Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 326

Rīgā 2001.gada 24.jūlijā (prot. Nr. 35, 3.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 19.septembra noteikumos Nr.319 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 27.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 19.septembra noteikumos Nr.319 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 331./333.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Piemērojot likuma 3.panta ceturtās daļas 4.punktu, autoratlīdzība par datorprogrammām tiek aplikta atbilstoši likuma 3.panta ceturtās daļas 4.punkta "b" apakšpunktam (piemērojot piecu procentu likmi). Attiecīgie maksājumi ir saistīti ar autortiesību izmantošanu vai tiesībām izmantot autortiesības, taču maksājums par paša materializētā darba izmantošanu, kuru aizsargā autortiesības, nav uzskatāms par maksājumu par autortiesību izmantošanu vai tiesībām izmantot autortiesības uz šo darbu.

Piemēri.

1. ACO ir uzņēmums, A valsts rezidents, kas nodarbojas ar datorprogrammu izstrādi. LATCO ir uzņēmums, Latvijas rezidents, kurš iepērk datorprogrammas un nodarbojas ar šo datorprogrammu reproducēšanu, kā arī ar datorprogrammu kopiju izplatīšanu. Saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu LATCO izmaksā autoratlīdzību (arī sistemātisku) ACO par tā izstrādāto datorprogrammu izmantošanas tiesībām un iegūst tiesības reproducētās datorprogrammas izplatīt. LATCO saskaņā ar līgumu var iegūt tiesības arī iznomāt datorprogrammas, reproducēt datorprogrammas komerciālām vajadzībām, translēt, adaptēt un jebkādi pārveidot datorprogrammas, un reproducēt šādi iegūtos rezultātus (ciktāl tas nav pretrunā ar tās personas tiesībām, kura pārveido datorprogrammu), kā arī padarīt datorprogrammu pieejamu publikai, izmantojot vadus vai individuāli izraugoties citu pieejamības veidu. Abos gadījumos no atlīdzības, kuru LATCO izmaksā ACO, ietur uzņēmumu ienākuma nodokli saskaņā ar likuma 3.panta ceturtās daļas 4.punkta "b" apakšpunktu.

2. ACO ir uzņēmums, A valsts rezidents. Tas izstrādā datorprogrammas. LATCO ir uzņēmums, Latvijas rezidents, kurš iepērk savā saimnieciskajā darbībā izmantojamas datorprogrammas, veicot vienreizēju maksājumu par saņemtajām datorprogrammām (to kopijām). Šajā gadījumā līgumā var ietvert nosacījumu, ka LATCO ir atļauts reproducēt datorprogrammas, lai izmantotu tās sava uzņēmuma struktūrvienību (filiāles) vajadzībām, bet atbilstoši līgumam nedrīkst datorprogrammu pārdot, iznomāt, reproducēt komerciālām vajadzībām, translēt, adaptēt un jebkādi pārveidot datorprogrammas, un reproducēt šādi iegūtos rezultātus (ciktāl tas nav pretrunā ar tās personas tiesībām, kura pārveido datorprogrammu), kā arī padarīt datorprogrammu pieejamu publikai, izmantojot vadus vai individuāli izraugoties citu pieejamības veidu. Šajā gadījumā ACO saņemtā atlīdzība nav uzskatāma par samaksu par intelektuālo īpašumu un no tās neietur uzņēmumu ienākuma nodokli saskaņā ar likuma 3.panta ceturtās daļas 4.punkta "b" apakšpunktu.

3. ACO ir uzņēmums, A valsts rezidents. Tas izstrādā datorprogrammas. LATCO ir uzņēmums, Latvijas rezidents, kurš iepērk noteiktu datorprogrammas reprodukciju skaitu, lai tās izplatītu. LATCO atbilstoši līgumam nedrīkst datorprogrammu iznomāt, reproducēt komerciālām vajadzībām, translēt, adaptēt un jebkādi pārveidot datorprogrammas, un reproducēt šādi iegūtos rezultātus (ciktāl tas nav pretrunā ar tās personas tiesībām, kura pārveido datorprogrammu), kā arī padarīt datorprogrammu pieejamu publikai, izmantojot vadus vai individuāli izraugoties citu pieejamības veidu. Šajā gadījumā ACO saņemtā atlīdzība nav uzskatāma par samaksu par intelektuālo īpašumu un no tās neietur uzņēmumu ienākuma nodokli saskaņā ar likuma 3.panta ceturtās daļas 4.punkta "b" apakšpunktu."

2. Papildināt noteikumus ar 51.1, 51.2, 51.3 un 51.4 punktu šādā redakcijā:

"51.1 Piemērojot likuma 6.panta sesto daļu attiecībā uz ārvalstu apdrošināšanas sabiedrībām veiktajiem ārvalstu prēmiju maksājumiem, jāņem vērā, vai Latvijas apdrošināšanas sabiedrības attiecīgo apdrošināšanas pakalpojumu veikšanai ir saņēmušas licenci. Ja neviena apdrošināšanas sabiedrība nav saņēmusi licenci attiecīgajam apdrošināšanas veidam, nodokļu maksātājs ir tiesīgs par veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem nepalielināt ar nodokli apliekamo ienākumu.

51.2 Ja Latvijas apdrošināšanas sabiedrība attiecīgā apdrošināšanas pakalpojuma sniegšanai ir saņēmusi licenci, taču nespēj nodrošināt uzņēmuma prasībām atbilstošu konkrēto pakalpojumu, par ko liecina šīs apdrošināšanas sabiedrības apdrošināšanas līguma nosacījumi, uzskatāms, ka Latvijas apdrošināšanas sabiedrības attiecīgo apdrošināšanas pakalpojumu Latvijā nenodrošina, un nodokļu maksātājs ir tiesīgs par veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem nepalielināt ar nodokli apliekamo ienākumu.

51.3 Ja konkrēto apdrošināšanas pakalpojumu saskaņā ar attiecīgajam apdrošināšanas veidam izsniegto licenci ir tiesīga sniegt tikai viena Latvijas apdrošināšanas sabiedrība, taču tā ir atteikusi slēgt apdrošināšanas līgumu, izsniedzot nodokļu maksātājam rakstisku atteikumu, uzskatāms, ka Latvijas apdrošināšanas sabiedrības attiecīgo apdrošināšanas pakalpojumu Latvijā nenodrošina, un nodokļu maksātājs ir tiesīgs par veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem nepalielināt ar nodokli apliekamo ienākumu.

51.4 Ja licenci attiecīgajam apdrošināšanas veidam ir saņēmušas vairākas Latvijas apdrošināšanas sabiedrības, taču konkrēto apdrošināšanas pakalpojumu nodokļu maksātājam sniegt ir rakstiski atteikušas vismaz trīs apdrošināšanas sabiedrības, uzskatāms, ka Latvijas apdrošināšanas sabiedrības attiecīgo apdrošināšanas pakalpojumu Latvijā nenodrošina, un nodokļu maksātājs ir tiesīgs par veiktajiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem nepalielināt ar nodokli apliekamo ienākumu."

3. Papildināt noteikumus ar 61.1 punktu šādā redakcijā:

"61.1 Piemērojot likuma 11.panta trešo daļu, nodokļa maksātājs iesniedz nodokļu administrācijā dokumentus (dokumentu kopijas), kuros norādīta dividenžu izmaksātāja rezidences valsts, kā arī dokumentus, kas apliecina līdzdalības daļu dividenžu izmaksātāja - nerezidenta - kapitālā un balsstiesībās."

4. Papildināt noteikumus ar 81.1 punktu šādā redakcijā:

"81.1 Piemērojot likuma 14.panta astoto daļu, taksācijas perioda apliekamo ienākumu samazina par pirmstaksācijas perioda zaudējumiem no vērtspapīru pārdošanas, ja taksācijas periodā ienākumi no attiecīgo vērtspapīru pārdošanas ir iekļauti ar nodokli apliekamajā objektā."

5. Papildināt noteikumus ar 85.1, 85.2 un 85.3 punktu šādā redakcijā:

"85.1 Piemērojot likuma 20.panta pirmo daļu, budžeta iestādes uzskaita naudas izteiksmē saņemtos ziedojumus un izlieto tos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

85.2 Par ziedojumiem, kas saņemti mantas vai pakalpojumu veidā (dāvanām), budžeta iestādes sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un kvalitatīvos rādītājus, ziedojumu vērtību naudas izteiksmē, kā arī iegrāmato attiecīgās materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.

85.3 Budžeta iestādes saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 20.panta ceturto daļu ne vēlāk kā pēctaksācijas gada 1.martā iesniedz Valsts kasē un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vai citā laikrakstā pārskatu par saņemto ziedojumu apmēru, ziedotājiem un ziedojumu izlietojumu."

6. Aizstāt 87.punktā vārdus "Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumus Nr.19" ar vārdiem "Ministru kabineta 2001.gada 9.janvāra noteikumus Nr.11".

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

28.07.2001