Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.238

Rīgā 2014.gada 6.maijā (prot. Nr.26 20.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"

Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
9.panta septīto daļu, 16. panta piekto daļu, 20.panta devīto daļu un
26.panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 44.panta piekto daļu un likuma "Par zemes dzīlēm"
8.panta otrās daļas 4.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 180. nr.; 2009, 98., 133. nr.; 2010, 86. nr.; 2012, 39. nr.; 2013, 189. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt norādē, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, vārdus un skaitļus "un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44. panta piekto daļu" ar vārdiem un skaitļiem "Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44. panta piekto daļu un likuma "Par zemes dzīlēm" 8. panta otrās daļas 4. punktu".

2. Izteikt 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2. neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtību un nomas maksas aprēķināšanas kārtību, kā arī de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību;".

3. Papildināt noteikumus ar 1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.5. publiskas personas zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību, ja publiskas personas zemesgabals tiek iznomāts zemes dzīļu izmantošanai."

4. Papildināt noteikumus ar 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3. uz kārtību, kādā iznomā publisko ūdenstilpi un zemi zem tās ar tai piegulošo publiskai personai piederošo zemi (vienotas attīstības ieceres īstenošanai)."

5. Izteikt 7.2 punktu šādā redakcijā:

"7.2 Apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā."

6. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Neapbūvēta zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Ja neapbūvēts zemesgabals tiek iznomāts ražošanas objekta būvniecībai, publiskai personai ir tiesības sniegt atbalstu samazinātas nomas maksas veidā ne vairāk kā 50 % no noteiktās nomas maksas apmēra uz laiku no zemesgabala nodošanas nomā līdz pieciem gadiem pēc ražošanas objekta nodošanas ekspluatācijā. Pašvaldībai, lai sniegtu atbalstu samazinātas nomas maksas veidā, ir tiesības izdot saistošos noteikumus, tajos nosakot nosacījumus papildus šo noteikumu 18.1 1., 18.1 2., 18.1 3. un 18.1 4. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir:

18.1. zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7. pantam - 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības;

18.2. zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai - 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības;

18.3. pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības."

7. Papildināt noteikumus ar 18.1, 18.2, 18.3 un 18.4 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Lai valsts sniegtu atbalstu samazinātas nomas maksas veidā, jāņem vērā vismaz viens no šo noteikumu 18.1 1., 18.1 2., 18.1 3. un 18.1 4. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem. Lai pašvaldība sniegtu atbalstu samazinātas nomas maksas veidā, jāņem vērā vismaz viens no šo noteikumu 18.1 1., 18.1 2., 18.1 3. un 18.1 4. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem vai arī vismaz viens no šo noteikumu 18.1 1., 18.1 2., 18.1 3. un 18.1 4. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un vismaz viens no šo noteikumu 18. punktā minētajos pašvaldību saistošajos noteikumos minētajiem nosacījumiem:

18.1 1. plānots nozīmīgs potenciālā nomnieka ieguldījums (piemēram, jaunu darba vietu radīšana, finansiālais ieguldījums, infrastruktūras attīstība, inovācijas);

18.1 2. nomājamās zemes atrašanās vieta, ja tā atrodas pašvaldībā, kuras nodokļu ieņēmumi budžetā uz vienu iedzīvotāju ir zem vidējās vērtības visu pašvaldību vidū;

18.1 3. ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā minētie riski videi ir novērtēti kā zemi;

18.1 4. potenciālā nomnieka līdzšinējā pieredze un darbības laiks konkrētajā ražošanas jomā ir līdz pieciem gadiem.

18.2 Maksimālo nomas maksas samazinājumu valsts var noteikt, ja tiek izpildīti vismaz divi no šo noteikumu 18.1 1., 18.1 2., 18.1 3. un 18.1 4. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem. Maksimālo nomas maksas samazinājumu pašvaldība var noteikt, ja tiek izpildīti vismaz divi no šo noteikumu 18.1 1., 18.1 2., 18.1 3. un 18.1 4. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem vai arī vismaz divi no šo noteikumu 18.1 1., 18.1 2., 18.1 3. un 18.1 4. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un vismaz viens no šo noteikumu 18. punktā minētajos pašvaldību saistošajos noteikumos minētajiem nosacījumiem.

18.3 Atbalsts, kas sniegts samazinātas nomas maksas veidā, tiek atcelts un nomnieks, kurš ir saņēmis atbalstu līdz 50 % apmērā no nomas maksas, atmaksā iznomātājam to nomas maksas daļu, par kuru ir sniegts atbalsts samazinātas nomas maksas veidā, ja:

18.3 1. nomnieks divu gadu laikā no nomas līguma noslēgšanas brīža nav uzsācis ražošanas objekta būvdarbus;

18.3 2. nomnieks, veicot ražošanas objekta būvniecību, pārkāpj tam nomas līgumā noteiktās tiesības un nepilda pienākumus vai ja nomnieka darbības vai bezdarbības rezultātā tiek nodarīts būtisks kaitējums videi un cilvēkiem, par ko ir paredzēta atbildība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un ir spēkā stājies kompetentās institūcijas lēmums par šāda kaitējuma nodarīšanu.

18.4 Atbalstu samazinātas nomas maksas veidā nosaka saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013), ievērojot šo noteikumu 18.4 1., 18.4 2., 18.4 3., 18.4 4., 18.4 5. un 18.4 6. apakšpunktā minētos nosacījumus:

18.4 1. atbalstu samazinātas nomas maksas veidā nevar piemērot, ja potenciālajam nomniekam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

18.4 2. atbalstu samazinātas nomas maksas veidā nepiešķir saimnieciskās darbības nozarēm un darbībām, kuras minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā;

18.4 3. ja nomnieks, kuram piemēro atbalstu samazinātas nomas maksas veidā, darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts samazinātas nomas maksas veidā;

18.4 4. nomnieks, kuram piemēro atbalstu samazinātas nomas maksas veidā, iesniedz informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem par jebkuru atbalstu, ko tas ir saņēmis atbilstoši Komisijas regulai Nr. 1407/2013 vai Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulai (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006. gada 28. decembris, Nr. L 379);

18.4 5. iznomātājs, kas piemēro atbalstu samazinātas nomas maksas veidā ne vairāk kā par 50 % no noteiktās nomas maksas apmēra, uzskaita atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, ievērojot normatīvajos aktos par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību noteiktās prasības;

18.4 6. šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu var apvienot ar citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu, nepārsniedzot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus - 200 000 euro triju fiskālo gadu periodā."

8. Papildināt noteikumus ar III1 nodaļu šādā redakcijā:

"III1. Publiskas personas zemesgabala nomas maksas
aprēķināšanas kārtība, ja publiskas personas zemesgabals tiek iznomāts zemes dzīļu izmantošanai

22.1 Šī nodaļa attiecas uz zemes nomu, ja publiska persona zemesgabalu iznomā zemes dzīļu izmantošanai, izņemot gadījumu, ja zemesgabals tiek iznomāts ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei.

22.2 Konkursu vai izsoli par zemes nomas tiesībām derīgo izrakteņu ieguvei rīko atbilstoši normatīvajiem aktiem par zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtību.

22.3 Ja publiskas personas zemesgabals tiek iznomāts zemes dzīļu izmantošanai, nomas maksu nosaka atbilstoši šādiem nosacījumiem:

22.3 1. ja zemesgabals tiek iznomāts, nerīkojot konkursu vai izsoli zemes dzīļu izmantošanai, publiskas personas zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu zemes dzīļu izmantošanai, nosaka nomas maksu atbilstoši zemesgabala nomas maksas tirgus novērtējumā, ko veicis sertificēts vērtētājs, minētajai zemes nomas maksai. Nomnieks papildus nomas maksai maksā normatīvajos aktos noteiktos nodokļus;

22.3 2. ja zemesgabals tiek iznomāts konkursa vai izsoles kārtībā, nomas maksa ir augstākā piedāvātā vai nosolītā cena. Konkursa vai izsoles sākumcena tiek noteikta atbilstoši sertificēta vērtētāja zemesgabala nomas maksas tirgus novērtējumā minētajai zemes nomas maksai. Nomnieks papildus nomas maksai maksā normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.

22.4 Nomas maksu var indeksēt reizi piecos gados, un indeksācija tiek piemērota ar nosacījumu, ka nomas maksas pieaugums vai samazinājums katrā indeksācijas reizē nepārsniedz 20 %, par pamatu ņemot vidējo zemes nomas maksas apmēra pieaugumu vai samazinājumu iepriekšējo piecu gadu periodā šo noteikumu 22.3 1. un 22.3 2. apakšpunktā minētajos gadījumos. Nomas maksas indeksācija jāatrunā nomas līgumā.

22.5 Nomas maksu palielina (to paredzot nomas līgumā), piemērojot koeficientu 1,5, uz laiku līdz šajā punktā minēto apstākļu novēršanai:

22.5 1. ja nomnieks trīs gadu laikā no nomas līguma noslēgšanas brīža nav uzsācis zemes dzīļu izmantošanu atbilstoši zemes dzīļu izmantošanas licencē vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā norādītajam;

22.5 2. ja nomnieks zemes dzīles izmantojis, pārkāpjot viņam izsniegtās zemes dzīļu izmantošanas licences, atļaujas vai nomas līguma nosacījumus, vai veicis citas nelikumīgas darbības."

9. Izteikt 34.1 punktu šādā redakcijā:

"34.1 Minimālā nomas maksa par zemi vai tās daļu ar apbūves tiesībām ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 34. punktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā."

10. Papildināt noteikumus ar 47. punktu šādā redakcijā:

"47. Publiskas personas zemesgabala iznomātājs:

47.1. līdz 2014. gada 31. decembrim atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā ietvertajiem principiem, ja šādas tiesības ir paredzētas nomas līgumā vai puses par to vienojas, vienpusēji izbeidz vai groza nomas līgumu zemes dzīļu izmantošanai, kas noslēgts ar privātpersonu vai kapitālsabiedrību līdz 2014. gada 20. maijam. Minētās iznomātāja tiesības attiecināmas uz gadījumiem, ja zemes nomas maksa ir zemāka par 6 % no zemes kadastrālās vērtības, - šādos gadījumos, grozot nomas līgumu, nomas maksa nosakāma 6 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības;

47.2. no 2015. gada 1. janvāra nomas līgumiem, kas noslēgti līdz 2014. gada 20. maijam, ja šādas tiesības ir paredzētas nomas līgumā vai puses par to vienojas, katru gadu vienpusēji indeksē nomas maksu ar nosacījumu, ka nomas maksas pieaugums katrā indeksācijas reizē nepārsniedz 20 %, līdz nomas maksa sasniedz zemesgabala nomas maksas tirgus novērtējumā, ko nosaka sertificēts vērtētājs, minēto zemes nomas maksu."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš

20.05.2014