Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.46

Rīgā 2014.gada 21.janvārī (prot. Nr.3 29.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.341 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu"

Izdoti saskaņā ar
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
5.panta pirmās daļas 3.punktu,
11.panta pirmo un otro daļu,
12.panta trešo daļu un 16.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos Nr. 341 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 90. nr.; 2013, 189. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Šo noteikumu 4. punktā minētos pārvadātāja iesniegtos datus, kā arī citu maksimālo kompensējamo izmaksu aprēķināšanai nepieciešamo informāciju uz 31. decembri plānošanas reģions katru gadu iesniedz Autotransporta direkcijā. Šo informāciju pēc Autotransporta direkcijas pieprasījuma plānošanas reģionam ir pienākums sniegt arī biežāk.";

1.2. aizstāt 5. punktā skaitli "60." ar skaitli "47.1";

1.3. izteikt 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2. šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētos zaudējumus, ja tie saistīti ar pārvadājumiem pilsētas nozīmes maršrutu tīklā Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 7. pantā noteiktajā gadījumā, - radušos zaudējumus par maršruta (reisa) daļu, kas ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, ja šī maršruta (reisa) daļa ir vairāk nekā 30 % no kopējā maršruta garuma;";

1.4. aizstāt 10. punkta otrajā teikumā vārdu "zaudējumus" ar vārdiem "nesaņemtos ieņēmumus";

1.5. izteikt 30.3.1. un 30.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.3.1. autobusiem un trolejbusiem tiešās izmaksas noteiktā pārvadājumu veidā attiecina pret nobrauktajiem kilometriem, sliežu transportam - pret vagonu vai sastāva nobrauktajiem kilometriem, neietverot tehnisko nobraukumu;

30.3.2. netiešās izmaksas sadala starp saimnieciskās darbības veidiem (virzieniem), attiecinot pret tajos gūtajiem ieņēmumiem, un netiešo izmaksu daļu, kas noteikta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā, attiecina pret nobrauktajiem kilometriem (sliežu transportam - pret vagonu vai sastāva nobrauktajiem kilometriem) pilsētas nozīmes, reģionālajos vietējās nozīmes vai reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos, neietverot tehnisko nobraukumu.";

1.6. papildināt noteikumus ar 30.1 punktu šādā redakcijā:

"30.1 Saskaņojot ar pasūtītāju, pārvadātājs grāmatvedības organizācijas dokumentos var noteikt citu tiešo un netiešo izmaksu sadales metodiku, nekā noteikts šo noteikumu 30.3.1. un 30.3.2. apakšpunktā, ja tā ļauj precīzāk nodalīt izmaksas.";

1.7. izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Nosakot izmaksu apmēru, pārvadātājs pieņem, ka sabiedrisko transportlīdzekļu nolietojumu un vērtību pārskata (kalendāra) gadā noraksta saskaņā ar lineāro metodi, ievērojot šādu lietderīgās lietošanas laiku sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, kas noteikti sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā:

31.1. autotransportam (autobusiem):

31.1.1. M2 kategorijas autobusiem, kuru pilna masa nepārsniedz piecas tonnas un kuru vecums no pirmās reģistrācijas dienas līdz dienai, kad uzsākta autobusa ekspluatācija pārvadātāja uzņēmumā, ir:

31.1.1.1. līdz diviem gadiem, - ne mazāk kā pieci gadi;

31.1.1.2. divi gadi un vairāk, - ne mazāk kā trīs gadi;

31.1.2. M3 kategorijas autobusiem, kuru pilna masa pārsniedz piecas tonnas un kuru vecums no pirmās reģistrācijas dienas līdz dienai, kad uzsākta autobusa ekspluatācija pārvadātāja uzņēmumā, ir:

31.1.2.1. līdz diviem gadiem, - ne mazāk kā 10 gadu;

31.1.2.2. no diviem līdz pieciem gadiem, - ne mazāk kā 12 gadu mīnus autobusa vecums;

31.1.2.3. no pieciem līdz astoņiem gadiem, - ne mazāk kā 13 gadu mīnus autobusa vecums;

31.1.2.4. no astoņiem līdz 12 gadiem, - ne mazāk kā 14 gadu mīnus autobusa vecums;

31.1.2.5. 12 gadu un vairāk, - ne mazāk kā trīs gadi;

31.2. sliežu transportam (vilcieniem un tramvajiem) - 20 gadu;

31.3. pilsētas elektrotransportam (trolejbusiem) - 12 gadu.";

1.8. izteikt 34.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.4. informāciju par zaudējumiem maršrutos (reisos), kuriem vairāk nekā 30 % no kopējā maršruta (reisa) garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas (7. pielikums);";

1.9. papildināt noteikumus ar 41.1 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Ja šo noteikumu 41. punktā minētā kompensācija netiek maksāta, pārskatā neiekļauj izmaksas par apbraucamā ceļa izmantošanu.";

1.10. izteikt 43. un 44. punktu šādā redakcijā:

"43. Pārvadātājam kompensējamo zaudējumu apmēru pasūtītājs nosaka, pamatojoties uz šo noteikumu 3. un 4. punktu (reģionālajos starppilsētu un vietējās nozīmes autobusu maršrutos), šo noteikumu 34.2. apakšpunktā minēto pārskatu un 34.3. un 34.4. apakšpunktā minēto informāciju, kā arī ņemot vērā to, vai pasūtītājs ir vai nav noteicis tarifus (braukšanas maksu).

44. Pasūtītājs, pamatojoties uz šo noteikumu 34.2. apakšpunktā minētajā pārskatā norādīto informāciju, kompensējamos zaudējumus nosaka, no kopējiem ieņēmumiem, kas gūti, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu, atņemot sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušās pamatotās izmaksas. Minētās izmaksas reģionālajos starppilsētu un vietējās nozīmes autobusu maršrutos nosaka saskaņā ar šo noteikumu 3. un 4.punktu. Šo noteikumu izpratnē par ieņēmumiem uzskatāmi ieņēmumi no pārdotajām biļetēm (tai skaitā abonementa biļetēm un bagāžas biļetēm) un pārējie ieņēmumi, kas gūti, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu.";

1.11. izteikt 46. punktu šādā redakcijā:

"46. Izmaksājamo kompensācijas apmēru pasūtītājs nosaka zaudējumu apmēram, kas aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 44. punktu, pieskaitot saskaņā ar šo noteikumu 46.1 punktu noteikto peļņas apmēru, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā nav noteikta cita peļņas noteikšanas kārtība.";

1.12. papildināt noteikumus ar 46.1 un 46.2 punktu šādā redakcijā:

"46.1 Peļņas apmēru nosaka, izmantojot šādu formulu:

P - peļņas apmērs;

I - no biļešu (tai skaitā abonementa biļešu un bagāžas biļešu) pārdošanas gūtie ieņēmumi;

L - peļņas procentu likme, ko aprēķina, summējot 2,5 % un Eiropas starpbanku tirgus likmes EURIBOR pārskata (kalendāra) gada 12 mēnešu vidējo vērtību procentos. Minētā peļņas procentu likmes summa nevar būt mazāka par 4 %.

N - faktiskais nobraukums (kilometros) maršrutu tīklā (bez tehniskā nobraukuma). Sliežu transportam ņem vērā vagonu nobrauktos kilometrus.

46.2 Šo noteikumu 46. punktā minēto peļņu pasūtītājs aprēķina, veicot gala norēķinu par pārskata (kalendāra) gadu, kā arī šo noteikumu 66. punktā minētajos gadījumos.";

1.13. papildināt noteikumus ar 47.1 punktu šādā redakcijā:

"47.1 Sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumā var noteikt kompensācijas apmēru (līgumcenu) vai šīs kompensācijas (līgumcenas) aprēķināšanas kārtību.";

1.14. aizstāt 54.2. apakšpunktā skaitli un vārdu "10 dienu" ar skaitli un vārdu "10 darbdienu";

1.15. svītrot 58. un 60. punktu;

1.16. papildināt 65.2. apakšpunktu aiz vārda "vai" ar vārdu "cita";

1.17. papildināt noteikumus ar 66.1 punktu šādā redakcijā:

"66.1 Aprēķinot izmaksājamo kompensāciju par pārskata (kalendāra) gadu, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums tiek lauzts vai līguma darbības termiņš ir beidzies, pasūtītājs ņem vērā pārvadātājam izmaksātās citas kompensācijas un dotācijas, kas saistītas ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi (piemēram, par braukšanas maksas atvieglojumiem, apbraucamā ceļa izmantošanu).";

1.18. izteikt 67.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"67.1. pārvadātājs atmaksā pasūtītājam pārmaksātos līdzekļus, ja sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas laikā zaudējumu kompensācijas apmērs pārsniedz faktisko aprēķināto kompensācijas apmēru, un pasūtītājs novirza minētos līdzekļus citu pārvadātāju vai cita sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma pārskata periodā radušos zaudējumu kompensēšanai.";

1.19. aizstāt 98. punktā skaitļus un vārdus "6., 7. un 8. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "7., 8. un 9. punktā";

1.20. aizstāt 99. punktā skaitļus un vārdus "(8. aile + 9. aile) x 5. aile" ar skaitļiem un vārdiem "(10. aile + 11. aile) x 5. aile";

1.21. papildināt noteikumus ar 102., 103., 104., 105. un 106. punktu šādā redakcijā:

"102. Autotransportam (autobusiem), kas iegādāts līdz 2012. gada 31. decembrim, šo noteikumu 31.1. apakšpunktu piemēro, ievērojot šādu kārtību:

102.1. nosaka autotransporta (autobusa) atlikušo vērtību, ko iegūst, no sākotnējās autotransporta (autobusa) nolietojamās vērtības atņemot uzkrāto nolietojumu uz 2012. gada 31. decembri;

102.2. nosaka autotransporta (autobusa) atlikušo derīgās lietošanas laiku, ko iegūst, no autotransporta (autobusa) vecuma, kas noteikts atbilstoši šo noteikumu 31.1. apakšpunktam, atņemot laika periodu (uz 2012. gada 31. decembri), kad autotransports (autobuss) tika izmantots un tika veikti nolietojuma atskaitījumi;

102.3. nosaka turpmāk pārskatos iekļaujamo nolietojuma vērtību, ko iegūst, autotransporta (autobusa) atlikušo vērtību dalot ar autotransporta (autobusa) atlikušo derīgās lietošanas laiku. Ja autotransporta (autobusa) atlikušais derīgās lietošanas laiks ir viens mēnesis vai mazāks, autotransporta (autobusa) atlikušo vērtību noraksta kārtējā mēnesī.

103. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai gūto peļņu pasūtītājs aprēķina, kopējos ieņēmumus, kas gūti, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu, reizinot ar peļņas procentu, ko nosaka, summējot 2,5 % un Eiropas starpbanku tirgus likmes EURIBOR pārskata gada 12 mēnešu vidējo vērtību procentos.

104. Peļņu par 2014. gadu aprēķina, no biļešu (tai skaitā abonementa biļešu un bagāžas biļešu) pārdošanas gūtos ieņēmumus reizinot ar peļņas procentu, ko nosaka, summējot 2,5 % un Eiropas starpbanku tirgus likmes EURIBOR pārskata (kalendāra) gada 12 mēnešu vidējo vērtību procentos.

105. 2013. gada gala norēķinu veic saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu.

106. Pārskatus un informāciju par 2014. gada attiecīgajiem pārskata periodiem iesniedz saskaņā ar šo noteikumu 5. un 7. pielikumu.";

1.22. izteikt 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 15.maija
noteikumiem Nr.341

Maksimālo kompensējamo izmaksu noteikšanas kārtība

1. Maksimālās kompensējamās izmaksas nosaka, indeksējot katra pārvadātāja aprēķināto viena kilometra pašizmaksu un salīdzinot to ar vidējo svērto koriģēto viena kilometra pašizmaksu pasūtītāja maršrutu tīkla pārvadātājiem (Autotransporta direkcija - ar reģionālajiem starppilsētu pārvadātājiem, plānošanas reģioni - ar sava reģiona reģionālajiem vietējiem pārvadātājiem), ar kuriem sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums nav noslēgts, pamatojoties uz šo noteikumu 47.1 punktu.

2. Ja plānošanas reģiona maršrutu tīklā darbojas viens pārvadātājs, ar kuru sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgums nav noslēgts, pamatojoties uz šo noteikumu 47.1 punktu, šim pārvadātājam maksimālās kompensējamās izmaksas nosaka, indeksējot pārvadātāja aprēķināto viena kilometra pašizmaksu un salīdzinot to ar valstī visu reģionālo vietējo pārvadātāju vidējo svērto koriģēto viena kilometra pašizmaksu. Šādā gadījumā maksimālās kompensējamās izmaksas aprēķina Autotransporta direkcija saskaņā ar plānošanas reģionu datiem, kas iesniegti, pamatojoties uz šo noteikumu 4.1 punktu.

3. Katra pārvadātāja aprēķināto viena kilometra pašizmaksu iegūst, dalot pārvadātāja faktiskās izmaksas, kas radušās, sniedzot sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu (izņemot izmaksas par autobusu iebraukšanu autoostās vai citās maršruta sākuma vai beigu pieturvietās), ar aprēķināto nobraukumu. Aprēķināto nobraukumu nosaka, maršrutu tīklā veiktajam nobraukumam pieskaitot 70 % no maršrutu tīkla apkalpošanas tehniskā nobraukuma.

4. No katra pārvadātāja aprēķinātās viena kilometra pašizmaksas atņem 6 % no pārvadātāja gūtajiem ieņēmumiem uz vienu kilometru. Ieņēmumus uz vienu kilometru aprēķina, dalot pārvadātāja kopējos gūtos ieņēmumus, kas radušies, sniedzot sabiedriskā transporta pakalpojumus, ar atbilstoši šā pielikuma 3. punktam aprēķināto nobraukumu. Nosakot maksimālās kompensējamās izmaksas, kopējos gūtajos ieņēmumos ieskaita arī kompensācijas par nesaņemtajiem ieņēmumiem par tādu pasažieru pārvadāšanu, kuriem noteikti braukšanas maksas atvieglojumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus.

5. Koriģēto viena kilometra pašizmaksu iegūst, atbilstoši šā pielikuma 3. punktam aprēķinātajai starpībai (turpmāk - aprēķinātā pašizmaksa) piemērojot šādus koeficientus:

5.1. par 15 % samazina aprēķinātās pašizmaksas daļu, kas proporcionāla pa ceļiem bez melnā seguma veiktajam reisu kopgarumam;

5.2. par 15 % samazina aprēķinātās pašizmaksas daļu, kas proporcionāla Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās veiktajam reisu kopgarumam;

5.3. par 10 % samazina aprēķinātās pašizmaksas daļu, kas proporcionāla pārējās republikas nozīmes pilsētās (Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Valmiera un Ventspils) veiktajam reisu kopgarumam;

5.4. par 20 % samazina aprēķinātās pašizmaksas daļu, kas veikta reģionālos vietējās nozīmes maršrutos, kuri atrodas pilsētas administratīvās teritorijas robežās, vai reģionālos vietējās nozīmes maršrutos, kuros vismaz 80 % no kopējā maršruta garuma atrodas pilsētas administratīvajās robežās;

5.5. par 15 % palielina aprēķinātās pašizmaksas daļu, kas proporcionāla pārvadātāja kopējai tirgus daļai. Pārvadātāja tirgus daļu aprēķina, kopējo pārvadātāja veikto nobraukumu reģionālajā starppilsētu un reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā dalot ar kopējo nobraukumu reģionālajā starppilsētu un reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā, ko veikuši visi pārvadātāji, kas darbojas šajā tīklā. Aprēķinot šo koeficientu, Autotransporta direkcija iegūst datus no visiem plānošanas reģioniem, bet plānošanas reģioni - apkopotos datus no Autotransporta direkcijas;

5.6. ja pārvadātāja vidējā svērtā autobusu ietilpība ir mazāka nekā visu pārvadātāju vidējā svērtā autobusu ietilpība pasūtītāja maršrutu tīklā, aprēķināto pašizmaksu palielina proporcionāli pārvadātāja vidējās svērtās autobusu ietilpības un visu pārvadātāju vidējās svērtās autobusu ietilpības attiecībai, kas reizināta ar koeficientu 0,5, bet, ja pārvadātāja vidējā svērtā autobusu ietilpība ir lielāka, - pārvadātāja aprēķināto pašizmaksu attiecīgi samazina. Aprēķinot šo koeficientu autobusiem, kuru ietilpība ir lielāka par 35 sēdvietām, to sēdvietu skaita daļu, kas pārsniedz 35, dala ar divi. Aprēķinot vidējo svērto autobusu ietilpību, neņem vērā tos autobusus, kuru kopējais nobraukums gada laikā konkrētā līguma ietvaros nepārsniedz 3000 km (turpmāk - rezerves autobusi);

5.7. ja pārvadātāja vidējais reisu garums ir mazāks nekā visu pārvadātāju vidējais reisu garums pasūtītāja maršrutu tīklā, šai starpībai proporcionālo aprēķinātās pašizmaksas daļu samazina par 5 %, bet, ja vidējais reisu garums ir lielāks, - palielina par 5 %;

5.8. ja pārvadātāja vidējais svērtais autobusu vecums ir mazāks nekā visu pārvadātāju vidējais svērtais autobusu vecums pasūtītāja maršrutu tīklā, šai starpībai proporcionālo aprēķinātās pašizmaksas daļu samazina par 7,5 %, bet, ja vidējais svērtais autobusu vecums ir lielāks, - palielina par 7,5 %. Aprēķinot šo koeficientu, mazas ietilpības autobusu (līdz 22 sēdvietām ieskaitot) vecumu reizina ar 2, kā arī neņem vērā rezerves autobusus;

5.9. ja pārvadātāja vidējais autobusu nobraukums pārskata periodā reģionālajos starppilsētu un reģionālajos vietējās nozīmes pārvadājumos (kopā visos līgumos) ir mazāks nekā vidējais autobusu nobraukums pasūtītāja maršrutu tīklā, ko veikuši visi pārvadātāji, kas darbojas šajā tīklā, starpībai proporcionālo aprēķinātās pašizmaksas daļu samazina par 5 %, bet, ja lielāks, - palielina par 5 %. Aprēķinot vidējo autobusu nobraukumu, neņem vērā rezerves autobusus. Vidējo autobusu nobraukumu aprēķina, kopējo autobusu nobraukumu maršrutu tīklā (tīklos) dalot ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā izmantoto autobusu skaitu maršrutu tīkla (tīklu) apkalpošanai.

6. Koriģēto viena kilometra pašizmaksu, pārvadātāja vidējo svērto autobusu ietilpību un pārvadātāja vidējo svērto autobusu vecumu aprēķina šādi:

6.1. koriģēto viena kilometra pašizmaksu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Pk - koriģētā viena kilometra pašizmaksa (Ls/km);

P - aprēķinātā viena kilometra pašizmaksa (Ls/km);

I - faktiskie ieņēmumi uz vienu kilometru pārskata periodā pie aprēķinātā nobraukuma (Ls/km);

G - ceļu bez melnā seguma īpatsvara koeficients, ko aprēķina, reisu garumu summu pa ceļiem bez melnā seguma dalot ar kopējo reisu garumu summu;

Rig - Rīgas pilsētā veiktā nobraukuma īpatsvara koeficients, ko aprēķina, reisu garumu summu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dalot ar kopējo reisu garumu summu;

RP - pārējās republikas nozīmes pilsētās (izņemot Rīgu) veiktā nobraukuma īpatsvara koeficients, ko aprēķina, reisu garumu summu attiecīgo pilsētu administratīvajās teritorijās dalot ar kopējo reisu garumu summu;

PP - reģionālā vietējās nozīmes maršruta pilsētas administratīvajā teritorijā veiktā nobraukuma īpatsvara koeficients, ko aprēķina, reisu garumu summu pilsētas administratīvajā teritorijā dalot ar kopējo reisu garumu summu;

Mt - pārvadātāja veiktais nobraukums reģionālajos starppilsētu un reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos (bez tehniskā nobraukuma) (km);

Mkop - kopējais nobraukums reģionālajā starppilsētu un reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā (bez tehniskā nobraukuma) (km), ko veikuši visi pārvadātāji, kas darbojas šajā tīklā;

Svid - pārvadātāja vidējā svērtā autobusu ietilpība (sēdvietu skaits), ko aprēķina, izmantojot šo noteikumu 2. pielikumā minēto informāciju un saskaņā ar šā pielikuma 5.2. apakšpunktu;

Skop - visu pārvadātāju vidējā svērtā autobusu ietilpība pasūtītāja maršrutu tīklā (sēdvietu skaits);

Rvid - pārvadātāja vidējais reisa garums (km), ko aprēķina, kopējo nobraukumu maršrutu tīklā (bez tehniskā nobraukuma) dalot ar pārskata periodā veikto reisu skaitu;

Rkop - visu pārvadātāju vidējais reisa garums pasūtītāja maršrutu tīklā (km);

Vvid - pārvadātāja vidējais svērtais autobusu vecums (gadi), ko aprēķina, izmantojot šo noteikumu 2. pielikumā minēto informāciju un saskaņā ar šā pielikuma 5.3. apakšpunktu;

Vkop - visu pārvadātāju vidējais svērtais autobusu vecums pasūtītāja maršrutu tīklā (gadi);

NSvid - pārvadātāja vidējais autobusu (izņemot rezerves autobusus) nobraukums pārskata periodā reģionālajos starppilsētu un reģionālajos vietējās nozīmes pārvadājumos (bez tehniskā nobraukuma) (km);

NSkop - vidējais autobusu (izņemot rezerves autobusus) nobraukums pārskata periodā reģionālajos starppilsētu un reģionālajos vietējās nozīmes pārvadājumos (bez tehniskā nobraukuma) (km), ko veikuši visi pārvadātāji, kas darbojas pasūtītāja maršrutu tīklā;

6.2. pārvadātāja vidējo svērto autobusu ietilpību (sēdvietu skaits) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Svid - vidējā svērtā autobusu (izņemot rezerves autobusus) ietilpība (sēdvietu skaits);

S - katra autobusa sēdvietu skaits. Autobusiem, kuru ietilpība ir lielāka par 35 sēdvietām, to sēdvietu skaita daļu, kas pārsniedz 35, dala ar divi;

N - katra autobusa nobraukums maršrutu tīklā (bez tehniskā nobraukuma);

6.3. pārvadātāja vidējo svērto autobusu vecumu (gadi) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Vvid - vidējais svērtais autobusu (izņemot rezerves autobusus) vecums (gadi);

V - katra autobusa vecums. Autobusiem ar ietilpību līdz 22 sēdvietām (ieskaitot) šo rādītāju iegūst, faktisko vecumu reizinot ar 2;

N - katra autobusa nobraukums maršrutu tīklā (bez tehniskā nobraukuma).

7. Visu pārvadātāju vidējo svērto koriģēto viena kilometra pašizmaksu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

SPk - vidējā svērtā koriģētā viena kilometra pašizmaksa;

Pk - katra pārvadātāja koriģētā viena kilometra pašizmaksa;

An - katra pārvadātāja aprēķinātais nobraukums maršrutu tīklā.

8. Pārvadātājiem, kuriem koriģētā viena kilometra pašizmaksa pārsniedz visu pārvadātāju vidējo svērto koriģēto viena kilometra pašizmaksu vairāk nekā par 3 %, aprēķina attiecīgo pārsniegušās pašizmaksas daļu kā abu rādītāju starpību.

9. Maksimālo kompensējamo izmaksu apjomu šā pielikuma 8. punktā minētajiem pārvadātājiem nosaka kā starpību starp faktiskajām izmaksām, kas radušās, sniedzot sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā, un aprēķinātā nobraukuma reizinājumu ar šā pielikuma 8. punktā minēto pārsniegto pašizmaksas daļu.

10. Pārvadātājiem, kuriem koriģētā viena kilometra pašizmaksa nepārsniedz visu pārvadātāju vidējo svērto koriģēto viena kilometra pašizmaksu vairāk par 3 %, maksimālais kompensējamo izmaksu apmērs netiek noteikts (ierobežots).

2. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 15.maija
noteikumiem Nr.341

Informācija maksimālo kompensējamo izmaksu aprēķināšanai

Vajadzīgo atzīmēt ar X:

 Reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti

 Reģionālie vietējās nozīmes maršruti

Pārvadātāja nosaukums
Pārvadātāja reģistrācijas kods
Pārvadātāja juridiskā adrese un pasta adrese

Informācija par 20__. gada ___ ceturksni

Nr.
p.k.

Autobusa reģistrācijas numurs

Autobusa pirmās reģistrācijas gads

Autobusa ietilpība (sēdvietu skaits)

Reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti

Reģionālie vietējās nozīmes maršruti

Piezīmes

Autobusa nobraukums bez tehniskā nobraukuma (km)

Autobusa tehniskais nobraukums (km)

Autobusa nobraukums bez tehniskā nobraukuma (km)

Autobusa tehniskais nobraukums (km)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Norādījumi tabulas aizpildīšanai

Tabulas 5., 6., 7. un 8. aili pārvadātāji aizpilda par visiem sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumiem. Ja pārvadātājam ir noslēgti vairāki sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumi gan reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos, gan reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, tad pārvadātājs informāciju nodala par katru sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu atsevišķi.

Tabulas 9. ailē var norādīt sabiedriskā transporta pasūtījuma līguma numuru vai pasūtītāju, kā arī citu informāciju, piemēram, atzīmi par rezerves autobusa ekspluatāciju.";

1.23. izteikt 4. pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 15.maija
noteikumiem Nr.341

Prognozēto izmaksu un tarifa (braukšanas maksas) aprēķins

Vajadzīgo atzīmēt ar X:

 Reģionālie starppilsētu nozīmes maršruti

 Reģionālie vietējās nozīmes maršruti

 Pilsētas nozīmes maršruti

Maršruta numurs

Nobraukums (km)

Tehniskais nobraukums (km)

Pasažieri

Bez maksas pārvadātie pasažieri

Pasažieru kilometri

Izmaksas (EUR)

Ieņēmumi (EUR)

Ieņēmumi no biļešu pārdošanas (EUR)

Viena km pašizmaksa (EUR)

Viena pasažieru kilometra pašizmaksa

Viena pasažiera pārvadājuma pašizmaksa

Tarifs (EUR)

Braukšanas maksa pilsētas nozīmes maršrutos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Pārvadājuma veidā kopā

Norādījumi pārskata aizpildīšanai

Aprēķinus veic atsevišķi par pārvadājuma veidu, izņemot pārvadājumus pa dzelzceļu, kur aprēķinus veic atsevišķi par katru maršrutu un kopā par pārvadājuma veidiem.

1. aile - pārvadājuma veida (reģionālais starppilsētu nozīmes, reģionālais vietējās nozīmes vai pilsētas nozīmes maršruts) maršruta numurs.

2. aile - prognozētais nobraukums maršrutu tīklā (kilometri vai sastāva kilometri/vagonkilometri).

3. aile - tehniskais nobraukums jeb nulles nobraukums (kilometri vai sastāva kilometri/vagonkilometri), kas nepieciešams maršruta reisa sākšanai un beigšanai, kā arī transportlīdzekļa tehniskās uzturēšanas un apkopes vajadzībām (piemēram, nobraukums no bāzes vai stāvlaukuma līdz maršruta sākumpunktam, nobraukums no maršruta galapunkta līdz bāzei vai stāvlaukumam, nobraukums no tehniskās apskates vietas, mazgātavas, remonta vai apkopes vietas vai uz to).

4. aile - prognozētais pārvadājamo pasažieru skaits kopā, tajā skaitā ar braukšanas maksas atvieglojumiem.

5. aile - prognozētais pārvadājamo pasažieru skaits, kam ir tiesības izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumu bez maksas.

6. aile - aprēķinātie (noteiktie) pasažieru kilometri (aizpilda tikai par reģionālajiem starppilsētu nozīmes un reģionālajiem vietējās nozīmes maršrutiem) par maksu pārvadātajiem pasažieriem (9. aile/13. aile).

7. aile - prognozētās kopējās izmaksas.

8. aile - prognozētie kopējie ieņēmumi (bez pievienotās vērtības nodokļa), tajā skaitā no biļešu pārdošanas un pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi, kas saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi.

9. aile - prognozētie ieņēmumi (bez pievienotās vērtības nodokļa) no biļešu pārdošanas.

10. aile - viena kilometra pašizmaksas aprēķins (7. aile/2. aile).

11. aile - viena pasažieru kilometra pašizmaksas aprēķins (7. aile/6. aile) (aizpilda tikai par reģionālajiem starppilsētu nozīmes un reģionālajiem vietējās nozīmes maršrutiem).

12. aile - viena pasažiera pārvadājuma pašizmaksas aprēķins (7. aile/4. aile) (aizpilda tikai par pilsētas nozīmes maršrutiem).

13. aile - prognozēto tarifu nosaka, ņemot vērā viena pasažieru kilometra pašizmaksu, kā arī šo noteikumu VIII nodaļā minēto pakalpojuma tarifa (braukšanas maksas) noteikšanas metodiku (aizpilda tikai par reģionālajiem starppilsētu nozīmes un reģionālajiem vietējās nozīmes maršrutiem). Tarifu norāda euro ar divām zīmēm aiz komata bez pievienotās vērtības nodokļa.

14. aile - prognozēto braukšanas maksu pilsētas nozīmes maršruta tīklā nosaka, ņemot vērā viena pasažiera pārvadāšanas pašizmaksu, kā arī šo noteikumu VIII nodaļā minēto pakalpojuma tarifa (braukšanas maksas) noteikšanas metodiku (aizpilda tikai par pilsētas nozīmes maršrutiem). Braukšanas maksu norāda euro ar divām zīmēm aiz komata bez pievienotās vērtības nodokļa.";

1.24. svītrot 5. pielikuma tabulas 5. rindā zīmi un skaitli "+5.5.";

1.25. izteikt 5. pielikuma sadaļas "Norādījumi pārskata aizpildīšanai" 4.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.13. sabiedrisko transportlīdzekļu vērtības norakstīšanu, ja sabiedriskais transportlīdzeklis ilgstoši (autobusiem un pilsētas elektrotransportam - ilgāk par trim mēnešiem, vilcieniem - ilgāk par četriem mēnešiem) netiek izmantots sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā (tajā skaitā remonts, rezerve);";

1.26. izteikt 5. pielikuma sadaļas "Norādījumi pārskata aizpildīšanai" 1. rindu šādā redakcijā:

"1. rinda Ieņēmumi

Neto ieņēmumi (bez pievienotās vērtības nodokļa), kas gūti no biļešu (arī abonementa biļešu, dzīvnieku biļešu vai bagāžas biļešu) pārdošanas. Ieņēmumos nenorāda pasūtītāja izmaksātās dotācijas, zaudējumu un izdevumu kompensācijas saskaņā ar noteikumu 2., 6. un 41. punktu, kā arī nenorāda citas saņemtās kompensācijas un dotācijas.";

1.27. izteikt 5. pielikuma sadaļas "Norādījumi pārskata aizpildīšanai" 3. rindu šādā redakcijā:

"3. rinda Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

Pārējie ieņēmumi, kas gūti, veicot saimniecisko darbību (sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana), piemēram, ieņēmumi par reklāmas izvietošanu, papildus komforta nodrošināšana - preses izdevumu, informatīvo bukletu pārdošana, ieņēmumi no līgumsodu iekasēšanas, no autoceļu remontdarbu pasūtītāja saņemtās kompensācijas par apbraucamā ceļa izmantošanu (jānorāda atsevišķi), kā arī pašvaldību veiktie maksājumi (ja tādi ir) par pašvaldību noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem.";

1.28. izteikt 5. pielikuma sadaļas "Norādījumi pārskata aizpildīšanai" 5.1. un 5.2. rindu šādā redakcijā:

"5.1. rinda Izejvielas, materiāli

Izejvielu, ekspluatācijai nepieciešamo materiālu iegādes izmaksas.

5.2. rinda Rezerves daļas

Rezerves daļu iegādes izmaksas.";

1.29. izteikt 5. pielikuma sadaļas "Norādījumi pārskata aizpildīšanai" 7.3. rindu šādā redakcijā:

"7.3. rinda Remonta izmaksas

Izmaksas, kas saistītas ar sabiedrisko transportlīdzekļu remontu.";

1.30. izteikt 5. pielikuma sadaļas "Norādījumi pārskata aizpildīšanai" 7.5. rindu šādā redakcijā:

"7.5. rinda Maksājumi par autobusu iebraukšanu autoostās, maksājumi par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu

Maksa par autobusu iebraukšanu autoostās vai citās maršruta sākuma vai beigu pieturvietās. Tai skaitā norāda izmaksu daļu par autobusu iebraukšanu uzņēmuma valdījumā esošas autoostas teritorijā.";

1.31. izteikt 6. pielikuma sadaļas "Norādījumi pārskata aizpildīšanai" F aili šādā redakcijā:

"F aile - nesaņemtā ieņēmumu daļa, kuru pārvadātājs nav saņēmis no pasažiera sakarā ar noteikto braukšanas maksas atvieglojumu piemērošanu.";

1.32. izteikt 7. pielikumu šādā redakcijā:

"7.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 15.maija
noteikumiem Nr.341

Informācija par zaudējumiem maršrutos,
kuriem vairāk nekā 30 % no kopējā maršruta garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas

Nr. p.k.

Maršruts (numurs un nosaukums)

Maršruta kopējais garums (km)

Maršruta daļa plānošanas reģionā (km)

Maršruta daļa plānošanas reģionā
(%)

Kopējais nobraukums maršrutā (reisā) (km)

Kopējie izdevumi maršrutā (EUR)

Kopējie ieņēmumi maršrutā (EUR)

Tajā skaitā ieņēmumi no biļešu pārdošanas (EUR)

Kopējie zaudējumi maršrutā (EUR)

Aprēķinātā peļņa (EUR)

Nesaņemtie ieņēmumi par pašvaldības noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem (EUR)

Nesaņemtie ieņēmumi par invalīdu pārvadāšanu (EUR)

Aprēķinātā dotācija (EUR)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kopā

Norādījumi tabulas aizpildīšanai

2. aile - maršruta (reisa) numurs un nosaukums atbilstoši noslēgtās vienošanās nosacījumiem par maršrutu tīkla robežām. Norāda informāciju pa reisiem, ja maršruts sastāv no dažāda garuma reisiem.

3. aile - maršruta (reisa) kopējais garums.

4. aile - maršruta (reisa) daļa, kas atrodas ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, vai nobraukums ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, neietverot tehnisko nobraukumu (kilometros).

5. aile - maršruta (reisa) daļa, kas atrodas ārpus pilsētas administratīvās teritorijas (procentos), noapaļojot līdz divām zīmēm aiz komata.

6. aile - kopējais nobraukums maršrutā (reisā), neietverot tehnisko nobraukumu (kilometros).

7. aile - kopējie izdevumi maršrutā (reisā).

8. aile - kopējie ieņēmumi maršrutā (reisā), tai skaitā pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu.

9. aile - tajā skaitā ieņēmumi, kas gūti no biļešu (arī abonementa biļešu, dzīvnieku biļešu vai bagāžas biļešu) pārdošanas.

10. aile - kopējie zaudējumi maršrutā (reisā), kurus nosaka, no izdevumiem atņemot ieņēmumus (7. aile - 8. aile).

11. aile - aprēķinātā peļņa (saskaņā ar šo noteikumu 46.1 punktu aprēķinātais peļņas apmērs, ņemot vērā 6. ailē norādīto nobraukumu).

12. aile - nesaņemtie ieņēmumi par pašvaldības noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem konkrētajā republikas pilsētas nozīmes maršrutā (reisā).

13. aile - nesaņemtie ieņēmumi par invalīdu pārvadāšanu konkrētajā republikas pilsētas nozīmes maršrutā (reisā).

14. aile - aprēķinātās dotācijas apmērs zaudējumu segšanai, kuru nosaka, no kopējiem zaudējumiem atņemot nesaņemtos ieņēmumus par republikas pilsētas pašvaldības noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem un valsts noteiktajiem atvieglojumiem par invalīdu pārvadāšanu un pieskaitot peļņas daļu. Aprēķinātos zaudējumus reizina ar maršruta (reisa) daļu plānošanas reģiona administratīvajā teritorijā ((10. aile - 12. aile - 13. aile + 11. aile) x 5. aile)."

2. Šo noteikumu 1.11. un 1.12. apakšpunkts stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss

24.01.2014