Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts ieņēmumu dienests

Rīkojums Nr.587 Rīgā 2001. gada 17. jūlijā

Par VAD noformēšanu preču ievešanai uz laiku

1.Lai saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 22. jūnija noteikumu Nr.222 "Preču deklarēšanas kārtība" 30.punktu nodrošinātu vienveidīgu VAD aizpildīšanu un noformēšanu, piemērojot muitas procedūru - ievešana uz laiku atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 10. oktobra noteikumiem Nr.349 ''Muitas procedūras - ievešana uz laiku - izpildes kārtība", nosaku izdarīt šādus grozījumus ar Valsts ieņēmumu dienesta 1999.gada 30.septembra rīkojumu Nr.563 apstiprinātajos norādījumos ''Metodiskie norādījumi VAD aizpildīšanai'':

1.1. papildināt 14.pielikumu "Muitas papildprocedūru kodi" ar kodiem:

702 - ievešana uz laiku ar daļēju atbrīvojumu no muitas maksājumiem;

703 - pamatparāda palielinājumu neaprēķina (refinansēšanas likmi nepiemēro);

1.2. papildināt 7.pielikumu "Muitas maksājumu klasifikators" ar kodiem:

29 - pamatparāda palielinājums (refinansēšanas likme) - importa muitas nodoklim;

90 - pamatparāda palielinājums (refinansēšanas likme) - pārējiem nodokļiem;

1.3. izteikt otrās daļas 26.punkta 49.ailes aizpildīšanas kārtības otrās rindkopas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ailes labajā daļā uzrāda laika periodu kalendāra dienās, kas rāda, cik ilgu laiku preces atradās muitas kontrolē."

2. Apstiprināt kārtību "VAD aizpildīšanas kārtība, piemērojot muitas procedūru - ievešana uz laiku''.

3. Atzīt par spēku zaudējušu Valsts ieņēmumu dienesta 2000.gada 9.novembra rīkojumu Nr.840 "Par VAD noformēšanu preču ievešanai uz laiku''.

4. Ar šo rīkojumu apstiprinātā kārtība stājas spēkā ar 2001.gada 1.septembri pēc tā publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valsts ieņēmumu dienesta

ģenerāldirektors A.Sončiks

VAD aizpildīšanas kārtība,

piemērojot muitas procedūru - ievešana uz laiku

1. Muitas procedūras - ievešana uz laiku - izpildes nodrošināšanai iesniedz galvojumu iespējamā muitas parāda segšanai, izņemot Ministru kabineta 2000.gada 10.oktobra noteikumu Nr.349 "Muitas procedūras - ievešana uz laiku - izpildes kārtība'' (turpmāk - MK 10.10.2000. noteikumi Nr.349) 3.pielikumā noteiktos gadījumus.

2. Noformējot (uzsākot procedūru) VAD IM5 precēm, kas pieteiktas muitas procedūrai - ievešana uz laiku - ar pilnu atbrīvojumu no muitas maksājumiem:

2.1. VAD 47.aili neaizpilda;

2.2. VAD 28.ailē uzrāda galvojuma veida kodu un galvojumu raksturojošu papildu informāciju (vispārējā galvojuma apliecības vai galvojuma apdrošināšanas polises, vai bankas garantijas vēstules, vai drošības naudas samaksu apliecinoša dokumenta, vai Galvenās muitas pārvaldes (turpmāk - GMP) Uzskaites nodaļas izsniegtās izziņas numuru).

3. Noformējot (uzsākot procedūru) VAD IM5 precēm, kas pieteiktas muitas procedūrai - ievešana uz laiku - ar daļēju atbrīvojumu no muitas maksājumiem:

3.1. VAD 37.ailē uzrāda papildprocedūras kodu "702'';

3.2. VAD 47.aili neaizpilda;

3.3. VAD 28.ailē uzrāda galvojuma veida kodu un galvojuma raksturojošu papildu informāciju (vispārēja galvojuma apliecības vai galvojuma apdrošināšanas polises, vai bankas garantijas vēstules, vai drošības naudas samaksu apliecinoša dokumenta, vai GMP Uzskaites nodaļas izsniegtās izziņas numuru).

4. Muitas maksājumus precēm, kas pieteiktas muitas procedūrai - ievešana uz laiku - ar daļēju atbrīvojumu no muitas maksājumiem, aprēķina 3% apmērā no muitas maksājumiem, kas būtu jāmaksā, ja tās izlaistu brīvam apgrozījumam. Muitas maksājumi jāaprēķina un jāsamaksā, piesakot muitas procedūru - atpakaļizvešana (reeksports), kas seko pēc muitas procedūras - ievešana uz laiku, par katru Latvijā pavadītu mēnesi. Nepilns mēnesis pielīdzināms pilnam mēnesim.

5. Piesakot muitas procedūru - atpakaļizvešana (EK3) - precēm, kas bija pieteiktas muitas procedūrai - ievešana uz laiku - ar daļēju atbrīvojumu no muitas maksājumiem:

5.1. VAD EK3 40.ailē uzrāda VAD IM5 numuru (XXXX/X -XXXXXX, kur pirmie četri cipari - muitas iestādes kods, nākošais - gada pēdējais cipars, pēdējie - deklarācijas kārtas numurs);

5.2. VAD IM5, ar kuru tika uzsākta muitas procedūra - ievešana uz laiku:

5.2.1. muitas amatpersona veic labojumus VAD 47.ailē, uzrādot nodokļu veidu, nodokļu aprēķina bāzi, piemērojamo nodoļu likmi, katra maksājamā nodokļa lielumu, kas aprēķināts saskaņā ar šīs kārtības 4.punktu un izvēlēto maksājuma kārtību;

5.2.2. muitas maksājumus aprēķina atbilstoši normatīvajiem aktiem un Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam, kas bija spēkā muitas procedūras - ievešana uz laiku - uzsākšanas dienā;

5.3. Latvijas Bankas noteikto refinansēšanas likmi neaprēķina.

6. Piesakot muitas procedūru - izlaišana brīvam apgrozījumam (IM4) - precēm, kas tika pieteiktas muitas procedūrai - ievešana uz laiku - ar pilnu vai daļēju atbrīvojumu no muitas maksājumiem, muitas maksājumus aprēķina atbilstoši normatīvajiem aktiem un Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam, kas bija spēkā procedūras - ievešana uz laiku (IM5) - uzsākšanas dienā. Nosakot muitas maksājumus, tos palielina atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajai refinansēšanas likmei kavējuma periodā, izņemot gadījumus, kas noteikti šīs kārtības 7.punktā.

7. Izlaižot preces brīvam apgrozījumam, pamatparādu nepalielina (refinansēšanas likmi nepiemēro):

7.1. jauniem un lietotiem ceļotāju personiskās lietošanas un sadzīves priekšmetiem (precēm, kas noteiktas MK 10.10.2000. noteikumu Nr.349, 43.punktā (6.pielikums));

7.2. sporta precēm un citiem priekšmetiem (precēm, kas noteiktas MK 10.10.2000. noteikumu Nr.349 44.punktā (6.pielikums));

7.3. tūrisma reklāmas materiāliem (precēm, kas noteiktas MK 10.10.2000. noteikumu Nr.349 46.punktā (7.pielikums));

7.4. precēm, kuras paredzētas izstādīšanai vai demonstrēšanai konkrētā pasākumā (precēm, kas noteiktas MK 10.10.2000. noteikumu Nr.349 9.pielikuma 1.punktā);

7.5. precēm, kuras paredzētas izmantot konkrētā pasākumā kopā ar precēm, kas ievestas izstādīšanai (precēm, kas noteiktas MK 10.10.2000. noteikumu Nr.349 9.pielikuma 2.punktā);

7.6. profesionālajam aprīkojumam (precēm, kas noteiktas MK 10.10.2000. noteikumu Nr.349 9.pielikuma 3.punktā);

7.7.dzīviem dzīvniekiem, kas ievesti demonstrēšanai vai dalībai konkrētā pasākumā (precēm, kas noteiktas MK 10.10.2000. noteikumu Nr.349 9.pielikuma 4.punktā);

7.8. produktiem, kas iegūti pasākuma laikā, izmantojot uz laiku ievesto aparatūru, iekārtas, aparātus vai dzīvniekus (precēm, kas noteiktas MK 10.10.2000. noteikumu Nr.349 9.pielikuma 5.punktā);

7.9. aprīkojumam un materiāliem, kas paredzēti nelaimes gadījumu un katastrofu seku likvidēšanai (precēm, kas noteiktas MK 10.10.2000. noteikumu Nr.349 9.pielikuma 7.punktā);

7.10. kažokādas izstrādājumiem, dārgakmeņiem, paklājiem un juvelierizstrādājumiem (precēm, kas noteiktas MK 10.10.2000. noteikumu Nr.349 9.pielikuma 13.punktā);

7.11. visām precēm, kurām piemērota muitas procedūra - ievešana uz laiku un VAD IM5 noformēts līdz 2000.gada 1. novembrim.

8. Noformējot VAD IM4 precēm, kas pirms tam bija pieteiktas muitas procedūrai - ievešana uz laiku:

8.1. VAD 40.ailē uzrāda VAD IM5 numuru (XXXX/X -XXXXXX, kur pirmie četri cipari - muitas iestādes kods, nākamais - gada pēdējais cipars, pēdējie - deklarācijas kārtas numurs);

8.2. VAD 37.ailē (ja brīvam apgrozījumam tiek izlaistas preces, kuras minētas šīs kārtības 7.punktā) uzrāda papildprocedūras kodu - 703;

8.3. VAD 47.ailē uzrāda:

8.3.1. nodokļa veida kodu, nodokļa aprēķināšanas bāzi, nodokļa likmi, aprēķinātā nodokļa lielumu, kopējo muitas maksājumu summu;

8.3.2. pamatparāda palielinājuma kodu un aprēķināto pamatparāda palielinājuma summu importa muitas nodoklim;

8.3.3. pamatparāda palielinājuma kodu un kopējo pamatparāda palielinājuma summu pārējiem nodokļiem.

9. Pamatparāda palielinājumu katram nodoklim atsevišķi aprēķina pēc formulas:

A = (Nx 0,009722xd), kur:

A - pamatparāda palielinājums;

N - aprēķinātais nodoklis;

0,009722 - Latvijas Bankas noteiktā īstermiņa kreditēšanas likme dienā;

d - kalendāra dienu skaits, cik ilgi preces atradās muitas kontrolē (no muitas deklarācijas IM5 noformēšanas dienas līdz muitas deklarācijas IM4 noformēšanas dienai (ieskaitot)).

10. Ja atļaujas norādītajā derīguma termiņa laikā preču lietotāja tiesības un pienākumus pārņem cits lietotājs, preču sākotnējais lietotājs pabeidz muitas procedūru un jaunais preču lietotājs muitas iestādē noformē jaunu VAD IM5 (atļautais muitas procedūru kombināciju kods - ''5353''). Jaunais preču lietotājs pārņem iepriekšējā preču lietotāja muitas procedūras izpildes saistības.

11. Ja precēm, kas ievestas uz laiku ar daļēju atbrīvojumu no muitas maksājumiem, mainās preču lietotājs, tad preču sākotnējais lietotājs, pabeidzot muitas procedūru, nomaksā 3% muitas maksājumus par laiku, cik ilgi preces atradās viņa lietošanā. Muitas maksājumus aprēķina atbilstoši normatīvajiem aktiem un Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam, kas bija spēkā muitas procedūras - ievešana uz laiku - uzsākšanas dienā. Nepilns mēnesis uzskatāms par pilnu mēnesi.

12. Piesakot muitas procedūru - atpakaļizvešana (EK3) - precēm, kas ievestas uz laiku ar daļēju atbrīvojumu no muitas maksājumiem un tām procedūras izpildes laikā mainījās preču lietotājs, preču lietotājs (atpakaļizvedējs) nomaksā 3% muitas maksājumus, kurus aprēķina kā starpību starp aprēķinātajiem maksājumiem preču atpakaļizvešanas brīdī un iepriekšējā lietotāja nomaksātajiem muitas maksājumiem.

01.09.2001