Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Eiropas Savienības palīdzības finansēšanu atbilstīgi daudzgadu finanšu shēmai laika posmam no 2014.gada līdz 2020.gadam saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, kurām piemēro Līguma par Eiropas Savienības darbību ceturto daļu

1.pants. Luksemburgā 2013.gada 24.jūnijā un Briselē 2013.gada 26.jūnijā parakstītais Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējais nolīgums par Eiropas Savienības palīdzības finansēšanu atbilstīgi daudzgadu finanšu shēmai laika posmam no 2014.gada līdz 2020.gadam saskaņā ar Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstu (ĀKK) un ES partnerattiecību nolīgumu un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, kurām piemēro Līguma par Eiropas Savienības darbību ceturto daļu (turpmāk - Nolīgums), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Nolīgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Ārlietu ministrija.

3.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 14.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 6.martā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 20.martā

 

PADOMĒ SANĀKUŠO
EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTU
VALDĪBU PĀRSTĀVJU
IEKŠĒJAIS NOLĪGUMS
PAR EIROPAS SAVIENĪBAS PALĪDZĪBAS FINANSĒŠANU
ATBILSTĪGI DAUDZGADU FINANŠU SHĒMAI
LAIKPOSMAM NO 2014. GADA LĪDZ 2020. GADAM
SASKAŅĀ AR ĀKK UN ES PARTNERATTIECĪBU NOLĪGUMU
UN PAR FINANSIĀLAS PALĪDZĪBAS PIEŠĶIRŠANU
AIZJŪRAS ZEMĒM UN TERITORIJĀM,
KURĀM PIEMĒRO LĪGUMA
PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU CETURTO DAĻU

PADOMĒ SANĀKUŠIE EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJI,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

pēc apspriešanās ar Eiropas Komisiju,

pēc apspriešanās ar Eiropas Investīciju banku,

tā kā:

(1) Partnerattiecību nolīgums starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā 1, kā tas pirmo reizi grozīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā 2 un otro reizi grozīts Vagadugu 2010. gada 22. jūnijā 3 ("ĀKK un ES partnerattiecību nolīgums"), paredz finanšu protokolu pieņemšanu katram piecu gadu laikposmam.

(2) Padomē sanākušie dalībvalstu valdību pārstāvji 2006. gada 17. jūlijā pieņēma Iekšējo nolīgumu par Kopienas palīdzības finansēšanu saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam atbilstīgi ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumam un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, uz ko attiecas EK Līguma ceturtā daļa 4.

(3) Padomes Lēmums 2001/822/EK (2001. gada 27. novembris) par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Kopienu 5 ("Lēmums par aizjūras asociāciju") ir piemērojams līdz 2013. gada 31. decembrim. Pirms minētā datuma būtu jāpieņem jauns lēmums.

(4) Lai īstenotu ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu un Lēmumu par aizjūras asociāciju, būtu jāizveido 11. Eiropas Attīstības fonds (EAF) un būtu jāparedz procedūra, saskaņā ar kuru nosaka līdzekļu piešķiršanu un dalībvalstu iemaksas minētajos līdzekļos.

(5) Savienība un tās dalībvalstis saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma I.b pielikumu veica darbības pārskatīšanu kopā ar Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupu ("ĀKK valstis"), izvērtējot saistību un izmaksu izpildes pakāpi.

(6) Būtu jāizstrādā noteikumi finansiālās sadarbības pārvaldībai.

(7) Komisijā būtu jāizveido dalībvalstu valdību pārstāvju komiteja ("EAF komiteja"), un līdzīga komiteja būtu jāizveido arī Eiropas Investīciju bankā (EIB). Būtu jāsaskaņo Komisijas un EIB darbs, piemērojot ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu un Lēmuma par aizjūras asociāciju atbilstīgos noteikumus.

(8) Ievirzi Savienības politikai attīstības sadarbības jomā sniedz Tūkstošgades attīstības mērķi, ko 2000. gada 8. septembrī pieņēma Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja, tostarp visi turpmākie labojumi.

(9) Padome un Padomē sanākušie dalībvalstu valdību pārstāvji, Eiropas Parlaments un Komisija 2005. gada 22. decembrī pieņēma kopīgu paziņojumu par Eiropas Savienības attīstības politiku: "Eiropas Konsenss" 6.

(10) Padome 2010. gada 9. decembrī pieņēma secinājumus par savstarpēju pārskatatbildību un pārredzamību - ES Palīdzības efektivitātes darbības sistēmas ceturtā nodaļa. Minētie secinājumi tika pievienoti Palīdzības efektivitātes darbības sistēmas konsolidētajai versijai, kurā tika atkārtoti apstiprināta vienošanās saskaņā ar Parīzes deklarāciju par palīdzības efektivitāti (2005. gads), ES Rīcības kodeksu attiecībā uz papildināmību un darba dalīšanu attīstības politikā (2007. gads) un ES pamatnostādnēm attiecībā uz Akras rīcības programmu (2008. gads). 2011. gada 14. novembrī Padome pieņēma ES kopējo nostāju, tostarp par ES pārredzamības garantiju un citiem pārredzamības un pārskatatbildības aspektiem ceturtajam Augsta līmeņa forumam par palīdzības efektivitāti Pusanā, Dienvidkorejā, kura rezultātā, inter alia, tika pieņemts Pusanas foruma rezultātu dokuments. Savienība un tās dalībvalstis atbalstīja Pusanas foruma rezultātu dokumentu. 2012. gada 14. maijā Padome pieņēma secinājumus par ES Attīstības politikas ietekmes palielināšanu - Pārmaiņu programma un turpmākā pieeja saistībā ar ES budžeta atbalstu trešām valstīm.

(11) Būtu jāpatur prātā 10. apsvērumā minētajos secinājumos norādītie oficiālās attīstības palīdzības (OAP) mērķi. Ziņojot dalībvalstīm un ESAO Attīstības palīdzības komitejai par 11. EAF izdevumiem, Komisijai būtu jānošķir OAP pasākumi un ar to nesaistītie pasākumi.

(12) Padome 2009. gada 22. decembrī pieņēma secinājumus par ES attiecībām ar aizjūras zemēm un teritorijām (AZT).

(13) Šā nolīguma piemērošanai būtu jāatbilst Padomes Lēmumam 2010/427/ES (2010. gada 26. jūlijs), ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta organizatorisko struktūru un darbību7 .

(14) Lai novērstu finansējuma pārtraukumus no 2020. gada marta līdz decembrim, ir lietderīgi 11. EAF daudzgadu finanšu shēmas piemērošanas laikposmu noteikt tādu pašu kā daudzgadu finanšu shēmai laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam. Tāpēc ir vēlams par 11. EAF līdzekļu saistību attiecināšanas pēdējo datumu noteikt 2020. gada 31. decembri, nevis 2020. gada 28. februāri, kas ir ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma piemērošanas pēdējais datums.

(15) Pamatojoties uz ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma pamatprincipiem, 11. EAF mērķi ir nabadzības izskaušana, ilgtspējīga attīstība un ĀAK valstu pakāpeniska iekļaušana pasaules ekonomikā. Īpašu režīmu vajadzētu piešķirt vismazāk attīstītām valstīm.

(16) Lai stiprinātu sociāli ekonomisko sadarbību starp Savienības tālākajiem reģioniem un ĀKK valstīm, kā arī AZT Karību jūras reģionā, Rietumāfrikā un Indijas okeānā, regulās par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Eiropas teritoriālo sadarbību būtu jāietver lielāki piešķīrumi laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam šādai sadarbībai starp tiem,

IR VIENOJUŠIES PAR TURPMĀKO.

1. NODAĻA

FINANŠU RESURSI

1. PANTS

11. EAF resursi

1. Ar šo dalībvalstis izveido 11. Eiropas Attīstības fondu, turpmāk "11. EAF".

2. 11. EAF veido:

a) summa EUR 30 506 miljonu apmērā (pašreizējās cenās), ko dalībvalstis iemaksā šādi:

Dalībvalsts

Iemaksu sadalījums (%)

Iemaksa EUR

Beļģija

3,24927

991 222 306

Bulgārija

0,21853

66 664 762

Čehijas Republika

0,79745

243 270 097

Dānija

1,98045

604 156 077

Vācija

20,5798

6 278 073 788

Igaunija

0,08635

26 341 931

Īrija

0,94006

286 774 704

Grieķija

1,50735

459 832 191

Spānija

7,93248

2 419 882 349

Francija

17,81269

5 433 939 212

Horvātija (*)

0,22518

68 693 411

Itālija

12,53009

3 822 429 255

Kipra

0,11162

34 050 797

Latvija

0,11612

35 423 567

Lietuva

0,18077

55 145 696

Luksemburga

0,25509

77 817 755

Ungārija

0,61456

187 477 674

Malta

0,03801

11 595 331

Nīderlande

4,77678

1 457 204 507

Austrija

2,39757

731 402 704

Polija

2,00734

612 359 140

Portugāle

1,19679

365 092 757

Rumānija

0,71815

219 078 839

Slovēnija

0,22452

68 492 071

Slovākija

0,37616

114 751 370

Somija

1,50909

460 362 995

Zviedrija

2,93911

896 604 897

Apvienotā Karaliste

14,67862

4 477 859 817

KOPĀ

100,00000

30 506 000 000

(*) Summas aplēse

Summa EUR 30 506 miljonu apmērā ir pieejama, līdzko ir stājusies spēkā daudzgadu finanšu shēma laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam, un no tās:

i) EUR 29 089 miljonus piešķir ĀKK valstīm;

ii) EUR 364,5 miljonus piešķir AZT;

iii) EUR 1052,5 miljonus piešķir Komisijai 6. pantā minētajiem atbalsta izdevumiem, kas saistīti ar 11. EAF plānošanu un īstenošanu; no minētās summas vismaz EUR 76,3 miljonus piešķir Komisijai pasākumiem, kuru mērķis ir palielināt EAF programmu ietekmi, kā minēts 6. panta 3. punktā.

b) izņemot dotācijas procentu likmju subsīdiju finansējumam, ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma I un I.b pielikumā un Lēmuma par aizjūras asociāciju II.A un II. Aa pielikumā minētos līdzekļus, kuri saskaņā ar 9. un 10. EAF piešķirti, lai finansētu ieguldījumu mehānismus, neietekmē Lēmums 2005/446/EK8, un ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma I.b pielikuma 5. punkts, kurā noteikti datumi, pēc kuriem vairs nevar uzņemties saistības par 9. un 10. EAF līdzekļiem. Minētos līdzekļus pārskaita 11. EAF, un tos pārvalda atbilstīgi 11. EAF īstenošanas noteikumiem - attiecībā uz līdzekļiem, kas minēti ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma I un I.b pielikumā - saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu no dienas, kad stājas spēkā daudzgadu finanšu shēma laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam, un - attiecībā uz līdzekļiem, kas minēti Lēmuma par aizjūras asociāciju II.A un II.Aa pielikumā - no dienas, kad stājas spēkā Padomes lēmumi par finansiālu palīdzību AZT laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam.

3. Pēc 2013. gada 31. decembra vai pēc dienas, kad stājusies spēkā daudzgadu finanšu shēma laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam, ja tā ir vēlāk, par 10. EAF vai iepriekšējo EAF atlikušajiem līdzekļiem vairs nevar uzņemties saistības, ja vien Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar vienprātīgu lēmumu nenolemj citādi, izņemot atlikumus un līdzekļus, par kuriem saistības atceltas pēc attiecīgās dienas un kuri ir radušies sistēmā, ar ko garantē no primārajiem lauksaimniecības produktiem gūtu eksporta ieņēmumu stabilizāciju (STABEX) saskaņā ar EAF pirms 9. EAF, un izņemot 2. punkta b) apakšpunktā minētos līdzekļus.

4. Par līdzekļiem, kuri paredzēti 10. EAF vai iepriekšēju EAF projektos un par kuriem saistības atceltas, pēc 2013. gada 31. decembra vai pēc dienas, kad stājas spēkā daudzgadu finanšu shēma laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam, ja tā ir vēlāk, vairs nevar uzņemties saistības, ja vien Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar vienprātīgu lēmumu nenolemj citādi, izņemot līdzekļus, par kuriem saistības atceltas pēc attiecīgās dienas un kuri ir radušies sistēmā, ar ko garantē no primārajiem lauksaimniecības produktiem gūtu eksporta ieņēmumu stabilizāciju (STABEX) saskaņā ar EAF pirms 9. EAF, kurus automātiski pārskaita uz attiecīgajām valstu indikatīvajām programmām, kuras minētas 2. panta a) punkta i) apakšpunktā un 3. panta 1. punktā, un izņemot līdzekļus ieguldījuma mehānismu resursu finansēšanai, kas minēti šā panta 2. punkta b) apakšpunktā.

5. Kopējais 11. EAF resursu apmērs attiecas uz laikposmu no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim. Par 11. EAF līdzekļiem un - ieguldījumu mehānisma gadījumā - līdzekļiem, kas rodas atmaksājumu rezultātā, pēc 2020. gada 31. decembra vairs nevar uzņemties saistības, ja vien Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar vienprātīgu lēmumu nenolemj citādi. Tomēr līdzekļi, ko dalībvalstis iemaksāja saistībā ar 9., 10. un 11. EAF, lai finansētu ieguldījumu mehānismu, var izmaksāt arī pēc 2020. gada 31. decembra, līdz datumam, kas jānosaka 10. panta 2. punktā minētajā Finanšu regulā.

6. Procentu ieņēmumus no darbībām, ko finansē saskaņā ar saistībām no iepriekšējiem EAF, un no 11. EAF līdzekļiem, ko pārvalda Komisija, ieskaita vienā vai vairākos Komisijas vārdā atvērtos bankas kontos un izmanto saskaņā ar 6. pantu. Izlietojumu attiecībā uz procentu ieņēmumiem no EIB pārvaldītajiem līdzekļiem nosaka saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto Finanšu regulu.

7. Ja Savienībai pievienojas kāda valsts, 2. punkta a) apakšpunktā minētās summas un iemaksu sadalījumu groza ar Padomes vienprātīgu lēmumu pēc Komisijas priekšlikuma.

8. Finanšu resursus var koriģēt ar Padomes vienprātīgu lēmumu, jo īpaši, lai rīkotos saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 62. panta 2. punktu.

9. Neskarot 8. pantā izklāstītos lēmumu pieņemšanas noteikumus un procedūras, jebkura dalībvalsts var Komisijai vai EIB piešķirt brīvprātīgas iemaksas, lai atbalstītu ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma mērķus. Dalībvalstis var arī līdzfinansēt projektus vai programmas, piemēram, saistībā ar konkrētām iniciatīvām, ko pārvalda Komisija vai EIB. Valstu līmenī garantē ĀKK valstu atbildību par šādām iniciatīvām.

Šā nolīguma 10. pantā minētā Īstenošanas regula un Finanšu regula ietver vajadzīgos noteikumus par 11. EAF līdzfinansējumu, kā arī par dalībvalstu īstenotām līdzfinansēšanas darbībām. Dalībvalstis par savām brīvprātīgajām iemaksām iepriekš informē Padomi.

10. Savienība un tās dalībvalstis veic darbības pārskatīšanu, izvērtējot saistību un izmaksu īstenošanas pakāpi un sniegtās palīdzības rezultātus un ietekmi. Darbības pārskatīšanu veic pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu.

2. PANTS

ĀKK valstīm piešķirtie resursi

Summu EUR 29 089 miljonu apmērā, kas minēta 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punktā, starp sadarbības instrumentiem sadala šādi:

a) summu EUR 24 365 miljonu apmērā - lai finansētu valstu vai reģionālās indikatīvās programmas. Šo piešķīrumu izmanto, lai finansētu:

i) ĀKK valstu indikatīvās programmas saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma IV pielikuma 1. līdz 5. pantu;

ii) reģionālās indikatīvās programmas ĀKK valstu reģionālās un starpreģionālās sadarbības un integrācijas atbalstam saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma IV pielikuma 6. līdz 11. pantu;

b) summu EUR 3590 miljonu apmērā - lai finansētu ĀKK valstu starpreģionālo sadarbību, kurā iesaistītas daudzas vai visas ĀKK valstis, saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma IV pielikuma 12. līdz 14. pantu. Šis finansējums var ietvert strukturālu atbalstu iestādēm un struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu. Šis finansējums ietver palīdzību, lai segtu ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 1. protokola 1. un 2. punktā minētā ĀKK Sekretariāta darbības izdevumus;

c) daļu no a) un b) punktā minētajiem resursiem var izmantot, lai segtu ar neparedzētām vajadzībām saistītus izdevumus un mazinātu ārēju krīžu īstermiņa negatīvās sekas saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 60., 66., 68., 72., 72.a un 73. pantu un šā nolīguma IV pielikuma 3. un 9. pantu, tostarp, ja vajadzīgs, sniedzot papildu īstermiņa humāno palīdzību un neatliekamo palīdzību, ja šādu atbalstu nevar finansēt no Savienības budžeta;

d) summu EUR 1 134 miljonu apmērā, ko piešķir EIB, lai finansētu ieguldījumu mehānismu saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma II pielikumā izklāstītajiem noteikumiem, ietverot papildu iemaksu EUR 500 miljonu apmērā ieguldījumu mehānisma resursos, un pārvalda kā apgrozības fondu, un EUR 634 miljonus, ko izmaksā kā dotācijas procentu likmju subsīdiju un ar projektu saistīta tehniskā atbalsta finansēšanai 11. EAF darbības laikā, kā paredzēts ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma II pielikuma 1., 2. un 4. pantā.

3. PANTS

AZT piešķirtie resursi

1. Summu EUR 364,5 miljonu apmērā, kas minēta 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punktā, saskaņā ar jauno Lēmumu par aizjūras asociāciju, kuru Padomei jāpieņem pirms 2013. gada 31. decembra; no minētās summas EUR 359,5 miljonus piešķir, lai finansētu teritoriālās un reģionālās programmas, un EUR 5 miljonus - kā piešķīrumu EIB, lai finansētu procentu likmju subsīdijas un tehnisko palīdzību saskaņā ar jauno Lēmumu par aizjūras asociāciju.

2. Ja kāda AZT kļūst neatkarīga un pievienojas ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumam, ar Padomes vienprātīgu lēmumu pēc Komisijas priekšlikuma 1. punktā norādīto summu, proti, EUR 364,5 miljonu apmērā, samazina un attiecīgi palielina summas, kas minētas 2. panta a) punkta i) apakšpunktā.

4. PANTS

Aizdevumi no EIB pašu resursiem

1. Summai, ko piešķir 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajam ieguldījumu mehānismam saskaņā ar 9., 10. un 11. EAF, un 2. panta d) punktā minētajai summai pieskaita indikatīvu summu, kura nepārsniedz EUR 2 600 miljonus, aizdevumu veidā, ko EIB piešķir no pašu resursiem. Minētos resursus piešķir ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma II pielikumā izklāstītajiem mērķiem līdz EUR 2 500 miljonu apmērā, ko termiņa vidū var palielināt, ņemot vērā lēmumu, ko pieņem EIB pārvaldes struktūrvienības, un līdz EUR 100 miljoniem Lēmumā par aizjūras asociāciju izklāstītajiem mērķiem saskaņā ar EIB statūtos paredzētajiem nosacījumiem un attiecīgajiem ieguldījumu finansēšanas noteikumiem, kā noteikts ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma II pielikumā un Lēmumā par aizjūras asociāciju.

2. Atsakoties no tiesībām iebilst, dalībvalstis apņemas proporcionāli savām iemaksām EIB kapitālā sniegt EIB garantiju attiecībā uz visām finanšu saistībām, kas aizņēmējiem rodas saskaņā ar līgumiem, kurus EIB noslēgusi par aizdevumiem no pašu resursiem, atbilstīgi ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma II pielikuma 1. panta 1. punktam un Lēmuma par aizjūras asociāciju atbilstīgajiem noteikumiem.

3. Šā panta 2. punktā minētā garantija nepārsniedz 75 % no EIB piešķirto kredītu kopapjoma saskaņā ar visiem aizdevuma līgumiem un publiskā sektora projektu gadījumā tā attiecas uz visiem riskiem. Privātā sektora projektu gadījumā garantija attiecas uz visiem politiskajiem riskiem, bet EIB uzņemsies visu komerciālo risku.

4. Par 2. punktā minētajām saistībām katra dalībvalsts un EIB slēdz garantiju līgumus.

5. PANTS

EIB pārvaldītās operācijas

1. Maksājumus EIB saistībā ar īpašajiem aizdevumiem, kas piešķirti ĀKK valstīm, AZT un Francijas aizjūras departamentiem, kopā ar peļņu un ieņēmumiem no riska kapitāla operācijām saskaņā ar EAF pirms 9. EAF, ieskaita dalībvalstīm proporcionāli to iemaksām attiecīgajā EAF, uz kuru šīs summas attiecas, ja vien Padome pēc Komisijas priekšlikuma nepieņem vienprātīgu lēmumu tos pārskaitīt rezervē vai piešķirt citiem mērķiem.

2. Pirms tam no summām, ko ieskaita dalībvalstīm, atskaita komisiju, kura EIB pienākas par 1. punktā minēto aizdevumu un operāciju pārvaldību.

3. EIB peļņu un ieņēmumus no operācijām saskaņā ar 9., 10. un 11. EAF ieguldījumu mehānismu izmanto turpmākām ieguldījumu mehānisma operācijām saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma II pielikuma 3. pantu, pirms tam atskaitot ārkārtas izdevumus un saistības, kas radušās saistībā ar minēto ieguldījumu mehānismu.

4. Par 3. punktā minēto ieguldījumu mehānisma operāciju pārvaldību EIB saņem atlīdzību pilnas kompensācijas apmērā saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma II pielikuma 3. panta 1.a punktu un attiecīgajiem Lēmuma par aizjūras asociāciju noteikumiem.

6. PANTS

Resursi, kas rezervēti Komisijas atbalsta izdevumiem saistībā ar EAF

1. 11. EAF resursi sedz atbalsta pasākumu izmaksas. Resursi, kas minēti 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta iii) punktā un 1. panta 6. punktā, sedz izmaksas, kuras saistītas ar EAF plānošanu un īstenošanu un ne vienmēr ir ietvertas stratēģijas atbalsta dokumentos un daudzgadu indikatīvajās programmās, kas minētas Īstenošanas regulā, kura jāpieņem saskaņā ar šā nolīguma 10. panta 1. punktu. Komisija ik pēc diviem gadiem sniedz informāciju par to, kā minētie resursi ir izlietoti, un par turpmākiem centieniem panākt efektivitātes ietaupījumu un efektivitātes pieaugumu. Komisija iepriekš paziņo dalībvalstīm par jebkādu papildu summu, ko EAF īstenošanai izmanto no ES budžeta.

2. Resursi atbalsta pasākumiem var segt Komisijas izdevumus saistībā ar:

a) sagatavošanas, turpmākajiem, uzraudzības, grāmatvedības, revīzijas un novērtēšanas pasākumiem, tostarp ziņošanu par rezultātiem, kas tieši nepieciešami EAF resursu plānošanai un īstenošanai;

b) EAF mērķu sasniegšanu, izmantojot attīstības politikas izpētes darbības, pētījumus, sanāksmes, kā arī informēšanas, izpratnes veicināšanas, apmācību un publikāciju darbības, tostarp informācijas un saziņas pasākumus, kas cita starpā ziņo par EAF programmu rezultātiem. Šā nolīguma ietvaros saziņai piešķirtais budžets segs arī Savienības korporatīvo saziņu par politiskajām prioritātēm saistībā ar EAF; un

c) datortīkliem informācijas apmaiņai un citus administratīvas vai tehniskas palīdzības izdevumus, kas var rasties EAF plānošanā un īstenošanā.

Resursi, kas minēti 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta iii) punktā un 1. panta 6. punktā, sedz arī izdevumus Komisijas galvenajā mītnē un Savienības delegācijās saistībā ar administratīvo atbalstu, lai plānotu un pārvaldītu operācijas, kuras finansē saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu un Lēmumu par aizjūras asociāciju.

Resursus, kuri minēti 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta iii) punktā un 1. panta 6. punktā, neparedz pamatuzdevumiem, ko veic Eiropas civildienests.

3. Nolīguma 1. panta 2. punkta a) apakšpunkta iii) punktā minētie resursi, kas paredzēti tādiem atbalsta pasākumiem, kuru mērķis ir palielināt EAF programmu ietekmi, ietver Komisijas izdevumus, kas ir saistīti ar visaptverošas rezultātu sistēmas ieviešanu un EAF programmu uzlabotu uzraudzību un novērtēšanu, sākot no 2014. gada. Ar šiem resursiem tiek sniegts atbalsts arī Komisijas centieniem ar regulāru progresa ziņojumu palīdzību uzlabot EAF finanšu pārvaldību un prognozēšanu.

II NODAĻA

ĪSTENOŠANAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7. PANTS

Iemaksas 11. EAF

1. Ņemot vērā EIB prognozes par ieguldījumu mehānisma pārvaldību un darbību, Komisija katru gadu līdz 20. oktobrim izstrādā un paziņo Padomei pārskatu par saistībām, maksājumiem un gada kopsummu aicinājumiem veikt iemaksas par kārtējo gadu un diviem turpmākajiem budžeta gadiem. Šīs summas ir balstītas uz spēju efektīvi izmantot ierosināto resursu apjomu.

2. Padome pēc Komisijas priekšlikuma, norādot Komisijas un EIB attiecīgās daļas, ar kvalificētu balsu vairākumu, kā paredzēts 8. pantā, pieņem lēmumu par gada iemaksu maksimālo pieļaujamo apjomu otrajā gadā pēc Komisijas priekšlikuma (n+2) un, ievērojot iepriekšējā gadā noteikto maksimālo pieļaujamo apjomu, par gada kopsummu aicinājumam veikt iemaksas pirmajā gadā pēc Komisijas priekšlikuma (n+1).

3. Ja attiecīgajā finanšu gadā iemaksas, par ko lēmums pieņemts saskaņā ar 2. punktu, atšķiras no 11. EAF faktiskajām vajadzībām, Komisija iesniedz Padomei priekšlikumus, lai grozītu iemaksu apjomus, ievērojot 2. punktā minēto maksimālo pieļaujamo apjomu. Šajā sakarā Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, kā paredzēts 8. pantā.

4. Aicinājumi veikt iemaksas nevar pārsniegt 2. punktā minēto maksimāli pieļaujamo apjomu, un maksimāli pieļaujamo apjomu nevar palielināt, izņemot gadījumus, kad par to Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, kā paredzēts 8. punktā, ja ir īpašas vajadzības, ko izraisa ārkārtas vai neparedzēti apstākļi, piemēram, pēckrīzes situācijas. Šādā gadījumā Komisija un Padome nodrošina, ka iemaksas atbilst paredzētajiem maksājumiem.

5. Ņemot vērā EIB prognozes, Komisija katru gadu līdz 20. oktobrim paziņo Padomei savas aplēses par saistībām, izmaksām un iemaksām attiecībā uz katru no trim nākamajiem budžeta gadiem.

6. Attiecībā uz līdzekļiem, ko 11. EAF saskaņā ar 1. panta 2. punkta b) apakšpunktu pārskaita no iepriekšējiem EAF, katras dalībvalsts iemaksas aprēķina proporcionāli katras dalībvalsts iemaksai attiecīgajā EAF.

Attiecībā uz 10. EAF un iepriekšējo EAF līdzekļiem, ko nepārskaita 11. EAF, ietekmi uz katras dalībvalsts iemaksām aprēķina proporcionāli katras dalībvalsts iemaksām 10. EAF.

7. Sīki izstrādātus noteikumus par dalībvalstu iemaksu veikšanu paredz 10. panta 2. punktā minētajā Finanšu regulā.

8. PANTS

Eiropas Attīstības fonda komiteja

1. Attiecībā uz Komisijas pārvaldītajiem 11. EAF resursiem Komisija izveido komiteju ("EAF komiteja"), kurā ir dalībvalstu valdību pārstāvji. EAF komitejas priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis, un tās sekretariāta funkcijas pilda Komisija. EIB novērotājs piedalās komitejas sanāksmēs, kad izskata jautājumus, kas saistīti ar EIB.

2. EAF komitejā dalībvalstu balsu svērums ir šāds:

Dalībvalsts

Balsis

Beļģija

33

Bulgārija

2

Čehijas Republika

8

Dānija

20

Vācija

206

Igaunija

1

Īrija

9

Grieķija

15

Spānija

79

Francija

178

Horvātija (*)

[2]

Itālija

125

Kipra

1

Latvija

1

Lietuva

2

Luksemburga

3

Ungārija

6

Malta

1

Nīderlande

48

Austrija

24

Polija

20

Portugāle

12

Rumānija

7

Slovēnija

2

Slovākija

4

Somija

15

Zviedrija

29

Apvienotā Karaliste

147

Kopā ES 27

998

Kopā ES 28 (*)

[1000]

(*) Balsu aplēse.

3. EAF komiteja pieņem lēmumus ar kvalificētu balsu vairākumu, kas ir 720 balsis no 998 balsīm, "par" balsojot vismaz 14 dalībvalstīm. Bloķējošais mazākums ir 279 balsis.

4. Ja Savienībai pievienojas kāda valsts, 2. punktā noteikto balsu svērumu un 3. punktā minēto kvalificēto balsu vairākumu groza ar Padomes vienprātīgu lēmumu.

5. Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar vienprātīgu lēmumu pieņem EAF komitejas reglamentu.

9. PANTS

Ieguldījumu mehānisma komiteja

1. EIB aizgādībā izveido komiteju ("Ieguldījumu mehānisma komiteja"), kurā ir dalībvalstu valdību pārstāvji un Komisijas pārstāvis. EIB nodrošina komitejas sekretariāta un palīgdienesta funkciju izpildi. Ieguldījumu mehānisma komitejas priekšsēdētāju no sava vidus ievēl Ieguldījumu mehānisma komitejas locekļi.

2. Padome ar vienprātīgu lēmumu pieņem Ieguldījumu mehānisma komitejas reglamentu.

3. Ieguldījumu mehānisma komiteja pieņem lēmumus ar kvalificētu balsu vairākumu, kā noteikts 8. panta 2. un 3. punktā.

10. PANTS

Īstenošanas noteikumi

1. Neskarot šā nolīguma 8. pantu un tajā paredzētās dalībvalstu balsstiesības, visi attiecīgie noteikumi 10. EAF Padomes Regulā (EK) Nr. 617/2007 ( 2007. gada 14. maijs ) par 10. Eiropas Attīstības fonda īstenošanu saskaņā ar ĀKK un EK Partnerattiecību nolīgumu9 un Komisijas Regulā (EK) Nr. 2304/2002 (2002. gada 20. decembris), ar ko īsteno Padomes Lēmumu 2001/822/EK10 par palīdzību AZT paliek spēkā, kamēr Padome nav pieņēmusi regulu par 11. EAF īstenošanu ("11. EAF Īstenošanas regula") un Lēmuma par aizjūras asociāciju īstenošanas noteikumus. Lēmumu par 11. EAF Īstenošanas regulu pieņem vienprātīgi pēc Komisijas priekšlikuma un iepriekš apspriežoties ar EIB. Īstenošanas noteikumus par Savienības finanšu palīdzību AZT pieņem pēc tam, kad Padome vienprātīgi, apspriežoties ar Eiropas Parlamentu, pieņem jaunu Lēmumu par aizjūras asociāciju.

11. EAF Īstenošanas regulā un Lēmuma par aizjūras asociāciju īstenošanas noteikumos ir pienācīgi plānošanas un lēmumu pieņemšanas procedūru pielāgojumi un uzlabojumi, ar ko vēl vairāk saskaņo Savienības un 11. EAF procedūras. Turklāt 11. EAF Īstenošanas regulā būs iekļautas īpašas pārvaldības procedūras Āfrikas Miera nodrošināšanas fondam. Atgādinot, ka finansiālu un tehnisku palīdzību ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 11.b panta īstenošanai finansēs, izmantojot īpašus instrumentus, kas nav ĀKK un ES sadarbības finansēšanai paredzētie instrumenti, darbības, ko izvērš saskaņā ar minētajiem noteikumiem, ir jāapstiprina, izmantojot iepriekš noteiktas budžeta pārvaldības procedūras.

11. EAF Īstenošanas regula ietver piemērotus pasākumus, lai ļautu saskaņot kredīta finansējumus no 11. EAF un Eiropas Reģionālās attīstības fonda nolūkā finansēt sadarbības projektus starp Savienības attālākajiem reģioniem un ĀKK valstīm, kā arī AZT Karību jūrā, Rietumāfrikā un Indijas okeānā, jo īpaši vienkāršotus mehānismus šādu projektu kopīgai pārvaldībai.

2. Finanšu regulu pieņem Padome ar kvalificētu balsu vairākumu, kā noteikts 8. pantā, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu un pēc tam, kad ir saņemts EIB atzinums par noteikumiem, kas uz to attiecas, un Revīzijas palātas atzinums.

3. Komisija iesniedz priekšlikumus 1. un 2. punktā minētajām regulām, cita starpā paredzot iespēju uzdevumu īstenošanu deleģēt trešām personām.

11. PANTS

Finansiālā īstenošana, grāmatvedība, revīzija un izpildes apstiprināšana

1. Komisija tās pārvaldībā esošos finansējumus un jo īpaši projektu un programmu finanšu izpildi finansiāli īsteno saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto Finanšu regulu. Nepareizi izmaksātu summu atgūšanai Komisijas lēmumi ir izpildāmi saskaņā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 299. pantu.

2. EIB pārvalda ieguldījumu mehānismu un atbilstīgi tam Savienības vārdā veic operācijas saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto Finanšu regulu. To darot, EIB rīkojas uz dalībvalstu risku. Visas tiesības, kas izriet no šādām operācijām, īpaši kreditora vai īpašnieka tiesības, piešķir dalībvalstīm.

3. EIB saskaņā ar tās statūtiem un labāko banku darbības praksi finansiāli īsteno operācijas, ko veic ar aizdevumiem no tās pašu resursiem, kā minēts 4. pantā, vajadzības gadījumā kopā ar procentu likmju subsīdijām no EAF dotāciju resursiem.

4. Komisija katram finanšu gadam sagatavo un apstiprina EAF pārskatus un nosūta tos Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai.

5. EIB katru gadu nosūta Komisijai un Padomei gada pārskatu par to operāciju īstenošanu, kuras finansē no EIB pārvaldītajiem EAF resursiem.

6. Ievērojot šā panta 9. punktu, attiecībā uz EAF operācijām Revīzijas palāta īsteno pilnvaras, kas tai piešķirtas ar LESD 287. pantu. Nosacījumus Revīzijas palātas pilnvaru īstenošanai paredz 10. panta 2. punktā minētajā Finanšu regulā.

7. Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma, kura lemj ar kvalificētu balsu vairākumu, kā paredzēts 8. pantā, sniedz Komisijai apstiprinājumu par EAF finansiālās pārvaldības izpildi, izņemot EIB pārvaldītās operācijas.

8. Operācijām, ko finansē no EIB pārvaldītajiem EAF resursiem, piemēro kontroles un budžeta izpildes apstiprinājuma procedūru, kas EIB statūtos noteikta attiecībā uz visām tās operācijām.

12. PANTS

Pārskatīšanas klauzula

Padome ar vienprātīgu lēmumu pēc Komisijas priekšlikuma var grozīt 1. panta 3. punktu un II nodaļā iekļautos pantus, izņemot 8. pantu. EIB piesaista Komisijas priekšlikumam jautājumos, kas attiecas uz EIB darbībām un ieguldījuma mehānisma darbībām.

13. PANTS

Eiropas Ārējās darbības dienests

Šā nolīguma piemērošana atbilst Padomes Lēmumam 2010/427/ES (2010. gada 26. jūlijs), ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta organizatorisko struktūru un darbību.

14. PANTS

Ratifikācija, stāšanās spēkā un darbības ilgums

1. Šo nolīgumu katra dalībvalsts apstiprina saskaņā ar savām konstitucionālajām prasībām. Katras dalībvalsts valdība informē Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātu par to procedūru pabeigšanu, kas vajadzīgas, lai šis nolīgums stātos spēkā.

2. Šis nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad pēdējā dalībvalsts paziņojusi par šā nolīguma apstiprināšanu.

3. Šis nolīgums ir noslēgts uz tikpat ilgu laiku kā daudzgadu finanšu shēma laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam, kas pievienota ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumam, un kā Lēmums par aizjūras asociāciju (2014. līdz 2020. gads). Tomēr, neskarot 1. panta 4. punktu, šis nolīgums paliek spēkā tik ilgi, cik vajadzīgs, lai pilnībā izpildītu visas operācijas, ko finansē saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu, Lēmumu par aizjūras asociāciju un daudzgadu finanšu shēmu.

15. PANTS

Autentiskās valodas

Šo nolīgumu, kas sagatavots vienā oriģināleksemplārā angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā; visi teksti ir vienlīdz autentiski, deponē Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvā, un Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāts izsniedz katras parakstītājvalsts valdībai apliecinātu kopiju.

Luksemburgā un Briselē, attiecīgi divi tūkstoši trīspadsmitā gada divdesmit ceturtajā jūnijā un divdesmit sestajā jūnijā.

Latvijas Republikas vārdā
Edgars Rinkēvičs,
 ārlietu ministrs

Nolīguma kopiju un
Līgumslēdzēju Pušu pārstāvju
parakstus apliecinājis nolīguma
depozitārija pārstāvis
L.Schiavo,
ģenerāldirektors

 


1 OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.

2 OV L 287, 28.10.2005., 4. lpp.

3 OV L 287, 4.11.2010., 3. lpp.

4 OV L 247, 9.9.2006., 32. lpp.

5 OV L 314, 30.11.2001., 1. lpp.

6 OV C 46, 24.2.2006, 1. lpp.

7 OV L 201, 3.8.2010., 30. lpp.

8 Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums 2005/446/EK (2005. gada 30. maijs), ar ko nosaka termiņu saistību attiecināšanai uz 9. Eiropas Attīstības fonda (EAF) līdzekļiem (OV L 156, 18.6.2005., 19. lpp.).

9 OV L 152, 13.6.2007., 1. lpp.

10 OV L 348, 21.12.2002., 82. lpp.

21.03.2014