Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.92

Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.19, 36.§)

Grozījums Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošajos noteikumos Nr.204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta
pirmās daļas 9.punktu, Meža likuma 8.panta otro daļu un
Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309
"Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22.punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošajos noteikumos Nr.204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.48, Nr.210) grozījumu un izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Zaudējumu atlīdzību (summa euro bez pievienotās vērtības nodokļa) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

ZA = Kd x Ks x Kc x Kap x Kav x Kk, kur:

29.1. ZA - zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu;

29.2. Kd - koka diametra koeficients;

29.3. Ks - koka sugas koeficients;

29.4. Kc - koka nociršanas iemesla koeficients;

29.5. Kap - apdzīvotas vietas koeficients Rīgā;

29.6. Kav - koka atrašanās vietas koeficients;

29.7. Kk - korekcijas koeficients."

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2013.gada 17.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.92 "Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošajos noteikumos Nr.204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem "Grozījums Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošajos noteikumos Nr.204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi"" (turpmāk - saistošie noteikumi) tiek grozīti Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošie noteikumi Nr.204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.204) saistībā ar Zemkopības ministrijas izstrādātajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.1212 "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža"" attiecībā uz zaudējumu atlīdzināšanas kārtību, kas nepieciešama sakarā ar euro ieviešanu, tādējādi izsakot 24.punktu jaunā redakcijā - zaudējumu atlīdzību (bez pievienotās vērtības nodokļa) aprēķina kā noteikumu 3.pielikumā minēto koeficientu reizinājumu un iegūtais rezultāts ir zaudējumu atlīdzības apmērs naudas izteiksmē (euro), papildus 3.pielikumā noteikts, kā veikt koka diametra koeficienta aprēķinu, t.i., dalot koka diametru ar 0,702804.

Ņemot vērā iepriekšminēto, ar saistošajiem noteikumiem tiek izteikts saistošo noteikumu Nr.204 29.punkts jaunā redakcijā.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Pamatojoties uz Ministru kabineta 29.10.2013. noteikumiem Nr.1212 "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža"" attiecībā uz zaudējumu atlīdzināšanas kārtību, saistošo noteikumu Nr.204 29.punkts tiek izteikts jaunā redakcijā.

Saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu vietējā pašvaldība savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža zemes pilsētas administratīvajā teritorijā nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.

Savukārt saskaņā ar Rīgas domes 2008.gada 21.jūlija nolikuma Nr.117 "Rīgas pilsētas būvvaldes nolikums" 7.2.1apakšpunktā noteikto Būvvaldes funkcijas ir pārzināt un kontrolēt pilsētas apstādījumus.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Būtiska ietekme netiek paredzēta.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Būtiska ietekme netiek paredzēta.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Būtiska ietekme netiek paredzēta.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

24.01.2014