Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"

Izdarīt likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 22.nr.; 2002, 21.nr.; 2005, 5.nr.; 2008, 22.nr.; 2009, 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 206.nr.; 2011, 173.nr.; 2013, 193.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) darbības ar jonizējošā starojuma avotiem - cilvēka darbības (jonizējošā starojuma avotu ražošana, importēšana, eksportēšana, transportēšana, pārdošana, iznomāšana, iegūšana īpašumā vai lietošanā, glabāšana, remontēšana un citas līdzīgas darbības), kas var palielināt cilvēku apstarošanu no mākslīgajiem jonizējošā starojuma avotiem vai no dabiskajiem jonizējošā starojuma avotiem, ja dabiskos radionuklīdus izmanto to radioaktīvo, kodoldalīšanās vai kodolpārvērtību īpašību dēļ, izņemot apstarošanu avāriju gadījumos;";

papildināt pantu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11apglabāšana - radioaktīvo atkritumu ievietošana radioaktīvo atkritumu apglabāšanas objektā, lai tos neņemtu ārā;";

izteikt 6. un 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6) operators - fiziskā vai juridiskā persona, kurai ir licence darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem vai kura ir reģistrējusi darbības ar jonizējošā starojuma avotiem un ir atbildīga par darbībām, radiācijas drošību un kodoldrošību tās kontrolētajā zonā;

61pārstrāde - process vai darbība, kuras mērķis ir iegūt no lietotās kodoldegvielas skaldmateriālus un pārveidotos materiālus turpmākai lietošanai vai pārveidot radioaktīvos atkritumus cietā veidā atbilstoši izraudzītajam iepakojumam, lai tos varētu droši transportēt un apglabāt;";

aizstāt 7.punktā vārdus "darbiniekus, sabiedrību" ar vārdu "cilvēkus";

aizstāt 8.punktā vārdus "darbiniekus, iedzīvotājus" ar vārdu "cilvēkus";

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9) radioaktīvie atkritumi - radioaktīvi materiāli gāzveida, šķidrā vai cietā agregātstāvoklī, kurus neparedz vai neplāno turpmāk lietot;";

papildināt pantu ar 9.1, 9.2 un 9.3 punktu šādā redakcijā:

"91radioaktīvo atkritumu apglabāšanas objekts - objekts vai iekārta, kurā tiek apglabāti radioaktīvie atkritumi un kuras darbībai ir saņemta licence;

92radioaktīvo atkritumu pārvaldība - visas darbības, kas saistītas ar radioaktīvo atkritumu pirmapstrādi, apstrādi, kondicionēšanu, glabāšanu vai apglabāšanu, izņemot transportēšanu ārpus operatora kontrolētās zonas;

93radioaktīvo atkritumu pārvaldības objekts - objekts vai iekārta, kurā tiek veiktas darbības radioaktīvo atkritumu pārvaldībai un kuras darbībai ir saņemta licence;";

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10) valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekti - kodoliekārtas, radioaktīvo atkritumu apglabāšanas objekti, radioaktīvo atkritumu pārvaldības objekti un tādi objekti, kuros tiek veiktas darbības ar radioaktīvajām vielām, kuru kopējā radioaktivitāte vairāk nekā vienu miljardu reižu pārsniedz Ministru kabineta noteiktos limitus, kuriem nepieciešama licence.".

2. 3.pantā:

izteikt pirmās daļas 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) operators ir apdrošinājis civiltiesisko atbildību par savas darbības vai bezdarbības dēļ nodarītu kaitējumu trešās personas dzīvībai un veselībai vai tās mantai vai videi;

5) darbības ar jonizējošā starojuma avotiem veic pēc licences saņemšanas vai darbību reģistrēšanas, izņemot Ministru kabineta noteikumos paredzētos gadījumus.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Aizliegts kodoliekārtu un radioaktīvo atkritumu apglabāšanas objektu vai radioaktīvo atkritumu pārvaldības objektu izvietot īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, apdzīvotā vietā vai tiešā apdzīvotas vietas tuvumā."

3. 5.pantā:

izteikt 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3) veikt jonizējošā starojuma mērīšanas līdzekļu un individuālo dozimetru pārbaudes un lietošanas uzraudzību, kā arī nodrošināt kontroli;

4) izsniegt licences darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem un reģistrēt darbības ar šiem avotiem;";

aizstāt 13.punktā vārdus "par to darbinieku apstarošanu, kuru darbs saistīts" ar vārdiem "par to personu apstarošanu, kuri strādā";

aizstāt 15.punktā vārdu "darbiniekiem" ar vārdu "personām".

4. Izteikt 6.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) aptur arī tādas darbības, kurām nav nepieciešama licence vai reģistrēšana, ja rodas draudi cilvēku dzīvībai un veselībai."

5. Izteikt 8.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Padomes personālsastāvu apstiprina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs."

6.  9.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes:

1) nodrošina obligātās veselības pārbaudes personām, kuras strādā ar jonizējošā starojuma avotiem;

2) sadarbībā ar Centru veic medicīnā izmantojamo jonizējošā starojuma ierīču tehniskās uzraudzības kontroli.

(2) Valsts robežsardze sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādēm, Pārtikas un veterināro dienestu, Centru un citām institūcijām atbilstoši kompetencei veic pārbaudes robežšķērsošanas vietās, lai novērstu tādu preču, bagāžas, personu un transportlīdzekļu pārvietošanu, kuros radioaktīvo vielu daudzums pārsniedz pieļaujamās normas, un neatļautu jonizējošā starojuma avotu pārvietošanu.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā veic preču, bagāžas, personu un transportlīdzekļu radiometrisko kontroli robežšķērsošanas vietās, un prasības radiometriskajā kontrolē iesaistīto personu apmācībai radiācijas drošības jautājumos."

7. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"III nodaļa

Licencēšana un reģistrēšana".

8. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Licenču izsniegšana darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem un darbību ar jonizējošā starojuma avotiem reģistrēšana

(1) Jebkura darbība ar jonizējošā starojuma avotiem ir licencējama vai reģistrējama. Lai uzsāktu un veiktu darbību ar šādiem avotiem, ņem vērā attiecīgajā licencē vai reģistrācijas lēmumā noteiktos ierobežojumus.

(2) Ministru kabinets nosaka:

1) kritērijus, kas ievērojami, lai uzsāktu darbības ar jonizējošā starojuma avotiem;

2) darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, kurām nav nepieciešama licencēšana vai reģistrēšana, jo cilvēku rīcība šīs darbības nespēj ietekmēt vai potenciālā jonizējošā starojuma doza un apstarošanas kaitīgā iedarbība ir tik maza, ka no radiācijas drošības viedokļa to var neņemt vērā;

3) darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, kurām ir nepieciešama reģistrēšana;

4) kārtību, kādā izsniedz, aptur un anulē licenci darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem;

5) kārtību, kādā reģistrē un aptur darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, un kārtību, kādā anulē šādu darbību reģistrāciju.

(3) Licencējamas šādas darbības ar jonizējošā starojuma avotiem:

1) radioaktīvās vielas nesaturošu jonizējošā starojuma avotu lietošana nemedicīniskajā apstarošanā, ja darbības tiek veiktas dažādās telpās bez noteikta telpas plāna (montāžas plāna), ārpus ēkām vai uzņēmuma teritorijas;

2) radioaktīvās vielas nesaturošu jonizējošā starojuma avotu - datortomogrāfijas iekārtu un elektronu paātrinātāju - lietošana nemedicīniskajā apstarošanā;

3) radioaktīvās vielas nesaturošu jonizējošā starojuma avotu apkalpošana (tehniskā apkope), tehnisko parametru pārbaudes, uzstādīšana, remonts, demontāža un likvidēšanas pakalpojumu sniegšana;

4) darbības ar jonizējošā starojuma avotiem medicīnā;

5) darbības ar radioaktīvās vielas saturošiem jonizējošā starojuma avotiem vai ar tādiem jonizējošā starojuma avotiem, kuri savas darbības rezultātā rada radioaktīvās vielas, ja to kopējā radioaktivitāte vairāk nekā 103 reizes pārsniedz limitus, atbilstoši kuriem nepieciešama reģistrācija darbībām ar jonizējoša starojuma avotiem.

(4) Lēmumu par licences izsniegšanu vai darbību ar jonizējošā starojuma avotiem reģistrēšanu pieņem Centrs. Licencē un reģistrācijas lēmumā Centrs nosaka, kādas darbības un ar kādiem jonizējošā starojuma avotiem ir atļautas.

(5) Par licences izsniegšanu un darbību reģistrēšanu maksājama valsts nodeva, kuru ieskaita valsts pamatbudžetā. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

9.  12.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "speciālā atļauja (licence)" ar vārdu "licence";

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdus "speciālo atļauju (licenci)" ar vārdu "licenci";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Lēmumu par licences izsniegšanu valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekta izveidošanai vai būtisku pārmaiņu veikšanai tajā Centrs pieņem 60 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas."

10. 13.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Lai fizisko vai juridisko personu atzītu par operatoru un fiziskā vai juridiskā persona drīkstētu uzsākt darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, tā norīko darbu vadītāju un pilnvaro viņu sagatavot un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniegt Centram iesniegumu licences saņemšanai vai darbības reģistrēšanai. Ja Centrs izsniedz licenci vai reģistrē darbību, fiziskā vai juridiskā persona kļūst par operatoru. Operators atbild par radiācijas drošību un kodoldrošību tā kontrolētajā zonā.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Operators nodrošina, lai ikviena persona, kas strādā tā kontrolētajā zonā, ir aizsargāta pret jonizējošā starojuma iedarbību.";

aizstāt 3.1 daļā vārdu "darbinieku" ar vārdu "personu";

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "Darbinieku" ar vārdu "Personu";

aizstāt 4.1 daļā vārdu "Darbinieku" ar vārdiem "Šā panta trešajā daļā minēto personu";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Lai aizsargātu šā panta trešajā daļā minēto personu pret jonizējošo starojumu, operators to nodrošina ar individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem.";

izslēgt septīto daļu;

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā aizpildāms un iesniedzams pārskats par darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, kā arī apstiprina šā pārskata veidlapas paraugu."

11. 14.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Darbus ar jonizējošā starojuma avotiem vada operatora pilnvarots darbu vadītājs. Minimālās kvalifikācijas prasības darbu vadītājam nosaka Ministru kabinets.";

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdus "darbiniekus, iedzīvotājus" ar vārdu "cilvēkus";

aizstāt otrās daļas 4.punktā vārdus "darbiniekiem, iedzīvotājiem" ar vārdu "cilvēkiem";

izteikt otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) nodrošina, lai personas, kuras veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, būtu pietiekami apmācītas aizsardzības pasākumu veikšanai, pārzinātu apstākļus un normatīvo aktu prasības, kā arī būtu informētas par iespējamo risku, kas saistīts ar šiem darbiem;";

aizstāt otrās daļas 7.punktā vārdus "tie darbinieki, kuriem" ar vārdiem "tādas personas, kurām".

12. 15.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Kodoliekārtas, radioaktīvo atkritumu apglabāšanas objekta vai radioaktīvo atkritumu pārvaldības objekta operators katru gadu līdz 31.janvārim informē pašvaldību, kuras teritorijā atrodas attiecīgais objekts, par iepriekšējā kalendāra gadā veiktajām pārmaiņām objektā saistībā ar radiācijas drošību un kodoldrošību, kā arī par monitoringa rezultātiem un plānotajiem pasākumiem. Šo informāciju operators ievieto arī savā mājaslapā internetā.";

izslēgt trešo daļu.

13. Izteikt 16.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Darbu vadītājs nekavējoties ziņo operatoram, Centram un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam par visām avārijām un negadījumiem, kas notikuši, veicot darbības valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektā.

(2) Ja personai, kura strādā ar jonizējošā starojuma avotu, avārijas vai cita negadījuma rezultātā ir nodarīts kaitējums, tā nekavējoties ziņo par to darbu vadītājam vai operatoram. Darbu vadītājs par to nekavējoties ziņo Centram un Valsts darba inspekcijai."

14. Aizstāt V nodaļas nosaukumā vārdu "darbiniekiem" ar vārdu "personām".

15. 17.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"17.pants. Ar jonizējošā starojuma avotiem strādājošo personu pamatpienākumi";

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdus "apmācīti darbinieki, kuri sasnieguši" ar vārdiem "apmācītas personas, kuras sasniegušas";

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "kuri ir iepazīstināti" ar vārdiem "kuras ir iepazīstinātas";

aizstāt pirmās daļas 2. un 3.punktā vārdu "kuriem" ar vārdu "kurām";

aizstāt otrās daļas ievaddaļā vārdu "Darbiniekam" ar vārdu "Personām";

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdus "darbiniekus, iedzīvotājus" ar vārdu "cilvēkus";

papildināt otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) ir pienākums veikt veselības pārbaudi atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude.";

aizstāt trešās daļas ievaddaļā vārdu "darbiniekam" ar vārdu "personām" un vārdus "šā darbinieka" - ar vārdiem "šo personu";

papildināt pantu ar ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šā panta otrās daļas 3.punkta nosacījums attiecas arī uz tām personām, kurām atbilstoši Darba aizsardzības likuma noteikumiem nav pienākuma veikt obligāto veselības pārbaudi.

(5) Studentiem un mācekļiem obligāto veselības pārbaudi nodrošina izglītības iestāde.

(6) Studentiem un mācekļiem obligātās veselības pārbaudes izmaksas sedz izglītības iestāde, bet pārējiem darbiniekiem gadījumos, uz kuriem neattiecas Darba aizsardzības likuma nosacījumi par obligātajām veselības pārbaudēm, - pati persona."

16. Izteikt 18.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Kad persona par grūtniecību ir paziņojusi operatoram, grūtnieci pārceļ darbā, kas nav saistīts ar jonizējošo starojumu, ja operators nespēj nodrošināt tādus darba apstākļus, ka apstarošanas doza, ko varētu saņemt auglis visā grūtniecības periodā, nepārsniedz noteikto efektīvās dozas limitu attiecībā uz iedzīvotājiem - 1 milizīvertu, tādējādi nodrošinot, lai tiktu novērsta jonizējošā starojuma negatīvā ietekme uz grūtnieces drošību un veselību."

17. Aizstāt 19.panta otrajā teikumā vārdus "attiecīgās personas darbu veikt tikai tādam darbiniekam, kuram ir tiesības strādāt ar jonizējošā starojuma avotiem" ar vārdiem "darbu veikt tikai tādām personām, kurām ir tiesības strādāt ar jonizējošā starojuma avotiem".

18. Izslēgt 20.pantu.

19. Aizstāt 23.panta pirmās daļas ievaddaļā vārdu "Komersants" ar vārdu "Operators".

20. Aizstāt 25.pantā vārdu "Komersants" ar vārdu "Operators".

21. 27.pantā:

papildināt pantu ar 1.1, 1.2, 1.3 un 1.4 daļu šādā redakcijā:

"(11) Radioaktīvos atkritumus apglabāt ārpus Latvijas Republikas drīkst, ja pirms to pārvadāšanas Latvijas Republika ir noslēgusi vienošanos ar citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai trešo valsti par radioaktīvo atkritumu apglabāšanas objekta izmantošanu citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai trešajā valstī.

(12) Lēmumu par Latvijas Republikā esošo radioaktīvo atkritumu apglabāšanu citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai trešās valsts radioaktīvo atkritumu apglabāšanas objektā pieņem Ministru kabinets pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājuma.

(13) Pirms radioaktīvo atkritumu nosūtīšanas apglabāšanai uz trešo valsti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē Eiropas Komisiju par Latvijas Republikas vienošanos ar trešo valsti.

(14) Ministru kabinets pieņem lēmumu par radioaktīvo atkritumu apglabāšanu trešajā valstī, ja tam iesniegtais Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājums atbilst šādiem nosacījumiem:

1) trešā valsts ir noslēgusi vienošanos ar Eiropas Savienību un šīs vienošanās darbības jomā ir ietverta radioaktīvo atkritumu pārvaldība vai šī trešā valsts ir viena no Kopējās lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošas pārvaldības konvencijas līgumslēdzējām pusēm;

2) trešajā valstī ir radioaktīvo atkritumu pārvaldības un apglabāšanas programmas, kuru mērķis ir augsts drošības līmenis, un šis drošības līmenis nav zemāks par šajā likumā un citos tiesību aktos par radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu noteikto līmeni;

3) trešās valsts radioaktīvo atkritumu apglabāšanas objektā ir atļauts apglabāt nosūtītos radioaktīvos atkritumus, šis objekts darbojas pirms nosūtīšanas un tiek apsaimniekots atbilstoši trešās valsts radioaktīvo atkritumu pārvaldības un apglabāšanas programmā noteiktajām prasībām.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas izsniegšanas" ar vārdiem "licences izsniegšanas vai darbības reģistrēšanas";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Operators, kura darbības ar jonizējošā starojuma avotiem rada radioaktīvos atkritumus, ir atbildīgs par:

1) tādu projektēšanas pasākumu, darbību un likvidēšanas metožu (tai skaitā materiālu atkārtota pārstrāde un izmantošana) izvēli, lai nodrošinātu, ka radioaktīvo atkritumu apjoms un radioaktivitātes līmenis ir tik zems, cik vien tas praktiski iespējams;

2) radioaktīvo atkritumu pārvaldības izmaksu segšanu."

22. Izteikt 29.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Operatoram ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītu kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai, zaudējumu trešo personu īpašumam un kaitējumu videi. Ministru kabinets nosaka, kurām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem nepieciešama civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, un minimālo civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma summu."

23. Aizstāt 30.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "radioaktīvo atkritumu apglabāšanas vai pārvaldības uzņēmumam" ar vārdiem "radioaktīvo atkritumu apglabāšanas objekta vai radioaktīvo atkritumu pārvaldības objekta operatoram".

24. Papildināt pārejas noteikumus ar 5., 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"5. Šā likuma 9.panta otrās daļas jaunā redakcija un 2.1 daļa stājas spēkā 2015.gada 1.maijā.

6. Šā likuma 1.panta 6. un 10.punkta, 3.panta pirmās daļas 5.punkta, 5.panta 4.punkta, 6.panta otrās daļas 2.punkta, III nodaļas nosaukuma, 11.panta, 12.panta trešās daļas, 13.panta pirmās daļas jaunā redakcija un astotā daļa, 14.panta pirmās daļas, 29.panta ceturtās daļas jaunā redakcija, grozījumi 12.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā un 27.panta otrajā daļā stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

7. Speciālās atļaujas (licences) un atļaujas darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, kuras izsniegtas līdz 2015.gada 31.decembrim, ir spēkā līdz tajās norādītajam termiņam.

8. Līdz jauna radiācijas drošību un kodoldrošību regulējoša likuma spēkā stāšanās dienai ar terminu "persona" (kura strādā ar jonizējošā starojuma avotiem) uz šā likuma pamata izdotajos normatīvajos aktos saprot tajos lietoto terminu "darbinieks" (persona, kura pakļauta jonizējošā starojuma iedarbībai, veicot darbības ar jonizējošā starojuma avotiem darba vietā, un tā rezultātā var saņemt jonizējošā starojuma dozu, kas pārsniedz kādu no normatīvajos aktos par aizsardzību pret jonizējošo starojumu noteiktajiem dozu limitiem iedzīvotājiem)."

25. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) Padomes 2011.gada 19.jūlija direktīvas 2011/70/Euratom, ar ko izveido Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai apsaimniekošanai."

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 29.maijā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2014.gada 11.jūnijā

25.06.2014