Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

Liepājā 2014.gada 30.janvārī (prot. Nr.2, 14.§)

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Liepājā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 7.punktu un likuma
"Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 7.punktu

1. Izdarīt Liepājas pilsētas Domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "PAR PAŠVALDĪBAS NODEVU PAR REKLĀMAS IZVIETOŠANU LIEPĀJĀ" grozījumus un izteikt 3.2.punktu šādā redakcijā:

"3.2. Nodevu aprēķina pēc formulas:

N= L x B x M x Z x T x Zn, kur

L - reklāmas nesēja reklāmvirsmas laukums kv.m;

B - reklāmas nodevas bāzes likme 1,00 euro; reklāmai, kas izvietota sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēs, bāzes likme - 0,50 euro;

M - izvietošanas laiks mēnešos;

Z - zonas koeficients;

T - tematikas koeficients;

Zn - koeficients maksai par pašvaldības zemes izmantošanu reklāmas vajadzībām.

Ja reklāmas virsmas izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, aprēķinos piemēro minimālo virsmas laukuma izmēru - vienu kvadrātmetrus.

Ja reklāmas laukums pārsniedz trīsdesmit kvadrātmetrus, tad reklāmas laukums tiek aprēķināts pēc formulas 0,3 x L+21.

Ja izvietošanas laiks ir īsāks par vienu dienu, aprēķinos piemēro minimālo izvietošanas laiku 1/30 (viena diena)".

2. Atzīt par spēku zaudējušu Liepājas pilsētas Domes 2013.gada 22.augusta saistošo noteikumu Nr.13 "PAR GROZĪJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2008.GADA 17.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.3 "PAR PAŠVALDĪBAS NODEVU PAR REKLĀMAS IZVIETOŠANU LIEPĀJĀ"" 1.14.apakšpunktu.

3. Šie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.SesksSaistošo noteikumu "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Liepājā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Liepājas pilsētas Domes 2008.gada 17.janvāra saistošie noteikumi Nr.3 "PAR PAŠVALDĪBAS NODEVU PAR REKLĀMAS IZVIETOŠANU LIEPĀJĀ" (turpmāk - Noteikumi Nr.3) noteic kārtību, kādā Liepājas pilsētā apliek ar pašvaldības nodokli reklāmas.

Lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi Liepājā, sagatavoti grozījumi Noteikumos Nr.3, kas paredz samazināt reklāmas nodevas bāzes likmi.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz samazināt reklāmas nodevas bāzes likmi uz 1,00 euro, bet reklāmai, kas izvietota sabiedriskā transporta pieturvietās 0,50 euro.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Budžeta ieņēmumi samazināsies.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Tiek samazināta reklāmas nodevas bāzes likme, kas uzņēmējiem samazinās uzņēmējdarbības izmaksas.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Projekta izstrādes laikā nav organizētas tikšanās ar privātpersonām.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

07.03.2014