Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.137

Rīgā 2014.gada 11.martā (prot. Nr.16 19.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.123 "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei"

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
25.panta 1. un 12.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 123 "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 25. nr.; 2011, 151. nr.; 2013, 47. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Datubāzē iekļauj no akreditētas laboratorijas saņemtos obligātā svaigpiena parauga (paraugu ņem pircējs) un oficiālā svaigpiena parauga (paraugu ņem dienests) testēšanas rezultātus.";

1.2. papildināt 4.1.3. apakšpunktu aiz vārda "informācijai" ar vārdiem "(arī informācijai datubāzē)";

1.3. izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. persona, kas iepērk svaigpienu no ražotāja (turpmāk - pircējs), savācot, pārvadājot un pārstrādājot vai nododot svaigpienu pārstrādei. Pircēja pienākums ir sekot līdzi visai datubāzē pieejamajai informācijai par iepērkamā svaigpiena kvalitāti.";

1.4. izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Pircējs, pamatojoties uz rakstisku vienošanos ar ražotāju, ņem obligāto svaigpiena paraugu, ko nosūta uz akreditētu laboratoriju baktēriju kopskaita, somatisko šūnu skaita un inhibitoru klātbūtnes noteikšanai (arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piena kvotu administrēšanu) (turpmāk - obligātais svaigpiena paraugs).";

1.5. aizstāt 18. punktā vārdus "testēšanas" ar vārdu "akreditētas";

1.6. izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Pircējs:

20.1. obligāto svaigpiena paraugu marķē ar šo noteikumu 40. punktā minēto uzlīmi un nodrošina, lai tas tiktu nogādāts akreditētā laboratorijā:

20.1.1. baktēriju kopskaita noteikšanai un somatisko šūnu skaita noteikšanai - ne retāk kā divas reizes mēnesī, pirmo paraugu ņemot laikā no pirmā līdz piecpadsmitajam datumam (turpmāk - mēneša pirmā puse) un otro - no sešpadsmitā datuma līdz mēneša beigām (turpmāk - mēneša otrā puse);

20.1.2. inhibitoru (zāļu atliekvielu, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu) klātbūtnes noteikšanai - ne retāk kā reizi mēnesī.";

1.7. svītrot 20.1 punktu;

1.8. papildināt noteikumus ar 20.2 un 20.3 punktu šādā redakcijā:

"20.2 Datu centrs pēc katra obligātā svaigpiena parauga testēšanas rezultātu saņemšanas datubāzē veic baktēriju kopskaita un somatisko šūnu skaita vidējo ģeometrisko lielumu aprēķinus, iekļaujot tajos šādā laikposmā ņemto paraugu testēšanas rezultātus:

20.2 1. baktēriju kopskaitam:

20.2 1.1. ja paraugs ņemts mēneša pirmajā pusē - tajā pašā mēnesī, iepriekšējā mēnesī un pēdējā mēneša otrajā pusē pirms iepriekšējā mēneša;

20.2 1.2. ja paraugs ņemts mēneša otrajā pusē - tajā pašā un iepriekšējā mēnesī;

20.2 2. somatisko šūnu skaitam:

20.2 2.1. ja paraugs ņemts mēneša pirmajā pusē - tajā pašā mēnesī, divos iepriekšējos mēnešos un tā mēneša otrajā pusē, kas ir pirms minētajiem diviem mēnešiem;

20.2 2.2. ja paraugs ņemts mēneša otrajā pusē - tajā pašā un iepriekšējos divos mēnešos.

20.3 Darbībās ar svaigpienu izmanto tikai datu centra datubāzē esošos testēšanas rezultātus un baktēriju kopskaita un somatisko šūnu skaita vidējo ģeometrisko lielumu aprēķinu rezultātus.";

1.9. izteikt 21.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.3. dienests nav noteicis aizliegumu svaigpiena realizēšanai.";

1.10. izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Ja svaigpienā pārsniegts šo noteikumu 21.1. apakšpunktā minētais baktēriju kopskaita vai somatisko šūnu skaita vidējais ģeometriskais lielums, datu centrs datubāzē reģistrē brīdinājumu ar triju mēnešu termiņu, kurā ražotājs novērš neatbilstības attiecībā uz svaigpiena baktēriju kopskaita un somatisko šūnu skaita kritērijiem, un informē par to ražotāju. Brīdinājums uzskatāms par:

24.1. paziņojumu dienestam atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas III daļas 5.punktā minētajām prasībām;

24.2. informāciju ražotājam un pircējam. Ražotājs nedrīkst mainīt pircēju laikā, kad novērš konstatēto neatbilstību attiecībā uz svaigpiena baktēriju kopskaita un somatisko šūnu skaita kritērijiem.";

1.11. svītrot 25. punktu;

1.12. izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Ja šo noteikumu 24. punktā minētajā termiņā konstatētā neatbilstība nav novērsta un aprēķinātais baktēriju kopskaita un somatisko šūnu skaita vidējais ģeometriskais lielums joprojām pārsniedz šo noteikumu 21.1. apakšpunktā noteiktos kritērijus, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 854/2004 IV pielikuma II nodaļas 2. punktam:

26.1. datu centrs informē dienestu par nepieciešamību ražotājam noteikt svaigpiena realizācijas aizliegumu;

26.2. dienests:

26.2.1. pieņem lēmumu par svaigpiena realizācijas aizliegumu un par to informē ražotāju;

26.2.2. reģistrē svaigpiena realizācijas aizliegumu datubāzē.";

1.13. papildināt noteikumus ar 26.1 punktu šādā redakcijā:

"26.1 Ja obligātajā svaigpiena paraugā konstatēta inhibitoru klātbūtne:

26.1 1. datu centrs informē dienestu par nepieciešamību ražotājam noteikt svaigpiena realizācijas aizliegumu;

26.1 2. dienests:

26.1 2.1. pieņem lēmumu par svaigpiena realizācijas aizliegumu un par to informē ražotāju;

26.1 2.2. reģistrē svaigpiena realizācijas aizliegumu datubāzē.";

1.14. izteikt 28., 29. un 30. punktu šādā redakcijā:

"28. Dienests triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 27. punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

28.1. pārbauda novietni;

28.2. ņem oficiālo svaigpiena paraugu un nosūta to akreditētai laboratorijai piena tauku un olbaltumvielu satura, baktēriju kopskaita, somatisko šūnu skaita un inhibitoru klātbūtnes noteikšanai (turpmāk - oficiālais svaigpiena paraugs);

28.3. oficiālo svaigpiena paraugu marķē ar šo noteikumu 40. punktā minēto uzlīmi un plombē ar plombām vai slēgplombām.

29. Ja oficiālā parauga testēšanas rezultāti atbilst šo noteikumu 21.1. apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, tad šo rezultātu datu centrs izmanto par pirmo rādītāju turpmākai baktēriju kopskaita un somatisko šūnu skaita vidējā ģeometriskā lieluma aprēķināšanai pēc svaigpiena realizācijas aizlieguma atcelšanas. Ja svaigpiens atbilst šo noteikumu prasībām, dienests datubāzē atceļ svaigpiena realizācijas aizliegumu un par to informē ražotāju.

30. Dienests šo noteikumu 28. punktā minētās darbības veic par maksu atbilstoši normatīvajiem aktiem par dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegtajiem maksas pakalpojumiem.";

1.15. svītrot 34. punkta otrajā teikumā vārdus "ar lūgumu veikt novietnes pārbaudi un atcelt svaigpiena realizācijas aizliegumu";

1.16. aizstāt 37. punktā vārdus "šajos noteikumos" ar vārdiem "šo noteikumu 21.2. apakšpunktā";

1.17. papildināt noteikumus ar 37.1 punktu šādā redakcijā:

"37.1 Ja svaigpiens neatbilst šo noteikumu 21.1. apakšpunktā minētajiem kritērijiem un dienests ir pieņēmis lēmumu par svaigpiena realizācijas aizliegumu, tā darbības laikā ražotājs reģistrē neatbilstošā svaigpiena daudzumu un tā izmantošanas vai iznīcināšanas veidu.";

1.18. papildināt 39. punktu aiz vārda "paraugam" ar vārdiem "un oficiālajam svaigpiena paraugam";

1.19. izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Obligāto svaigpiena paraugu un oficiālo svaigpiena paraugu marķē ar datu centra izgatavotu uzlīmi, uz kuras, izmantojot svītrkodu un ciparus, uzdrukāts unikāls svaigpiena parauga numurs.";

1.20. svītrot 43. punktu;

1.21. papildināt 44. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Oficiālā svaigpiena parauga marķējumu datu centrs izsniedz dienestam pēc pieprasījuma.";

1.22. izteikt 45. punktu šādā redakcijā:

"45. Obligātā svaigpiena parauga un oficiālā svaigpiena parauga testēšanas rezultātus akreditētā laboratorija nosūta datu centram vienas dienas laikā pēc testēšanas.";

1.23. svītrot 46. punktu;

1.24. aizstāt 48. punktā vārdus "šo noteikumu 17. punktā minēto" ar vārdu "akreditētu".

2. Šo noteikumu 1.1., 1.4., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.22., 1.23. un 1.24. apakšpunkts stājas spēkā 2014. gada 1. jūnijā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

26.03.2014