Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu"

Izdarīt likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1996, 1.nr.; 2004, 12.nr.; 2009, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.panta 6.punktā vārdus "politiski, vēsturiski" ar vārdiem "zinātniski, vēsturiski".

2. Aizstāt 2.panta ievaddaļā vārdus "Latvijas nacionālā arhīva fonda" ar vārdiem "nacionālā dokumentārā mantojuma".

3. 7.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "Valsts arhīvā" ar vārdiem "Latvijas Nacionālajā arhīvā";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Totalitārisma seku dokumentēšanas centrs apzina Latvijas Nacionālajā arhīvā un citās valsts glabātavās esošos VDK dokumentus."

4. Aizstāt 8.panta trešās daļas otrajā teikumā vārdus "Valsts arhīva" ar vārdiem "Latvijas Nacionālā arhīva".

5. 9.pantā:

papildināt pirmo daļu ar vārdiem "ja šajā likumā nav noteikts citādi";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Valsts drošības iestādēm valsts drošības interesēs ir tiesības neizpaust iegūto un tās rīcībā esošo informāciju par VDK darbiniekiem un informatoriem."

6. 12.pantā:

aizstāt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus "Valsts arhīvā" ar vārdiem "Latvijas Nacionālajā arhīvā";

papildināt pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Personai, kurai piešķirts politiski represētās personas statuss, ir tiesības pieprasīt un saņemt no Totalitārisma seku dokumentēšanas centra visu informāciju, tajā skaitā arī informāciju par tiem VDK darbiniekiem un informatoriem, kuri bija iesaistīti VDK darbībās pret konkrēto politiski represēto personu.

(4) Personai, kurai ir pierādījumi, ka tā ideoloģisku motīvu dēļ tika vajāta, ievietota brīvības atņemšanas iestādēs vai piespiedu kārtā ievietota iestādēs, kur šai personai tika piemēroti medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi, ir tiesības pieprasīt un saņemt no Totalitārisma seku dokumentēšanas centra visu informāciju, tajā skaitā arī informāciju par tiem VDK darbiniekiem un informatoriem, kuri bija iesaistīti VDK darbībās pret konkrēto personu.

(5) Persona, kura VDK dokumentos esošo informāciju ieguvusi šā panta trešajā un ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā, nedrīkst izpaust informāciju par konkrētajiem VDK informatoriem."

7. Aizstāt 13.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "Valsts arhīvā" ar vārdiem "Latvijas Nacionālajā arhīvā".

8. 14.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "un atbilstoši konstitucionālajā likumā "Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi" paredzētajām personas tiesību garantijām";

aizstāt devītajā daļā vārdus "Latvijas Kriminālprocesa kodeksā" ar vārdiem "Kriminālprocesa likumā".

9. Aizstāt 15.panta astotajā daļā vārdus "Latvijas Kriminālprocesa kodeksā" ar vārdiem "Kriminālprocesa likumā".

10. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

"17.pants. Sadarbības fakta konstatēšanas noilguma termiņš

(1) Pēc 50 gadiem no šā likuma spēkā stāšanās dienas personas sadarbības fakta ar VDK konstatēšana šā likuma 14. un 15.pantā noteiktajā kārtībā nav pieļaujama un tās iespējamo sadarbību ar VDK nedrīkst izmantot tiesiskajās attiecībās pret šo personu.

(2) Ministru kabinets ne retāk kā ik pēc pieciem gadiem izvērtē VDK darbiniekiem un informatoriem likumos noteikto ierobežojumu nepieciešamību un pamatotību."

11. 18.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(11) VDK dokumenti, kuros ir informācija par VDK darbiniekiem vai informatoriem, kuru darbība vai sadarbība ar minēto iestādi konstatēta ar tiesas spriedumu, ir publiskojami pēc attiecīgā tiesas sprieduma spēkā stāšanās.

(12) VDK dokumentu zinātnisko izpēti atbilstoši šā likuma mērķim veic Ministru kabineta izveidota speciāla starpdisciplināra komisija.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) VDK dokumenti pēc to zinātniskās izpētes ir publiski pieejami Ministru kabineta noteiktajā apjomā un kārtībā."

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8. Šā likuma 18.panta 1.2 daļā minētā VDK dokumentu zinātniskā izpēte veicama līdz 2018.gada 31.maijam. Ministru kabinets līdz 2015.gada 1.janvārim izveido šā likuma 18.panta 1.2 daļā minēto komisiju.

9. Šā likuma 18.panta otrajā daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2018.gada 31.oktobrim. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir piemērojami Ministru kabineta 1995.gada 13.jūnija noteikumi Nr.151 "Noteikumi par Totalitārisma seku dokumentēšanas centra rīcībā esošo Valsts drošības komitejas dokumentu izmantošanas kārtību", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 8.maijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 22.maijā

23.05.2014