Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13-49

Jelgavā 2013.gada 28.novembrī

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2006.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.119 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm"

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.15/8

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 7.punktu,
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Iesniegumu likuma 5.panta trešo daļu un
Euro ieviešanas kārtības likuma
31.pantu

1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2006.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.119 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm" (apstiprināti ar Jelgavas domes 2006.gada 23.marta lēmumu Nr. 5/14) šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu un trešo daļu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 36.panta otro daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi" 43. un 44.punktu";

1.2. aizstāt saistošo noteikumu 2.1.apakšpunktā vārdus un skaitli "Ls 4,00 (četri lati 00 santīmi)" ar skaitli un vārdu "5,69 euro";

1.3. aizstāt saistošo noteikumu 3.6.1.apakšpunktā vārdus un skaitli "Ls 100,00 (viens simts latu)" ar skaitli un vārdu "142,29 euro";

1.4. aizstāt saistošo noteikumu 3.6.2.apakšpunktā vārdus un skaitli "Ls 60,00 (sešdesmit latus)" ar skaitli un vārdu "85,37 euro";

1.5. aizstāt saistošo noteikumu 3.7.2.apakšpunktā vārdus un skaitli "Ls 90 (deviņdesmit latu)" ar skaitli un vārdu "128,06 euro" un vārdus un skaitli "Ls 330 (trīs simti trīsdesmit latu)" ar skaitli un vārdu "469,55 euro";

1.6. aizstāt saistošo noteikumu 3.7.3.1.apakšpunktā vārdus un skaitli "Ls 40 (četrdesmit latu)" ar skaitli un vārdu "56,91 euro";

1.7. aizstāt saistošo noteikumu 3.7.3.2.apakšpunktā vārdus un skaitli "Ls 20 (divdesmit latu)" ar skaitli un vārdu "28,46 euro";

1.8. aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1apakšpunktā vārdus un skaitli "Ls 10 (desmit latu)" ar skaitli un vārdu "14,23 euro".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

3. Atcelt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošos noteikumus Nr.13-21 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2006.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.119 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm"" (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra lēmumu Nr. 12/37).

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.RāviņšJelgavas pilsētas pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.13-49 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2006.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.119 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2006.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.119 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm"" (turpmāk - saistošie noteikumi) izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu un trešo daļu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 36.panta otro daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi" 43. un 44.punktu un trešo daļu un Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu.

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai precizētu saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu un nodrošinātu saistošo noteikumu pielāgošanu euro ieviešanai.

2. Īss projekta satura izklāsts Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu saistošajos noteikumos tiek veikta pašvaldības pabalstu skaitlisko vērtību konvertācija uz euro un tiek precizēts saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums.
3. Normatīvā akta projekta būtība Saistošie noteikumi nodrošina normatīvo aktu pielāgošanu euro ieviešanai un precizē saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz budžetu

Nav ietekmes.

5. Normatīvā akta ietekme uz sabiedrību Nav ietekmes.
6. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumu izpildi nodrošinās Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk - JSLP).

Persona JSLP administratīvo aktu var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē.

7. Informācija par konsultācijām ar sabiedrības pārstāvjiem Saistošo noteikumu projekts konceptuāli apspriests Jelgavas pilsētas domes Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā.
8. Sabiedrības informēšana par normatīvo aktu Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā, portālā www.likumi.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

01.01.2014