Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.73

Rīgā 2013.gada 26.novembrī (prot. Nr.15, 2.§)

Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošajos noteikumos Nr.204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 9.punktu, Meža likuma
8.panta otro daļu un Ministru kabineta
2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309
"Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22.punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošajos noteikumos Nr.204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.48, Nr.210) šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošos noteikumus ar 16.1punktu šādā redakcijā:

"16.1 Planšeti izgatavo no ūdensnecaurlaidīga un pret apkārtējās vides ietekmi noturīga materiāla. Planšeti novieto labi redzamā vietā, kur tā ir pamanāma, skaidri izlasāma un kur ir vislielākā iedzīvotāju plūsma. Planšeti var izvietot pie ciršanai plānotā koka, pie ēkas, žoga vai citas būves, kas atrodas attiecīgajā zemesgabalā, vai kā brīvstāvošu objektu, neparedzot rakšanas darbus. Koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc planšetes izvietošanas Būvvaldei nosūta izvietotās planšetes un izvietošanas vietas fotofiksāciju.";

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 32.1punktu šādā redakcijā:

"32.1 Ja kokam ir vairāki stumbri un stumbra celma caurmērs nav mazāks par 20 centimetriem, zaudējumu atlīdzību nosaka par katru stumbru.";

1.3. izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Saistošo noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas šādas amatpersonas:

39.1. Rīgas domes Administratīvās inspekcijas amatpersonas - par saistošo noteikumu 5.3., 5.4. un 7.2.apakšpunkta pārkāpumu;

39.2. Būvvaldes Apstādījumu inspekcijas inspektori - par saistošo noteikumu 5.5., 6.3. un 7.1.apakšpunkta pārkāpumu;

39.3. Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas saskaņā ar likumu "Par policiju".";

1.4. papildināt saistošos noteikumus ar 39.1punktu šādā redakcijā:

"39.1 Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem attiecīgās Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektors. Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektora pieņemto lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā var apstrīdēt Rīgas domes Administratīvajā komisijā.";

1.5. papildināt 40.punktu pirms vārdiem "Rīgas domes Administratīvajai komisijai" ar vārdiem "Attiecīgās Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektoram un".

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā 2014.gada 2.janvārī.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.UšakovsPaskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2013.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.73 "Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošajos noteikumos Nr.204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Grozījumi izstrādāti, ņemot vērā Rīgas domes 27.08.2013. lēmumu Nr.85 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienības - Rīgas domes Administratīvās inspekcijas izveidošanu un Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju reorganizāciju" un tostarp nosakot, ka sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu izskatīs un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā pieņems attiecīgās Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektors.

Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošie noteikumi Nr.204 papildināti ar tiesisko regulējumu, lai precizētu publiskās apspriešanas procedūras norises kārtību, nosakot precīzākas prasības publiskās apspriešanas informatīvo materiālu izvietošanas kārtībai, proti, ņemot vērā iepriekšminēto saistošo noteikumu piemērošanas praksē radušās situācijas, lai veicinātu sabiedrības tiesību ievērošanu, precizētas prasības planšetes noformēšanai un izvietošanai.

Tāpat ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēta atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu, ja kokam ir vairāki stumbri, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība, nosakot, ka zaudējumu atlīdzība maksājama par katru nociršanai plānoto vai patvaļīgi nocirsto stumbru atsevišķi. Šāds zaudējumu atlīdzināšanas princips praksē tiek piemērots arī pašlaik, taču tas nav tieši nostiprināts Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošo noteikumu Nr.204 tekstā, radot tiesību aktā nostiprinātā regulējuma atšķirīgas interpretācijas iespējas.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai precizētu institūcijas, kas ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus, kā arī šo institūciju kompetenci. Lai radītu vienveidīgu tiesību normu interpretāciju, precizēts zaudējumu atlīdzināšanas princips, kā arī papildināts tiesiskais regulējums attiecībā uz publiskās apspriešanas procedūras norises kārtību.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Par saistošo noteikumu pārkāpumiem sastādītos administratīvā pārkāpuma protokolus izskatīs un lēmumus administratīvā pārkāpuma lietā pieņems attiecīgās Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektors.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

02.01.2014