Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5

Ventspilī 2014.gada 11.aprīlī (prot. Nr.5; 7.§)

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2012.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas
2.punktu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 5.punktu un 27.2 panta piekto daļu

Izdarīt Ventspils pilsētas domes 2012.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai" (Latvijas Vēstnesis, 19.07.2012., Nr.113 (4716)) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1.1.punktu šādā redakcijā:

"1.1. Šie Noteikumi nosaka kārtību, kādā Ventspils pilsētas dome (turpmāk - Dome) piešķir Līdzfinansējumu Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas pasākumu īstenošanai, Līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus."

2. Izteikt saistošo noteikumu 3.6.punktu šādā redakcijā:

"3.6. Iepirkumus, kas nepieciešami Līdzfinansējuma pasākumu un tehnisko uzraudzību īstenošanai, veic Pašvaldības pārstāvis, tos saskaņojot ar Pasūtītāja pilnvaroto personu. Ja Noteikumu 3.1.5.punktā minēto darbu plānotās izmaksas nepārsniedz Publisko iepirkumu likuma 8.2panta pirmajā daļā noteikto līgumcenas slieksni, tad Pašvaldības pārstāvis var rakstiski vienoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu par darbu nodošanu gada iepirkuma par ielu seguma remontu uzvarētājam."

3. Izteikt saistošo noteikumu 4.2.punktu šādā redakcijā:

"4.2. Pasūtītāja pilnvarotajai personai ir pienākums pirms vēršanās Domē ar projekta iesniegumu par Noteikumu 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3.punktā minēto aktivitāšu uzsākšanu saņemt Domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā Plānošanas un arhitektūras uzdevumu."

4. Svītrot saistošo noteikumu 4.3.1.punktu.

5. Svītrot saistošo noteikumu 4.3.2.punktu.

6. Izteikt saistošo noteikumu 4.3.3.punktu šādā redakcijā:

"4.3.3. ja projekta iesniegumu iesniedz Pasūtītāja pilnvarotā persona - juridiska persona vai pilnsabiedrība - tai jāiesniedz kompetentas institūcijas izdota izziņa par pārstāvības tiesībām."

7. Izteikt saistošo noteikumu 4.3.6.punktu šādā redakcijā:

"4.3.6. Attiecīgās aktivitātes izmaksu aprēķins (tāme), kas sagatavots atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Domē jāsaskaņo ar Pašvaldības pārstāvi. Līdzfinansējuma apmēra noteikšanai izmaksu aprēķins (tāme) jāsadala pa Noteikumu 3.1. punktā minētajām aktivitātēm. Izmaksu aprēķins (tāme) papildus iesniedzams elektroniski XLS datņu formātā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi kom.parvalde@ventspils.lv."

8. Svītrot saistošo noteikumu 4.3.9.punktu.

9. Svītrot saistošo noteikumu 4.3.10.punktu.

10. Izteikt saistošo noteikumu 4.4.punktu šādā redakcijā:

"4.4. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta iesniegumu, kas noformēts papīra formā, var iesniegt Domes Vispārējā nodaļā, Jūras ielā 36, Ventspilī vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu, kas noformēts elektroniska dokumenta veidā, var iesniegt Domes Vispārējā nodaļā, nosūtot uz Domes elektroniskā pasta adresi dome@ventspils.lv."

11. Svītrot saistošo noteikumu 8.punktu.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

 

Ventspils pilsētas domes 2014.gada 11.aprīļa saistošo noteikumu Nr.5 "Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2012.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.pantu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).

Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.

Savukārt likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta piektajā daļā noteikts, ka kārtību, kādā tiek sniegta palīdzība, un palīdzības apmēru nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

Lai veicinātu dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanu Ventspils pilsētā, Ventspils pilsētas dome 2012.gada 8.jūnijā apstiprināja Ventspils pilsētas saistošos noteikumus Nr.15 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai" (turpmāk - Noteikumi Nr.15).

Lai samazinātu administratīvo slogu projekta iesnieguma sagatavošanā, ir nepieciešams veikt grozījumus Noteikumos Nr.15.

2. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumi Nr.15 nosaka kārtību, kādā Ventspils pilsētas dome piešķir līdzfinansējumu daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai pasākumu īstenošanai, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

Noteikumos Nr.15 precizēts 1.1.punkts, kurš nosaka kārtību, kādā Ventspils pilsētas dome piešķir līdzfinansējumu daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas pasākumu veikšanai, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

Lai samazinātu administratīvo slogu, turpmāk projekta iesniegumu iesniedzējam nebūs jāiesniedz Domē šādi dokumenti:

- zemesgrāmatu nodalījuma noraksts vai Valsts zemes dienesta izziņas par mājā esošo dzīvokļa īpašumu skaitu un īpašniekiem kopija;

- izkopējums no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas;

- statūtu kopija;

- izziņa, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka pasūtītāja pilnvarotajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

- kompetentas institūcijas izziņa, kas apliecina, ka pasūtītāja pilnvarotajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tā neatrodas likvidācijas stadijā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Pozitīva. Netieši ar darbu tiks nodrošināti būvuzņēmēji un pakalpojumu sniedzēji.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām Jautājums par grozījumu veikšanu Noteikumos Nr.15 tika izskatīts Ventspils pilsētas domes Nekustamā īpašuma sakārtošanas un namīpašumu remontdarbu kvalitātes vērtēšanas komisijā, Ventspils pilsētas domes Likumības komisijā un Ventspils pilsētas domes Finanšu komitejā.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde".

Saistošie noteikumi tiek publicēti Ventspils pilsētas portālā www.ventspils.lv . Informācija tiek nosūtīta laikrakstam "Ventas Balss".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā no Ventspils iedzīvotājiem un dzīvojamo māju pārvaldniekiem saņemtos priekšlikumus.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

27.05.2014