (INN) un to sāļi

10%

1

293499

Nukleīnskābes un to sāļi, noteikta vai nenoteikta ķīmiskā sastāva; heterocikliskie savienojumi (izņemot, kas satur tikai skābekļa vai tikai slāpekļa heteroatomu(-us), savienojumus, kas satur nekondensētu tiazola gredzenu vai benzotiazola vai fenotiazīna gredzenu, tālāk nekondensētu un aminoreksu (INN), brotizolāmu (INN), klotiazepāmu (INN), kloksazolāmu (INN), dekstromoramīdu (INN), haloksazolāmu (INN), ketazolāmu (INN), mezokarbu (INN), oksazolāmu (INN), pemolīnu (INN), fendimetrazīnu (INN), fenmetrazīnu (INN), sufentanilu (INN) un to sāļus)

10%

1

293500

Sulfonamīdi

10%

1

293610

Provitamīni, nejaukti

10%

1

293621

A vitamīni un to atvasinājumi, ko izmanto galvenokārt kā vitamīnus

10%

1

293622

B1 vitamīns un tā atvasinājumi, ko izmanto galvenokārt kā vitamīnus

10%

1

293623

B2 vitamīns un tā atvasinājumi, ko izmanto galvenokārt kā vitamīnus

10%

1

293624

D- vai DL-pantotēnskābe (B3 vai B5 vitamīni) un to atvasinājumi, ko izmanto galvenokārt kā vitamīnus

10%

1

293625

B6 vitamīns un tā atvasinājumi, ko izmanto galvenokārt kā vitamīnus

10%

1

293626

B12 vitamīns un tā atvasinājumi, ko izmanto galvenokārt kā vitamīnus

10%

1

293627

C vitamīns un tā atvasinājumi, ko izmanto galvenokārt kā vitamīnus

10%

1

293628

E vitamīns un tā atvasinājumi, ko izmanto galvenokārt kā vitamīnus

10%

1

293629

Vitamīni un to atvasinājumi, ko izmanto galvenokārt kā vitamīnus, nejaukti (izņemot A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, E vitamīnus un to atvasinājumus)

10%

1

293690

Vitamīnu un provitamīnu maisījumi, arī dažādu šķīdumu veidā, un dabiskie vitamīnu koncentrāti

10%

1

293711

Somatropīns, tā atvasinājumi un struktūras analogi, ko izmanto galvenokārt kā hormonus

10%

1

293712

Insulīns un tā sāļi, ko galvenokārt izmanto kā hormonus

10%

1

293719

Polipeptīdu hormoni, proteīnu hormoni un glikoproteīnu hormoni, to atvasinājumi un struktūras analogi, ko galvenokārt izmanto kā hormonus (izņemot somatropīnu, tā atvasinājumus un struktūras analogus, un insulīnu un tā sāļus)

10%

1

293721

Kortizons, hidrokortizons, prednizons (dehidrokortizons) un prednizolons (dehidrohidrokortizons)

10%

1

293722

Virsnieru dziedzeru garozas hormonu halogenētie atvasinājumi

5%

1

293723

Estrogēni un progestogēni

5%

1

293729

Steroīdu hormoni, to atvasinājumi un struktūras analogi, ko izmanto galvenokārt kā hormonus (izņemot kortizonu, hidrokortizonu, prednizonu (dehidrokortizonu), prednizolonu (dehidrohidrokortizonu), virsnieru garozas hormonu halogenētos atvasinājumus, estrogēnus un progestogēnus)

5%

1

293731

Epinefrīns

10%

1

293739

Kateholamīna hormoni, to atvasinājumi un struktūras analogi, ko izmanto galvenokārt kā hormonus (izņemot epinefrīnu)

10%

1

293740

Aminoskābju atvasinājumi, ko galvenokārt izmanto kā hormonus

10%

1

293750

Prostaglandīni, tromboksāni un leikotrīni, to atvasinājumi un struktūras analogi, ko galvenokārt izmanto kā hormonus

10%

1

293790

Dabiskie vai sintezētie hormoni; to atvasinājumi un struktūras analogi, ko galvenokārt izmanto kā hormonus (izņemot polipeptīdu hormonus, proteīnu hormonus, glikoproteīnu hormonus, steroīdu hormonus, kateholamīna hormonus, prostaglandīnus, tromboksānus un leikotrīnus, to atvasinājumus, struktūras analogus un aminoskābju atvasinājumus)

10%

1

293810

Rutozīds (rutīns) un tā atvasinājumi

10%

1

293890

Dabiskie vai sintezētie glikozīdi un to sāļi, ēteri, esteri un citādi atvasinājumi (izņemot rutozīdu (rutīnu) un tā atvasinājumus)

10%

1

293911

Magoņu stiebru koncentrāti; buprenorfīns (INN), kodeīns, dihidrokodeīns (INN), etilmorfīns, etorfīns (INN), heroīns, hidrokodons (INN), hidromorfons (INN), morfīns, nikomorfīns (INN), oksikodons (INN), oksimorfons (INN), folkodīns (INN), tebakons (INN), tebaīns un to sāļi

10%

1

293919

Opija alkaloīdi un to atvasinājumi, un šo atvasinājumu sāļi (izņemot magoņu stiebru koncentrātus; buprenorfīnu (INN), kodeīnu, dihidrokodeīnu (INN), etilmorfīnu, etorfīnu (INN), heroīnu, hidrokodonu (INN), hidromorfonu (INN), morfīnu, nikomorfīnu (INN), oksikodonu (INN), oksimorfonu (INN), folkodīnu (INN), tebakonu (INN), tebaīnu un to sāļus)

10%

1

293921

Hinīns un tā sāļi

10%

1

293929

Hinīnkoka alkaloīdi un to atvasinājumi; šo atvasinājumu sāļi (izņemot hinīnu un tā sāļus)

10%

1

293930

Kofeīns un tā sāļi

10%

1

293941

Efedrīns un tā sāļi

10%

1

293942

Pseidoefedrīns (INN) un tā sāļi

10%

1

293943

Katīns (INN) un tā sāļi

10%

1

293949

Efedrīni un to sāļi (izņemot efedrīnu, pseidoefedrīnu (INN), katīnu (INN) un to sāļus)

10%

1

293951

Fenetilīns (INN) un tā sāļi

10%

1

293959

Teofilīns un aminofilīns (teofilīns – etilēndiamīns), to atvasinājumi un šo atvasinājumu sāļi (izņemot fenetilīnu (INN) un tā sāļus)

10%

1

293961

Ergometrīns (INN) un tā sāļi

10%

1

293962

Ergotamīns (INN) un tā sāļi

10%

1

293963

Lizergīnskābe un tās sāļi

10%

1

293969

Melno rudzu graudu alkaloīdi un to atvasinājumi; šo atvasinājumu sāļi (izņemot lizergīnskābi, ergotamīnu, ergometrīnu un to sāļus)

10%

1

293991

Kokaīns, ekgonīns, levometamfetamīns, metamfetamīns (INN), metamfetamīna racemāts, un sāļi, esteri un citādi to atvasinājumi

10%

1

293999

Dabiskie vai sintezētie augu alkaloīdi un to sāļi, ēteri, esteri un citādi atvasinājumi (izņemot opija alkaloīdus, hinīnkoka, teofilīna, aminofilīna (teofilīna – etilēndiamīna) alkaloīdus, melno rudzu graudu alkaloīdus un to sāļus un atvasinājumus, kokaīnu, ekgonīnu, levometamfetamīnu, metamfetamīnu (INN), metamfetamīna racemātu un to sāļus, esterus un citādus atvasinājumus, kofeīnu, efedrīnus un to sāļus)

10%

1

294000

Ķīmiski tīri cukuri (izņemot saharozi, laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi); cukura ēteri, cukura acetāli un cukura esteri, un to sāļi (izņemot dabiskos vai sintezētos provitamīnus, vitamīnus, hormonus, glikozīdus, augu alkaloīdus un to sāļus, ēterus, esterus un citādus atvasinājumus)

10%

1

294110

Penicilīni un to atvasinājumi ar penicilānskābes struktūru; šo atvasinājumu sāļi

5%

1

294120

Streptomicīni un to atvasinājumi; šo atvasinājumu sāļi

5%

1

294130

Tetraciklīni un to atvasinājumi; šo atvasinājumu sāļi

5%

1

294140

Hloramfenikols un tā atvasinājumi; šo atvasinājumu sāļi

5%

1

294150

Eritromicīns un tā atvasinājumi; šo atvasinājumu sāļi

5%

1

294190

Antibiotikas (izņemot penicilīnus un to atvasinājumus ar penicilānskābes struktūru, šo atvasinājumu sāļus, streptomicīnus, tetraciklīnus, hloramfenikolu un eritromicīnu, to atvasinājumus un šo atvasinājumu sāļus)

5%

1

294200

Atsevišķi organiskie savienojumi ar noteiktu ķīmisko sastāvu, kas citur nav minēti

5%

1

300110

Kaltēti dziedzeri un citi orgāni terapeitiskām vajadzībām, saberzti vai nesaberzti pulverī

5%

1

300120

Dziedzeru vai citu orgānu vai to sekrētu ekstrakti terapeitiskām vajadzībām

5%

1

300190

Heparīns un tā sāļi; citādas cilvēku vai dzīvnieku izcelsmes vielas, kas sagatavotas terapeitiskām vai profilakses vajadzībām, kas citur nav minētas

5%

1

300210

Imūnserumi un citas asins frakcijas un modificēti imūnpreparāti, kuri ir vai nav iegūti biotehnoloģiskos procesos

5%

1

300220

Vakcīnas cilvēkiem

5%

1

300230

Veterinārās medicīnas vakcīnas

5%

1

300290

Cilvēka asinis; dzīvnieku asinis, kas sagatavotas terapeitiskām, profilakses vai diagnostikas vajadzībām; toksīni, mikroorganismu kultūras un tamlīdzīgi produkti (izņemot raugus un vakcīnas)

5%

1

300310

Medikamenti, kas satur penicilīnus vai to atvasinājumus ar penicilānskābes struktūru, vai streptomicīnus vai to atvasinājumus, nav safasēti nomērītās devās vai iepakojumos pārdošanai mazumtirdzniecībā

5%

1

300320

Medikamenti, kas satur antibiotikas, nav safasēti nomērītās devās vai iepakojumos pārdošanai mazumtirdzniecībā (izņemot medikamentus, kas satur penicilīnus vai to atvasinājumus ar penicilānskābes struktūru, vai streptomicīnus vai to atvasinājumus)

5%

1

300331

Medikamenti, kas satur insulīnu, nav safasēti nomērītās devās vai iepakojumos pārdošanai mazumtirdzniecībā

5%

1

300339

Medikamenti, kas satur hormonus vai steroīdus, ko izmanto kā hormonus, nesatur antibiotikas, nav safasēti nomērītās devās vai iepakojumos pārdošanai mazumtirdzniecībā (izņemot tādus, kas satur insulīnu)

5%

1

300340

Medikamenti, kas satur alkaloīdus vai to atvasinājumus, nesatur hormonus, steroīdus, ko izmanto kā hormonus, vai antibiotikas, nav safasēti nomērītās devās vai iepakojumos pārdošanai mazumtirdzniecībā

5%

1

300390

Medikamenti, kas sastāv no divām vai vairākām sastāvdaļām, kas sajauktas kopā terapeitiskām vai profilakses vajadzībām, nav safasēti nomērītās devās vai iepakojumos pārdošanai mazumtirdzniecībā (izņemot antibiotikas, kas satur hormonus vai steroīdus, ko izmanto kā hormonus, bet nesatur antibiotikas, alkaloīdus vai to atvasinājumus, hormonus vai antibiotikas vai 3002., 3005. vai 3006. pozīcijā minētās preces)

5%

1

300410

Medikamenti, kas satur penicilīnus vai to atvasinājumus ar penicilānskābes struktūru, vai streptomicīnus vai to atvasinājumus, safasēti nomērītās devās, tostarp devās ievadīšanai zem ādasvai formās vai iepakojumos pārdošanai mazumtirdzniecībā

5%

1

300420

Medikamenti, kas satur antibiotikas, safasēti nomērītās devās, tostarp devās ievadīšanai zem ādas, vai formās vai iepakojumos pārdošanai mazumtirdzniecībā (izņemot medikamentus,