Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.86

Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.19, 12.§)

Grozījumi Rīgas domes 2007.gada 19.jūnija saistošajos noteikumos Nr.80 "Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 4.punktu un trešo daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2007.gada 19.jūnija saistošajos noteikumos Nr.80 "Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2007, Nr.119; 2008, Nr.198; 2009, Nr.120; 2010, Nr.76; 2011, Nr.86, Nr.180; 2012, Nr.98, Nr.119; 2013, Nr.172, Nr.204) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 6.16.apakšpunktā vārdus "izņemot gadījumus, ja saņemta atļauja";

1.2. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas šādas amatpersonas:

19.1. Rīgas domes Administratīvās inspekcijas amatpersonas;

19.2. Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatpersonas atbilstoši savai kompetencei, ja tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu tām noteiktas ar Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumu.";

1.3. izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Izskatīt Rīgas pašvaldības policijas darbinieku ierosinātās administratīvā pārkāpuma lietas par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu, izņemot lietas par bērnu izdarītajiem pārkāpumiem, un piemērot sodu ir tiesīgas Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajai kompetencei.";

1.4. papildināt saistošos noteikumus ar 21.1 un 21.2punktu šādā redakcijā:

"21.1 Izskatīt Rīgas domes Administratīvās inspekcijas amatpersonu sastādītos administratīvo pārkāpumu protokolus par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu, izņemot lietas par bērnu izdarītajiem pārkāpumiem, un piemērot sodu ir tiesīgi Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju izpilddirektori.

21.2 Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju izpilddirektoru pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Rīgas domes Administratīvajā komisijā."

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2013.gada 17.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.86 "Grozījumi Rīgas domes 2007.gada 19.jūnija saistošajos noteikumos Nr.80 "Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Grozījumi izstrādāti, ņemot vērā Rīgas domes 27.08.2013. lēmumu Nr.85 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienības - Rīgas domes Administratīvās inspekcijas izveidošanu un Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju reorganizāciju" un tostarp nosakot, ka Rīgas domes Administratīvās inspekcijas sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu izskatīs un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā pieņems attiecīgās Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektors.
Veikts precizējums, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 13.07.2012. vēstuli Nr.17-1e/10372.
Lai precizētu Rīgas pašvaldības policijas amatpersonu tiesības, kuras nostiprinātas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 214.1pantā, saistošo noteikumu Nr.80 21.punkts tiek izteikts jaunā redakcijā, nosakot, ka Rīgas pašvaldības policijas darbinieku ierosinātās administratīvā pārkāpuma lietas par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu, izņemot lietas par bērnu izdarītajiem pārkāpumiem, izskata un sodu piemērot ir tiesīgas Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajai kompetencei.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami, lai atbilstoši iekšējām strukturālajām izmaiņām precizētu institūciju, kas ir tiesīga sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu, kā arī Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa ietvaros nodrošinātu caurskatāmu un neatkarīgu lēmumu pieņemšanas procesu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Par Rīgas domes Administratīvās inspekcijas konstatētajiem saistošo noteikumu pārkāpumiem sastādītos administratīvā pārkāpuma protokolus izskatīs un lēmumus administratīvā pārkāpuma lietās pieņems attiecīgās Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektors.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

24.01.2014