Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.151

Rīgā 2014.gada 18.martā (prot. Nr.17 23.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.280 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.2.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumos Nr. 280 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.2. apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai"" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 103. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Aktivitātes ietvaros rūpnieciskās ražošanas ēka atbilst Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju" pielikumā "Būvju klasifikācija" 125. koda "Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas" 1251. apakškodā "Rūpnieciskās ražošanas ēkas; Rūpnieciskās ražošanas telpu grupa" minētajām būvēm. Aktivitātes ietvaros par ražošanas telpām uzskatāmas telpas, kas atrodas rūpnieciskās ražošanas ēkā un ir nepieciešamas ražošanas vajadzībām un ražošanas procesam, ieskaitot telpas, kuras norādītas normatīvajā aktā, kas nosaka darba aizsardzības prasības darba vietās."

2. Papildināt noteikumus ar 7.2.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2.13. pieņem lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu finansējuma saņēmējiem un veic tā uzskaiti atbilstoši kārtībai, kas noteikta normatīvajos aktos par de minimis atbalsta piešķiršanu un uzskaiti."

3. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 9 413 045 euro. Aktivitātei pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu (turpmāk - virssaistību finansējums), ir 8 537 231 euro. Aktivitāti finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un virssaistību finansējuma. Finansējuma saņēmējs nodrošina savu līdzfinansējumu proporcionāli projekta īstenošanai paredzētajam publiskajam finansējumam saskaņā ar šo noteikumu 23. punktu."

4. Izteikt 14.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.9. projekta kopējās attiecināmās izmaksas pārsniedz 50 000 000 euro."

5. Papildināt III nodaļu ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Finansējuma saņēmējam piešķirtais de minimis atbalsta apjoms kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nepārsniedz 2013. gada 18. decembra Komisijas Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 1407/2013) 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apjomu."

6. Izteikt 16.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.4. pēc ražošanas ēkas nodošanas ekspluatācijā 12 mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 1. septembrim projektos, kas īstenoti pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, un ne vēlāk kā līdz 2015. gada 1. novembrim projektos, kas īstenoti otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, ir iznomāti vismaz 30 %, bet 36 mēnešu laikā - vismaz 80 % no izbūvētās, renovētās vai rekonstruētās ražošanas ēkas platības. Pēc ražošanas ēkas nodošanas ekspluatācijā laikposmā no 12 līdz 36 mēnešiem ir iznomāti ne mazāk kā 30 % no izbūvētās ražošanas ēkas platības;".

7. Izteikt 16.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.6. pēc līguma noslēgšanas par jaunuzceltās, renovētās vai rekonstruētās ražošanas ēkas nomu šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētie komersanti pirmajos 12 mēnešos, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 1. septembrim projektos, kas īstenoti pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, un ne vēlāk kā līdz 2015. gada 1. novembrim projektos, kas īstenoti otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, izveido kopā vismaz 20 jaunas darba vietas, bet 36 mēnešos - vismaz 50 jaunas darba vietas ar pilnu darba slodzi. Pēc ražošanas ēkas nodošanas ekspluatācijā laikposmā no 12 līdz 36 mēnešiem ir nodarbināti kopā ne mazāk kā 20 jauni darbinieki ar pilnu darba slodzi. Jaunizveidotajās darba vietās nodarbinātās personas divu gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas nav tikušas nodarbinātas pie šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētā komersanta vai tā saistīto personu grupā;".

8. Papildināt noteikumus ar 17.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.5. sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem kredītiestādes avansa maksājuma garantijas izmaksas. Kopējās kredītiestādes garantijas izmaksas nepārsniedz 10 % no avansa maksājuma."

9. Papildināt noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Šo noteikumu 17.5. apakšpunktā minētajām darbībām atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013."

10. Izteikt 23. un 24. punktu šādā redakcijā:

"23. Maksimāli pieļaujamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda un virssaistību finansējuma intensitāte ir 50 % no projekta 17.1., 17.2., 17.3. un 17.4. apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām ilgtermiņa ieguldījumiem, savukārt šo noteikumu 17.5. apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām Eiropas Reģionālās attīstības fonda un virssaistību finansējuma intensitāte ir 100 %.

24. Maksimālais atbalsta finansējums vienam projektam nepārsniedz 1 422 872 euro."

11. Izteikt 31.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.2.2. būvvaldē saskaņotu būvprojektu tehniskā projekta stadijā (kopiju), ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā, vai, ja paredzēta vienkāršota renovācija vai vienkāršota rekonstrukcija, - būvvaldē akceptētu apliecinājuma karti par projektā veicamajiem darbiem (kopiju);".

12. Izteikt 31.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.2.4. Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes garantijas vēstuli, kas izsniegta par labu sadarbības iestādei atbilstoši šo noteikumu 42. punktam pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros un atbilstoši šo noteikumu 42.1 punktam otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros;".

13. Papildināt noteikumus ar 31.2.5. un 31.2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.2.5. būvniecības izmaksu tāmi, kas izstrādāta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par būvniecības izmaksu noteikšanas kārtību;

31.2.6. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību."

14. Izteikt VI nodaļu šādā redakcijā:

"VI. Kredītiestādes garantijas vēstule

42. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādē kredītiestādes izsniegtu garantijas vēstuli divu procentu vērtībā no pieprasītā publiskā finansējuma (turpmāk - garantijas vēstule). Garantijas vēstulē noteikts, ka finansējuma saņēmējs:

42.1. līdz 2015. gada 1. septembrim veic ražošanas ēkas būvniecību, renovāciju vai rekonstrukciju un to nodod ekspluatācijā;

42.2. līdz 2015. gada 1. septembrim izveidoto ražošanas ēku iznomā vismaz trijiem savstarpēji nesaistītiem apstrādes rūpniecības nozares (NACE 2. red. C sadaļa) sīkiem (mikro), maziem vai vidējiem komersantiem;

42.3. līdz 2015. gada 1. septembrim iznomā vismaz 30 % no projekta iesniegumā atbalstītās ražošanas ēkas platības;

42.4. līdz 2015. gada 1. septembrim nodrošina, lai izveidotajās ražošanas telpās šo noteikumu 42.2. apakšpunktā minētie komersanti kopā būtu radījuši vismaz 20 jaunas darba vietas ar pilnu darba slodzi;

42.5. pēc projekta īstenošanas, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 15. septembrim sadarbības iestādē iesniedz noslēguma maksājuma pieprasījumu.

42.1 Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādē kredītiestādes izsniegtu garantijas vēstuli divu procentu vērtībā no pieprasītā publiskā finansējuma (turpmāk - garantijas vēstule). Garantijas vēstulē noteikts, ka finansējuma saņēmējs:

42.1 1. līdz 2015. gada 1. novembrim veic ražošanas ēkas būvniecību, renovāciju vai rekonstrukciju un to nodod ekspluatācijā;

42.1 2. līdz 2015. gada 1. novembrim izveidoto ražošanas ēku iznomā vismaz trim savstarpēji nesaistītiem apstrādes rūpniecības nozares (NACE 2. red. C sadaļa) sīkiem (mikro), maziem vai vidējiem komersantiem;

42.1 3. līdz 2015. gada 1. novembrim iznomā vismaz 30 % no projekta iesniegumā atbalstītās ražošanas ēkas platības;

42.1 4. līdz 2015. gada 1. novembrim nodrošina, lai izveidotajās ražošanas telpās šo noteikumu 42.1 2. apakšpunktā minētie komersanti kopā būtu radījuši vismaz 20 jaunas darba vietas ar pilnu darba slodzi;

42.1 5. pēc projekta īstenošanas, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 15. novembrim sadarbības iestādē iesniedz noslēguma maksājuma pieprasījumu;

42.1 6. neatsauc iesniegto projekta iesniegumu;

42.1 7. slēdz līgumu ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu.

43. Garantijas vēstules garantijas termiņš ir no projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas līdz 2016. gada 29. februārim.

44. Sadarbības iestādei ir pienākums atbrīvot garantijas summu pirms šo noteikumu 42.1., 42.2., 42.3. un 42.4. apakšpunktā minētā termiņa beigām pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros un pirms šo noteikumu 42.1 1., 42.1 2., 42.1 3. vai 42.1 4. apakšpunktā minētā termiņa beigām otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros šādos gadījumos:

44.1. ja sadarbības iestāde pēc projekta iesnieguma vērtēšanas ir pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu vai parakstījusi atzinumu par projekta iesniedzēja iesniegtās informācijas neatbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem;

44.2. ja sadarbības iestāde ir konstatējusi, ka finansējuma saņēmējs līdz 2015. gada 15. septembrim pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros un līdz 2015. gada 15. novembrim otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros sadarbības iestādē ir iesniedzis noslēguma maksājuma pieprasījumu un ir izpildīti šo noteikumu 42.1., 42.2., 42.3. un 42.4. apakšpunktā minētie nosacījumi pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros un 42.1 1., 42.1 2., 42.1 3. un 42.1 4. apakšpunktā minētie nosacījumi otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

45. Garantijas vēstulē norādīto garantijas summu kredītiestāde izmaksā pēc pirmā sadarbības iestādes pieprasījuma šādos gadījumos:

45.1. ja projekta iesniedzējs pēc projekta iesnieguma iesniegšanas ir atsaucis iesniegto projekta iesniegumu;

45.2. ja sadarbības iestāde ir pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet noteiktajā termiņā projekta iesniedzējs nav noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu;

45.3. ja projekta iesniedzējs nav izpildījis šo noteikumu 42.1., 42.2., 42.3. vai 42.4. apakšpunktā minētos nosacījumus pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros un 42.1 1., 42.1 2., 42.1 3. vai 42.1 4. apakšpunktā minētos nosacījumus otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros vai nav iesniedzis šo noteikumu 69. punktā minēto noslēguma maksājuma pieprasījumu;

45.4. ja tiek izbeigts līgums par projekta īstenošanu pēc finansējuma saņēmēja vai sadarbības iestādes iniciatīvas, tai skaitā šo noteikumu 73. punktā minētajos gadījumos.

46. Šo noteikumu 45. punktā minētajā kārtībā iegūtos finanšu līdzekļus ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos."

15. Izteikt 53. punktu šādā redakcijā:

"53. Sadarbības iestādes vadītājs, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas atzinumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 1. pielikuma 34. punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst šim kritērijam, sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu. Šajā punktā minēto lēmumu pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros sadarbības iestādes vadītājs pieņem triju mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu datuma, bet otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros līdz 2014. gada 30. jūnijam."

16. Papildināt noteikumus ar 55.1 punktu šādā redakcijā:

"55.1 Projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas projektu iesniedzēji drīkst precizēt projekta iesniegumu, lai iekļautu kredītiestādes garantijas izmaksas, vienlaikus iesniedzot šo noteikumu 31.2.6. apakšpunktā minēto dokumentu un ņemot vērā šo noteikumu 14.9. apakšpunktā un 24. punktā minētos nosacījumus un nemainot intensitāti ilgtermiņa ieguldījumiem."

17. Izteikt 65. un 66. punktu šādā redakcijā:

"65. Projektu īsteno no dienas, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu:

65.1. līdz 2015. gada 1. septembrim pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros;

65.2. līdz 2015. gada 1. novembrim otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

66. Finansējuma saņēmējam projekta iesniegumā un līgumā par projekta īstenošanu noteiktās atbalstāmās darbības ir jāuzsāk ne vēlāk kā:

66.1. līdz 2014. gada 1. jūlijam pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros;

66.2. līdz 2014. gada 1. septembrim otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros."

18. Izteikt 69. punktu šādā redakcijā:

"69. Projekts tiek uzskatīts par pabeigtu, ja finansējuma saņēmējs ir iesniedzis sadarbības iestādē noslēguma maksājuma pieprasījumu un izpildījis garantijas vēstulē noteiktās šo noteikumu 42. punktā minētās prasības pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros un 42.1 punktā minētās prasības otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros."

19. Izteikt 73. punktu šādā redakcijā:

"73. Sadarbības iestādei ir tiesības izbeigt līgumu par projekta īstenošanu un finansējuma saņēmējs atmaksā piešķirto finansējumu sadarbības iestādes norādītajā kontā līgumā par projekta īstenošanu noteiktajos gadījumos, kā arī ja:

73.1. līdz 2014. gada 1. jūlijam pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros un līdz 2014. gada 1. septembrim otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros finansējuma saņēmējs nav uzsācis ražošanas ēkas būvniecību, renovāciju vai rekonstrukciju;

73.2. līdz 2015. gada 1. septembrim pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros un līdz 2015. gada 1. novembrim otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros finansējuma saņēmējs nav veicis ražošanas ēkas būvniecību, renovāciju vai rekonstrukciju saskaņā ar iesniegumā norādīto;

73.3. pēc ražošanas ēkas būvniecības, renovācijas vai rekonstrukcijas pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā finansējuma saņēmējs nav izpildījis kādu no šo noteikumu 16. punktā minētajiem nosacījumiem;

73.4. projekta ietvaros renovētajā vai rekonstruētajā ražošanas telpā pēdējos divus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir tikusi veikta saimnieciskā darbība;

73.5. pēc atkārtota sadarbības iestādes pieprasījuma finansējuma saņēmējs nav ievērojis šo noteikumu 68.1. un 68.2. apakšpunktā minētās prasības;

73.6. finansējuma saņēmējs, kurš iesniedzis projekta iesniegumu otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, divu mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas par projekta īstenošanu, bet ne vēlāk kā 2014. gada 1. decembrī sadarbības iestādē nav iesniedzis avansa maksājuma pieprasījumu vismaz 35 % apmērā no pieprasītā publiskā finansējuma apmēra."

20. Izteikt 78. un 79. punktu šādā redakcijā:

"78. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumu, kas nepārsniedz 30 % no publiskā finansējuma apmēra, bet otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros avansa maksājumu, kas nepārsniedz 35 % no publiskā finansējuma apmēra. Lai saņemtu avansa maksājumu, finansējuma saņēmējs pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas iesniedz sadarbības iestādē Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes garantiju par avansa atdošanu un noslēgtu līgumu ar ražošanas ēkas būvniecības, renovācijas vai rekonstrukcijas darbu veicēju. Kredītiestādes garantijas termiņš ir vismaz divi mēneši pēc līgumā par projekta īstenošanu paredzētā projekta īstenošanas beigu datuma. Finansējuma saņēmējs līdz projekta īstenošanas beigām iesniedz sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumu vai pieprasījumus par izsniegtā avansa apjomu.

79. Finansējuma saņēmējs projekta noslēguma pārskatu iesniedz sadarbības iestādē 15 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, bet ne vēlāk kā:

79.1. līdz 2015. gada 15. septembrim pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros;

79.2. līdz 2015. gada 15. novembrim otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros."

21. Izteikt 1. pielikuma 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Kvalitātes kritēriji

Vērtēšanas sistēma - noteikts punktu skaits

Minimālais punktu skaits - 14 (visu kritēriju kopsumma)

1. Projekta izmaksu efektivitāte - ražošanas ēkas būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas par m2 0-25 Min. - 5 punkti
1.1. Pieprasītais atbalsta apmērs par m2 ir 185 euro vai mazāks 25  
1.2. Pieprasītais atbalsta apmērs par m2 ir no 186 euro līdz 228 euro 20  
1.3. Pieprasītais atbalsta apmērs par m2 ir no 229 euro līdz 270 euro 15  
1.4. Pieprasītais atbalsta apmērs par m2 ir no 271 euro līdz 313 euro 10  
1.5. Pieprasītais atbalsta apmērs par m2 ir no 314 euro līdz 356 euro 5  
1.6. Pieprasītais atbalsta apmērs par m2 ir 357 euro vai lielāks 0

"

22. Aizstāt 1. pielikuma 30. punktā vārdu "lats" ar vārdu "euro".

23. Papildināt 2. pielikumu ar 15. punktu šādā redakcijā:

"15. 2013. gada 18. decembra Komisijas Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) 1. panta 1. punktā minētajām nozarēm."

24. Aizstāt 3. pielikuma 1.1.10., 1.2., 1.3., 1.4., 3.2. un 3.4. apakšpunktā apzīmējumu "LVL" ar apzīmējumu "EUR".

25. Izteikt 3. pielikuma 5.1. un 5.2. sadaļu šādā redakcijā:

"5.1. Projekta pieprasītais finansējuma apmērs no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām

(Pieprasīto finansējuma apmēru aprēķina atbilstoši pieprasītās finansējuma intensitātes un attiecināmo izmaksu reizinājumam un norāda ar divām zīmēm aiz komata, noapaļojumus veicot uz leju)

Gads

Projekta izmaksu pozīcijas

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (EUR)

Projekta kopējās neattiecināmās izmaksas (EUR)

Projekta kopējās izmaksas (EUR)

Pieprasītais finansējuma apmērs (EUR) (norādīt ar divām zīmēm aiz komata, noapaļojumus veicot uz leju)

Pieprasītā finansējuma intensitāte % (norādīt ar divām zīmēm aiz komata, noapaļojumus veicot uz augšu)

2014 Ražošanas ēkas būvniecība, rekonstrukcija un renovācija
Kredītiestādes garantijas izmaksas  

 

     
2015 Ražošanas ēkas būvniecība, rekonstrukcija un renovācija  

 

     
Kredītiestādes garantijas izmaksas
Kopā  

 

     

5.2. Projekta iesniedzēja projekta īstenošanas finansēšanas avoti* (naudas plūsmas)

Projekta kopējo izmaksu finansēšanas avoti
projekta īstenošanas laikā

Summa
(EUR)

%

1. Avansa maksājums (avansa maksājums nedrīkst pārsniegt 35 % no pieprasītā finansējuma apmēra)
2. Projekta iesniedzēja paša resursi (brīvi no komercdarbības atbalsta)
3. Aizņēmums no kredītiestādes (brīvi no komercdarbības atbalsta)
4. Citi (norādīt finansēšanas avotu)

 Kopā (1.+2.+3+4.+5.)

100 %

* Projekta finansēšanas avotu kopsummu nepieciešams norādīt ne mazāku par 5.1. sadaļā norādītajām kopējām projekta izmaksām.

Ja aizņēmums no kredītiestādes ir norādīts kā finansēšanas avots, lūdzam norādīt, kurā kredītiestādē ir plānots ņemt aizdevumu, kā arī kontaktpersonu kredītiestādē, kura var sniegt sīkāku informāciju par aizdevumu, minētās personas e-pasta adresi un tālruņa numuru."

26. Aizstāt 4. pielikuma 1.7. un 2.6. apakšpunktā apzīmējumu "LVL" ar apzīmēju "EUR".

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

26.03.2014