Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā

Izdarīt Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 43.nr.; 2011, 52., 85.nr.; 2013, 128., 187.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 1.punkta "e" apakšpunktu šādā redakcijā:

"e) maksājuma instrumenta izlaišana vai saņemšana,";

izslēgt 21. un 22.punktu.

2. 2.pantā:

papildināt otro daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) krājaizdevu sabiedrība.";

izteikt 2.1 daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) tā ārvalsts elektroniskās naudas iestādes filiāle, kura saņēmusi licenci dalībvalstī."

3. 4.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "Komisijas" ar vārdiem "Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk - Komisija)";

aizstāt otrajā daļā vārdu "Iestāde" ar vārdiem "Licencēta iestāde";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Iestāde pēc reģistrācijas atbilstoši šā likuma 5. un 5.1 panta prasībām veic tās šajā likumā regulētās darbības, kuras iestāde norādījusi, reģistrējoties šā likuma 10.panta trešajā daļā minētajā reģistrā."

4. 5.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu un 1.punktu šādā redakcijā:

"(1) Maksājumu iestādei nav nepieciešama Komisijas licence, un tā savu darbību Latvijā ir tiesīga uzsākt pēc reģistrācijas šā likuma 10.panta trešajā daļā minētajā reģistrā, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

1) maksājumu iestādes vai tās pārstāvja, par kura darbību maksājumu iestāde uzņemas atbildību, iepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējā aritmētiskā vērtība vai komercdarbības plānā paredzētā turpmāko 12 mēnešu maksājumu vidējā aritmētiskā vērtība nepārsniedz 500 000 euro mēnesī šā likuma 1.panta 1.punkta "a", "b", "c", "e" un "g" apakšpunktā minētajos maksājumu pakalpojumu veidos vai trīs miljonus euro mēnesī šā likuma 1.panta 1.punkta "f" apakšpunktā minētajā maksājuma pakalpojuma veidā;";

papildināt pirmās daļas 2.punktu ar vārdiem "un tās atbilst šā likuma 20.panta prasībām";

papildināt pirmo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) ir iesniegta visa šā panta otrajā daļā minētā informācija un dokumenti atbilstoši šā likuma un Komisijas normatīvo noteikumu prasībām.";

izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(2) Lai reģistrētos šā likuma 10.panta trešajā daļā minētajā reģistrā, maksājumu iestāde iesniedz Komisijai reģistrācijas paziņojumu un šādu informāciju:";

izslēgt otrās daļas 4.punktā vārdus un skaitli "ja attiecīgā maksājumu iestāde papildus maksājumu pakalpojumu sniegšanai plāno veikt šā likuma 36.panta pirmajā daļā minēto komercdarbību";

papildināt otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) iestādes procedūras, kas nodrošina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu darbību.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Komisija 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemta visa šā panta otrajā daļā minētā informācija un dokumenti, izvērtē, vai persona, kura vēlas sniegt maksājumu pakalpojumus, atbilst šā panta pirmās daļas prasībām. Ja attiecīgā persona atbilst šīm prasībām, to reģistrē šā likuma 10.panta trešajā daļā minētajā reģistrā."

5. 5.1 pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(1) Elektroniskās naudas iestādei nav nepieciešama Komisijas licence, un tā savu darbību Latvijā ir tiesīga uzsākt pēc reģistrācijas šā likuma 10.panta trešajā daļā minētajā reģistrā, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:";

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdu "piecus" ar vārdu "divus";

papildināt pirmās daļas 2.punktu ar vārdiem un skaitli "un tās atbilst šā likuma 20.panta prasībām";

papildināt pirmo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) ir iesniegta visa šā panta otrajā daļā minētā informācija un dokumenti atbilstoši šā likuma un Komisijas normatīvo noteikumu prasībām.";

izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(2) Lai reģistrētos šā likuma 10.panta trešajā daļā minētajā reģistrā, elektroniskās naudas iestāde iesniedz Komisijai reģistrācijas paziņojumu un šādu informāciju:";

izslēgt otrās daļas 4.punktā vārdus un skaitli "ja attiecīgā elektroniskās naudas iestāde papildus elektroniskās naudas emisijai plāno veikt šā likuma 36.1 panta pirmajā daļā minēto komercdarbību";

papildināt otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) iestādes procedūras, kas nodrošina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu darbību.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Komisija 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemta visa šā panta otrajā daļā minētā informācija un dokumenti, izvērtē, vai persona, kura vēlas uzsākt elektroniskās naudas iestādes darbību, atbilst šā panta pirmās daļas prasībām. Ja attiecīgā persona atbilst šīm prasībām, to reģistrē šā likuma 10.panta trešajā daļā minētajā reģistrā.";

aizstāt ceturtajā daļā skaitli un vārdus "5.panta prasībām" ar skaitļiem un vārdiem "5.panta pirmās daļas prasībām un ir iesniegusi Komisijai šā likuma 5.panta otrajā daļā minēto informāciju un dokumentus".

6. 5.2 pantā:

aizstāt vārdus "iestādes informācijā tiek izdarīti grozījumi" ar vārdiem un skaitļiem "iestādes informācijā, tajā skaitā informācijā par šā likuma 11.panta pirmās daļas 10.punktā minētajām personām, tiek izdarīti būtiski grozījumi";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Iestāde, kura reģistrēta šā likuma 10.panta trešajā daļā minētajā reģistrā, pirms jauna maksājuma pakalpojuma veikšanas iesniedz Komisijai šā likuma 5.pantā noteikto informāciju par plānotajiem maksājumu pakalpojumiem.";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

7. Papildināt likumu ar 5.3 pantu šādā redakcijā:

"5.3 pants. Izskatot šā likuma 5. un 5.1 pantā minētos dokumentus, Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai iestāde izdara tajos labojumus vai iesniedz papildu dokumentus, kas Komisijai nepieciešami, lai tā varētu pārliecināties par iestādes pārdomātu un piesardzīgu darbību, kā arī par citu šā likuma prasību izpildi."

8. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Iestādēm, kurām ir piemērojams šā likuma 5. un 5.1 pantā noteiktais atbrīvojums attiecībā uz licenci, nav saistoši šā likuma 4.panta otrās daļas, 9.panta, 11.panta pirmās, otrās un trešās daļas, 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 22., 24., 25., 26., 31., 32., 33., 34., 35. un 37.panta, 46.panta trešās daļas, kā arī 50. un 51.panta noteikumi."

9. Aizstāt 9.pantā vārdus "pakalpojumu sniegšanu" ar vārdiem "iestādes darbību vai elektroniskās naudas iestādes darbību".

10. 11.panta pirmajā daļā:

aizstāt 2.punktā vārdus "pastāvīgo izmaksu summu" ar skaitli un vārdiem "12 mēnešu maksājumu vidējo aritmētisko vērtību mēnesī";

izslēgt 4.punktā vārdus un skaitļus "ja iestāde papildus maksājumu pakalpojumu sniegšanai veic cita veida komercdarbību saskaņā ar šā likuma 36. un 36.1 pantu";

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) iestādes procedūras, kas nodrošina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu darbību;";

izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11) ziņas par zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību (turpmāk - zvērināts revidents);";

izslēgt 13.punktā vārdus un skaitli "ja iestāde papildus maksājumu pakalpojumu sniegšanai vai elektroniskās naudas emisijai plāno veikt šā likuma 36.panta pirmajā daļā minēto komercdarbību".

11. Papildināt 12.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Sākotnējo kapitālu nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 26.jūnija regula Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza regulu (ES) Nr. 648/2012 (turpmāk - Regula Nr. 575/2013)."

12. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. Ja persona nav izpildījusi šā likuma 14.panta prasības, tai nav tiesību izmantot visu tai piederošo akciju vai daļu balsstiesības, bet akcionāru vai dalībnieku sapulces lēmumi, kas pieņemti, izmantojot šo akciju vai daļu balsstiesības, nav spēkā no to pieņemšanas brīža un uz šo lēmumu pamata nedrīkst lūgt izdarīt ierakstus komercreģistrā un citos publiskos reģistros."

13. 25.panta pirmajā daļā:

aizstāt 6.punktā vārdu "kreditoru" ar vārdiem "ir pasludināts iestādes maksātnespējas process vai kreditoru";

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7) iestāde neievēro šā likuma un citu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas emisijas darbību regulējošo normatīvo aktu prasības, tajā skaitā Eiropas Savienības institūciju izdotos tieši piemērojamos tiesību aktus un Komisijas normatīvos noteikumus maksājumu pakalpojumu vai elektroniskās naudas emisijas darbības jomā, vai tās darbības turpināšana apdraudētu maksājumu sistēmas stabilitāti;";

papildināt daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9) personai, kurai ir būtiska līdzdalība iestādē, iestājies tai piederošo akciju vai daļu balsstiesību izmantošanas aizliegums un tas ilgst vairāk nekā sešus mēnešus."

14. Papildināt likumu ar 25.1 pantu šādā redakcijā:

"25.1 pants. (1) Komisija var anulēt ierakstu šā likuma 10.panta trešajā daļā minētajā reģistrā, ja:

1) iestāde nav uzsākusi darbību 12 mēnešu laikā, kopš tā ierakstīta šā likuma 10.panta trešajā daļā minētajā reģistrā vai pārtraukusi darbību uz laiku, kas ir ilgāks par sešiem mēnešiem;

2) tiek konstatēts, ka iestāde sniegusi nepatiesas ziņas vai ieguvusi ierakstu šā likuma 10.panta trešajā daļā minētajā reģistrā ar citiem nelikumīgiem līdzekļiem;

3) iestāde ir uzsākusi likvidācijas procesu;

4) ir pasludināts iestādes maksātnespējas process vai kreditoru sapulce ir pieņēmusi lēmumu par bankrota procedūras uzsākšanu;

5) iestāde neievēro šā likuma un citu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas emisijas darbību regulējošo normatīvo aktu prasības, tajā skaitā Eiropas Savienības institūciju izdotos tieši piemērojamos tiesību aktus un Komisijas normatīvos noteikumus maksājumu pakalpojumu vai elektroniskās naudas emisijas darbības jomā, vai tās darbības turpināšana apdraudētu maksājumu sistēmas stabilitāti;

6) iestāde lūdz anulēt ierakstu reģistrā.

(2) Ja Komisija pieņem lēmumu par ieraksta anulēšanu šā likuma 10.panta trešajā daļā minētajā reģistrā, tad šā lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību."

15. Papildināt likumu ar II1 nodaļu šādā redakcijā:

"II1 nodaļa

Neliela apjoma maksājumu sistēmu reģistrēšana

26.1 pants. (1) Neliela apjoma maksājumu sistēmu, uz kuru attiecināma Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 4.marta regula Nr. 260/2012, ar ko nosaka tehniskās un darbības prasības kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem euro un groza regulu (EK) Nr. 924/2009, reģistrē Komisija.

(2) Neliela apjoma maksājumu sistēma ir tiesīga uzsākt darbību pēc reģistrācijas Komisijas uzturētajā neliela apjoma maksājumu sistēmu reģistrā.

(3) Komisija nosaka kārtību, kādā reģistrējama neliela apjoma maksājumu sistēma un sniedzama informācija, kā arī iesniedzamos dokumentus.

26.2 pants. (1) Komisija var anulēt reģistrācijas ierakstu šā likuma 26.1 panta otrajā daļā minētajā reģistrā, ja:

1) tiek konstatēts, ka neliela apjoma maksājumu sistēmas operators sniedzis nepatiesas ziņas vai ieguvis ierakstu šā likuma 26.1 panta otrajā daļā minētajā reģistrā ar citiem nelikumīgiem līdzekļiem;

2) neliela apjoma maksājumu sistēmas darbībā neievēro šā likuma un citu neliela apjoma maksājumu sistēmu darbību regulējošo normatīvo aktu prasības, tajā skaitā Eiropas Savienības institūciju izdotos tieši piemērojamos aktus un Komisijas normatīvos noteikumus maksājumu pakalpojumu un maksājumu sistēmu darbības jomā, vai tās darbības turpināšana varētu apdraudēt finanšu sistēmas stabilitāti;

3) neliela apjoma maksājumu sistēmas operators lūdz anulēt ierakstu reģistrā.

(2) Ja Komisija pieņem lēmumu par ieraksta anulēšanu šā likuma 26.1 panta otrajā daļā minētajā reģistrā, tad šā lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību."

16. 27.pantā:

izslēgt ceturtās daļas 4.punktā skaitli un vārdu "20. un";

aizstāt desmitajā daļā vārdus "Ja iestāde" ar vārdiem "Ja licencēta iestāde".

17. 29.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Darbības (ārpakalpojumus), kas nepieciešamas iestādes darbības nodrošināšanai, tas ir, grāmatvedības kārtošanai, informācijas tehnoloģiju vai sistēmu pārvaldībai vai attīstīšanai, iekšējā audita dienesta pienākumu veikšanai, var deleģēt vienam vai vairākiem ārpakalpojumu sniedzējiem. Licencēta iestāde papildus var deleģēt iekšējās kontroles sistēmas organizēšanu un kāda maksājuma pakalpojuma elementa sniegšanu vienam vai vairākiem ārpakalpojumu sniedzējiem.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Iestādes iekšējā" ar vārdiem "Licencētas iestādes iekšējā".

18. 31.pantā:

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdu "reģistrēta" ar vārdu "licencēta";

papildināt pirmās daļas 1.punkta "f" apakšpunktu pēc vārdiem "informāciju par" ar vārdiem "elektroniskās naudas emisiju, izplatīšanu vai atpirkšanu, kā arī";

aizstāt otrajā daļā vārdu "reģistrētas" ar vārdu "licencētas";

izteikt trešās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(3) Citā dalībvalstī licencēta iestāde uzsāk maksājumu iestādes vai elektroniskās naudas iestādes darbību Latvijā, neatverot filiāli, pēc tam, kad:";

papildināt trešās daļas 1.punkta "c" apakšpunktu pēc vārdiem "informāciju par" ar vārdiem "elektroniskās naudas emisiju, izplatīšanu vai atpirkšanu, kā arī".

19. 32.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "reģistrēta" ar vārdu "licencēta";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Iestāde rakstveidā informē Komisiju, ka vēlas atvērt filiāli citā dalībvalstī. Iesniegumā tā norāda dalībvalsti, kurā paredzēts atvērt filiāli, filiāles adresi, filiāles vadītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu, ja tāds piešķirts, kā arī informāciju par maksājumu iestādes vai elektroniskās naudas iestādes darbības pakalpojumu veidiem, kurus iestāde plāno sniegt attiecīgajā dalībvalstī."

20. Izteikt 34.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pašu kapitālu un tā aprēķināšanas kārtību nosaka Regula Nr. 575/2013."

21. Izteikt 35.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Maksājumu iestāde nodrošina, lai tās pašu kapitāls vienmēr būtu lielāks par vai vienāds ar pašu kapitāla prasību, kas aprēķināta, izmantojot šādu formulu:

PK = k x ks, kur:

1) PK - pašu kapitāla prasība;

2) k - koeficients:

a) 0,5 - ja maksājumu iestāde sniedz tikai šā likuma 1.panta 1.punkta "f" apakšpunktā minēto maksājuma pakalpojumu,

b) 0,8 - ja maksājumu iestāde sniedz šā likuma 1.panta 1.punkta "g" apakšpunktā minēto maksājuma pakalpojumu,

c) 1 - ja maksājumu iestāde sniedz jebkuru no šā likuma 1.panta 1.punkta "a", "b", "c", "d" vai "e" apakšpunktā minētajiem maksājumu pakalpojumiem;

3) ks - kopsumma, kuru veido šā punkta "a", "b", "c", "d" un "e" apakšpunktā minēto aprēķināto procentu summa:

a) 4,0 procenti no iepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējās aritmētiskās vērtības mēnesī, līdz tā sasniedz 5 miljonus euro,

b) 2,5 procenti no iepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējās aritmētiskās vērtības mēnesī, kas pārsniedz 5 miljonus euro, līdz tā sasniedz 10 miljonus euro,

c) 1 procents no iepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējās aritmētiskās vērtības mēnesī, kas pārsniedz 10 miljonus euro, līdz tā sasniedz 100 miljonus euro,

d) 0,5 procenti no iepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējās aritmētiskās vērtības mēnesī, kas pārsniedz 100 miljonus euro, līdz tā sasniedz 250 miljonus euro,

e) 0,25 procenti no iepriekšējos 12 mēnešos veikto maksājumu vidējās aritmētiskās vērtības mēnesī, kas pārsniedz 250 miljonus euro.

(2) Ja iestāde nav darbojusies pilnus 12 kalendāra mēnešus, veikto maksājumu vidējo aritmētisko vērtību nosaka no maksājumu pakalpojumu sniegšanas sākuma."

22. Aizstāt 37.pantā vārdus "Iestāde var piešķirt" ar vārdiem "Licencēta iestāde var piešķirt".

23. 38.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(1) Iestāde nodrošina, lai nauda, kas saņemta no maksājumu pakalpojumu izmantotājiem vai cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja maksājumu izpildei, būtu nodrošināta ar apdrošinātāja vai tādas kredītiestādes izsniegtu galvojuma apdrošināšanas polisi vai citu garantiju, kura neietilpst vienā komercsabiedrību grupā ar iestādi, vai arī nodrošina, lai šī nauda:";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "šā panta pirmajā" ar vārdiem "un piektajā".

24. Izteikt 38.1 pantu šādā redakcijā:

"38.1 pants. (1) Naudas līdzekļi, ko maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no maksājumu pakalpojumu izmantotājiem vai cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja maksājumu izpildei, kā arī no elektroniskās naudas turētājiem, maksātnespējas gadījumā netiek iekļauti iestādes mantā, no kuras tiek segti maksātnespējas procesa vai likvidācijas izdevumi un apmierināti citi kreditoru vai trešo personu prasījumi. No minētajiem naudas līdzekļiem var tikt apmierināti vienīgi maksājumu pakalpojumu izmantotāju, citu maksājumu pakalpojumu sniedzēju un elektroniskās naudas turētāju pamatoti prasījumi.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētie naudas līdzekļi pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas nekavējoties tiek izmaksāti maksājumu pakalpojumu izmantotājiem vai citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam, no kura tie saņemti maksājumu izpildei, kā arī elektroniskās naudas turētājiem."

25. 40.pantā:

izteikt 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Elektroniskās naudas iestāde, kas saņēmusi Komisijas licenci, Komisijas darbības finansēšanai maksā līdz 0,05 procentiem (ieskaitot) no emitenta atpirktās elektroniskās naudas kopsummas ceturksnī, bet ne mazāk par 3557 euro gadā.";

papildināt pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(12) Ja elektroniskās naudas iestāde, kas saņēmusi Komisijas licenci, sniedz arī maksājumu pakalpojumus, tā Komisijas darbības finansēšanai papildus šā panta 1.1 daļā noteiktajam maksā līdz 0,05 procentiem (ieskaitot) no elektroniskās naudas iestādes veikto maksājumu kopsummas ceturksnī, bet ne mazāk par 3557 euro gadā.";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "šā panta pirmajā" ar skaitļiem un vārdu "1.1 un 1.2";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Komisija izdod normatīvos noteikumus par šā panta otrajā daļā minēto pārskatu iesniegšanas kārtību un par šā panta pirmajā, 1.1 un 1.2 daļā minēto maksājumu aprēķināšanas kārtību."

26. Izteikt 40.1 pantu šādā redakcijā:

"40.1 pants. (1) Maksājumu iestāde, kuras darbības uzsākšanai atbilstoši šā likuma 5.panta noteikumiem nav nepieciešama licence, pēc tās reģistrācijas šā likuma 10.panta trešajā daļā minētajā reģistrā Komisijas darbības finansēšanai maksā līdz 0,05 procentiem (ieskaitot) no maksājumu iestādes veikto maksājumu kopsummas ceturksnī, bet ne mazāk par 426 euro gadā.

(2) Elektroniskās naudas iestāde, kuras darbības uzsākšanai atbilstoši šā likuma 5.1 panta noteikumiem nav nepieciešama licence, pēc tās reģistrācijas šā likuma 10.panta trešajā daļā minētajā reģistrā Komisijas darbības finansēšanai maksā līdz 0,05 procentiem (ieskaitot) no emitenta atpirktās elektroniskās naudas kopsummas ceturksnī, bet ne mazāk par 426 euro gadā.

(3) Ja elektroniskās naudas iestāde, kuras darbības uzsākšanai atbilstoši šā likuma 5.1 panta noteikumiem nav nepieciešama licence, sniedz arī maksājumu pakalpojumus, tā Komisijas darbības finansēšanai papildus šā panta otrajā daļā noteiktajam maksā līdz 0,05 procentiem (ieskaitot) no veikto maksājumu kopsummas ceturksnī, bet ne mazāk par 426 euro gadā.

(4) Šajā pantā minētā iestāde Komisijas noteiktajā kārtībā un termiņos iesniedz tai pārskatu, kas nepieciešams šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā noteikto maksājumu aprēķināšanai, un līdz ceturksnim sekojošā mēneša trīsdesmitajam datumam veic attiecīgos maksājumus.

(5) Neliela apjoma maksājumu sistēma, kura tiek reģistrēta šā likuma 26.1 panta otrajā daļā minētajā reģistrā, Komisijas darbības finansēšanai maksā 426 euro gadā.

(6) Komisija izdod normatīvos noteikumus par šā panta ceturtajā daļā minēto pārskatu iesniegšanas kārtību un par šā panta pirmajā, otrajā, trešajā un piektajā daļā minēto maksājumu aprēķināšanas kārtību."

27. Papildināt 44.1 panta pirmo daļu pēc vārda "daļas" ar skaitli "2.,".

28. Papildināt V nodaļu ar 44.2 pantu šādā redakcijā:

"44.2 pants. (1) Maksājumu pakalpojumu sniedzējs neuzsāk darījuma attiecības ar tādu azartspēļu organizētāju vai tā starpnieku, kas norādīts maksājumu pakalpojumu sniedzējam nosūtītajā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas lēmumā par aizliegumu uzsākt un turpināt darījuma attiecības ar azartspēļu organizētāju, kurš darbību veic bez Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās licences, vai tā starpnieku (turpmāk - nelicencēts azartspēļu organizētājs). Ja maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir uzsācis darījuma attiecības ar nelicencētu azartspēļu organizētāju, tas pēc lēmuma saņemšanas šīs darījuma attiecības izbeidz.

(2) Maksājumu pakalpojumu sniedzējam ir aizliegts veikt kredītpārvedumus uz šā panta pirmajā daļā minētajā lēmumā norādītā nelicencēta azartspēļu organizētāja kontu. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs šo pienākumu izpilda nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

(3) Maksājumu pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, izpildot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas lēmumā noteikto."

29. Izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VI nodaļa

Maksājumu pakalpojumu sniedzēju, elektroniskās naudas iestāžu un maksājumu sistēmu darbības uzraudzība un atbildība".

30. Izslēgt 45.pantā vārdu "licencēto".

31. 46.pantā:

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Iestādes pārskata gads sakrīt ar kalendāra gadu.";

izteikt 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Elektroniskās naudas iestāde gada pārskata un konsolidētā gada pārskata pielikumā norāda apgrozībā esošās elektroniskās naudas apmēru pārskata gada 31.decembrī un pārskata gadā atpirktās elektroniskās naudas apmēru. Elektroniskās naudas iestādes pārskata gads sakrīt ar kalendāra gadu."

32. Papildināt 48.panta otro daļu pēc vārda "sniedzējiem" ar vārdiem "elektroniskās naudas iestādēm un maksājumu sistēmu darbībai."

33. Izteikt 49.pantu šādā redakcijā:

"49.pants. Lai pārbaudītu iestāžu un maksājumu sistēmu darbības atbilstību šā likuma prasībām, kā arī Eiropas Savienības tieši piemērojamo tiesību aktu prasībām, Komisijai ir tiesības:

1) pieprasīt, lai iestāde vai institūcija, vai persona, kas ir atbildīga par maksājumu sistēmas darbību, sniedz uzraudzībai nepieciešamo informāciju;

2) veikt pārbaudes iestādē vai institūcijā, vai pie personas, kas ir atbildīga par maksājumu sistēmas darbību, un pārbaudīt attiecīgās sistēmas darbību."

34. Aizstāt 51.pantā vārdu "reģistrēta" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "licencēta" (attiecīgā locījumā).

35. Papildināt 52.panta pirmo daļu pēc vārdiem "ar finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku" ar vārdiem "un maksājumu sistēmu".

36. Izteikt 78.pantu šādā redakcijā:

"78.pants. (1) Ja maksājuma pakalpojuma izmantotājs izmanto maksājuma instrumentu, kas saskaņā ar standartlīgumu izmantojams tikai maksājumiem, no kuriem katrs atsevišķi nepārsniedz 30 euro, vai maksājuma instrumentu, kuram noteiktais limits ir 150 euro vai kurā uzkrātā nauda nekad nepārsniedz 150 euro, maksājumu pakalpojumu sniedzējs var vienoties ar maksājuma pakalpojuma izmantotāju, ka:

1) netiek piemēroti šā likuma 82.panta pirmās daļas 2.punkta, 83.panta pirmās daļas 3., 4. un 5.punkta un 87.panta ceturtās un piektās daļas noteikumi, ja vien nav iespējams maksājuma instrumentu bloķēt vai apturēt tā turpmāko izmantošanu;

2) netiek piemēroti šā likuma 85., 86.panta un 87.panta pirmās un otrās daļas noteikumi, ja maksājuma instrumentu izmanto anonīmi vai maksājumu pakalpojumu sniedzējs citas maksājuma instrumentam raksturīgas pazīmes dēļ nevar pierādīt, ka maksājums bijis autorizēts;

3) maksājumu pakalpojumu sniedzējam nav nepieciešams informēt maksājuma pakalpojuma izmantotāju par maksājuma rīkojuma noraidīšanu, ja maksājuma rīkojuma neizpilde izriet no konkrētajiem apstākļiem;

4) maksātājs nevar atsaukt maksājuma rīkojumu pēc tam, kad to nosūtījis vai devis saņēmējam piekrišanu veikt maksājumu;

5) tiek piemērots cits maksājuma izpildes termiņš, nekā tas noteikts šā likuma 96.pantā.

(2) Šā likuma 86. un 87.panta noteikumus piemēro arī attiecībā uz elektronisko naudu, izņemot gadījumu, kad maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs nevar iesaldēt maksājumu kontu vai bloķēt maksājuma instrumentu."

37. Izteikt 103.pantu šādā redakcijā:

"103.pants. Maksājumu sistēmas un maksājumu pakalpojumu sniedzēji ir tiesīgi saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem apstrādāt personas datus, kad tas ir nepieciešams, lai novērstu maksājumu instrumentu neautorizētu izmantošanu vai ar maksājumiem saistītu krāpšanu un nodrošinātu šo nodarījumu izmeklēšanu un atklāšanu."

38. Papildināt pārejas noteikumus ar 13., 14., 15.punktu šādā redakcijā:

"13. Iestāde, kura neatbilst šā likuma 5.panta pirmās daļas 1.punkta nosacījumam par maksājumu vidējās aritmētiskās vērtības nepārsniegšanu vai 5.1 panta pirmās daļas 1.punkta nosacījumam par apgrozībā esošās elektroniskās naudas vidējā apmēra nepārsniegšanu, pēc šo grozījumu spēkā stāšanās dienas ir tiesīga turpināt elektroniskās naudas emisiju vai sniegt maksājumu pakalpojumus, ja tā līdz 2014.gada 31.jūlijam iesniedz Komisijai šā likuma 11.pantā minētos dokumentus, lai saņemtu licenci maksājumu iestādes darbībai vai elektroniskās naudas emisijai. Ja šajā punktā minētā iestāde līdz 2015.gada 30.janvārim nav saņēmusi licenci maksājumu iestādes darbībai vai elektroniskās naudas emisijai, tās turpmākā darbība ir izbeidzama.

14. Neliela apjoma maksājumu sistēmu, kura darbību uzsākusi līdz šā likuma 26.1 panta spēkā stāšanās dienai, Komisija reģistrē neliela apjoma maksājumu sistēmu reģistrā, ja neliela apjoma maksājumu sistēmas operators līdz 2014.gada 15.jūlijam iesniedz Komisijai informāciju un nepieciešamos dokumentus. Ja neliela apjoma maksājumu sistēma līdz 2014.gada 29.augustam nav reģistrēta šā likuma 26.1 panta otrajā daļā minētajā reģistrā, tās turpmākā darbība ir izbeidzama.

15. Šā likuma 44.2 pants stājas spēkā 2014.gada 1.jūlijā."

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 24.aprīlī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 14.maijā

28.05.2014