Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 21.04.2018. - 29.10.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 20. oktobra noteikumus Nr. 193 "Normatīvie noteikumi par Eiropas Savienības tieši piemērojamajos tiesību aktos par prudenciālajām prasībām paredzēto izvēles iespēju un pārejas periodu piemērošanu".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.285

Rīgā 2013.gada 19.decembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.49 6.p.)
Normatīvie noteikumi par Eiropas Savienības tieši piemērojamajos tiesību aktos par prudenciālajām prasībām paredzēto izvēles iespēju un pārejas periodu piemērošanu

(Noteikumu nosaukums FKTK 20.12.2017. noteikumu Nr. 207 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 50. panta pirmo daļu
un Finanšu instrumentu tirgus likuma 123.5 panta pirmo daļu
(FKTK 29.10.2014. noteikumu Nr.246 redakcijā)
1. Vispārīgie jautājumi

1. "Normatīvie noteikumi par Eiropas Savienības tieši piemērojamajos tiesību aktos par prudenciālajām prasībām paredzēto izvēles iespēju un pārejas periodu piemērošanu" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (tālāk tekstā – ES regula Nr.  575/2013) un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/61 (2014. gada 10. oktobris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  575/2013 attiecībā uz likviditātes seguma prasību kredītiestādēm (tālāk tekstā – Deleģētā regula (ES) 2015/61) paredzēto izvēles iespēju un pārejas periodu piemērošanu Latvijas Republikā un ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām ir saistošas ES regulas Nr. 575/2013 prasības (tālāk tekstā – iestāde). Kredītiestādes, kuru uzraudzību veic Eiropas Centrālā banka, ievēro šo noteikumu prasības, ciktāl tas ir noteikts tām saistošajā Eiropas Centrālās bankas Regulā (ES) 2016/445 (2016. gada 14. marts) par Savienības tiesību aktos noteikto izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošanu (ECB/2016/4).

(FKTK 20.12.2017. noteikumu Nr. 207 redakcijā)

1.1 Noteikumos lietoto terminu lietojums atbilst terminu lietojumam ES regulā Nr.  575/2013.

(FKTK 20.12.2017. noteikumu Nr. 207 redakcijā)

2. Pašu kapitāls

2. ES regulas Nr. 575/2013 465. panta piemērošanas nolūkā iestāde no 01.01.2014. līdz 31.12.2014. nodrošina šādu kapitāla pietiekamības rādītāju ievērošanu:

2.1. pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs – 4.5%;

2.2. pirmā līmeņa kapitāla rādītājs – 6%.

3. ES regulas Nr. 575/2013 467. panta piemērošanas nolūkā piemērojamā procentuālā attiecība no 01.01.2014. līdz 31.12.2017. ir 100%.

4. ES regulas Nr. 575/2013 468. panta 1. punkta piemērošanas nolūkā piemērojamā procentuālā attiecība no 01.01.2015. līdz 31.12.2017. ir šāda:

4.1. 01.01.2015.–31.12.2015. – 60%;

4.2. 01.01.2016.–31.12.2016. – 40%;

4.3. 01.01.2017.–31.12.2017. – 20%.

(FKTK 29.10.2014. noteikumu Nr.246 redakcijā)

5. ES regulas Nr. 575/2013 468. panta 4. punkta piemērošanas nolūkā piemērojamā procentuālā attiecība no 01.01.2014. līdz 31.12.2017. ir 100%.

6. ES regulas Nr. 575/2013 478. panta 2. punkta piemērošanas nolūkā piemērojamā procentuālā attiecība no 01.01.2014. līdz 31.12.2023. ir šāda:

6.1. 01.01.2014.–31.12.2014. – 0%;

6.2. 01.01.2015.–31.12.2015. – 10%;

6.3. 01.01.2016.–31.12.2016. – 20%;

6.4. 01.01.2017.–31.12.2017. – 30%;

6.5. 01.01.2018.–31.12.2018. – 80%;

6.6. 01.01.2019.–31.12.2023. – 100%.

6.7. (svītrots ar FKTK 20.12.2017. noteikumiem Nr. 207)

6.8. (svītrots ar FKTK 20.12.2017. noteikumiem Nr. 207)

6.9. (svītrots ar FKTK 20.12.2017. noteikumiem Nr. 207)

6.10. (svītrots ar FKTK 20.12.2017. noteikumiem Nr. 207)

(Grozīts ar FKTK 20.12.2017. noteikumiem Nr. 207)

6.1 Komisija, ievērojot ES regulas Nr. 575/2013 478. panta 2. punktā noteikto, ir tiesīga atļaut iestādei piemērot zemāku procentuālo attiecību, nekā tas ir noteikts šo noteikumu 6.5. vai 6.6. punktā, ja šo noteikumu 6.5. vai 6.6. punktā noteiktās procentuālās attiecības piemērošanas dēļ būtiski palielinās atliktā nodokļa aktīvu, kuru realizācija ir atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē, atskaitījuma no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem apmērs. Lai saņemtu minēto atļauju, iestāde iesniedz Komisijai iesniegumu, kurā norāda minētā atskaitījuma apmēru, tā ietekmi uz pirmā līmeņa pamata kapitāla apmēru, pašu kapitāla apmēru un attiecīgajiem kapitāla rādītājiem, kā arī pamatotu citu piemērojamo procentuālo attiecību, ievērojot ES regulas Nr. 575/2013 478. panta 2. punktā noteikto.

(FKTK 20.12.2017. noteikumu Nr. 207 redakcijā)

7. ES regulas Nr. 575/2013 478. panta 3. punkta piemērošanas nolūkā piemērojamā procentuālā attiecība no 01.01.2014. līdz 31.12.2017. ir 100%.

8. ES regulas Nr. 575/2013 479. panta 2. punkta piemērošanas nolūkā piemērojamā procentuālā attiecība no 01.01.2014. līdz 31.12.2017. ir 0%.

9. ES regulas Nr. 575/2013 480. panta 1. punkta piemērošanas nolūkā piemērojamais koeficients no 01.01.2014. līdz 31.12.2017. ir šāds:

9.1. 01.01.2014.–31.12.2014. – 0.2;

9.2. 01.01.2015.–31.12.2015. – 0.4;

9.3. 01.01.2016.–31.12.2016. – 0.6;

9.4. 01.01.2017.–31.12.2017. – 0.8.

10. ES regulas Nr. 575/2013 481. panta 1. punkta piemērošanas nolūkā attiecībā uz elementiem, kas veido otrā līmeņa kapitālu saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisijas) 02.05.2007. noteikumu Nr. 60 "Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumi" 343.4., 343.5. un 343.6. punkta prasībām, piemērojamā procentuālā attiecība no 01.01.2014. līdz 31.12.2017. ir šāda:

10.1. 01.01.2014.–31.12.2014. – 80%;

10.2. 01.01.2015.–31.12.2017. – 0%.

11. ES regulas Nr. 575/2013 481. panta 2. punkta piemērošanas nolūkā piemērojamā procentuālā attiecība no 01.01.2014. līdz 31.12.2014. ir 0%.

12. ES regulas Nr. 575/2013 486. panta 2., 3. un 4. punkta piemērošanas nolūkā piemērojamā procentuālā attiecība no 01.01.2014. līdz 31.12.2021. ir šāda:

12.1. 01.01.2014.–31.12.2014. – 80%;

12.2. 01.01.2015.–31.12.2015. – 50%;

12.3. 01.01.2016.–31.12.2016. – 30%;

12.4. 01.01.2017.–31.12.2021. – 0%.

3. Kredītriska kapitāla prasības

13. Iestāde, rēķinot riska darījumu, kas ir nodrošināti ar hipotēku uz Latvijā reģistrētu komerciālo nekustamo īpašumu, riska svērto vērtībuu saskaņā ar ES regulas Nr. 575/2013 126. pantu, piemēro 100 procentu riska pakāpi.

(Grozīts ar FKTK 20.12.2017. noteikumiem Nr. 207)

13.1 Iestāde, kas aprēķina darījuma partnera kredītriska riska darījuma vērtību saskaņā ar standartizēto metodi atbilstoši ES regulas Nr. 575/2013 trešās daļas II sadaļas 6. nodaļas 5. iedaļā noteiktajām prasībām, ES regulas Nr. 575/2013 282. panta 6. punktā minētajā gadījumā izmanto ES regulas Nr. 575/2013 trešās daļas II sadaļas 6. nodaļas 3. iedaļā izklāstīto tirgus vērtības metodi.

(FKTK 20.12.2017. noteikumu Nr. 207 redakcijā)

4. Lielo riska darījumu ierobežojumi

14. No ES regulas Nr. 575/2013 395. panta 1. punktā minēto lielo riska darījumu ierobežojumiem ir atbrīvoti šādi riska darījumi:

14.1. ar Komisijas atļauju riska darījumi ar iestādes mātes sabiedrību vai iestādes meitas sabiedrībām, ja minētās sabiedrības ir pakļautas konsolidētajai uzraudzībai, kurai pakļauta arī pati iestāde, un kuru uzraudzību konsolidācijas grupas līmenī veic Komisija vai citas dalībvalsts uzraudzības institūcija, vai arī ārvalsts uzraudzības institūcija tādā ārvalstī, kurā konsolidētā uzraudzība notiek saskaņā ar prasībām, kas ir līdzvērtīgas Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām;

14.2. 80 procenti no riska darījumu ar dalībvalstu reģionālajām vai vietējām valdībām vērtības vai riska darījumu, kas nodrošināti ar dalībvalstu reģionālo vai vietējo valdību galvojumiem vai vērtspapīriem, vērtības, ja šādiem riska darījumiem saskaņā ar ES regulas Nr. 575/2013 115. panta 5. punkta prasībām piemēro 20 procentu riska pakāpi;

14.3. tādas aktīvu posteņos uzrādītās prasības pret un citi riska darījumi ar iestādēm, kas nav ieguldījumi šo iestāžu pašu kapitālā, neilgst vairāk kā līdz nākamās darbdienas beigām un nav izteikti galvenajās tirdzniecības valūtās. Iestāde veido un uztur galveno tirdzniecības valūtu sarakstu, pamatojoties uz tirgus praksi un valūtu tirdzniecības statistiku;

14.4. tādas aktīvu posteņos uzrādītās prasības pret centrālajām bankām attiecīgās valsts nacionālajā valūtā, kas tiek ņemtas vērā obligāto rezervju prasības izpildes noteikšanai;

14.5. 50 procenti no vidēja/zema riska ārpusbilances dokumentārajiem akreditīviem un no vidēja/zema riska ārpusbilances neizmantotām kredītiespējām, kas minēti ES regulas Nr. 575/2013 1. pielikuma attiecīgi 3.(a)(i) un 3.(b)(i) punktā;

14.6. tiesību aktos pieprasītās garantijas, ko izmanto gadījumos, ja hipotekāro aizdevumu, kas tiek finansēts, emitējot hipotekārās ķīlas zīmes, piešķir hipotekārā kredīta ņēmējam pirms hipotēkas galīgās ierakstīšanas zemesgrāmatā ar noteikumu, ka šāda garantija netiek izmantota, lai mazinātu kredītrisku, aprēķinot aktīvu riska svērto vērtību;

14.7. aktīvus, kas ir prasījumi pret atzītām biržām un citi riska darījumi ar atzītām biržām;

14.8. 80 procenti no segto obligāciju, kas atbilst ES regulas Nr. 575/2013 129. panta 1., 3. un 6. punkta prasībām, nominālvērtības;

14.9. tādas aktīvu posteņos uzrādītās prasības pret centrālajām valdībām, kas tiek ņemtas vērā likviditātes seguma rādītāja prasības izpildes noteikšanai un ir centrālo valdību parāda vērtspapīri, kuri ir denominēti un finansēti attiecīgās valsts nacionālajā valūtā, ja šo centrālo valdību kredītnovērtējums, kuru veikusi norīkota ĀKNI, atbilst trešajai kredīta kvalitātes pakāpei vai augstākai.

(Grozīts ar FKTK 20.12.2017. noteikumiem Nr. 207)

15. Ja iestāde pirms 01.01.2014. saskaņā ar Komisijas 13.11.2010. normatīvo noteikumu Nr. 313 "Riska darījumu ierobežojumu izpildes normatīvie noteikumi" 8.11. un 43. punktu saņēma atļauju neierobežot riska darījumus ar iestādes meitas sabiedrībām un mātes sabiedrību un ja minētās sabiedrības ir pakļautas konsolidētajai uzraudzībai, kas attiecas arī uz pašu iestādi, tā turpina piemērot atļaujā minētos atbrīvojumus pēc 01.01.2014. Minētās iestādes līdz 31.03.2014. iesniedz Komisijai informāciju par iekšējiem ierobežojumiem iekšgrupas darījumiem, ko tās noteica saskaņā ar Komisijas 28.12.2009. normatīvo noteikumu Nr. 194 "Kredītriska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi" 16.3. punkta prasībām.

15.1 Lai saņemtu šo noteikumu 14.1. punktā minēto Komisijas atļauju neierobežot riska darījumus ar iestādes mātes sabiedrību vai iestādes meitas sabiedrībām, ja minētās sabiedrības ir pakļautas konsolidētai uzraudzībai, kurai pakļauta arī pati iestāde, iestāde iesniedz Komisijai rakstveida iesniegumu, kuram pievieno riska darījumu kontroles un uzskaites politiku vai procedūras, kas nosaka riska darījumu apmēra kontroli konsolidācijas grupas ietvaros, kā arī citu papildu informāciju, ko iestāde uzskata par nepieciešamu iesniegt Komisijai.

(FKTK 20.12.2017. noteikumu Nr. 207 redakcijā)

15.2 Iestāde, ievērojot ES regulas Nr. 575/2013 493. panta 4. punkta prasības, var uzņemties riska darījumus, nepārsniedzot šādus ierobežojumus:

15.21. 100% no iestādes pirmā līmeņa kapitāla līdz 31.12.2018.;

15.22. 75% no iestādes pirmā līmeņa kapitāla līdz 31.12.2019.;

15.23. 50% no iestādes pirmā līmeņa kapitāla līdz 31.12.2020.

(FKTK 17.04.2018. noteikumu Nr. 61 redakcijā)

5. Par likviditātes prasībām ieguldījumu brokeru sabiedrībām

16. Ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurai licence atļauj sniegt Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta ceturtās daļas 5. vai 6. punktā minētos ieguldījumu pakalpojumus (t.i., finanšu instrumentu izpirkšana sākotnējai izvietošanai vai sākotnējās izvietošanas laikā neizvietoto finanšu instrumentu izpirkšanas garantēšana; darījumu ar finanšu instrumentiem izpilde uz kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības rēķina), nav saistošas ES regulas Nr. 575/2013 sestajā daļā noteiktās prasības.

(Grozīts ar FKTK 20.12.2017. noteikumiem Nr. 207)

5.1 Par likviditātes prasībām kredītiestādēm

(Nodaļa FKTK 20.12.2017. noteikumu Nr. 207 redakcijā)

16.1 Kredītiestāde piemēro izejošās naudas plūsmas likmi 5 procentu apmērā likviditātes seguma rādītāja aprēķinā Deleģētās regulas (ES)  2015/61 23. panta 2. punktā minētajām ārpusbilances saistībām, kas saistītas ar tirdzniecības finansējumu.

(FKTK 20.12.2017. noteikumu Nr. 207 redakcijā)

6. Sviras rādītājs

17. No 01.01.2014. līdz 31.12.2014. iestāde var izvēlēties, vai rēķināt ceturkšņa beigu sviras rādītāju, vai arī rēķināt sviras rādītāju kā ikmēneša sviras rādītāju vidējo aritmētisko rādītāju ceturkšņa laikā. Sākot ar 01.01.2015., iestāde rēķina sviras rādītāju kā ikmēneša sviras rādītāju vidējo aritmētisko rādītāju ceturkšņa laikā.

7. Būtiska līdzdalība

18. Iestāde attiecībā uz tās būtiskas līdzdalības un būtiskas līdzdalības kopējā apjoma apmēru, kas atbilst ES regulas Nr. 575/2013 89. panta attiecīgi 1. un 2. punkta prasībām, piemēro ES regulas Nr. 575/2013 89. panta 3. punkta (a) apakšpunkta prasības.

8. Noslēguma jautājumi

19. Līdz 31.12.2017. iestāde, kas saņēmusi atļauju piemērot uz iekšējiem reitingiem balstītu pieeju kredītriska pašu kapitāla prasības aprēķinam, var nepiemērot to iestādes un tās Latvijas Republikā reģistrēto meitas sabiedrību īpašumā 31.12.2007. esošajiem kapitāla vērtspapīriem, bet rēķināt šādu kapitāla vērtspapīru kapitāla prasību, lietojot standartizēto pieeju kredītriska pašu kapitāla prasības aprēķinam.

20. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs K.Zakulis
21.04.2018