Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Reģionālās attīstības likumā

Izdarīt Reģionālās attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 9.nr.; 2003, 2., 6.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 15.nr.; 2007, 12., 24.nr.; 2009, 1.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 43., 205.nr.; 2011, 173.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.panta 4.punktu šādā redakcijā:

"4) papildinātības princips - valsts reģionālajā politikā noteiktās prioritātes finansē no valsts budžeta ar pašvaldību, ārvalstu finanšu palīdzības, juridisko un fizisko personu maksājumu, tai skaitā ziedojumu, līdzdalību; plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību līmenī noteiktās prioritātes finansē no attiecīgās pašvaldības budžeta ar valsts, ārvalstu finanšu palīdzības, juridisko un fizisko personu maksājumu, tai skaitā ziedojumu, līdzdalību, turklāt dažādu līmeņu reģionālās attīstības atbalsta finansējumi ir savstarpēji papildinoši un neaizstāj cits citu."

2. Izteikt 14.panta 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) nosaka reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtību;

5) nosaka teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas un tā vērtību publicēšanas kārtību;".

3. Izslēgt 15.pantu.

4. Izteikt 16.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir vadošā iestāde valsts reģionālās politikas izstrādē, īstenošanā un uzraudzībā, kā arī teritoriju attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas koordinācijā."

5. Izteikt 17.1 panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) pēc pašvaldības ieskatiem - dotācija no pašvaldības budžeta vai dotācija no pašvaldības budžeta saskaņā ar pašvaldības un plānošanas reģiona noslēgtajiem līgumiem;".

6. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. Reģionālās attīstības finansējuma piešķiršana

(1) Reģionālās attīstības finansējumu piešķir mērķteritorijām vai to daļām atbilstoši Reģionālās politikas pamatnostādnēs noteiktajiem reģionālās politikas mērķteritoriju atbalsta virzieniem.

(2) Reģionālās attīstības finansējumu piešķir pašvaldību un plānošanas reģionu projektiem un programmām, kas atbilst reģionālā vai vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem, prioritātēm, plānotajai rīcībai un investīcijām.

(3) Publisko investīciju plānošanā individuālo pakalpojumu nodrošināšanai tiek piemērots Reģionālās politikas pamatnostādnēs noteiktais pakalpojumu teritoriālās diferenciācijas princips, kas paredz pakalpojumu apjoma noteikšanu dažādām apdzīvoto vietu grupām, kuras ietvertas Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, reģionālā vai vietējā līmeņa teritoriju attīstības plānošanas dokumentos.

(4) Publiskās investīcijas attiecīgajās teritorijās nozaru politiku ietvaros tiek balstītas uz vietējā vai reģionālajā līmenī identificētajām attīstības iespējām un prioritātēm, kas pamatotas teritorijas attīstības plānošanas dokumentos, izņemot nacionālas nozīmes objektu izvietojuma plānošanu."

7. Izteikt V nodaļu šādā redakcijā:

"V nodaļa
Reģionālās politikas mērķteritorijas

22.pants. Reģionālās politikas mērķteritoriju jēdziens

Reģionālās politikas mērķteritorijas ir teritorijas, kurām sakarā ar to novietojumu valsts telpiskajā struktūrā un ar šo novietojumu saistīto iezīmju dēļ ir raksturīgi specifiski izaicinājumi un attīstības potenciāls.

23.pants. Reģionālās politikas mērķteritoriju statuss

(1) Reģionālās politikas mērķteritoriju noteikšanas mērķis ir veikt šo teritoriju specifiskajām vajadzībām un attīstības potenciālam atbilstošus reģionālās attīstības atbalsta pasākumus, lai veicinātu līdzvērtīgu sociālo un ekonomisko apstākļu izveidošanos visā valsts teritorijā.

(2) Reģionālās politikas mērķteritoriju attīstība tiek veicināta ar reģionālās politikas un nozaru politiku ietvaros īstenotiem investīciju un cita veida atbalsta pasākumiem, kas tiek diferencēti atbilstoši mērķteritorijās ietilpstošo pašvaldību vai to teritorijas daļu sociāli ekonomiskajiem rādītājiem, kā arī vajadzībām un attīstības iespējām un kas tiek noteikti plānošanas reģionu vai vietējo pašvaldību teritoriju attīstības plānošanas dokumentos.

24.pants. Reģionālās politikas mērķteritoriju noteikšana

Reģionālās politikas mērķteritorijas tiek noteiktas, ievērojot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. Mērķteritorijās ietilpstošās pašvaldības tiek noteiktas Reģionālās politikas pamatnostādnēs, izvērtējot plānošanas reģionu teritoriju attīstības plānošanas dokumentus."

8. Pārejas noteikumos:

izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Ministru kabinets reizi divos gados sagatavo un iesniedz Saeimai informatīvu ziņojumu par šā likuma 25.panta otrās daļas un 26.panta īstenošanu.";

papildināt pārejas noteikumus ar 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Ministru kabinets līdz 2014.gada 30.jūnijam izdod šā likuma 14.panta 5.punktā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2014.gada 30.jūnijam ir piemērojami Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumi Nr.482 "Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām"."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 3.aprīlī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 15.aprīlī

16.04.2014