Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4

Liepājā 2014.gada 27.februārī (prot. Nr.3, 10.§)

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 "Par reklāmu izvietošanas kārtību Liepājā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 7.punktu,
Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu,
Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Liepājas pilsētas Domes 2013.gada 22.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 "PAR REKLĀMU IZVIETOŠANAS KĀRTĪBU LIEPĀJĀ" šādus grozījumus:

1.1. izteikt 24., 25. un 26.punktu šādā redakcijā:

"24. Ja pie būves ir izvietotas vai ir paredzēts izvietot vairāk nekā divas reklāmas, Būvvaldei ir tiesības pieprasīt būves īpašniekam izstrādāt reklāmu vizuālo koncepciju, būves īpašniekam pirms tam konsultējoties ar Būvvaldes galveno mākslinieku. Koncepcijā vizualizējamas visas uz konkrētās ēkas iespējami izvietojamo (ievērojot reklāmu izvietošanas pamatprincipus) reklāmu atrašanās vietas.

25. Liepājas pilsētas vēsturiskajā centrā un Liepājas pilsētas aizsargājamās apbūves teritorijā reklāmas pie vairākstāvu (tajā skaitā divstāvu) ēku fasādēm izvieto ne augstāk kā pirmā stāva robežās, ko parasti iezīmē starpdzega. Ēku fasādēs bez starpdzegām pirmā stāva augšējo robežu iezīmē otrā stāva logu apakša.

Ēkām, kuru augšējos stāvos (sākot no otrā stāva) atrodas dažādas iestādes un uzņēmumi, izkārtnes grupē pie ieejām. Ēkām, kas būvētas pēc 1940.gada un atjaunotām vēsturiskām ēkām, pieļaujams ēkas nosaukuma vai zīmola (viena vienība) novietojums augstāk kā pirmā stāva robežās, ja tas ir harmonisks ar apkārtējo vidi.

Ēkām, kas būvētas pēc 1940.gada, pēc to atjaunošanas, ir pieļaujamas atkāpes no šā punkta regulējuma, ja tas paredzēts akceptētā būvprojektā, vai, ja pilsētas galvenā māksliniece, ievērojot specifiskās zināšanas mākslas jomā, izvērtējot reklāmu izvietošanas koncepciju, atzīst, ka šādas atkāpes nav pretrunā ar vienotu apkārtējās vides kompozicionālo risinājumu.

26. Uz ugunsmūra vai ēkas gala sienas izvietotas reklāmas forma un saturs nedrīkst pazemināt būves kultūrvēsturisko vērtību.";

1.2. papildināt ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Aizliegts izvietot transparentus, kas novilkti starp kokiem, stabiem, ēkām, būvēm un citām konstrukcijām.";

1.3. izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

"34. Elektropiegādes kabeļi reklāmām nedrīkst būt redzami ēku fasādēs. Brīvi stāvošu reklāmu elektropiegāde jānodrošina ar pazemes kabeļiem. Elektropiegāde šiem objektiem jārisina projektā vienlaikus ar objekta piesaistes projekta izstrādi un jāakceptē Būvvaldē noteiktajā kārtībā".

2. Šie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.SesksSaistošo noteikumu "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 "Par reklāmu izvietošanas kārtību Liepājā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi "PAR GROZĪJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2013.GADA 22.AUGUSTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.14 "PAR REKLĀMU IZVIETOŠANAS KĀRTĪBU LIEPĀJĀ"" paredz grozījumus Liepājas pilsētas Domes 2013.gada 22.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 "PAR REKLĀMU IZVIETOŠANAS KĀRTĪBU LIEPĀJĀ" (turpmāk - saistošie noteikumi), kas ļaus pilsētā attīstīties dažādiem uzņēmējiem, popularizējot sevi vairākās pilsētas vietās. Vienlaikus nepieciešams noteikt ierobežojumu, kas noteic aizliegumu izvietot reklāmas tam neatbilstošās vietās, bojājot gan dabīgo vidi (kokus), gan būvniecības objektus (ēkas u.c. konstrukcijas).
2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi saistošo noteikumu 24., 25. un 26.punktā izstrādāti, lai Liepājas pilsētā tiktu veicināta uzņēmējdarbība, proti, lai popularizētu savu komercdarbību, personām būs plašākas iespējas izvietot pilsētā reklāmas.

Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 31.1 punktu, kurā, lai novērstu pilsētvides piesārņošanu ar neatbilstošās vietās izvietotām reklāmām, noteikts aizliegt izvietot transparentus, kas novilkti starp kokiem, stabiem, ēkām, būvēm un citām konstrukcijām. Savukārt saistošo noteikumu 34.punktā tiek labots tikai jēdziens, jo arī izkārtne ir reklāma.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Uzņēmējiem tiks veicināta.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Domes mājaslapā www.liepaja.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Projekta izstrādes darba grupas ietvaros organizētas tikšanās ar pilsētas uzņēmējiem.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

09.04.2014