Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumā

Izdarīt Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2011, 21.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

aizstāt 2.punkta "a" apakšpunktā vārdus "lauksaimniecības dzīvnieku" ar vārdiem "šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku";

papildināt 5.punktu pēc vārda "lauksaimniecības" ar vārdiem "un mājas (istabas)";

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) izcelsmes sertifikāts - šķirnes lauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas, olšūnas vai embrija izcelšanos un ciltsvērtību apliecinošs dokuments;";

izteikt 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"10) sertificēts vaislas materiāls - vaislas lauksaimniecības dzīvnieka sperma, olšūna vai embrijs, kas atbilst ciltsdarba programmā noteiktajiem kritērijiem un par ko ir saņemts vaislas materiāla izmantošanas sertifikāts;

11) sertificēts vaislinieks - vīriešu kārtas vaislas lauksaimniecības dzīvnieks, kas atbilst ciltsdarba programmā noteiktajiem kritērijiem un par ko ir saņemts vaislinieka izmantošanas sertifikāts;";

izslēgt 16.punktu.

2. Aizstāt 3.pantā vārdus "lauksaimniecības dzīvnieku un mājas (istabas) dzīvnieku audzēšanu" ar vārdiem "lauksaimniecības dzīvnieku, mājas (istabas) dzīvnieku un akvakultūras dzīvnieku audzēšanu".

3. 5.pantā:

aizstāt panta nosaukumā un ievaddaļā vārdus "Valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs"" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Lauksaimniecības datu centrs" (attiecīgā locījumā);

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) uztur, kārto un uzrauga vienoto elektronisko uzraudzības sistēmu, ko veido lauksaimniecības dzīvnieku, to īpašnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrs;";

papildināt 4.punktu pēc vārda "ciltsdarba" ar vārdiem "un pārraudzības";

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) uztur un kārto lauksaimniecības dzīvnieku, to īpašnieku, ganāmpulku, novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku ciltsdarba arhīvu;".

4. 6.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "ciltsdarbu" ar vārdiem "dzīvnieku audzēšanu un ciltsdarbu";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pārtikas un veterinārajam dienestam ir tiesības kontrolēt fiziskās un juridiskās personas, kas veic lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieku ciltsdarbu, un pieprasīt no tām dokumentus un informāciju, kā arī apmeklēt ganāmpulkus, šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas un šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas."

5. 7.panta otrajā daļā:

izteikt 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) kārto lauksaimniecības dzīvnieku ciltsgrāmatu un organizē lauksaimniecības dzīvnieku izcelsmes pārbaudi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ciltsgrāmatas kārtošanu. Kārtību, kādā šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija kārto liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatu, nosaka Ministru kabinets;

3) izsniedz izcelsmes sertifikātu par pārdošanai paredzētajiem šķirnes vaislas lauksaimniecības dzīvniekiem, to spermu, olšūnām un embrijiem, kā arī par pārējiem šķirnes lauksaimniecības dzīvniekiem - pēc to īpašnieka pieprasījuma;";

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) sertificē liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaisliniekus, to spermu, olšūnas un embrijus. Minēto sugu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas un uzskaites kārtību nosaka Ministru kabinets;";

papildināt daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pārraudzību kārto un uztur lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības informācijas datubāzi."

6. 9.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"9.pants. Lauksaimniecības dzīvnieku un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšana, dzīvnieku apzīmēšana

(1) Visi lauksaimniecības dzīvnieki un akvakultūras dzīvnieki, to ganāmpulki un novietnes ir reģistrējamas, un visi lauksaimniecības dzīvnieki ir apzīmējami. Lauksaimniecības dzīvnieku un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.";

izslēgt otro daļu.

7. Izteikt 10. un 11.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Lauksaimniecības dzīvnieku pēcnācēju ieguve

(1) Liellopu, aitu, kazu un zirgu pēcnācējus ciltsdarbam un pārraudzībai iegūst no sertificētiem vaisliniekiem un sertificēta vaislas materiāla.

(2) Cūku ganāmpulkos, kuros veic pārraudzību, pēcnācējus iegūst no:

1) sertificētiem vaisliniekiem un sertificēta vaislas materiāla, ja iegūtos pēcnācējus atstāj vaislai;

2) vaisliniekiem un vaislas materiāla, kuru izcelsme ir zināma vismaz divās paaudzēs, ja iegūtos pēcnācējus nobaro gaļas iegūšanai.

11.pants. Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku, to spermas, olšūnu un embriju nodrošināšana ar izcelsmes sertifikātu

(1) Šķirnes vaislas lauksaimniecības dzīvnieka īpašnieks nodrošina ar izcelsmes sertifikātu:

1) pārdošanai paredzētu šķirnes vaislas lauksaimniecības dzīvnieku, tā spermu, olšūnu un embriju;

2) Latvijā ievestu šķirnes vaislas lauksaimniecības dzīvnieku, tā spermu, olšūnu un embriju.

(2) Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas, olšūnas un embrija izcelsmes sertifikātā norādāmos datus un kārtību, kādā izsniedz izcelsmes sertifikātu, nosaka Ministru kabinets."

8. 13.pantā:

papildināt otrās daļas ievaddaļu pēc vārdiem "dzīvnieku pārraudzību" ar vārdiem "(izņemot vērtēšanu)";

izslēgt sesto daļu.

9. Pārejas noteikumā:

aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi";

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par 1.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2. Šā likuma grozījumi par 9.panta otrās daļas un 13.panta sestās daļas izslēgšanu stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

3. Ministru kabinets līdz 2014.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 7.panta otrās daļas 5.punktā, 9.panta pirmajā daļā un 11.panta otrajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2014.gada 30.jūnijam ir piemērojami Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.474 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas kārtība", Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta noteikumi Nr.650 "Lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" un Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumi Nr.793 "Noteikumi par pārdošanai paredzēta vai Latvijā ievedama vaislas lauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas, olšūnas un embrija izcelsmes sertifikātu izsniegšanu", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 27.februārī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 12.martā

26.03.2014